בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
נוהלי ביטחון בבתי הספר -
נוהל אבטחת משלחות היוצאות לחו"ל
27‎-5.3
1 במרס 2002
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף 5.3‎-26
בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב)
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


1. כללי
סעיף זה מבטל את סעיף 5.3‎-26 בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב). יש להחליף אותו בדפים שלהלן.
 
א. 
האחריות לאבטחת המשלחות לחו"ל היא על משרד הביטחון, באמצעות הקב"ט הארצי במשרד
החינוך.
 
ב. 

2. מטרת הנוהל

לקבוע את נוהל היציאה של משלחות לחו"ל ולהגדיר את תחומי האחריות של
הגורמים השונים המאבטחים את המשלחות.

3. הגדרות ומושגים

משלחת: אדם אחד או יותר היוצא/ים לחו"ל בחסות משרד החינוך.
במשלחות לפולין:
 
א. 

משלחת לא תמנה יותר מ-4 אוטובוסים.  1)   
אוטובוס לא ימנה פחות מ-30 נוסעים ויותר מ-50 נוסעים (כולל מלווים, מדריך ומאבטח).
 
2)   
גופים הנותנים חסות: הגופים הנושאים באחריות הכללית והממונים על אכיפת הנוהל:  ב. 
מנהלי מחוזות משרד החינוך  1)   
ראש המינהל לחינוך התיישבותי  2)   
ראש מינהל החברה והנוער  3)   
מנהלי מינהל החברה והנוער במחוז לגבי משלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה  4)   
מנכ"ל המועצה לחילופי נוער וצעירים  5)   
ראש המינהל הפדגוגי  6)   
ראש המינהל לחינוך דתי  7)   
גורם אחר שיוסמך על ידי מנכ"ל המשרד.
 
8)   
הגוף המשגר: הנהלות בתי הספר, רשויות מקומיות, מועצות אזוריות, איגודים וגופים בעלי זיקה
למשרד החינוך.
 
ג. 
ראש המשלחת: חבר משלחת אשר מונה על ידי הגוף המשגר (והוא חבר הגוף המשגר) להיות
ממונה ואחראי על ביצוע הנהלים וסדרי המינהלה - מונחה על ידי הקב"ט הארצי.
הערה: מדריך חברת נסיעות אינו יכול לשמש ראש משלחת.
 
ד. 
נאמן ביטחון במשלחת: חבר משלחת, מומלץ יוצא צבא, אשר מונה להיות נאמן ביטחון על ידי
ראש המשלחת - מונחה מקצועית על ידי קב"ט המשרד ונציגי משרד הביטחון.
 
ה. 
קב"ט המשלחת: איש אבטחה ישראלי אשר הוסמך על ידי היחידה הייעודית במשרד הביטחון
להיות קב"ט (אם יוחלט על כך).
 
ו. 
חברת הנסיעות: הגוף שהמשלחת יוצאת את הארץ באמצעותו (האחריות בכל דבר ועניין היא על
הגוף המשגר; חברת הנסיעות אינה הגוף המשגר).
 
ז. 
מורה מלווה: מורה המשמש בתפקיד מחנך כיתה או מורה מקצועי המכיר מקרוב את חברי
הקבוצה. במשלחות של תנועות הנוער יהיה זה מדריך בוגר בתנועה המכיר את חברי הקבוצה.
 
ח. 
המורה/המדריך המלווה יהיה בעל אישור השתתפות בהשתלמות מורים מלווים למסע לפולין
ולצ'כיה מטעם מינהל החברה והנוער.
בכל אוטובוס יהיו שני מבוגרים, ואחד מהם לפחות יהיה עובד הוראה מצוות בית הספר ובעל
אישור השתתפות בהשתלמות של מורים מלווים.
 
 
המדריכים: בעל תעודת הסמכה להדרכת סיורי תלמידים בפולין ובצ'כיה מטעם מינהל החברה
והנוער ו"יד ושם". חובה להציב מדריך בכל אחד מהאוטובוסים במשלחת.
הערה: תת-סעיפים ח ו-ט לעיל מתייחסים למשלחות נוער לפולין בלבד.
 
ט. 
4. הנחיות לבקשה ליציאת משלחת לחו"ל
גוף המבקש להוציא משלחת לחו"ל יפנה באמצעות הטופס "בקשה ליציאת משלחת לחו"ל" (נספח
א) לקבלת אישור וחסות לאחת מהיחידות נותנות החסות כמפורט בתת-סעיף 3-ב לעיל.
 
א. 
יש להעביר את טופסי ה"בקשה ליציאת משלחת לחו"ל" לפחות 45 יום מראש אל היחידה נותנת
החסות, חתומים על ידי ראש הגוף המשגר/מנהל בית הספר.
לתשומת לב: הנחיות מפורטות לאישור יציאת משלחות נוער לפולין, לליטה ולצ'כיה ראה ב-13
בחוזר זה.
 
ב. 
היחידה נותנת החסות תבדוק את מעמד המשלחת, תציין על גבי הטפסים את החלטתה, ותעביר
את המקור ללא עיכוב אל הקב"ט הארצי במשרד החינוך, פקס' 02‎-5602533.
לתשומת לב: על הגוף המשגר לוודא כי הטפסים אכן הגיעו לקב"ט משרד החינוך לא יאוחר מ-35
יום לפני יציאת המשלחת.
 
ג. 
דגשים למילוי הטופס  ד. 
יש להדפיס את כל הסעיפים המופיעים בטופס "בקשה ליציאת משלחת לחו"ל" באופן ברור
ומדויק, כדוגמת הטופס בנספח א. טופס שימולא בכתב יד לא יטופל.
 
1)   
יש להקפיד למלא את פרטי ראש המשלחת, ובכלל זה מספרי טלפון שבהם הוא ניתן להשגה
בכל שעות היממה (טל' בבית, בעבודה, נייד, זימונית וכו').
 
2)   
יש להקפיד במיוחד לתת את פרטי איש הקשר/המארח בכל מדינה, וחובה לציין את מספר
הטלפון שלו. יש להודיע למארח בחו"ל כי משגרירות ישראל באותה ארץ ייצרו עמו קשר וכי
עליו לעדכן את הפונה בכל פרטי תכנית השהייה של המשלחת.
 
3)   
יש להקפיד למלא את פרטי המלונות (בלועזית), ובכלל זה שם המלון, כתובתו, מספר הטלפון
המלא שלו (קידומת, מדינה ועיר) והעיר והמדינה שבהן תשהה המשלחת (כמפורט בנספח
א/8).
 
4)   
יש להקפיד למלא את פרטי הטיסות של המשלחת, ובכלל זה חברת התעופה, מספר הטיסה,
שעת ההמראה ושעת הנחיתה. בכל מקרה של טיסות המשך/קישור/מעברים רכובים
(אוטובוסים/רכבות) יש לציין את כל הפרטים במלואם (כמפורט בנספח ב-א/11 ובנספח
ג/7).
 
5)   
במשלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה יש לצרף תכנית מודפסת בעברית ובאנגלית (הכוללת
את שמות כל האתרים) על פי ימים ובחתך של שעות (כמפורט בנספח ג/8).
 
6)   
בסעיפים שבהם אין די מקום למילוי כל הפרטים המבוקשים יש להוסיף דף נפרד ובו יפורט
המידע הרלוונטי.
 
7)   
בכל מקרה יש לצרף לטפסים את "ההתחייבות הבלתי חוזרת" (נספח ד), חתומה על ידי נציג
מוסמך של הגוף המשגר.
 
