אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
יישום חוק החינוך המיוחד: שירותים
פרא-רפואיים לתלמידים במסגרות החינוך
המיוחד - תיקון לסעיף 1.2‎-25 בחוזר
הוראות הקבע תשס/8(א)
1.2‎-31
1 באפריל 2002
 
  תאריך תחולה 
עדכון סעיף- 1.2‎-25
בחוזר הוראות הקבע
תשס/8(א)
 
  מטרת הפרסום  


בחוזר הוראות הקבע תשס/8(א), סעיף 1.2‎-25, פרסמנו הוראות בנושא "יישום חוק החינוך המיוחד:
שירותים פרא-רפואיים לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד". אנו מבקשים לעדכן את עמ' 4 של
הסעיף, ולכן אנו מפרסמים להלן את עמ' 3 ו-4 של הסעיף ומבקשים להחליפם בעמודים הישנים.

ספר. למסגרות החינוך במעמד מוכר שאינו רשמי תחושב מכסת השעות לכל מסגרת חינוך
מיוחד בנפרד.  
 
לגבי גני הילדים לחינוך מיוחד יתבסס מספר התלמידים על קליטת תלמידים במערכת
האוטומציה באמצעות הרשות המקומית המועברת למשרד החינוך.
 
3.5   
לקראת כל שנת לימודים יודיע אגף החינוך המיוחד למפקח על המתי"א על שעות שח"ם
המיועדות למסגרות החינוך המיוחד באזור השירות של המתי"א.
 
3.6   
צוות המפקחים באזור השירות של המתי"א, בשיתוף עם מנהל המתי"א, יקצה לכל מסגרת
לפחות 70% ממכסת הזכאות המחושבת לפי הפרמטרים המובאים בנספח א להלן.
 
3.7   
30% ממכסת הזכאות המחושבת יוקצו על פי סדר העדיפויות כדלקמן:  3.8   
עדיפות ראשונה: תוספת זכאות עד להשלמה של 70% לכיתות חדשות ולמסגרות
שמספר התלמידים בהן גדל באופן משמעותי
 
-   
עדיפות שנייה: השלמת צרכים לטיפולים פרא-רפואיים מעבר למכסה של 70%
במסגרת החינוך המיוחד, כאמור ב-2 לעיל (תינתן עדיפות בעניין זה לגני ילדים
ולכיתות א'-ג')
 
-   
עדיפות שלישית: השלמת צרכים לטיפולים פרא-רפואיים לתלמידים בכיתות
מקדמות (המקבלים את התקן הבסיסי ממקור 25), מעבר למוקצה להם בתכנית
השילוב
 
-   
עדיפות רביעית: השלמת צרכים לתלמידים בעדיפות א' בכיתות רגילות שוועדת
השילוב היישובית מצאה שהם נזקקים לתגבור מיוחד בתחום זה.
 
-   
 
רישום שעות שח"ם במערכת התקן  4. 
אלה הייעודים שעל-פיהם יש לדווח על הקצאות שעות השח"ם (מקור 16)
במערכת התקן:
 
4.1
 

דברי הסבר  הייעוד  קוד
הייעוד
 
בגני ילדים העשרה שעות (עד 3 ש"ש לכיתת גן)

שעות לפיזיותראפיה , לריפוי בעיסוק ולריפוי בדיבור  
שעות מקדמות 

טיפול פרא-רפואי
24 

27
שעות לטיפול באמנות, בתנועה, במוזיקה, בדרמה ובמחול ולביבליותרפיה  טיפול ביצירה ובהבעה  33 
שעות המיועדות לבתי ספר לחינוך מיוחד תירשמנה בתקן בית הספר. שעות
המיועדות לגני ילדים לחינוך מיוחד ולכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר של החינוך
הרגיל תירשמנה בתקן מתי"א.
 
4.2   
שיבוץ מטפלים פרא-רפואיים במסגרות החינוך המיוחד  5. 
כל המטפלים הפרא-רפואיים ישובצו ויועסקו על פי הכללים החלים על עובדי ההוראה. המפקח על