עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
הסכמי שכר שנחתמו עם הסתדרות המורים
ועם ארגון המורים העל-יסודיים ב-ג' בטבת
התשס"ב, 18.12.01
8‎-8.5
א. הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים בנושא הסכם השכר שנערך ונחתם ביום
18.12.01
הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 18.12.01
בין:
ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד
האוצר ומנכ"ל משרד החינוך;
מרכז השלטון המקומי בישראל, בשמו ובשם הרשויות המקומיות, למעט שלוש הערים הגדולות, המיוצג
על ידי מנכ"ל מרכז השלטון המקומי וסמנכ"ל מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (ירושלים, תל-אביב וחיפה);

(להלן: "המעסיקים") - מצד אחד


לבין: הסתדרות המורים בישראל, המיוצגת על-ידי המזכיר הכללי;

(להלן: "הסתדרות המורים") - מצד שני


הואיל: והצדדים ניהלו משא ומתן בדבר הסכם השכר לעובדי הוראה לתקופה שמיום 1.1.99 ועד
ליום 31.12.2001;
והואיל: והמעסיקים והסתדרות המורים הסכימו על מתן מענק חד-פעמי בגין השנים 1999, 2000
ומתן תוספת שכר ותנאי עבודה בגין השנים 1999, 2000, 2001 והסכימו להמשיך ולנהל מו"מ
לקביעת העלות הסופית של תוספת השכר ותנאי עבודה כאמור והכול כמפורט בהסכם זה;
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

המבוא והנספחים
המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 
1. 
תקופת ההסכם
תקופת תוקפו של הסכם זה היא מיום 1.1.99 ועד ליום .31.12.01
 
2. 
תחולת ההסכם  3. 
הסכם זה יחול על כל העובדים המועסקים בשירות המעסיקים, המדורגים בדירוג עובדי
הוראה (להלן: "עובדי הוראה").
 
3.1   
מוסכם כי ממשלת ישראל תפעל ליישום הוראות הסכם זה גם על עובדי ההוראה המועסקים
ב"בעלויות", מכוח היותה המפקחת והמתקצבת של בעלויות אלה.
 
3.2   
הסכם זה יחול בהתאמה גם על עובדי הוראה שהיו בתקופת ההסכם או בחלק מתקופת
ההסכם בשנת שבתון.
 
3.3   
 
מענק חד פעמי  4. 
עובד הוראה אשר היה מועסק בשירות המעסיקים בתקופה שמיום 1.1.99 ועד
ליום 31.12.2000, או בחלק ממנה, יהיה זכאי למענק חד
 
4.1 4.1.1   
פעמי בסכום של 1250 ש"ח (להלן : "המענק החד פעמי"), גם אם פרש לגמלאות
בהתאם למפורט להלן.
המענק החד פעמי ישולם לעובד הוראה, גם אם פרש לגמלאות, במשכורת חודש
ינואר 2002, ולא יאוחר ממשכורת חודש פברואר 2002.
 
 
על אף האמור בסעיף 4.1.1 עובד הוראה בשירות המעסיקים שאינם המדינה
הזכאי למענק חד פעמי, אשר פוטר או התפטר מעבודתו בשירות המעסיקים שלא
בדרך גמלאות לפני יום חתימת הסכם זה, תחול חובה על המעסיק לשלם לו את
המענק כאמור בסעיף 4.1, וזאת תוך 30 יום מיום פנייתו של עובד ההוראה
למעסיק. מרכז השלטון המקומי יפעל אצל הרשויות המקומיות במטרה שייעשה
מאמץ על-ידי רשויות אלו לאיתור עובדי הוראה הזכאים למענק החד פעמי על-פי
סעיף זה.
 
4.1.2   
המענק החד פעמי משתלם בגין השנים 1999 ו-2000, מתחלק באופן שווה בין החודשים
בשנים הללו וישולם בהתאם להיקף המשרה ועל פי החלק היחסי של תקופת העסקתו של
עובד הוראה בשירות המעסיקים בשנים 1999 ו-2000.
בלי לגרוע באמור בסעיף קטן זה לעיל, למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין באמור בסעיף
קטן זה כדי להוות אישור מטעם הממונה על השכר לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה-1985, לחריגה כלשהי בשכר הנוגעת להיקף משרתו של עובד ההוראה.
 
4.2   
למען הסר ספק, המענק החד פעמי ישולם גם למקבל פנסיה תקציבית על פי שיעור גמלתו ועל
פי החלק היחסי, בהתאם למספר החודשים שבהם קיבל גמלה במשך השנים 1999 ו-2000.
4.3   
אין בתשלום החד פעמי כדי לשנות את בסיס השכר על פי טבלת השכר הקיימת ערב
החתימה על הסכם זה.
 
4.4   
על אף האמור בכל הסכם או הסדר אחר תשלום המענק החד פעמי לפי סעיף זה אינו שכר
לכל דבר ועניין ולא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורין, ערך שעה, ולא יפרישו בגינו הפרשות
לקרן השתלמות או קופת גמל או לקרן פנסיה צוברת או לביטוח מנהלים.
 
4.5   
למען הסר ספק אין במענק כדי למצות את דרישות הסתדרות המורים לשינוי שיעור תוספת
השכר בגין התקופה המתחילה ביום 1.8.01 והמסתיימת ביום .31.12.01
 
4.6   
מוסכם כי המענק לא יובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר לשכר המינימום כמשמעותו
בחוק שכר המינימום, התשמ"ז-1987.
 
4.7   
 
תוספת שכר  5. 
החל מיום 1.1.01 יהיו עובדי ההוראה זכאים לתוספת שכר בשיעור של 3% מהשכר
המשולב (להלן: "תוספת השכר").
 
5.1   
תוספת השכר המפורטת בסעיף 5.1 תירשם כתוספת נפרדת, בשורה נפרדת בתלוש השכר של
עובד ההוראה.
 
5.2   
תוספת השכר לפי סעיף זה תהווה שכר לכל דבר ועניין והיא תובא בחשבון לעניין חישוב
תוספות אחוזיות המחושבות מהשכר המשולב, לעניין חישוב ערך שעה, לעניין פיצויי
פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לעניין גמלאות, לעניין הפרשות
לפנסיה, לקרן השתלמות, לקרן דפנה וכל הפרשה או ניכוי אחר הנהוגים לעניין שכר משולב.
5.3   
מדינת ישראל מתחייבת לפעול להכרה בתוספת הקבועה בסעיף זה כתוספת קבועה לעניין
חוק שירות המדינה (גמלאות) נוסח משולב, התש"ל-1970.
 