8)   
מילוי הטפסים בכל הפרטים המבוקשים והגעתם אל הקב"ט הארצי לא יאוחר מ-35 יום
לפני יציאת המשלחת - אלה הם תנאי הכרחי לטיפול במשלחת.
 
9)   
5. קביעת רמת האבטחה ואישור יציאת המשלחת
הגדרת רמת האבטחה למשלחת היא על פי קביעה בלעדית של משרד הביטחון. רמת האבטחה
נקבעת לאחר בדיקת הפרטים המופיעים בטופס הבקשה וכן ניתוח כל הגורמים המשפיעים
המשמשים בסיס ל"הערכת מצב" לקביעת רמת האבטחה והיקפה.
 
א. 
הפרטים המופיעים בטופס הבקשה, ובכלל זה מלונות, אתרים וטיסות, נבדקים על ידי גורמי
הביטחון. תיתכן דרישה לשינוי מקומות לינה, טיסות וביקור באתרים מסוימים, וזאת בשל בעיות
ביטחון.
 
ב. 
הנחיות האבטחה תינתנה לראש המשלחת על ידי הקב"ט הארצי לפני יציאת המשלחת.
 
ג. 
על כל חברי המשלחת לעבור תדרוך ביטחוני להתנהגות מונעת לפני יציאת המשלחת לחו"ל, וזאת
בתיאום עם משרד הקב"ט הארצי.
 
ד. 
בכל מקרה של צירוף קב"ט/ים (ראה 3-ו לעיל) על ראש המשלחת לטפל בארגון סידורי הטיסה
והלינה ולצייד את הקב"ט במכשיר טלפון נייד על חשבון המשלחת, על פי הנחיות האבטחה שניתנו
ממשרד הקב"ט הארצי.
הערה: תיתכן דרישה לצייד את המשלחת במכשיר טלפון נייד גם במקרה שלא יצורף אליה קב"ט.
מספר הטלפון יועבר למשרד הקב"ט הארצי לפני היציאה לחו"ל.
 
ה. 
ככלל תחול עלות האבטחה על המשלחות.
 
ו. 
מובהר בזאת כי ייתכן מצב שבו לא יינתן אישור ליציאת המשלחת מסיבות ביטחוניות, לאור
הערכת המצב של הגורמים הממונים על האבטחה. במקרה כזה אף ייתכן מצב שבו תימסר הודעה
בדבר ביטול יציאה שאושרה. הודעה כזו ייתכן שאף תגיע סמוך למועד שנקבע ליציאת המשלחת
או במועד עצמו - הכול על פי המועד שבו התקבלה ההודעה במשרד מגורמי הביטחון.
 
ז. 
6. אחריותם של הגופים נותני החסות
גוף הנותן את אישורו ליציאת המשלחת בתחומו יגדיר בעל תפקיד שיהיה בקשר שוטף עם משרדו
של הקב"ט הארצי בכל תחום הקשור למשלחת. מעת לעת יבוצע רענון הנהלים לבעלי התפקידים.
 
א. 
אישור יציאת המשלחת יבוצע לאחר בחינת התכנים הפדגוגיים והחינוכיים, בהתאם להגדרת
מטרת הנסיעה.
 
ב. 
אופן הדיווח על יציאת משלחת יהיה בהתאם ל-4-ג לעיל.
 
ג. 
משלחות הנוער והתלמידים חייבים לקבל את חסות המשרד; אבטחת המשלחת מותנית בקבלת
החסות הזו.
 
ד. 
טיולים לחו"ל לא יאושרו.
 
ה. 
סיורי מגמה של בתי ספר למגמות כגון מחול, קולנוע, תיירות וכו' לא יאושרו.
 
ו. 
7. אחריות הגוף המשגר
על הגוף המשגר לקבל את הטופס "בקשה ליציאת משלחת לחו"ל" מהגוף הנותן את חסותו
למשלחת.
 
א. 
הגוף המשגר אחראי למילוי הטפסים כמפורט ב-4 לעיל (הוא יוכל להסתייע בחברת הנסיעות,
אולם החומר יועבר על ידו לגוף הנותן את חסותו).
 
ב. 
הגוף המשגר אחראי לתחום המינהלתי לפני יציאת המשלחת, ובכלל זה:  ג. 
קיום קשר מתמיד עם משרד הקב"ט הארצי לגבי תכנית המשלחת וכל שינוי האמור
להתקיים;
 
1)   
הודעה במועד למשרד הקב"ט הארצי לגבי שינויים הנוגעים למועדי הטיסה, לשהייה בבתי
מלון וללוחות זמנים (כל שינוי מותנה באישור הקב"ט הארצי);
 
2)   
האחריות לתשלום בגין האבטחה.
 
3)   
הגוף המשגר אחראי למילוי הנחיות האבטחה כפי שתינתנה על ידי משרד הקב"ט הארצי, כמפורט
ב-5 לעיל.
 
ד. 
8. אחריות ראש המשלחת
בכל משלחת ימנה הגוף המשגר ראש משלחת.
 
א. 
ראש המשלחת אחראי על המשלחת והוא איש הקשר היחיד מול משרד הקב"ט הארצי בכל הקשור
למשלחת.
 
ב. 
ראש המשלחת אחראי, בעת השהייה בחו"ל, לסדר היום וללוח הזמנים שהועבר מבעוד מועד.
 
ג. 
ראש המשלחת אחראי על כל שינוי בלוח הזמנים או באתרי הביקור. כל החלטה שלו על שינוי כזה
תהיה באישור אנשי האבטחה.
 
ד. 
מודגש בזאת כי למשרד החינוך אין כל אחריות כלפי חברת הנסיעות ולכן הגוף המשגר וראש
המשלחת הם הכתובת הבלעדית לכל דבר ועניין.
 
ה. 
9. אחריות נאמן הביטחון
בכל משלחת שיש בה שלושה אנשים או יותר ימנה הגוף המשגר נאמן ביטחון על פי הקריטריונים
האלה:
 
א. 
מומלץ: בוגר שירות מלא בצה"ל, רצוי בעל עבר פיקודי  1)   
בעל כושר ארגון ושליטה  2)   
בעל יכולת ניהול דו-שיח עם המקומיים - רצוי דובר שפת המקום.
 
3)   
אלה תפקידי נאמן הביטחון:  ב. 
יישום הנחיות הביטחון בהתאם לתדרוך שניתן בארץ בנושא התנהגות מונעת  1)   
תיאום וביצוע הקשר עם קב"ט הנציגות בחו"ל כפי שתודרך  2)   
דיווח לקב"ט הנציגות בחו"ל בזמן אמיתי על תקלות או על אירועים חריגים במהלך השהייה
בחו"ל
 
3)   
תיאום וביצוע הקשר עם השלטונות המקומיים על פי הצורך ובכפיפות לתדרוך הביטחוני  4)   
עם שובו לארץ - דיוווח לקב"ט המשרד על תקלות או על אירועים חריגים במהלך הנסיעה.  5)   
הערה: אם קב"ט משרד הביטחון מצורף למשלחת, יהיה הוא האחראי לביצוע האבטחה, ונאמן
הביטחון יסייע לו כפי שנדרש.
 
 
10. התדרוך הביטחוני
כאמור ב-5-ד לעיל, כל משלחת תתודרך לפני יציאתה לחו"ל בכללי ההתנהגות המונעת, למעט
משלחות שקיבלו תדרוך במהלך 3 החודשים שקדמו למועד היציאה לחו"ל.
 
