עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
המרכז לפיתוח עובדי הוראה בכירים - הפעילות בהתשס"ג 3‎-8.2

1. הפעילות בהתשס"ג בבית הספר לעובדי הוראה בכירים ע"ש
עמנואל יפה
בית הספר יפעל בשנת הלימודים התשס"ג בארבע מסגרות
:

פעילות שמפקח כולל מזמין עבור קבוצת המנהלים שבפיקוחו. חומר לצורך הזמנה כזו נשלח
בינואר 2002 לכל המפקחים הכוללים בחינוך היסודי והעל-יסודי. אפשר לקבלו בפנייה טלפונית
למרכז.
 
א. 
פיתוח צוות ליחידות-מטה פדגוגיות (מינהלים, אגפים, מחוזות, רשתות, רשויות מקומיות
ואחרים). חומר לצורך יצירת קשר ראשון נשלח לראשי היחידות בינואר 2002.
 
ב. 
תכניות דו-שנתיות בהיקף של 448‎-336 שעות
* למנהלים חדשים בבתי-ספר יסודיים
* למנהלים בבתי-ספר על-יסודיים
* להכשרת מפקחים חדשים (בליווי ועדת-היגוי משרדית)
* למנהלים חדשים של מחלקות לחינוך ברשויות מקומיות (בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי
ועם האיגוד של מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיות).
 
ג. 
חומר מפורט יישלח לקהל-היעד של כל תכנית.
תכניות מיוחדות, לפי הצעות ובקשות של הנהגות חינוכיות במשרד ומחוצה לו.
 
ד. 
2. הפעילות בהתשס"ג ביחידת התכניות להכשרה ולפיתוח של
מנהלים
התכניות האקדמיות להכשרת מנהלים שתיפתחנה בהתשס"ג תהיינה דו-שנתיות, בהיקף של
600 שעות. התכניות תתקיימנה באוניברסיטאות ובמכללות שתיקבענה לאחר סיום תהליכי מיונם
של המועמדים. כל הפרטים פורסמו בחוזר "הודעות ומידע" סב/3, סעיף 1-.8.4
 
א. 
אלה המרכזים לפיתוח מנהלים המשתתפים ברשת הפיתוח של היחידה:
* המרכז לפיתוח מנהלים ב"אורנים"
* בית הספר המחוזי לעובדי הוראה בחיפה
* המגמה להכשרה ולפיתוח של מנהלים בבית-ברל
* המרכז לפיתוח מנהלי בתי-ספר במכללת סמינר הקיבוצים
* בית-הספר המרכזי להשתלמות מורים של הסתדרות המורים
* מכון המנהלים באוניברסיטה העברית בירושלים
* המכון לפיתוח מנהלים במכללה האקדמית הדתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ בירושלים
 
ב. 
* היחידה לפיתוח מנהלים במכללה האקדמית לחינוך "אחוה"
* סדנת המנהלים במכללה לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע.
 
 

3. "עמיתי המרכז" בהתשס"ג
"עמית-המרכז" הוא מנהל או מפקח בחופשה ללא-שכר (כולל שבתון) שהשתלם בעבר פעמים מספר
בבית-הספר לעובדי-הוראה בכירים והמעוניין להשתלב בחיי בית הספר ובפעילותו במשך
שנת-הלימודים התשס"ג על בסיס וולונטרי. לקבלת פרטים ולהצגת מועמדות יש לפנות למרכז במכתב,
בפקס' או בדואר אלקטרוני.

4. "מנהלים מפתחים מנהלים"
מנהלים ומפקחים, בפועל או לשעבר, המעוניינים לתרום מידיעותיהם, מכישוריהם ומניסיונם לפיתוח
עובדי-הוראה בכירים, מוזמנים לפנות למרכז. על הפונים להיות -
* בעלי ניסיון של ארבע שנים לפחות בניהול בית-ספר;
* בעלי תואר שני לפחות במינהל החינוך;
* בעלי הכשרה וניסיון בהנחיית קבוצות.


כתובת המרכז: המרכז לפיתוח עובדי-הוראה בכירים, בית-ההארחה ע"ש יצחק רבין,
רח' נחמן אביגד 1, ירושלים, טל' 6490101‎-02, פקס' 6788382‎-02, אתר
האינטרנט http://www.education.gov.il/ovdey horaa/home.html , דוא"ל
saraam@education.gov.il או yafel@netvision.netl.il
הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל סב/7, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002