5.4   
לגבי עובדי הוראה אשר דרגת השכר שלהם היא גננת מוסמכת, מורה מוסמך, מורה בכיר, ד'
ביניים א', ד' ביניים ב', ד' ביניים ג', ב"א, מ"א בלבד, תוספת השכר המפורטת בסעיף זה לא
תובא בחשבון לעניין השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום,
התשמ"ז-1987.
 
5.5   
מובהר בזה בין הצדדים, כי האמור בסעיף 5.5 לעיל, לעניין אי הכללת תוספת השכר בשכר
המובא בחשבון לעניין חישוב השלמה לשכר מינימום ולעניין כל ההסכמות הנלוות לכך לא
יהווה תקדים להסכמים אחרים וכי ההסכמה כאמור בסעיף 5.5 לא תהווה בסיס לדרישה
מצד עובדי ההוראה במשא ומתן על הסכמים אחרים לקבלת הסדר דומה או זהה למוסכם
בסעיף .5.5
 
5.6   
עדכון תוספות שכר שקליות
החל מיום 1.1.2001 תעודכנה, בשיעור של 3.6%, כל התוספות השקליות המשולמות לעובדי
הוראה והקיימות בדירוג עובדי הוראה ערב חתימת הסכם זה, למעט:  
6. 
תוספות שאינן מתעדכנות על פי הסכמי תוספת היוקר ויש להן מנגנון עדכון אחר;  (א)   
השלמת שכר עד לשכר המינימום הנובעת מכוח חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  (ב)   
המענק החד פעמי המפורט בסעיף 4 להסכם זה והחזרי הוצאות.
 
(ג)   

גמול פיקוח, גמול הדרכה וגמול מורה מדריך
החל מיום 1.1.01 יוגדלו גמול פיקוח, גמול הדרכה וגמול מורה מדריך. השיעורים החדשים של
הגמולים הנ"ל יהיו כמפורט בנספח א'.
מוסכם בזה כי השיעורים הקבועים בנספח א' ממצים את כל ההוראות בעניין השיעורים הנוגעים
לגמול פיקוח, גמול הדרכה וגמול מורה מדריך בהסכמים קיבוציים, בהסדרים ובנהגים, לרבות
בהסכם מיום 16.11.83, הסכם קיבוצי מיום 15.5.89, הסכם קיבוצי מיום 19.9.94 וחוזר
ביצוע מיום 27.9.95 (הע/46 / 95 (110).
 
7. 
תוספת חינוך מיוחד  8. 
עובדי הוראה בחינוך המיוחד, כהגדרתם בחוזר מנכ"ל מיוחד ה' ובחוזר מנכ"ל לג/1, או כפי
שיוגדרו מעת לעת על ידי משרד החינוך בהתייעצות עם הסתדרות המורים וארגון המורים,
ובעלי הסמכה לחינוך מיוחד כהגדרתם בחוזר מנכ"ל לב/8, בחוזר מנכ"ל מיוחד ד' ובחוזר
אגף כוח אדם בהוראה מיום 1.1.92, או כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי משרד החינוך
בהתייעצות עם הסתדרות המורים וארגון המורים, יהיו זכאים החל מיום 1.1.2001
ל"תוספת חינוך מיוחד" בשיעורים כדלקמן:
 
8.1   
עובדי הוראה בחינוך המיוחד שאינם בעלי הסמכה לחינוך מיוחד יהיו זכאים ל"תוספת
חינוך מיוחד" בשיעורים כדלקמן:
אם הם מלמדים בגן לחינוך מיוחד, בבית ספר או במוסד לחינוך מיוחד, במפת"נים, או
בכיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים, יהיו זכאים ל-8.5% מהשכר המשולב במקום
6.5% מהשכר המשולב.
אם הם מלמדים במסגרות אחרות של החינוך הרגיל כמורה שילוב או כגננת שילוב, יהיו
זכאים ל-5.5% מהשכר המשולב במקום 3.5% מהשכר המשולב.
 
8.2   
מובהר בזה כי השיעורים האמורים, על-פי קבוצות הזכאים המפורטות לעיל, באים במקום
ההסכמים ו/או ההסדרים ו/או החלטות ועדות פריטטיות ו/או חוזרי מנכ"ל הקיימים לעניין
תוספת חינוך מיוחד.
 
8.3   
במקרה שבו יימצא עובד הוראה בחינוך מיוחד אשר זכאי לתוספת חינוך מיוחד ואשר אינו
נכלל באחת הקבוצות המפורטות בסעיפים 8.1 ו-8.2 לעיל, תכריע ועדת המעקב לגבי גובה
התוספת לה הוא זכאי.
 
8.4   
דרגות קידום בסמינרים ובמכללות להכשרת עובדי הוראה
מתוך עלות הסכם זה יתוקן הסכם סמינרים ומכללות להכשרת עובדי הוראה שנחתם בין ממשלת
ישראל לבין הסתדרות המורים ביום 22.5.97, כמפורט בהסכם מיום .18.12.01
 
9. 

המשך משא ומתן
10.1  מוסכם בזה, כי ינוהל משא-ומתן בין הצדדים לגבי יישום עלות בשיעור של 0.306%
מעלות השכר של עובדי ההוראה, מתוך עלות הסכם זה. עלות זו כוללת בתוכה עלות בשיעור
0.106% מעלות השכר של עובדי ההוראה, המיועדת לרווחתם של עובדי ההוראה.  
10. 
10.2  הצדדים ינהלו משא-ומתן כאמור באופן שיישום יתרת העלות האמורה בשיעור של 0.2%
יהיה זהה לגבי כלל העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה. אם הצדדים לא יגיעו להסכמה עד
ליום 31.3.2002 תעודכן טבלת השכר המשולב בשיעור 0.2% החל ממשכורת חודש אפריל
2002 רטרואקטיבית ליום .1.1.2001 עדכון הטבלה כאמור יהווה מיצוי מלא ומוחלט של האמור
בסעיף 10.1, למעט בעניין יתרת העלות בשיעור 0.106% הקבועה בסעיף זה.
 
 
קביעת עלות סופית לתוספת שכר ותנאי עבודה
הצדדים ינהלו מו"מ לקביעת העלות הסופית אשר תינתן בגין התקופה שמיום 1.8.01 ועד ליום
.31.12.01
 
11. 
ביטול סכסוכי עבודה
כל סכסוכי העבודה הקיבוציים, שהוכרזו או הודעו עד ליום חתימת הסכם זה בנושאים שהוסדרו
בהסכם זה בטלים עם החתימה על הסכם זה.
 