א. 
להלן עיקרי התדרוך:
1) התנהגות מונעת
2) סקירה של רמת האבטחה שנקבעה
3) הצורך בשמירה על קשר עם קב"ט הנציגות במסלול הנסיעה
4) חובת הדיווח על שינויים בתכנית ובמסלול הנסיעה לקב"ט הנציגויות
  הישראליות בחו"ל
5) תדרוך יסודי של נאמן הביטחון והדגשים על רמת האבטחה.
 
ב. 
בתדרוך האמור ישתתפו כל חברי המשלחת היוצאים לחו"ל, ובכללם תלמידים, מורים, מדריכים,
הורים מלווים, אנשי עדות וכו'.
 
ג. 
11. תשלום בגין האבטחה
עלות האבטחה של המשלחת תשולם על פי קביעת משרד הביטחון, על ידי הגוף המשגר, וזאת
בהתאם להחלטת הממשלה בנדון.
 
א. 
אי-הפקדת התשלום בגין האבטחה תגרור הסרת חסות של המשרד וביטול מערך האבטחה בחו"ל.
 
ב. 
12. רפואה
כללי - כל המשלחות  א. 
בית הספר ידרוש מכל תלמיד אישור רופא ליציאתו למשלחת (האישור יישאר בביה"ס). על
בית הספר לדווח בטופס בקשת היציאה על הימצאות אישורי היציאה הרפואיים לכל
התלמידים.
 
1)   
על בית הספר חלה חובת כיסוי ביטוחי לנסיעות לחו"ל של כל תלמיד ותלמיד.  2)   
על בית הספר חלה חובת כיסוי ביטוחי לתאונות דרכים לתלמידים היוצאים לחו"ל במסגרת
משלחות, כמפורט בסעיף 7.6‎-8 של חוזר הוראות הקבע סב/6(א). המשרד לא יאשר יציאת
משלחת ללא כיסוי ביטוחי זה. תנאי הכיסוי לפוליסת הביטוח הזו מפורסמים ברשויות
המקומיות באמצעות המרכז של השלטון המקומי.
 
3)   
משלחות לפולין (נוסף לנדרש ב-א' לעיל)  ב. 
כל משלחת חייבת בהצטרפות מגיש עזרה ראשונה/חובש/אחות.  1)   
מומלץ לכל משלחת לצאת עם רופא.
 
2)   
משלחת היוצאת עם שלושה אוטובוסים ומעלה חייבת ברופא. שילובו של רופא במשלחת
אינה פוטרת מהאמור בסעיפים האחרים בנוהל זה.
 
3)   
קיימת אפשרות לכפל תפקידים (לדוגמה, מורה מלווה יכול להיות גם חובש).  4)   
בכל אוטובוס יהיה תיק עזרה ראשונה.
 
5)   
13. אישור ביטחון ליציאת משלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה -
דגשים
כללי
ההנחיות ליציאת משלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה הן כמפורט ב-11‎-1 לעיל, נוסף לדגשים
המפורטים להלן.
 
א. 
נותני החסות  ב. 
המאשרים את יציאתן של משלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה הם מנהלי מינהל החברה
והנוער במחוז, הממונים על אישור יציאת משלחות הנוער לפולין, לליטא ולצ'כיה (את רשימת
מנהלי המחוזות של מינהל החברה והנוער ראה בחוזר הוראות הקבע תשס/6, סעיף 7.6‎-4).
 
1)   
לא ניתן לצרף למשלחת שקיבלה את חסות משרד החינוך חברי משלחת אחרת, שלא קיבלו
חסות.
 
2)   
לא תאושר משלחת לפולין אם חלק מחבריה הם בני נוער שאינם תושבי מדינת ישראל.  3)   
יציאת משלחות לפולין מותרת במהלך כל השנה, למעט החודשים ינואר, פברואר, יוני
ודצמבר.
 
4)   
שילוב צ'כיה בנסיעה לפולין יותר רק אם הביקור בה יהיה לפני הביקור בפולין, כהכנה
לקראת הסיור בפולין. לא תאושר נסיעת משלחת לצ'כיה לאחר פולין.
 
5)   
בקשה ליציאת משלחת  ג. 
אישור תאריך יציאה  1)   
מסיבות ביטחוניות, בטיחותיות ופדגוגיות יווסת מספר האוטובוסים בפולין ובצ'כיה
באופן שלא יהיו בכל יום נתון יותר מ-60 אוטובוסים.
 
א)   
בית ספר המעוניין לצאת לפולין נדרש לאשר את תאריכי היציאה שהוא מעוניין בהם
באמצעות העברת בקשה מוקדמת.
הערה: מומלץ לפנות לסוכן נסיעות רק לאחר קבלת אישור רשמי לתאריכי היציאה
ממרכז המשלחות במחוז, ולא לפני כן.
 
ב)   
בתי הספר המעוניינים לצאת לפולין נדרשים להעביר בקשת יציאה למרכז המשלחות
במחוז עד למועדים המפורטים להלן:
 
ג)   
תקופת החורף (מרס-מאי): נתוני הצפי יועברו עד 1 בנובמבר.     
תקופת הקיץ (יולי-נובמבר): נתוני הצפי יועברו עד 1 בפברואר.     
על כל בית ספר להעביר שני תאריכים בבקשת היציאה: תאריך מועדף ותאריך משני.
משרד החינוך יעביר לבית הספר אישור תאריכים תוך 30 יום מהתאריך המצוין ב-ג'
לעיל.
 
ד)   
בקשת יציאה של משלחת עצמאית תבוצע באמצעות העברת הטופס המובא בנספח ב
שלהלן למרכז המשלחות במחוז. הבקשה תיבדק, ומרכז המשלחות במחוז יחזיר
תשובה לראש המשלחת אם התאריכים מאושרים ואפשר לבצע הזמנה לתאריכים אלו,
או, לחלופין, יעביר לראש המשלחת תאריך יציאה חלופי.
 
ה)   
יש חשיבות לרישום מדויק ונכון של פרטי המשלחת בעת העברת הבקשה המוקדמת. כל
שינוי משפיע של הבקשה המוקדמת (שינוי התאריך, מספר האנשים ומספר
האוטובוסים) יתקבל במשרד החינוך באמצעות פנייה חדשה לאישור תאריכים, לאחר
שהבקשה המוקדמת של בית הספר תימחק.
 
ו)   
משרד החינוך אינו מתחייב להיענות לכל בקשת יציאה בחיוב. כל בקשה תישקל לאור
השיקולים שצוינו ב-א' לעיל.
 
ז)   
לצורך קבלת אישור ליציאת משלחת נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה על מנהל המוסד המשגר
לפנות אל המפקח המחוזי הממונה על אישור יציאת משלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה.
הפנייה תיעשה באמצעות הטופס "בקשת אישור ליציאת משלחת נוער לפולין, לליטא וצ'כיה"
המובא בנספח ב להלן.
לטופס הבקשה הזה יש לצרף את הטופס "בקשה לאישור ביטחוני ליציאת משלחת לחו"ל -
נסיעה לפולין, לליטא ולצ'כיה", וזאת בהתאם להוראות הקבע המעודכנות בנושא. טופס
הבקשה לאישור ביטחוני לפולין, לליטא ולצ'כיה מובא בנספח ג להלן. את הבקשה יש להגיש
45 יום לפחות לפני המועד המתוכנן לנסיעה.
 
