ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש מרס 6‎-3.5
פסח: מיום שלישי, ו' בניסן התשס"ב, 19 במרס 2002, עד יום שישי, כ"ג בניסן התשס"ב, 5
באפריל 2002. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בניסן התשס"ב, 7 באפריל 2002, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
8. 


הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל סב/7, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002