ארגון ומינהל 3.
רישום והעברות תלמידים 3.10
הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת
הלימודים התשס"ג
3.10‎-3
מועד הרישום  1. 
הרישום לבתי הספר העל-יסודיים לשנת הלימודים התשס"ג ייערך מיום שלישי, ו' בניסן התשס"ב
(19 במרס 2002), עד יום שלישי, י"ג בניסן התשס"ב (26 במרס 2002).
 
 
חייבי הרישום  2. 
נערים ונערות שסיימו כיתה ח' בבית הספר היסודי  2.1   
נערים ונערות שסיימו כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית, שאינה חטיבה בבית ספר שש-שנתי.
 
2.2   
חובת הרישום  3. 
חובת הרישום חלה על ההורים.  3.1   
על אף האמור לעיל, נערים ונערות רשאים לרשום את עצמם, בתנאי שיביאו עמם תעודת
זהות או דרכון של אחד משני ההורים ומכתב הרשאה מאחד מהם.
 
3.2   
מקום הרישום  4. 
נערים ונערות שסיימו בית ספר יסודי בן שמונה כיתות  4.1   
נערים ונערות אלה יירשמו במוסד חינוך ממלכתי או ממלכתי דתי המקיים כיתה ט'
(לפי תקנה 7א' לתקנות הרישום) בישיבה תיכונית, באולפנה, בבית ספר קדם-צבאי
ובבית ספר חקלאי או ימי בתחום הרשות המקומית.
 
א.   
באין רובע מיוחד, או אם לא נרשמו באחד מן המוסדות שהזכרנו לעיל, הם יירשמו
בכל מוסד מוכר שבתחום הרשות המקומית.
 
ב.   
הם יירשמו במוסד חינוך מוכר אחר, באחד מן המקרים האלה:  ג.   
אם אין ברשות החינוך המקומית שהנערים גרים בה מוסד חינוך מוכר  1)   
אם הורי התלמידים רוצים שהם ילמדו במוסד חינוכי מוכר דתי, וברשות החינוך
המקומית שהם גרים בה אין אלא מוסד חינוך מוכר שאינו דתי, או להפך
 
2)   
אם התירה רשות החינוך המקומית שהם גרים בה את רישומם במוסד חינוך
מוכר שמחוצה לה, מסיבות אלה:
א) אם המוסד הוא ישיבה תיכונית, ישיבה טכנולוגית או כיתות המשך ישיבתיות,
או אם ההורים מבקשים לרשום את ילדיהם למוסד פלוני משום שיש בו נתיב,
מגמה או מסלול מאלה המפורטים להלן:
- נתיב עיוני, טכנולוגי או התיישבותי
- מגמה טכנולוגית פלונית, הנלמדת בכיתה ט'
- מסלולים טכנולוגיים
והכול בתנאי שאין ברשות החינוך המקומית שהם גרים בה מוסד חינוך דומה
 
3)   
ב) אם המוסד הוא בעל אופי ארצי או שהוא מוסד פנימייתי.   
נערים ונערות שסיימו כיתה ט'  4.2   
אם אין בהמשכה כיתה י', הם יירשמו בכל מוסד חינוך מוכר.  א.   
נערים ונערות שסיימו כיתה ט' והמבקשים להירשם למוסד חינוך מחוץ לרשות החינוך
המקומית שהם גרים בה, יצטיידו באישור לימודי חוץ. אישור זה יינתן ללא דיון.
קבלת האישור תאפשר לרשות המקומית לעקוב אחר תהליך הרישום ולקיים את חוק
לימוד החובה. אין באישור לימודי-חוץ לתלמידי כיתה י' משום התחייבות מלכתחילה
לכסות את הוצאות הנסיעה של התלמיד או הוצאות אחרות.
 
ב.   
אישור העברה לבוגרי כיתות ז' ו-ח' בחטיבות הביניים  4.3   
מסיימי כיתות ז' ו-ח' בחטיבות הביניים ימשיכו את לימודיהם בחטיבה.  א.   
ביקשו הורים להעביר תלמיד לבית ספר אחר בטרם סיים את לימודיו בחטיבת
הביניים, יפנו אל בית הספר הרצוי להם רק לאחר שהצטיידו באישור רשות החינוך
המקומית בתחום מגוריהם. אם בית הספר הרצוי להם הוא ברשות מקומית אחרת,
הם יקבלו לאחר מכן גם את אישור הרשות המקומית שבית הספר נמצא בה.
 
ב.   
רשות החינוך המקומית תאשר העברה אם התלמיד מבקש ללמוד במוסד חינוך בעל
אופי ארצי.
מוסד חינוך בעל אופי ארצי הוא בית ספר עם פנימייה. לגבי תלמידים המתגוררים
בתחום רשות החינוך המקומית שהפנימייה נמצאת בה, יוכלו התלמידים להירשם
אליה, ובלבד שישהו בפנימייה שהות מלאה כמקובל (בכל ימות השבוע, למעט חופשות
שבת, חגים וחופשות בתי הספר).
 
ג.   
אסור לבתי ספר לקבל תלמידי כיתות ז', ח' או ט' שעזבו את חטיבת הביניים והלומדים
בבית ספר אחר ללא אישור הרשות המקומית, בכפיפות להכרעת מנהל המחוז במקרה
של ערעור.
 
ד.   
חריגי גיל  5. 
על פי חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (תיקון מס' 11, התשל"ח-1978), יהיו זכאים לחינוך חינם
במוסד חינוך רשמי -
 
 
כל מי שחל עליהם חוק לימוד חובה;  א.   
נער או נערה בגיל 16 או 17 - זולת אם סיימו את לימודיהם לפי תכנית לימודים של כיתה
י"ב, ומי שהם בגיל 18 וסיימו את לימודיהם לפי תכנית הלימודים בכיתה י"א בלבד.
 
ב.   
"חריג גיל" יהיה, לצורך הוראה זו -
כל תלמיד בחינוך העל-יסודי (לרבות חטיבת ביניים), בכל אחד מן הגילים המפורטים להלן בטור
א' ושאינו משובץ בכיתה המפורטת לצדו בטור ב':

טור ב'
הכיתה
 
טור א'
הגיל
 
ז'  12 
ח'  13 
ט'  14 
י'  15 
 


"חריג גיל" יהיה זכאי לחינוך חינם, על אף האמור לעיל, אם הוקפץ כיתה או
נשאר כיתה לפי הנהלים שנקבעו על ידי מנכ"ל משרד החינוך.
כל תלמיד שהוא חריג גיל והרוצה להמשיך בלימודיו יוכל להגיש בקשה
בכתב, באמצעות מנהל בית הספר, לוועדה לחריגי גיל שמענה הוא: הממונה על
ספר מקיפים ועל שכר לימוד, משרד החינוך, ת"ד ‏292, ירושלים. יש