2)   
המפקח המחוזי הממונה על אישור יציאתן של משלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה יבדוק
את הבקשה על פי הנהלים וההנחיות.
 
3)   
אישור היציאה מותנה במילוי כל הנתונים שנרשמו בטופס הבקשה. אם חלו שינויים לאחר
שניתן האישור, על מנהל המוסד המשגר להודיע על כך בכתב למפקח המחוזי הממונה על
אישור יציאת משלחות נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה ולקבל את אישורו לשינויים. לפיכך, אם
חלו שינויים בנתונים לאחר שניתן אישור יציאה, ומנהל המוסד המשגר לא פעל כמפורט
לעיל, יפוג תוקפו של האישור.
 
4)   
על המפקח לדווח לכל הגורמים הרלוונטיים על השינויים שאושרו על ידו.  5)   
נוסף להנחיות המפורטות ב-4-ד לעיל יש להדפיס תכנית ביקור באתרים בפולין על פי השעות
כמפורט בנספח ג/8 להלן, בדגש על:
א) שעת היציאה מהמלון בתחילת יום הסיור;
ב) שעת ההגעה לאתרים ושעת עזיבתם;
ג) תכנון הגיוני של זמני הביקורים באתרים השונים;
ד) תכנון הגיוני של זמני התנועה מאתר לאתר;
ה) זמני ומקומות הארוחות והתפילות.
 
6)   
זמני הפעילות יהיו בין השעות 22‎-6 (השעה 22 תהיה זמן ההגעה האחרון למלון).  א)  7)   
סיום הפעילות במלון יהיה בשעה .23.30  ב)   
לא תאושר יציאה מהמלון לפני השעה 6.  ג)   
לא יאושרו שינויים בלוח הזמנים ובתכניות שנשלחו למשרד החינוך 21 יום לפני מועד
יציאת המשלחת.
 
ד)   
רמת האבטחה ואישור יציאת המשלחת  ד. 
ככלל יצורפו למשלחת קב"טים מהארץ בהתאם לגודל המשלחת ולמספר האוטובוסים, וכל
זאת על פי קביעה בלעדית של גורמי הביטחון.
 
1)   
על כל המורים/המדריכים/ראשי המשלחות להשתתף בתדרוך מיוחד המאורגן על ידי
המחוזות של מינהל החברה והנוער, ובו יינתנו דגשים והנחיות מיוחדות לראשי המשלחת
ולמורים המלווים על ידי קב"ט המשרד.
 
2)   
על כל חברי המשלחת, ובכלל זה מורים מלווים, מדריכים, תלמידים וועדים, להשתתף
בתדרוך הביטחוני להתנהגות מונעת אשר יינתן על ידי נציג קב"ט המחוז הרלוונטי.
 
3)   
נאמן הביטחון של המשלחת יסייע לקב"ט המשלחת ככל שיידרש במילוי תפקידו.
 
4)   
אחריות ראש המשלחת  ה. 
ראש המשלחת הוא האחראי הבלעדי על המשלחת מצאתה מהארץ ועד חזרתה.  1)   
על ראש המשלחת להיות בתיאום מלא ומסודר עם קב"ט המשלחת ולסייע לו ככל שיידרש
במילוי תפקידו.
 
2)   
על ראש המשלחת להישמע להנחיות הביטחון בכלל ולקב"ט המשלחת בשטח פולין בפרט,
ללא סייגים, ולסייע לו בביצוע ההנחיות בשטח.
 
3)   
לוח הזמנים שנשלח על ידי הגוף המשגר למשרד הקב"ט מחייב את המשלחת בעת הסיור,
בשל פעילות אבטחתית מיוחדת למשלחות של כוחות אבטחה ישראלים ופולנים באתרים,
במלונות ובתנועה. על כן אין לשנות את לוח הזמנים שאושר על ידי משרד החינוך/אגף
הביטחון. יחד עם זאת, במקרה של אילוצים שונים (עיכובים במעברי גבול, מזג אוויר קשה
וכו') אפשר לבקש אישור לשינויים, וזאת בתיאום עם קב"ט המשלחת, עם נציגי משרד
החינוך ועם אנשי האבטחה בחו"ל.
הבקשה תיבדק על ידי נציג משרד החינוך ואנשי האבטחה לאור נחיצות השינוי והיכולת
האבטחתית לתת מענה כנדרש, ותאושר או לא תאושר בהתאם.
 
4)   
על ראש המשלחת להקפיד על קיום הפסקות מתאימות למנוחה לקב"ט המשלחת ולנהגי
האוטובוסים (לפחות 6 שעות שינה בלילה למאבטח ו-8 שעות שינה לנהג), ועל כן יש להקפיד
על הגעת המשלחת למלון בזמן
שנקבע - בשעה 22 לכל המאוחר - ועל סיום הפעילות לא יאוחר מהשעה .23.30
יש לציין כי כל איחור בהגעה למלון יגרום לדחיית התחלת הפעילות ביום שלמחרת
בהתאמה.
 
5)   
דגשים נוספים  6)   
ראש המשלחת הוא איש הקשר היחיד בין אנשי האבטחה/קב"ט משרד החינוך
למשלחת.
 
א)   
שינויים בלוח הזמנים לא יאושרו החל מ-21 יום לפני יציאת המשלחת. אם מתחייבים
שינויים במהלך המסע עקב אירוע חריג שלא ניתן לחזות מראש, הם יאושרו רק על ידי
נציג הקב"ט של משרד החינוך השוהה במקום.
 
ב)   
אתרים רבים שהמשלחות מבקרות בהם ממוקמים בלב אזורי מגורים. על ראש
המשלחת לוודא כי חברי המשלחת אינם מפריעים לתושבי המקום ואינם מרעישים
וחוסמים את התנועה.
 
ג)   
בכניסה לחצרות יש לתת את ההסבר מחוץ לחצר, ברחוב, כדי שהשהייה בחצר תהיה
קצרה ככל האפשר.
 
ד)   
לבישת בגדי הייצוג של המשלחות והנפת דגלי הלאום מותרות רק בשטחי המחנות
ובטקסים רשמיים באתרי ההנצחה. שירה וריקודים באזורים מיושבים אסורה.
 
ה)   
בפולין יש מספר לא מבוטל של מלונות שאינם מוכנים לשכן משלחות מישראל בעקבות
התנהגות לא הולמת של משלחות כאלה בעבר. יש להקפיד כי חברי המשלחת לא יפריעו
לאורחי המלון, דבר שיכול לגרום גם לפגיעה פיזית על ידי אורח שנפגע.
 
ו)   
יש לרכז את לינת המשלחת בקומה/קומות ולא לפזרה במלון.  ז)   
בפולין יש חיקויים של כלי נשק ואקדחים אמיתיים מעוקרים למכירה לכל דורש. יש
לוודא שחברי המשלחת לא יקנו כלים כאלו כדי שלא יסתכנו בפגיעה על ידי שוטר
מקומי או מאבטח מחברת השמירה או ייעצרו על ידי המשטרה המקומית.
 
ח)   
יש להקפיד על התנהגות הולמת של חברי המשלחת בזמן הטיסה.  ט)   
יש להקפיד על ריכוז חברי המשלחת בזמן הנחיתה בפולין ולמנוע עיכובים מיותרים
בשטח הטרמינל. כדי למנוע עיכובים על ראש המשלחת לוודא כי:
החלפת כספים תבוצע במלון ולא בשדה התעופה.
כל תיקי המשלחת יסומנו בסימון אחיד עוד בארץ.
חברי המשלחת יתרכזו בנקודת מפגש מוגדרת בטרמינל לאחר שיאספו את המזוודות
ויצאו משם בהנחיית המאבטח לחניון האוטובוסים.
 
