אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
אלימות 2.1
נוהל עצירת תלמיד 2.1‎-5
1 באפריל 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  להלן הסעיפים הרלוונטיים בנושא "נוהל עצירת תלמיד"
מתוך פקודת המטה הארצי, "נוהל עבודת המשטרה עם קטינים":
בכל תחנת משטרה או מרחב עירוני ימונו עובדי נוער שיעסקו בחקירת קטינים, בפקחנות ובמניעת
עבריינות נוער.
 
1. 
בעת טיפול בקטין יפעל איש המשטרה באופן שימנע את חשיפתו של הקטין לציבור ופגיעה מיותרת
בו, ויימנע, ככל הניתן, ממעצרו ומחקירתו במקומות פומביים, כגון ברחוב, בבית הספר, במקום
העבודה ובמקום הבילוי.
 
2. 
בשעת המעצר יש להימנע, ככל הניתן, מלעורר את תשומת לב הסובבים.
 
3. 
המעצר יבוצע בשעות היום, אלא אם דחייתו עלולה להכשיל את החקירה. אישור למעצר קטין
בשעות הלילה יינתן על ידי ראש מחלקת נוער או קצין נוער או ראש משרד חקירות.
 
4. 
לא ייעצר קטין בבית ספר, במקום עבודתו או במקום המשמש מפגש לבני נוער. אם לא ניתן
לדחות את המעצר, יש לתאם את אופן ביצועו עם מנהל המקום, כדי שביצוע המעצר לא ייראה
כלפי חוץ כפעולה משטרתית. במקרה חריג הממונה על החקירה רשאי לוותר על תיאום זה, אם
שוכנע כי הדבר עלול להכשיל את הפעולה או כאשר קיים צורך בהפסקת העברה. במקרה כזה
עליו להעלות על הכתב את סיבת הוויתור.
 
5. 
מעצר קטין שלא על ידי עובד נוער יכול להתבצע במקרים האלה:
 
6. 
כאשר יש צורך לעצור קטין עקב ביצוע עברה או עקב צורך מיידי. אם אין אפשרות אחרת,
ניתן לבצע מעצר כאמור לעיל במדים וברכב הנושא לוחיות זיהוי משטרתיות.
 
6.1   
לצורך ביצוע מעצר יזום, שלא ניתן לדחותו, באישור קצין נוער ובמקרים חריגים, כגון
במקרה שעובד הנוער אינו נמצא בשל מחלה, חופשה או השתלמות או כשיש לבצע כמה
מעצרים באותו זמן. ביצוע מעצר כאמור ייעשה, ככל הניתן, ללא מדים וברכב שאינו נושא
לוחיות זיהוי משטרתיות.
 
6.2   
נעצר קטין על ידי איש משטרה שאינו עובד נוער, יש למלא טופס מ'-1072 - "דו"ח פעולה"
ולהעביר את העצור בהקדם האפשרי לטיפולו של עובד נוער. אם אין באותו זמן עובד נוער,
יש לדווח לראש משרד חקירות או לקצין הנוער ולקבל אישור על כך.
 
6.3   


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל
הפדגוגי,
טל' 5604028‎-02.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/8(א), י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002