חוזר זה מבוטל

ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
תקינה לתוכנה כספית לבתי הספר 3.7‎-23
 
1 במרס 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


מבוא
כדי לאפשר להנהלות מוסדות החינוך לנהל את בתי הספר על פי כללי
המינהל התקין, משרד החינוך פועל לספק להם כלים ממוחשבים
להפיכת המינהל הבית ספרי למערכת ארגונית מוכללת שתשמש כלי עזר
לגורמים השונים העוסקים בניהול המוסד ובתפעולו.
בהמשך לפיתוח מערכת המנב"ס, הרשת המינהלית והתוכנות "קישורית"
ו"משלוחית", ובמטרה לשפר את השירות ואת התשתיות, יזם המשרד
פעילות בתחום התקינה. במסגרת זו המשרד מפרסם תקינה לתוכנה
כספית, תקינה לתשתיות תקשוב למבני חינוך ותקינת ממשקים להעברת
מידע בין גורמים שונים בקהיליית החינוך.
 
א. 
חוזר זה מפרט את תקן משרד החינוך לתוכנה כספית לתמיכה בתפעול
המערך הכספי במוסדות החינוך בישראל. בעתיד יחויבו המוסדות
להפעיל אך ורק תוכנה כספית אשר תעמוד בדרישות אלה.
המועד ייקבע ויפורסם על ידי המשרד בתיאום עם מרכז
השלטון המקומי.
 
ב. 
חוזר זה מגדיר את הכללים החשבונאיים המחייבים שעל פיהם תפעל
התוכנה הכספית, את המודולים ואת הפונקציות שיהיו כלולים בה ואת
הדרישות הטכניות בנושא המחשוב והממשק התפעולי.
אין לראות בחוזר זה מסמך אפיון או ניתוח מערכת.
 
ג. 
תצורת התוכנה הכספית היא באחריות מפתחי התוכנה, על פי מיטב
שיקול דעתם המקצועית, בתנאי שתעמוד בכל הדרישות המפורטות
בחוזר זה, תכלול, לפחות, את כל הפונקציות המתוארות בו ותפעל על פי
הקריטריונים החשבונאיים שהוא מגדיר.
 
 
בחוזר זה נעשה שימוש במונחים חשבונאיים ומקצועיים מקובלים. יש
צורך באישור של רואה חשבון באשר לשימוש נכון במונחים אלה
(דוגמה למונחים: הנהלת חשבונות, ניהול חשבונות בשיטה דו-צדית,
ניהול חשבונות על-בסיס מצטבר, ניהול חשבונות על-בסיס מזומן,
סעיפים מאזניים, סעיפים תוצאתיים, פקודות יומן, אינדקס חשבונות,
פעולות סטורנו, יתרות פתיחה, כרטיסי הנהלת חשבונות, הוראות ניהול
ספרים, הוראות מס-הכנסה, חוק מע"מ, כלי חשבונאות מקובלים).
 
ד. 
המשרד יבצע בקרה של תאימות התוכנה הכספית לתקינה.
מפתח/משווק תוכנה כספית המבקש לשווק תוכנה שברשותו לבתי
הספר יפעל כדלקמן:  
ה. 
ימציא אישור מאת משרד רואי חשבון בישראל או רואה חשבון
מוסמך הרשום בלשכת רואי החשבון בישראל שהתוכנה עומדת
בכל הקריטריונים החשבונאיים המפורטים בחוזר זה.
 
1.   
ימלא הצהרה על מידת התאמתה של התוכנה שברשותו לתקינה.
ההצהרה תכלול רשימת תיוג של כל הפונקציות המפורטות בתקינה
וסימון ברור אם הן כלולות בתוכנה שהוא פיתח/משווק. ההצהרה
תהיה חתומה על ידי מנהלי החברה ומוחתמת בחותמת החברה.
 
2.   
יעביר למינהלת המנב"ס וקישורים העתק של אישור רואה חשבון
ושל ההצהרה שהוזכרה לעיל לכל גרסה חדשה של התוכנה (לפני
שיווקה לבתי הספר).
 
3.   
המשרד שוקל הקמת צוות שיבדוק את התאמת התוכנות הכספיות
לתקינה. נוהל הבדיקה יפורסם בעתיד על ידי מנהלת המנב"ס
וקישורים.
 
 
בעלות/רשות/מוסד חינוך שירכשו תוכנה כספית או יחדשו חוזה לתוכנה
שנמצאת בשימושם ידרשו מספק התוכנה להציג את אישור רואה
החשבון ואת ההצהרה אודות התאמת התוכנה לתקינה המוזכרים לעיל.
יש לדרוש את הצגת המסמכים האלה גם לפני כל התקנה של גרסה
חדשה של התוכנה.
 
ו. 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תש, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002