י)   
על ראש המשלחת לוודא כי חברי המשלחת אינם עולים על האוטובוס לפני קבלת
הנחיה מהמאבטח.
 
יא)   
יש לוודא כי המושב הראשון באוטובוס פנוי כולו למאבטח.  יב)   
בתנועה רגלית יקפיד ראש המשלחת על תנועה בגוש אחד. חשוב כי אחד המורים יוצב
בתפקיד מאסף.
 
יג)   
המשלחת מטופלת ביטחונית רק כאשר חבריה מצויים יחדיו. אם הוחלט להפריד ילד
בודד מהמשלחת, הוא אינו באחריות הביטחונית של מערך האבטחה, וראש המשלחת
הוא האחראי היחיד לו. אם החליט ראש המשלחת להפריד ילד משאר חברי המשלחת,
הוא יקפיד על ההוראות הבאות בתנאי שיקבל אישור בכתב ממנהל בית הספר ומהורי
התלמיד לפני יציאת המשלחת:
הילד ילווה על ידי מורה/הורה ישראלי.
 
יד)   
 
תיקבע נקודת מפגש מסודרת.
הילד יצויד בטלפון נייד.
 
 
הילד יצויד במספר הטלפון הנייד של המשלחת ושל הקב"ט למקרה של תקלה.   
הילד יצויד בשם המלון שבו תשהה הקבוצה בלילה, בכתובתו ובמספר הטלפון שלו.   
נסיעה ברכבות: ככלל לא מומלץ להשתמש ברכבות מעורבות שכן הן יעד מועדף
לכייסים מקצועיים. אם יוחלט לנסוע ברכבות יש להקפיד על ההוראות האלה:
 
טו)   
הימצאות כל הקבוצה במרוכז, רצוי בקרון נפרד  (1)   
הימצאות מבוגר ער (מורה/הורה/מלווה במשלחת) במשך כל שעות הנסיעה
במסדרון השולט על הכניסות ועל היציאות של הקרון.
 
(2)   
סיורים לאחר רדת החשכה  טז)
 
ככלל אפשר לקיים סיורים בשעות החשכה, וזאת על פי התכנית המקורית
והאישור הביטחוני שניתן למשלחת.
 
(1)   
לא יאושרו סיורים וביקורים בשעות החשכה ביערות, בבתי קברות ובמחנות.  (2)   
יוצאים מן הכלל בנושא זה על פי הנוהל שיפורט להלן הם:  (3)   
ליז'נסק - קבר רבי אלימלך   
גורה קלווריה (גור) - בית הקברות   
קרקוב - בית קברות הרמ"א.   
ההגעה לאתרים אלו מותרת לאחר החשכה, בתנאי שתתבצע לפי הכללים האלה:   
(א)יש לבצעה במסגרת הפעילות המותרת בחוזר המנכ"ל (עד השעה 22). לצורך
זה יש אף להתחשב בזמן הנסיעה חזרה למלון.
 
 
(ב)חברי המשלחת יצטיידו בפנסים לצורך הביקור.   
(ג)יש למקם את האוטובוס בקרבת האתר עם פנסים דלוקים, כדי שהאתר יהיה
מואר ואפשר יהיה לראות את האוטובוס.
 
 
(ד)הפעילות תתבצע סמוך לאתר ובצורה מרוכזת.
 
 
פעילות לילית  יז)   
משלחות נוער המעוניינות לקיים פעילות מיוחדת ("טיש" וכו') בבתי קברות או
בקברי צדיקים במהלך הלילה תקבלנה אישור מיוחד למקום אחד בלבד במשך
המסע, על פי הנוהל המפורט להלן ובאחד מהאתרים האלה:
 
(1)   
קרקוב - בית קברות הרמ"א   
ליז'נסק - קבר רבי אלימלך   
גורה קלווריה (גור) - בית הקברות   
גורה קלווריה (גור) - בית המדרש   
לובלין - ישיבת חכמי לובלין.   
יש למסור בקשה מיוחדת זו במסגרת הגשת תכנית המסע בארץ. לא יינתן אישור
לפעילות זו אם הבקשה תוגש במשך המסע.
 
(2)   
הפעילות תסתיים לא יאוחר מהשעה 24 (הגעה למלון ופיזור לחדרים).  (3)   
במקרה זה יהיו ההגעה למלון וגמר הפעילות המדד לחישוב 7 השעות הנדרשות
בין פיזור התלמידים להשכמתם בבוקר.
 
(4)   
הפעילות בשלושת המקומות הראשונים תהיה גם על פי הנוהל ב-טז לעיל.  (5)   
הפעילות בישיבת חכמי לובלין ובבית המדרש של הרבי מגור תתבצע בתוך המבנה,
ולא מחוצה לו.
 
(6)   
יש להימנע מביקור באתרים הנמצאים בלב שכונת מגורים (חומת הגיטו בוורשה
ובקרקוב, הגיטו הקטן בוורשה וכדומה) בימי ראשון עד השעה 11.
 
יח)   
נסיעת משלחת באוטובוס קומתיים אסורה.  יט)   
זמן חופשי  כ)   
בזמן הסיור באתרים הבאים אפשר להרשות לתלמידים לשוטט בתוך האתר
באופן חופשי על פי ההנחיות של קב"ט המשלחת:
 
(1)   
העיר העתיקה בפראג   
העיר העתיקה בוורשה
 
 
העיר העתיקה בקרקוב   
מרכז העיירה קז'ימיש דולני   
מרכז העיר זאקופנה.   
מאבטח המשלחת יקיים תדריך ביטחון לפני הפיזור.  (2)   
אין ללבוש חולצות מסע בזמן חופשי.  (3)   
התנועה בזמן חופשי תהיה בקבוצות של שלושה תלמידים לפחות.
 
(4)   
14. נספחים
נספח א לסעיף 5.3‎-27 - בקשה ליציאת משלחת לחו"ל - כללי (פרט
לפולין, לליטה ולצ'כיה - ראה נספחים ב ו-ג)
אל:
היחידה נותנת החסות
מנהל מחוז
המועצה הציבורית לחילופי נוער וצעירים, רח' יגאל אלון 157, ת"א 67443,
טל' 03‎-6969390
מאת הגוף המשגר:
פרטי המשלחת
שם הגוף המשגר: _____________ 2. שם המשלחת: _____________
 
1. 
שם ראש המשלחת: _____________ מס' הטל' שלו בבית: _____________
מס' הטל' שלו בעבודה: _____________ מס' הטל' הנייד שלו: _____________
 
3. 
שם נאמן הביטחון: _____________ מס' הטל' שלו בבית: _____________
מס' הטל' שלו בעבודה: _____________מס' הטל' הנייד שלו: _____________
 
4. 
מטרת הנסיעה: _____________
 
5. 
ס"כ חברי המשלחת: _____________ 7. מס' האוטובוסים: _____________
 
6. 
המקומות שהמשלחת תשהה בהם בחו"ל
 
8. 
       
שם המלון, האכסניה, בתים פרטיים
(בלועזית ובאותיות דפוס) + מס' טלפון
(קידומת מדינה/עיר)
 
העיר
המדינה
עד
תאריך
מתאריך
         
         
         
         

המארח/איש הקשר בכל מדינה (חובה לציין את מס' הטלפון ואת השם בעברית ובלועזית
ובאותיות דפוס)
 
9. 
 