12. 
מיצוי תביעות בענייני שכר ותנאי עבודה
הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים, הן ברמה הארצית והן ברמה
המקומית בנושאים שהוסדרו בהסכם זה, בגין התקופה שמיום 1.1.99 ועד ליום .31.7.01 בגין
תקופה זו לא ינוהל כל משא ומתן נוסף בנושאים אלו.
 
13. 
שקט תעשייתי
הצדדים מתחייבים כי בגין תקופה המתחילה ביום חתימת הסכם זה ומסתיימת ביום
31.12.2001 לא ינקוט צד אחד או יחידה מיחידותיו נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו באמצעי
שביתה או השבתה מלאה או חלקית או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או בסדריה,
לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.
 
14. 
הסכמים קודמים
תנאים ותניות שנקבעו בין הצדדים בהסכמים קיבוציים או בהסדרים קיבוציים או התחייבויות
אחרות שבכתב יוסיפו להיות תקפים לתקופת הסכם זה אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש או
במשתמע על-ידי הוראה מהוראות הסכם זה.
 
15. 

יישוב חילוקי דעות - ועדת מעקב
ועדת מעקב פריטטית משותפת לצדדים להסכם זה, בהרכב הממונה על השכר והסכמי עבודה
במשרד האוצר, מזכ"ל הסתדרות המורים, מנכ"ל משרד החינוך ונציג השלטון המקומי תעקוב
אחר ביצוע הסכם זה ותכריע פה אחד בחילוקי דעות הנוגעים לפירושו או ליישומו. הכרעותיה של
הוועדה תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים.
 
16. 
מועדי התשלום
התשלומים השוטפים וההפרשים הנובעים מהסכם זה ישולמו החל ממשכורת חודש ינואר 2002
ולכל המאוחר במשכורת חודש פברואר 2002.
 
17. 

נספח א גמול פיקוח, גמול הדרכה וגמול מדריך

מורה מדריך  מדריך  מפקח  ותק בפיקוח/ בהדרכה 
43%  47.5%  65.5%  1 
43%  49.5%  68.0%  2 
43%  51.0%  70.5%  3 
43%  53.0%  74.5%  4 
43%  54.5%  76.5%  5 
43%  56.5%  79.0%  6 
43%  58.5%  81.0%  7 
43%  60.0%  83.5%  8 
43%  62.0%  86.0%  9 
43%  63.5%  88.5%  10 
43%  66.0%  91.0%  11 
43%  68.0%  93.5%  12 
43%  70.5%  95.5%  13 

נספח ב מכתבים שנספחו להסכם
לכבוד
תאריך: 18.12.01
הסתדרות המורים בישראל
הנדון: ועדת מעקב
בכפוף לאמור בסעיף 16 להסכם מיום 18.12.01 מוסכם בזה כי הוועדה המשותפת תתכנס תוך 21
יום מיום שאחד הצדדים החברים בוועדה מבקש לכנס אותה.

בברכה

1. 

יובל רכלבסקי,

הממונה על השכר והסכמי עבודה


האגף לשכר והסכמי עבודה
לכבוד
תאריך: 18.12.01
הסתדרות המורים בישראל
רחוב בן-סרוק 8
תל-אביב 62969
הנדון: רשימת התוספות השקליות שעודכנו בשיעור של 3.6%
לבקשתך עדכנו את התוספות השקליות בשיעור של 3.6%, במקום בשיעור של 3%, על חשבון עלות
ההסכם. בהתאם לבקשתך עודכנו כאמור גם תוספות שאינן משולמות על בסיס חודשי, שבועי או
יומי.
על מנת למנוע חילוקי דעות עתידיים, להלן רשימת התוספות השקליות שעודכנו:
1. תוספת 87'
2. תוספת 94'
3. תוספת ליווי טיולים
4. מענק יום חינוך ארוך
5. גמול בעד הדרכת תלמיד בעבודת סיום בביה"ס העל-יסודי

בכבוד רב,

עפרה ברטוב

סגנית בכירה לממונה על השכר

והסכמי עבודה


העתק:
גב' רונית תירוש - מנכ"לית משרד החינוך
מר יובל רכלבסקי - הממונה על השכר והסכמי עבודה
אורנה גייל - עו"ד, יועצת משפטית ליחידת השכר והסכמי עבודה
מר מוטי מרוז - סגן בכיר לחשב הכללי
מר ניסן רז - חשב, משרד החינוך
גב' יעל אנדורן-ורמוס - סגנית הממונה על התקציבים, משרד האוצר
2.

לכבוד
תאריך: 18.12.01
מר יובל רכלבסקי
הממונה על השכר והסכמי עבודה
הנדון: העברת העלות בשיעור 0.1% משכר עובדי ההוראה
(סעיף 10.1 להסכם השכר מיום 18.12.01) בין שני ארגוני המורים
הרינו מודיעים בזאת, כי בכפוף לאמור בסעיף 10.1 להסכם השכר שנחתם ביום 18.12.01 תבוצע
ההעברה של העלות בשיעור 0.106% משכר עובדי ההוראה האמורה בסעיף הנ"ל, בהתאם לחלוקה
הקבועה במסמך ההבנות המצ"ב, שנחתם בין הסתדרות המורים לארגון המורים ביום .18.12.01
הסתדרות המורים בישראל ארגון המורים
אישור
הנני מאשר קבלת מכתבכם ואפעל בהתאם לאמור בו.

יובל רכלבסקי,

הממונה על השכר והסכמי עבודה

3.

4. מסמך הבנות
נערך ונחתם בירושלים ביום 18.12.01
בין: הסתדרות המורים בישראל

(להלן: "הסתדרות המורים")

מצד אחד


לבין: ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים, בסמינרים ובמכללות

(להלן: "ארגון המורים")

מצד שני

 
 
בהתייחס לאמור בסעיף 10.1 להסכמים שנכרתו היום בין הצדדים לבין ממשלת ישראל,
מרכז השלטון המקומי ו-3 הערים הגדולות מוסכם בין הצדדים כי חלוקת השיעור הסופי של
0.106% כמפורט באותו סעיף תהיה כדלקמן:
 
1.   
10.4 מיליון ש"ח - להסתדרות המורים (65% מ-0.106% כמפורט בסעיף 10.1
להסכם השכר)
 
-   
5.6 מיליון ש"ח - לארגון המורים (35% מ-0.106% כמפורט בסעיף 10.1 להסכם
השכר).
 
-   
למען הסדר הטוב וכדי להסיר כל ספק מוסכם ומובהר כי חלוקה זו מבטאת הסכמה אד-הוק
בין הצדדים, ואין בה כדי לשקף עמדת מי מהצדדים לעניין יציגות או לעניין אופן חלוקת
תקציבים המועברים לצדדים מכוח הסכמים קיבוציים שנכרתו במהלך השנים (כגון קרן
לקידום, שי למורים וכיוצ"ב).
 
