תרבות 10.
סל תרבות 10.6
מופעים המאושרים על ידי ועדות הרפרטואר של סל תרבות
ארצי
10.6‎-3


הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל סב/7, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002