העיר  המדינה  קידומת מדינה/עיר) שם הגוף  שם פרטי ושם משפחה
          
          
          

תכנית האירועים (יש לצרף תכנית אירועים מפורטת; אם המקום אינו מספיק, יש לצרף דף נוסף)
 
10. 
       
הארצות
המשתתפות
סוג האירוע/
הפעילות
 
מקום האירוע
(עיר, אולם)
 
עד
השעה-
מהשעה-
התאריך
            
            
            

פרטי הטיסות (יש לציין גם נסיעות באוטובוס או ברכבת)
 
11. 
     
שעת
הנחיתה
 
שעות
ההמראה
 
מס'
הטיסה
 
שם חברת
התעופה
 
לעיר -
מהעיר -
התאריך
             
             
             

שם ממלא הטופס: _____________ מס' הטל' שלו בבית: _____________
מס' הפקס' שלו: _____________ הכתובת להתכתבות: _____________

 
חתימת מנהל הגוף המשגר _____________    מנהל בית הספר _____________

 
12. 

אל: הקב"ט הארצי במשרד החינוך, פקס' 02‎-5602533
מאת: היחידה נותנת החסות _____________
השם: _____________ התפקיד: _____________
הריני להודיעך כי המשלחת שבנדון קיבלה את החסות והיא משלחת רשמית. בדקתי את
פרטי התכנית ואני מאשר אותה.

תאריך _____________  חתימה _____________

נספח ב לסעיף 5.3‎-27
בקשת אישור ליציאת משלחת נוער לפולין, לליטא ולצ'כיה
(תמולא על ידי מנהל המוסד המשגר
את המשלחת ותישלח יחד עם הבקשה לאישורה הביטחוני - ראה להלן)
תאריך הגשת הבקשה: _____________
אל: מנהל מינהל החברה והנוער במחוז _____________
בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל אבקש אישור ליציאת משלחת נוער ממוסדנו לפולין, לליטא ולצ'כיה.
הריני מודיע בזאת כי מוסדנו מבצע את כל ההכנות הנדרשות ליציאת המשלחת בתחומים של קביעת
המלווים ואופן הכנתם, בחירת בני הנוער ואופן הכנתם ובניית תכנית המסע, כמפורט בחוזר הוראות
הקבע סא/7(ג), סעיף 27-.5.3
להלן הפרטים הקשורים ליציאת המשלחת ממוסדנו:
שם המוסד: _____________כתובתו: _____________
מס' הטלפון שלו: _____________מס' הפקס': _____________
שם המנהל: _____________
שם ראש המשלחת: _____________ מס' ת"ז: _____________
תפקידו בבית הספר: _____________
עבר השתלמות מורים מלווים: כן/לא, יום עיון ראשי משלחות:כן/לא
כתובתו: _____________
מס' הטל' בעבודה: _____________ (שלוחה) מס' הטל' בבית: _____________
מס' הטל' הנייד: _____________
היעד, המועד ומשך הנסיעה
המשלחת תסייר במדינות האלה: _____________ פולין/ליטא/צ'כיה (הקף במעגל).
מועד היציאה המועדף -
תאריך היציאה: _____________ תאריך החזרה: _____________ סה"כ ימים:
_____________
מועד יציאה משני -
תאריך היציאה: _____________ תאריך החזרה סה"כ ימים: _____________
בני הנוער
גיל המשתתפים: _____________ מס' המשתתפים: _____________ מס' האוטובוסים:
_____________
הרשימה המפורטת של המשתתפים נמצאת במוסדנו:כן/לא (הקף במעגל).

המורים המלווים
 
אישור השתתפות בהשתלמות למורים
מלווים לפולין, לליטא ולצ'כיה (יש לצרף
תצלום של האישור)  
תפקידיו
בביה"ס
 
מס' תעודת
הזהות שלו
שם
המורה
המלווה
 
אין יש
     
אין יש
     
אין יש
     
אין יש
     
       

המדריכים
   
תעודת הסמכה מטעם משרד החינוך ו"יד ושם"
להדרכת נוער בפולין, בליטא ובצ'כיה (יש לצרף תצלום
של תעודת ההסמכה)
 
מס' תעודת
הזהות שלו
שם
המדריך
אין יש
   
אין יש
   
אין יש
   
אין יש
   

רפואה

במשלחת יש רופא/חובש/אחות/מע"ר (סמן במעגל) ו ____  תיקי עזרה
ראשונה (השלם).
שם הרופא: _____________ תחום התמחותו: _____________
שם החובש / האחות / המע"ר: _____________ מקור ההסמכה:
_____________
קיימים אישורים רפואיים לכל התלמידים כנדרש בחוזר זה, ב-12-א-1.
קיימים כיסויים ביטוחיים לנסיעות לחו"ל, ובכלל זה כיסוי ביטוח תאונות
דרכים כנדרש בחוזר זה ב-12-א-2 ו-3.
הכנת בני הנוער

בני הנוער נבחרו למשלחת בהתאם לששת הקריטריונים המפורטים בחוזר הוראות הקבע
נט/10(א), סעיף 7.6‎-2, תת סעיף 3.3.1: כן/לא (הקף במעגל).
 
1) 
ההכנה הלימודית מקיפה שעות, וכוללת את הנושאים ואת הפעולות האלה:
 
2) 


מקום הלימוד*  התאריך  מס' השעות  שם המרצה  הנושא 
          
ההכנה החברתית-הרגשית מקיפה שעות, וכוללת את הנושאים ואת הפעולות האלה:
 
3) 

מקום הלימוד*  התאריך  מס' השעות  שם המרצה  הנושא 
          
אם אי אפשר לפרט בטופס זה את כל תכנית ההכנה, אפשר לצרף דפים
נוספים.
יש להעביר את הטופס הממולא המובא בנספח ג להלן למרכז המשלחות
במחוז עד 45 יום לפני תאריך היציאה שאושר.
תאריך מילוי הבקשה שם מנהל המוסד חתימת מנהל המוסד

* יש לציין את המוסדות העוסקים בחקר השואה ובלימודה ששולבו בהכנה.
נספח ג לסעיף 5.3‎-27
בקשת אישור ביטחוני ליציאת משלחת לפולין, לליטא ולצ'כיה
פרטי המשלחת

1) שם הגוף המשגר:
2) שם המשלחת: ____________
3) שם ראש המשלחת: ____________ מס' הטל' שלו בבית:
____________
מס' הטל' שלו בעבודה: ____________ (שלוחה) מס' הטל' הנייד שלו:
____________
4) שם נאמן הביטחון: ____________ מס' הטל' שלו בבית:
____________
מס' הטל' שלו בעבודה: ____________ (שלוחה) מס' הטל' הנייד שלו:
____________
5) ס"כ חברי המשלחת: ____________
6) מס' האוטובוסים: ____________
7) פרטי הטיסות (יש לציין גם נסיעות ברכבת)
   
שעת
הנחיתה
 
שעת
ההמראה
 
מס'
הטיסה
 
שם חברת
התעופה
 
לעיר -
מהעיר -
התאריך 
             
             
             