2.   

הסתדרות המורים ארגון המורים
לכבוד
תאריך: 18.12.01
הסתדרות המורים בישראל
הנדון: עלות הסכם השכר
הנני מבקש להבהיר בזאת, כי על אף האמור בסעיף 13 להסכם השכר מיום 18.12.01, אם יסוכם
בהסכם מסגרת עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה על תוספת שכר ו/או תנאי עבודה לעובדים,
שהיו מועסקים בתקופה שמיום 1.1.99 ועד ליום 31.7.01 (להלן: "התקופה"), בגין עבודתם
בתקופה, תהא שמורה להסתדרות המורים הזכות לנהל מו"מ בגין התקופה.
5.


ב. הסכם קיבוצי עם ארגון המורים בנושא הסכם השכר שנערך ונחתם ביום 18.12.01

הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 18.12.01
בין:
ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד
האוצר, מר יובל רכלבסקי, ומנכ"ל משרד החינוך גב' רונית תירוש;
מרכז השלטון המקומי בישראל, בשמו ובשם הרשויות המקומיות, למעט שלוש הערים הגדולות, המיוצג
על ידי מר גיורא רוזנטל, מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ומר יעקב אגמון, סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי;
שלוש הערים הגדולות (ירושלים, תל-אביב וחיפה), המיוצגות על-ידי מר אילן שדות;

(להלן: "המעסיקים") - מצד אחד


לבין: ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים בסמינרים ובמכללות, המיוצג על-ידי יו"ר ארגון
המורים, מר רן ארז;

(להלן: "ארגון המורים") - מצד שני


הואיל: והצדדים ניהלו משא ומתן בדבר הסכם השכר לעובדי הוראה לתקופה שמיום 1.1.99 ועד ליום
31.12.2001;
והואיל: והמעסיקים וארגון המורים הסכימו על מתן מענק חד פעמי בגין השנים 1999, 2000 ומתן
תוספת שכר ותנאי עבודה בגין השנים 1999, 2000, 2001 והסכימו להמשיך ולנהל מו"מ לקביעת
העלות הסופית של תוספת השכר ותנאי עבודה כאמור והכול כמפורט בהסכם זה;
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

המבוא והנספחים
המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 
1. 

תקופת ההסכם
תקופת תוקפו של הסכם זה היא מיום 1.1.99 ועד ליום .31.12.01
 
2. 

תחולת ההסכם  3. 
הסכם זה יחול על כל העובדים המועסקים בשירות המעסיקים בחינוך העל-יסודי,
המדורגים בדירוג עובדי הוראה (להלן: "עובדי הוראה").
 
3.1   
מוסכם כי ממשלת ישראל תפעל ליישום הוראות הסכם זה גם על עובדי ההוראה המועסקים
ב"בעלויות", מכוח היותה המפקחת והמתקצבת של בעלויות אלה.
 
3.2   
הסכם זה יחול בהתאמה גם על עובדי הוראה שהיו בתקופת ההסכם או בחלק מתקופת
ההסכם בשנת שבתון.
 
3.3   

 
מענק חד פעמי  4. 
4.1.1  עובד הוראה אשר היה מועסק בשירות המעסיקים בתקופה שמיום 1.1.99 ועד ליום
31.12.2000, או בחלק ממנה, יהיה זכאי למענק חד פעמי בסכום של 1,250 ש"ח (להלן:
"המענק החד פעמי"), גם אם פרש לגמלאות בהתאם למפורט להלן.
המענק החד פעמי ישולם לעובד הוראה, גם אם פרש לגמלאות, במשכורת חודש ינואר 2002
ולא יאוחר ממשכורת חודש פברואר 2002.
 
4.1   
4.1.2  על אף האמור בסעיף 4.1.1 עובד הוראה בשירות המעסיקים שאינם המדינה הזכאי
למענק חד פעמי, אשר פוטר או התפטר מעבודתו בשירות המעסיקים שלא בדרך גמלאות לפני
יום חתימת הסכם זה, תחול חובה על המעסיק לשלם לו את המענק כאמור בסעיף 4.1, וזאת
תוך 30 יום מיום פנייתו של עו"ד למעסיק. מרכז השלטון המקומי יפעל אצל הרשויות
המקומיות במטרה שייעשה מאמץ על ידי רשויות אלו לאיתור עובדי הוראה הזכאים למענק
החד פעמי על פי סעיף זה.
 
 
המענק החד פעמי משתלם בגין השנים 1999 ו-2000, מתחלק באופן שווה בין החודשים
בשנים הללו וישולם בהתאם להיקף המשרה ועל פי החלק היחסי של תקופת העסקתו של
עובד הוראה בשירות המעסיקים בשנים 1999 ו-2000.
בלי לגרוע באמור בסעיף קטן זה לעיל, למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין באמור בסעיף
קטן זה כדי להוות אישור מטעם הממונה על השכר לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה-1985, לחריגה כלשהי בשכר הנוגעת להיקף משרתו של עובד ההוראה.
 
4.2   
למען הסר ספק, המענק החד פעמי ישולם גם למקבל פנסיה תקציבית על פי שיעור גמלתו ועל
פי החלק היחסי בהתאם למספר החודשים שבהם קיבל גמלה במשך השנים 1999 ו-2000.
4.3   
אין בתשלום החד פעמי כדי לשנות את בסיס השכר על פי טבלת השכר הקיימת ערב
החתימה על הסכם זה.
 
4.4   
על אף האמור בכל הסכם או הסדר אחר תשלום המענק החד פעמי לפי סעיף זה אינו שכר
לכל דבר ועניין ולא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורין, ערך שעה, ולא יפרישו בגינו הפרשות
לקרן השתלמות או קופת גמל או לקרן פנסיה צוברת או לביטוח מנהלים.
 
4.5   
למען הסר ספק אין במענק כדי למצות את דרישות ארגון המורים לשינוי שיעור תוספת
השכר בגין התקופה המתחילה ביום 1.8.01 והמסתיימת ביום .31.12.01
 
4.6   
מוסכם כי המענק לא יובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר לשכר המינימום כמשמעותו
בחוק שכר המינימום, התשמ"ז-1987.
 
4.7   
 
תוספת שכר  5. 
החל מיום 1.1.01 יהיו עובדי ההוראה זכאים לתוספת שכר בשיעור של 3% מהשכר
המשולב (להלן: "תוספת השכר").
 