(8) תכנית הביקור באתרים בפולין על פי שעות
שם המשלחת ___________ תכנית הסיור לתאריך ___________
יציאה מהמלון ___________ בשעה ___________
הערות  שם האתר  השעה 
    07:00 
    07:30 
    08:00 
    08:30 
    09:00 
    09:30 
    10:00 
    10:30 
    11:00 
    11:30 
    12:00 
    12:30 
    13:00 
    13:30 
    14:00 
    14:30 
    15:00 
    15:30 
    16:00 
    16:30 
    17:00 
    17:30 
    18:00 
    18:30 
    19:00 
    19:30 
    20:00 
    20:30 
    21:00 
    21:30 
    22:00 

      
הגעה למלון ___________ בעיר ___________
טיסות ביום זה (אם יש): מ ___________ ל ___________ חב' התעופה
ומס' הטיסה: ___________
שעת ההמראה: ___________שעת הנחיתה: ___________

שם ממלא הטופס: ___________  מס' הטל' שלו בבית: ___________ 
מס' הפקס' שלו: ___________  הכתובת להתכתבות: ___________ 
חתימת מנהל הגוף המשגר/מנהל בית הספר: ___________ 
 
9) 

אל: הקב"ט הארצי במשרד החינוך
פקס' 02‎-5602200
מאת: היחידה נותנת החסות ___________
שם: ___________ תפקיד: ___________
הריני להודיעך כי המשלחת שבנדון קיבלה את החסות והיא משלחת רשמית. בדקתי את
פרטי התכנית ואישרתי אותה.
תאריך ___________   חתימה ___________

3. רשימת אתרים בפולין
ורשה

בית הקברות
בית קורצ'אק
כיכר השילוחים (אומשלגפלאץ)
ארמון התרבות
בית הכנסת נוז'יק
אנדרטת רפופורט
הבונקר
חומת הגטו (רח' זלוטה)
רח' WALICOW
כלודנה
מסעדת "מנורה"
גן "ססקי"
המכון היהודי
קבר החייל האלמוני
פאביאק
גן שופן
גן קרשינסקי
העיר העתיקה
בית המשפט (רח' לשני)
גן "וילנוב"
כיכר שלושת הצלבים
גורה קליוריה
קרקוב
אושוויץ
בירקנאו
מכרות המלח "וילצ'קה"
מפעל "שינדלר"
פלאשוב
ארמון ואוול
העיר העתיקה
בית הקברות
מסעדת "אריאל"
הגטו
הרובע היהודי "קז'ימיש"
לובלין
קז'ימיש דולני - מרכז העיירה/קיר המצבות
בית הקברות הישן
בית הקברות החדש
הישיבה
הגטו (העיר העתיקה)
מאיידנק
טרבלינקה
טיקוצ'ין
זקופנה
הערות
מכיוון שיש עוד אתרים רבים שאינם מוזכרים כאן, אפשר כמובן להוסיפם, אך חשוב לפרט את
שם האתר בכל עיירה (לדוגמה: לודז' - בית הקברות).
 
1. 
יש לציין את שעת ההגעה לאתר ואת שעת היציאה ממנו.
 
2. 
יש לסיים את הפעילות ולהגיע למלון לא יאוחר מהשעה 22.
 
3. 
יש לציין את שם המסעדה שהמשלחת אוכלת בה.
 
4. 
נספח ד לסעיף 5.3‎-27 - שירותים רפואיים בפולין

ככלל יהיו השירותים הרפואיים בפולין מושתתים על הרפואה המקומית,
כדלקמן:

הערות  מס' הטלפון  הכתובת  שם בית החולים  העיר 
ביה"ח ברמה רפואית
טובה.
 
22‎-8236411
מיון: 22‎-8227494
 
מרכז העיר,
רח' BANACHA
 
BANACHA
 
וארשה
 
1. מיועד לילדים עד
גיל 18.
2. מצויד בציוד רפואי
מתקדם מאוד ובעל
רמה רפואית טובה
מאוד.
 
  בין פלשוב
לויליצ'קה, ליד
המרכז המסחרי HIT
 
POLISH-AMERICAN

CHILDREN

HOSPITAL

 
קראקוב
 
למבוגרים - מחלקת לב
ומחלות פנימיות -ציוד
טוב ומתקדם.
 
  רח' סקווינסקה 8,
ליד הרובע היהודי
 
COLLEGIUME
MEDICAL
 
 
למבוגרים - טראומה,
לא ברמה טובה.
 
  רח' קופרניקה 21
(ליד תחנת הרכבת)
 
II CATTEDRAL
CHIRRURGY
 
 
למבוגרים - בעיות
ראש.
 
  רח' BOTANCZNQ 3  קליניקה
נוירוכירורגית
 
 
  999
 
רח' LAZARZA  תחנת אמבולנסים
מרכזית
 
 
לא מומלץ - רק בשעת
חירום, כשאין אפשרות
להגיע לקראקוב.
 
  בין אושווינצ'ים
לקצוביץ
 
בי"ח אושווינצ'ים
 
אושוויץ
 
בי"ח אזורי מעט טוב
יותר מאושווינצ'ים.
 
    SZPITAL
WOJEWOEENI
 
 
נספח ה לסעיף 5.3‎-27 - התחייבות בלתי חוזרת
אני/אנו הח"מ, מצהירים בזאת כי הנני/הננו
מורשה/ים לייצג את חברת/אגודת/עיריית/המועצה המקומית
(להלן המוסד) לחתום בשם המוסד ולהתחייב בשמו.
 
1. 
הנני/הננו מתחייב/ים בשם המוסד לשלם למשרד החינוך/משרד הביטחון (להלן המשרד) כל סכום
שיוצא על ידי המשרד לצורכי אבטחת המשלחת בחו"ל, וזאת בהתאם לחשבון שיוגש על ידי
המשרד.
 
2. 
מוסכם כי החשבון שיוגש על ידי המשרד הוא סופי והמוסד מוותר מראש על כל טענה נגד נכונות
החשבון ואמיתותו.
 
3. 
המוסד מתחייב לפרוע את החשבון עד 5 ימי עבודה לפני יציאת המשלחת לחו"ל. התשלום ייעשה
בשקלים ולפי השער הרשמי של המטבע אשר שימשה לתשלום ההוצאות המוזכרות ב-2 לעיל ביום
התשלום.
 
4. 
הנני/הננו מסכימים כי משרד החינוך רשאי לקזז כספים בגובה ההתחייבות מכל סכום שמגיע ו/או
יגיע לנו מכל קופה של משרד החינוך.
 
5. 
התחייבות זו היא בלתי חוזרת.
 
6. 
ולראיה באתי על החתום:

חותמת ___________ שם החתום ___________ התפקיד ___________ חתימה
___________

חותמת ___________שם החתום ___________ התפקיד ___________חתימה
___________

כתובת המוסד ______________________
מס' הטלפון ___________ נחתם ביום ___________
מס' הפקסימיליה ___________
נספח ו לסעיף 5.3‎-27 -
משוב הטיפול במשלחת בנושא הביטחון
לכבוד
הקב"ט הארצי במשרד החינוך
רח' דבורה הנביאה 2
ירושלים 91911
הנדון: משוב הטיפול במשלחת בנושא הביטחון

שם המשלחת: ___________ תאריך היציאה לחו"ל: ___________ .
 
1. 
התדרוך בנושא הביטחון ניתן על ידי - ___________ בתאריך: ___________ .
מקום התדרוך:
 
2. 
האם התדרוך היה רלוונטי וניתן בצורה נאותה?
______________________________________________________
______________________________________________________
3. 
האם חסרו בתדרוך נושאים שלדעתכם היה רצוי להוסיפם? מה הם?
______________________________________________________
______________________________________________________
4. 
האם היו בתדרוך נושאים שלדעתכם היה רצוי לוותר עליהם?
מה הם?

______________________________________________________
______________________________________________________
5. 
האם התעוררו שאלות או בעיות בנושא הביטחון שלא קיבלתם עליהן הנחיות? מה
הן? 

______________________________________________________
______________________________________________________
6. 
האם סדרי האבטחה שנקבעו בארץ ונמסרו לכם לפני יציאתכם תאמו את אלה שבוצעו בפועל?

______________________________________________________
______________________________________________________
7. 
האם נתקלה המשלחת באירועים הקשורים לצד הביטחוני (אנשים חשודים, חפצים חשודים,
איומים, הודעות אנונימיות, אבדן דרכונים וכו')? אם כן, כיצד טופל העניין?

______________________________________________________
______________________________________________________
8. 
האם קיימתם קשר טלפוני שוטף עם קב"ט/ים בשגרירות, והאם יש הערות על כך?

______________________________________________________
______________________________________________________
9. 
האם היו מקרים שחברי המשלחת חרגו מהוראות הביטחון? פרטו:

______________________________________________________
______________________________________________________
10. 
האם היו הנחיות שנמסרו בתדרוך הביטחוני ושלא ניתן היה לבצע אותן? מה הן ומה הסיבות?

______________________________________________________
______________________________________________________
11. 
הערות נוספות:

______________________________________________________
______________________________________________________
12. 
שם פרטי ושם משפחה _________________
התפקיד במשלחת _________________
מס' הטלפון בבית _________________ מס' הטלפון בעבודה _________________
נספח ז לסעיף 5.3‎-27 -
הטיפול בבקשה ליציאת משלחת לחו"ל
סיווג משלחות  א. 
משרד החינוך קבע את היחידות המפורטות להלן כיחידות הנותנות חסות וכמוסמכות לקבוע
אם משלחת היא משלחת רשמית מטעם המשרד:
 
1)   
המועצה הציבורית לחילופי נוער וצעירים  א)   
מנהלי מחוזות  ב)   
המזכירות הפדגוגית  ג)   
מינהל החברה והנוער  ד)   
מינהל החינוך הדתי  ה)   
האגף לחינוך התיישבותי  ו)   
גורם אחר שאושר על ידי מנכ"ל המשרד.  ז)   
משלחות רשמיות תקבלנה טיפול אבטחתי מלא על ידי משרד החינוך.
 
2)   
העברת טופסי המשלחת  ב. 
גוף המבקש להוציא משלחת לחו"ל בטיפול אבטחתי של משרד החינוך יפנה לאחת היחידות
נותנות החסות המפורטות ב-א לעיל לקבלת הטפסים למילוי.
 
1)   
יש למלא את הטופס במקור ולהחזירו ליחידה נותנת החסות לפחות 45 יום לפני מועד יציאת
המשלחת לחו"ל.
 
2)   
היחידה נותנת החסות תבדוק את המשלחת, תציין על הטפסים את החלטתה, ותעביר את
המקור, ללא עיכוב, אל הקב"ט הארצי במשרד החינוך, פקס' 02‎-5602533.
 
3)   
לתשומת לב: על הגוף משגר המשלחת לוודא כי הטפסים אכן הגיעו למשרד הקב"ט הארצי במשרד
החינוך לא יאוחר מ-35 יום לפני יציאת המשלחת.
 
 
מילוי הטפסים  ג. 
יש למלא (בהדפסה) את כל הסעיפים המופיעים בטופס באופן ברור ומדויק.  1)   
יש להקפיד במיוחד לתת את פרטי איש הקשר/המארח בכל מדינה בחו"ל, וחובה לציין את
מספר הטלפון שלו. יש להודיע למארח בחו"ל כי משגרירות ישראל באותה ארץ ייצרו עמו
קשר וכי עליו לעדכן את הפונה בכל פרטי תכנית השהייה של המשלחת (בנסיעה לפולין יש
לצרף תכנית מודפסת בעברית ובאנגלית על פי הימים והשעות).
 
2)   
בסעיפים שבהם אין די מקום למילוי כל הפרטים המבוקשים יש להוסיף דף נפרד ולפרט בו
את המידע הרלוונטי.
 
3)   
בכל מקרה יש לצרף לטפסים את הטופס "התחייבות הבלתי חוזרת" (נספח ד), חתום על ידי
נציג מוסמך של הגוף המשגר.
 
4)   
מילוי הטפסים בכל הפרטים המבוקשים והגעתם אל הקב"ט הארצי לא יאוחר מ-35 יום
לפני יציאת המשלחת - אלה הם תנאי הכרחי לטיפול במשלחת.
 
5)   
מינוי האחראי לביטחון  ד. 
הגוף המשגר את המשלחת ימנה אחראי לביטחון מבין חברי המשלחת שיהיה בעל כישורים
מתאימים לתפקיד. רצוי שהאחראי יהיה מי שמילא תפקיד פיקודי בצה"ל/במשטרה/במערכת
הביטחון ובכל מקרה בעל אזרחות ישראלית.
 
1)   
המינוי הסופי של האחראי לביטחון יהיה כפוף לאישור הקב"ט הארצי.  2)   
במקרים שבהם יוחלט לצרף מאבטח מטעם משרד הביטחון יסייע האחראי על הביטחון,
אשר מונה על ידי הגוף המשגר את המשלחת, למאבטח מטעם משרד הביטחון.
 
3)   
החזרת הוצאות
על הגופים המשגרים משלחות להיערך לאפשרות כי הטיפול על ידי משרד הביטחון כרוך במקרים
מסוימים בכיסוי ההוצאות הנגרמות בגין הטיפול באבטחת המשלחת. בכל מקרה, כיסוי ההוצאות
חל על הגוף המשגר את המשלחת, וההעברה הכספית אל משרד הביטחון תבוצע לפני יציאת
המשלחת.
 
ה. 
טיסות  ו. 
ככלל מומלץ השימוש במטוסי חברות התעופה הישראליות, בכל מסלול שבו הדבר אפשרי.  1)   
לגבי טיסות בחברות תעופה אחרות, יש להתייעץ עם הקב"ט הארצי במשרד החינוך.
 
2)   
תדרוך ודיווח  ז. 
כ-10 ימים לאחר מתן הטפסים ליחידה נותנת החסות יש להתקשר עם קצין הביטחון או עם
סגנו כדי לתאם תדרוך ביטחוני למשלחת.
 
1)   
ראשי המשלחות/הגוף המשגר יעדכנו את קצין הבטיחות בכל שינוי בתכנית, בלוח הזמנים,
בטיסות ובמארחים שייוודע להם עליו לפני יציאת המשלחת. שינויים שייקבעו לאחר יציאת
המשלחת ידווחו על ידי ראשי המשלחת לקב"ט בשגרירות הישראלית בארץ שבה המשלחת
מבקרת, והם מותנים באישורו.
 
2)   
ראשי המשלחת/האחראי לביטחון ידווחו לקב"ט הארצי על גבי הטופס "משוב הטיפול
במשלחת בנושא ביטחון" (נספח ה) שבוע לאחר שהמשלחת תחזור לארץ.
 
3)   


בשאלות אפשר לפנות אל:
- מר אריה מור, ממונה הביטחון הארצי
- מר יעקב סיגל, עוזר ממונה הביטחון הארצי
- הגב' רויטל כרמלי, עוזרת ממונה הביטחון הארצי
במספרי הטל' האלה: 5602544‎-02, 5602545‎-02
ו-02‎-5602325.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תש, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002