5.1   
תוספת השכר המפורטת בסעיף 5.1 תירשם כתוספת נפרדת, בשורה נפרדת בתלוש השכר של
עובד ההוראה.
 
5.2   
תוספת השכר לפי סעיף זה תהווה שכר לכל דבר ועניין והיא תובא בחשבון לעניין חישוב
תוספות אחוזיות המחושבות מהשכר המשולב, לעניין חישוב ערך שעה, לעניין פיצויי
פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לעניין גמלאות, לעניין הפרשות
לפנסיה, לקרן השתלמות, לקרן דפנה וכל הפרשה או ניכוי אחר הנהוגים לעניין שכר משולב.
5.3   
מדינת ישראל מתחייבת לפעול להכרה בתוספת הקבועה בסעיף זה כתוספת קבועה לעניין
חוק שירות המדינה (גמלאות) נוסח משולב, התש"ל-1970.
 
5.4   
לגבי עובדי הוראה אשר דרגת השכר שלהם היא גננת מוסמכת, מורה מוסמך, מורה בכיר ד'
ביניים א', ד' ביניים ב', ד' ביניים ג', ב"א, מ"א בלבד, תוספת השכר המפורטת בסעיף זה לא
תובא בחשבון לעניין השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום
התשמ"ז-1987.
 
5.5   
מובהר בזה בין הצדדים, כי האמור בסעיף 5.5 לעיל, לעניין אי הכללת תוספת השכר בשכר
המובא בחשבון לעניין חישוב השלמה לשכר מינימום ולעניין כל ההסכמות הנלוות לכך, לא
יהווה תקדים להסכמים אחרים וכי ההסכמה כאמור בסעיף 5.5 לא תהווה בסיס לדרישה
מצד עובדי ההוראה במשא ומתן על הסכמים אחרים לקבלת הסדר דומה או זהה למוסכם
בסעיף .5.5
 
5.6   
עדכון תוספות שכר שקליות
החל מיום 1.1.2001 תעודכנה, בשיעור של 3.6%, כל התוספות השקליות המשולמות לעובדי
הוראה והקיימות בדירוג עובדי הוראה ערב חתימת הסכם זה, למעט:  
6. 
תוספות שאינן מתעדכנות על פי הסכמי תוספת היוקר ויש להן מנגנון עדכון אחר;  (א)   
השלמת שכר עד לשכר המינימום הנובעת מכוח חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  (ב)   
המענק החד פעמי המפורט בסעיף 4 להסכם זה והחזרי הוצאות.
 
(ג)   
גמול פיקוח, גמול הדרכה וגמול מורה מדריך
החל מיום 1.1.01 יוגדלו גמול פיקוח, גמול הדרכה וגמול מורה מדריך. השיעורים החדשים של
הגמולים הנ"ל יהיו כמפורט בנספח א'.
מוסכם בזה כי השיעורים הקבועים בנספח א' ממצים את כל ההוראות בעניין השיעורים הנוגעים
לגמול פיקוח, גמול הדרכה וגמול מורה מדריך בהסכמים קיבוציים, בהסדרים ובנהגים לרבות
בהסכם מיום 16.11.83, הסכם קיבוצי מיום 15.5.89, הסכם קיבוצי מיום 31.8.94 וחוזר
ביצוע מיום 27.9.95 (הע/95/46(110).
 
7. 
תוספת חינוך מיוחד  8. 
עובדי הוראה בחינוך המיוחד, כהגדרתם בחוזר מנכ"ל מיוחד ח' ובחוזר מנכ"ל לג/1, או כפי
שיוגדרו מעת לעת על ידי משרד החינוך בהתייעצות עם ארגון המורים והסתדרות המורים,
ובעלי הסמכה לחינוך מיוחד כהגדרתם בחוזר מנכ"ל לב/8, בחוזר מנכ"ל מיוחד ד' ובחוזר
אגף כוח אדם בהוראה מיום 1.1.92, או כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי משרד החינוך,
בהתייעצות עם ארגון המורים והסתדרות המורים, יהיו זכאים החל מיום 1.1.2001
ל"תוספת חינוך מיוחד" בשיעורים כדלקמן:
אם הם מלמדים בגן לחינוך מיוחד, בבית ספר או במוסד לחינוך מיוחד, במפת"נים או
בכיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים, יהיו זכאים ל-14% מהשכר המשולב במקום 10%
מהשכר המשולב.
אם הם מלמדים במסגרות אחרות המוכרות בחינוך הרגיל כמורה שילוב או כגננת שילוב,
יהיו זכאים ל-9% מהשכר המשולב במקום 7% מהשכר המשולב.
 
8.1   
עובדי הוראה בחינוך המיוחד שאינם בעלי הסמכה לחינוך מיוחד יהיו זכאים ל"תוספת
חינוך מיוחד" בשיעורים כדלקמן:
אם הם מלמדים בגן לחינוך מיוחד, בבית ספר או במוסד לחינוך מיוחד, במפת"נים, או
בכיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים, יהיו זכאים ל-8.5% מהשכר המשולב במקום
6.5% מהשכר המשולב.
אם הם מלמדים במסגרות אחרות של החינוך הרגיל כמורה שילוב או כגננת שילוב, יהיו
זכאים ל-5.5% מהשכר המשולב במקום 3.5% מהשכר המשולב.
 
8.2   
מובהר בזה כי השיעורים האמורים, על-פי קבוצות הזכאים המפורטות לעיל, באים במקום
ההסכמים ו/או ההסדרים ו/או החלטות ועדות פריטטיות ו/או חוזרי מנכ"ל הקיימים לעניין
תוספת חינוך מיוחד.
 
8.3   
במקרה שבו יימצא עובד הוראה בחינוך מיוחד אשר זכאי לתוספת חינוך מיוחד ואשר אינו
נכלל באחת הקבוצות המפורטות בסעיפים 8.1 ו-8.2 לעיל, תכריע ועדת המעקב לגבי גובה
התוספת לה הוא זכאי.
 
8.4   
דרגות קידום בסמינרים ובמכללות להכשרת עובדי הוראה
מתוך עלות הסכם זה יתוקן הסכם סמינרים ומכללות להכשרת עובדי הוראה שנחתם בין ממשלת
ישראל לבין הסתדרות המורים ביום 22.5.97, כמפורט בהסכם מיום .18.12.01
 
9. 
המשך משא ומתן
10.1  מוסכם בזה, כי ינוהל משא-ומתן בין הצדדים לגבי יישום עלות בשיעור של 0.306%
מעלות השכר של עובדי ההוראה, מתוך עלות הסכם זה. עלות זו כוללת בתוכה עלות בשיעור
0.106% מעלות השכר של עובדי ההוראה, המיועדת לכיסוי ביטוחי לאחריות מקצועית של כל
עובדי ההוראה המיוצגים על ידי ארגון המורים.
בין הצדדים קיימת מחלוקת בעניין זהות החברה שתעניק את הכיסוי הביטוחי האמור ואופן
בחירתה;
לשיטת ארגון המורים - יפורסם על ידה מכרז לבחירת החברה המבטחת.
לשיטת המדינה - הכיסוי הביטוחי הקיים בחברת "ענבל" יוגדל.
הצדדים ינהלו משא ומתן במשך 14 יום לשם יישוב המחלוקת. אם לא יגיעו הצדדים להסכמה,
יכריע שר האוצר במחלוקת.
 
10. 
10.2  הצדדים ינהלו משא-ומתן כאמור באופן שיישום יתרת העלות האמורה בשיעור של 0.2%
יהיה זהה לגבי כלל העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה. אם הצדדים לא יגיעו להסכמה עד
ליום 31.3.2002, תעודכן טבלת השכר המשולב בשיעור 0.2% החל ממשכורת חודש אפריל
2002 רטרואקטיבית ליום .1.1.2001 עדכון הטבלה כאמור יהווה מיצוי מלא ומוחלט של האמור
בסעיף 10.1, למעט בעניין יתרת העלות בשיעור 0.106% הקבועה בסעיף זה.
 
 
קביעת עלות סופית לתוספת שכר ותנאי עבודה
הצדדים ינהלו מו"מ לקביעת העלות הסופית אשר תינתן בגין התקופה שמיום 1.8.01 ועד ליום
.31.12.01
 
11. 
ביטול סכסוכי עבודה
כל סכסוכי העבודה הקיבוציים, שהוכרזו או הודעו עד ליום חתימת הסכם זה בנושאים שהוסדרו
בהסכם זה, בטלים עם החתימה על הסכם זה.
 
12. 
מיצוי תביעות בענייני שכר ותנאי עבודה
הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים, הן ברמה הארצית והן ברמה
המקומית, בנושאים שהוסדרו בהסכם זה, בגין התקופה שמיום 1.1.99 ועד ליום .31.7.01 בגין
תקופה זו לא ינוהל כל משא ומתן נוסף בנושאים אלו.
 
13. 
שקט תעשייתי
הצדדים מתחייבים כי בגין תקופה המתחילה ביום חתימת הסכם זה ומסתיימת ביום
31.12.2001 לא ינקוט צד אחד או יחידה מיחידותיו נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו באמצעי
שביתה או השבתה מלאה או חלקית או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או בסדריה,
לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.
 
14. 
הסכמים קודמים
תנאים ותניות שנקבעו בין הצדדים בהסכמים קיבוציים או בהסדרים קיבוציים או התחייבויות
אחרות שבכתב יוסיפו להיות תקפים לתקופת הסכם זה אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש או
במשתמע על-ידי הוראה מהוראות הסכם זה.
 
15. 
יישוב חילוקי דעות - ועדת מעקב
ועדת מעקב פריטטית משותפת לצדדים להסכם זה, בהרכב הממונה על השכר והסכמי עבודה
במשרד האוצר, יו"ר ארגון המורים, מנכ"ל משרד החינוך ונציג השלטון המקומי, תעקוב אחר
ביצוע הסכם זה ותכריע פה אחד בחילוקי דעות הנוגעים לפירושו או ליישומו. הכרעותיה של
הוועדה תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים.
 
16. 

מועדי התשלום
התשלומים השוטפים וההפרשים הנובעים מהסכם זה ישולמו החל ממשכורת חודש ינואר 2002
ולכל המאוחר במשכורת חודש פברואר 2002.
 
17. 

נספח א גמול פיקוח, גמול הדרכה וגמול מדריך


מורה מדריך  מדריך  מפקח  ותק בפיקוח/
בהדרכה
 
43%  47.5%  65.5%  1 
43%  49.5%  68.0%  2 
43%  51.0%  70.5%  3 
43%  53.0%  74.5%  4 
43%  54.5%  76.5%  5 
43%  56.5%  79.0%  6 
43%  58.5%  81.0%  7 
43%  60.0%  83.5%  8 
43%  62.0%  86.0%  9 
43%  63.5%  88.5%  10 
43%  66.0%  91.0%  11 
43%  68.0%  93.5%  12 
43%  70.5%  95.5%  13 

נספח ב מכתבים שנספחו להסכם

לכבוד
תאריך: 18.12.01
מר רן ארז
יו"ר ארגון המורים
הנדון: ועדת מעקב
בכפוף לאמור בסעיף 16 להסכם מיום 18.12.01 מוסכם בזה כי הוועדה המשותפת תתכנס תוך 21
יום מיום שאחד הצדדים החברים בוועדה מבקש לכנס אותה.

בברכה,

יובל רכלבסקי,

הממונה על השכר והסכמי עבודה

1.


האגף לשכר והסכמי עבודה
לכבוד
מר רן ארז
יו"ר ארגון המורים
דרך פתח תקווה 23
תל-אביב 66184
הנדון: הסכם שכר מיום 18.12.01
לבקשתך עדכנו את התוספות השקליות בשיעור של 3.6%, במקום בשיעור של 3%, על חשבון עלות
ההסכם. בהתאם לבקשתך עודכנו כאמור גם תוספות שאינן משולמות על בסיס חודשי, שבועי או
יומי.
על מנת למנוע חילוקי דעות עתידיים, להלן רשימת התוספות השקליות שעודכנו:
1. תוספת 87'
2. תוספת 94'
3. תוספת ליווי טיולים
4. מענק יום חינוך ארוך
5. גמול בעד הדרכת תלמיד בעבודת סיום בביה"ס העל-יסודי.

בכבוד רב,

עפרה ברטוב

סגנית בכירה לממונה על

השכר והסכמי עבודה

העתק:
גב' רונית תירוש - מנכ"לית משרד החינוך
מר יובל רכלבסקי - הממונה על השכר והסכמי עבודה
אורנה גייל - עו"ד, היועצת המשפטית באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
מר מוטי מרוז - סגן בכיר לחשב הכללי
מר ניסן רז - חשב, משרד החינוך
גב' יעל אנדורן-ורמוס - סגנית הממונה על התקציבים

2.

האגף לשכר והסכמי עבודה
לכבוד
מר רן ארז
יו"ר ארגון המורים
דרך פתח תקווה 23
תל-אביב 66184
הנדון: עדכון גמול פיקוח, גמול הדרכה וגמול מורה מדריך

למען הסר ספר מובהר בזאת כי הגמולים שבנדון, אשר עודכנו על-פי סעיף 7 להסכם הקיבוצי מיום
18.12.01, עודכנו בשיעור של 12.5%, והשיעורים המופיעים בטבלה שבנספח א' להסכם האמור
כוללים את העדכון בשיעור זה.

בכבוד רב,

עפרה ברטוב

סגנית בכירה לממונה על

השכר והסכמי עבודה

העתק:
גב' רונית תירוש - מנכ"לית משרד החינוך
מר יובל רכלבסקי - הממונה על השכר והסכמי עבודה
אורנה גייל - עו"ד, היועצת המשפטית באגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
מר מוטי מרוז - סגן בכיר לחשב הכללי
מר ניסן רז - חשב, משרד החינוך
גב' יעל אנדורן-ורמוס - סגנית הממונה על התקציבים

3.
לכבוד תאריך: 18.12.01
מר יובל רכלבסקי
הממונה על השכר והסכמי עבודה
הנדון: העברת העלות בשיעור 0.1% משכר עובדי ההוראה
(סעיף 10.1 להסכם השכר מיום 18.12.01) בין שני ארגוני המורים

הרינו מודיעים בזאת, כי בכפוף לאמור בסעיף 10.1 להסכם השכר שנחתם ביום 18.12.01 תבוצע
ההעברה של העלות בשיעור 0.106% משכר עובדי ההוראה האמורה בסעיף הנ"ל, בהתאם לחלוקה
הקבועה במסמך ההבנות המצ"ב, שנחתם בין הסתדרות המורים לארגון המורים ביום .18.12.01
הסתדרות המורים בישראל ארגון המורים
-אישור-
הנני מאשר קבלת מכתבכם ואפעל בהתאם לאמור בו.

יובל רכלבסקי,

הממונה על השכר והסכמי עבודה

4.מסמך הבנות
נערך ונחתם בירושלים ביום 18.12.01

בין: הסתדרות המורים בישראל

(להלן: "הסתדרות המורים")


מצד אחד


לבין: ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים, בסמינרים ובמכללות

(להלן: "ארגון המורים")


מצד שני  
 
בהתייחס לאמור בסעיף 10.1 להסכמים שנכרתו היום בין הצדדים לבין ממשלת ישראל,
מרכז השלטון המקומי ו-3 הערים הגדולות מוסכם בין הצדדים כי חלוקת השיעור הסופי של
0.106% כמפורט באותו סעיף תהיה כדלקמן:  
1.   
10.4 מיליון ש"ח - להסתדרות המורים (65% מ-0.106% כמפורט בסעיף 10.1
להסכם השכר)
 
-   
5.6 מיליון ש"ח - לארגון המורים (35% מ-0.106% כמפורט בסעיף 10.1 להסכם
השכר).
 
-   
למען הסדר הטוב וכדי להסיר כל ספק מוסכם ומובהר כי חלוקה זו מבטאת הסכמה אד-הוק
בין הצדדים, ואין בה כדי לשקף עמדת מי מהצדדים לעניין יציגות או לעניין אופן חלוקת
תקציבים המועברים לצדדים מכוח הסכמים קיבוציים שנכרתו במהלך השנים (כגון קרן
לקידום, שי למורים וכיוצ"ב).  
2.   
הסתדרות המורים ארגון המורים
 
 
5
לכבוד
מר רן ארז
יו"ר ארגון המורים

תאריך: 18.12.01


הנדון: עלות הסכם השכר

הנני מבקש להבהיר בזאת, כי על אף האמור בסעיף 13 להסכם השכר מיום 18.12.01, אם
יסוכם בהסכם מסגרת עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה על תוספת שכר ו/או תנאי עבודה
לעובדים, שהיו מועסקים בתקופה שמיום 1.1.99 ועד ליום 31.7.01 (להלן - "התקופה"), בגין
עבודתם בתקופה, תהא שמורה לארגון המורים הזכות לנהל מו"מ בגין התקופה.

בברכה,

יובל רכלבסקי,

הממונה על השכר והסכמי עבודה


 
6. 
לכבוד
מר רן ארז
יו"ר ארגון המורים

תאריך: 18.12.01


הנדון: ועדת מעקבI בכפוף לאמור בסעיף 16 להסכם מיום 18.12.01 מוסכם בזה כי הוועדה
המשותפת תתכנס תוך 21 יום מיום שאחד הצדדים החברים בוועדה מבקש לכנס אותה.

בברכה,

יובל רכלבסקי,

הממונה על השכר והסכמי עבודה


 
7. 
ג. הסכם קיבוצי עם הסתדרות המורים בנושא דרגות קידום למורי המכללות שנערך
ונחתם ביום 18.12.01
הסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום 18.12.01

בין: ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד
האוצר ומנכ"ל משרד החינוך;

(להלן: "המדינה")

מצד אחד


לבין: הסתדרות המורים בישראל, המיוצגת על-ידי המזכיר הכללי;

(להלן: "הסתדרות המורים")

מצד שני


הואיל: וביום 22.5.97 נחתם בין הצדדים להסכם זה הסכם קיבוצי "מסלולי קידום" במוסדות
להכשרת עובדי הוראה (להלן: "הסכם 97"), ובהסכמה בין הצדדים תוקן הסכם 97' ביום 30.12.97;
והואיל: והצדדים ניהלו משא-ומתן בדבר ביצוע שינויים לאמור בהסכם 97' (כפי שתוקן כאמור);
והואיל: והצדדים הגיעו להסכמות בדבר תיקון הסכם 97', כמפורט בהסכם זה, ומעוניינים לעגן
הסכמות אלו בהסכם קיבוצי;
לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 
ועדת המינויים המוסדית לדרגות קידום - סעיף 9 להסכם 97'  2. 
בהתייחס לאמור בסעיף 9.ד.2 להסכם 97' מוסכם כי במכללות להכשרת עובדי הוראה
שבהן קיימת מועצה אקדמית המאושרת על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ועל-פי תקנותיה
שלושת הנציגים הנבחרים של הסגל האקדמי, החברים במועצה האקדמית על-פי הנחיות
המועצה להשכלה גבוהה מיום 19.1.08, יהיו הנציגים הנבחרים בוועדת המינויים המוסדות
של המכללה, האמורים בסעיף 9.ד.2 להסכם 97'. מוסכם כי נציגים אלה יהיו בעלי תואר
אקדמי שלישי ודרגת קידום של מרצה בכיר לפחות וימלאו אחר התנאים האמורים בסעיף
9.ד.2 להסכם 97'.
 
2.1   
על אף האמור בסעיף 2.1 לעיל, במקרה שבו ישתנו ההנחיות האמורות של המועצה להשכלה
גבוהה ידונו הצדדים ויקבעו מחדש את הוראות סעיף 2.1 להסכם זה. מוסכם כי בכל מקרה
יישמר העיקרון שלפיו יהיו בוועדת המינויים המוסדית נציגים הנבחרים על-ידי הסגל
האקדמי של המכללה בהתאם לסעיף 9.ז. להסכם 97'.
 
2.2   
למען הסר ספק, אין בהסכם זה כדי לחייב את המועצה להשכלה גבוהה בכל צורה שהיא או
להגביל את קביעותיה בכל הקשור למועצה אקדמית, לרבות בעניין תנאי כשירות של חבריה.
2.3   
מוסכם, כי במכללות להכשרת עובדי הוראה, אשר בהן לא קיימת מועצה אקדמית כאמור,
על חברי ועדת המינויים המוסדית, המנויים בסעיפים 9.ד.1 ו-9.ד.2 להסכם 97', להיות
בעלי דרגת קידום של מרצה לפחות.
 
2.4   
ועדת המינויים הבין-מכללתיות - סעיף 10 להסכם 97'  3. 
מוסכם, כי כתנאי נוסף לכהונת נציגי ועדת המינויים המוסדית, האמורים בסעיף 10.ה.3
להסכם 97', כחברים בוועדת המינויים הבין-מכללתית, יידרשו נציגים אלו להיות בעלי
תואר אקדמי שלישי ובעלי דרגת קידום של מרצה בכיר לפחות.
 
3.1   
   
במקרה שבו אין בין חברי ועדת המינויים המוסדית נציגים העומדים בתנאים האמורים
בסעיף 3.1 לעיל, יצרף האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך נציגים ממכללות
אחרות להכשרת עובדי הוראה העומדים בתנאים האמורים.
 
3.2   
האמור בסעיפים 3.1 ו-3.2 לעיל מתייחס לוועדת המינויים הבין-מכללתית אשר הוקמה
בשלב העיצוב. מוסכם כי הנושא של מבנה ועדת המינויים הבין-מכללתית יידון מחדש לגבי
שלב הקבע.
 
3.3   
שיעורי המורים הזכאים לדרגות קידום - סעיף 6.א. להסכם 97'  4. 
מוסכם, כי החל מיום 1.9.01, במקום שיעורי המורים הזכאים לדרגות קידום בכל מכללה
להכשרת עובדי הוראה, המפורטים בסעיפים 6.א.6‎-1.א.4 להסכם 97', יהיו השיעורים
כדלהלן:
(א) מורה בכיר במוסד אקדמי להכשרת עובדי הוראה - עד 30%;
(ב) מרצה במוסד אקדמי להכשרת עובדי הוראה - עד 20%;
(ג) מרצה בכיר במוסד אקדמי להכשרת עובדי הוראה - עד 20%;
(ד) מרצה בכיר א' במוסד אקדמי להכשרת עובדי הוראה - עד 10%.
 
4.1   
מובהר בזה, כי בסעיף 4.1 לעיל שונו אך ורק השיעורים עצמם ואין בכך כדי לשנות את יתר
האמור בסעיף 6.א. להסכם 97' או את האמור בהסכם 97' בכלל.
 
4.2   
תגמול רמות קידום - סעיף 11 להסכם 97'  5. 
מוסכם בזה, כי החל מיום 1.9.01, במקום שיעורי התוספת הניתנת בתגמול עבור דרגות
הקידום, המפורטים בסעיפים 11.א-11.ד להסכם 97', יהיו שיעורי התוספת מתוך שכרו
המשולב של עובד ההוראה כדלהלן:
 
5.1   
מורה בכיר במוסד אקדמי להכשרת עובדי הוראה - 7.5% מהשכר המשולב;  (א)   
מרצה במוסד אקדמי להכשרת עובדי הוראה - 10% מהשכר המשולב;  (ב)   
מרצה בכיר במוסד אקדמי להכשרת עובדי הוראה - 12.5% מהשכר המשולב;  (ג)   
מרצה בכיר א' במוסד אקדמי להכשרת עובדי הוראה - 20% מהשכר המשולב.  (ד)   
מובהר בזה, כי בסעיף 5.1 לעיל שונו אך ורק שיעורי התוספת, ואין בכך כדי לשנות את יתר
האמור בסעיף 11 להסכם 97' או את האמור בהסכם 97' בכלל.
 
5.2   

מועד קבלת הדרגה
מוסכם בזה, כי החל משנת הלימודים התשס"ב מועד קבלת הדרגה והתשלום בגין תוספת השכר
בכל דרגה יהיה החל מאחד בספטמבר של אותה שנת לימודים, במקום אחד בינואר כאמור בסעיף
12.ב. להסכם 97'.
 
6. 
מיצוי תביעות
הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בנושאים שהוסדרו בהסכם זה
לתקופת תוקפו של הסכם זה.
 
7. 
ביטול סכסוכי עבודה
כל סכסוכי העבודה הקיבוציים שהוכרזו או שהודעו עד ליום חתימת הסכם זה, הנוגעים לנושאים
שהוסדרו בהסכם זה, בטלים עם חתימת הסכם זה.
 
8. 
שקט תעשייתי
הצדדים מתחייבים, כי בתקופת תוקפו של הסכם זה לא ינקוט צד אחד או יחידה מיחידותיו נגד
הצד השני או יחידה מיחידותיו באמצעי שביתה או השבתה, מלאה או חלקית, או כל פגיעה
מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או סדריה, לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.
 
9. 
כללי
תנאים ותניות שנקבעו בעבר בין הצדדים לגבי הנושאים הנדונים בהסכם זה, בהסכמים קיבוציים
או בהסדרים קיבוציים או בהתחייבויות אחרות שבכתב, אשר לא תוקנו או בטלו במפורש או
במשתמע על ידי הוראה מהוראות הסכם זה, ימשיכו להיות תקפים בתקופת תוקפו של הסכם זה.
 
10. 
יישוב חילוקי דעות
האמור בסעיף 18 להסכם 97' (כפי שתוקן בהסכם מיום 30.12.97), לגבי פעולת ועדת הליווי
הפריטטית ולגבי יישוב חילוקי דעות הנוגעים לפירושו, יישומו ותחולתו של ההסכם, יחול גם לגבי
האמור בהסכם זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום

הסתדרות המורים בישראל   מדינת ישראל
 
11. 

 
 


הודעות ומידע


חוזר מנכ"ל סב/7, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002