ארגון ומינהל 3.
רישום והעברות תלמידים 3.10
רענון והבהרות לסעיף 3.10‎-5 בחוזר הוראות
הקבע סא/7(א) בנושא "הנחיות והבהרות
בעניין רישום והעברות תלמידים"
3.10‎-9
 
1 באפריל 2002
 
  תאריך תחולה 
רענון והבהרות לחוזר
הוראות הקבע סא/7(א),
סעיף 3.10‎-5
 
  מטרת הפרסום  


מנהלי המינהלים, האגפים ומחלקות החינוך ברשויות המקומיות ינחו את הרשמים להקפיד
ולפעול רק בהתאם לתקנות הרישום וההעברות המופיעות בחוזר המנכ"ל המיוחד ד', התש"ם
"רישום והעברות לגני ילדים, לבתי ספר יסודיים ולחטיבות הביניים", בחוזר "הוראות הקבע
סא/7(א), סעיף 3.10‎-5, "הנחיות והבהרות בעניין רישום והעברות תלמידים", ובחוזר הוראות
הקבע סב/6(א), סעיף 3.2‎-6, "הנחיות והבהרות בנושא המיפוי הבין-יישובי".
 
1. 
מנהלי בתי הספר יקפידו לקלוט רק תלמידים הגרים באזור הרישום של בית ספרם או תלמידים
שבידם אישור העברה או אישור לימודי חוץ. מנהלי מוסדות שיימצא כי קלטו במוסדות שבניהולם
תלמידים שלא על פי התקנות יוזמנו לבירור אצל מנהלי המחוזות כדי לנמק זאת. לאחר
הבירור יבוטלו תקני כיתות שיימצא כי אושרו בגין קליטת תלמידים שלא על פי תקנות הרישום,
ההעברות והמיפוי הבין יישובי.
 
2. 
הודעה על בתי ספר הנוהגים לקלוט תלמידים רבים שלא על פי אזורי הרישום או שלא על פי
המיפוי הבין-יישובי תישלח על ידי מינהל הפיתוח לרשויות החינוך הנוגעות בדבר עד למועד
תחילת הרישום בכל שנה. תקנים למוסדות אלו יאושרו רק לאחר שהמחוז ומינהל הפיתוח יבצעו
בדיקה פרטנית של תוצאות הרישום.
 
3. 
אם יימצא שאישורי העברה ואישורי לימודי חוץ גרמו לפגיעה באינטגרציה או הביאו לפיצול
כיתות בבית הספר הקולט או לסגירת כיתות בבית הספר שממנו נגרעו התלמידים, יישקל ביטול
האישורים.
 
4. 
לאחר הרישום תבחנה ועדות האכלוס במחוזות את אכלוס הכיתות ותווסתנה תלמידים בין בתי
הספר במטרה לייעל את האכלוס ולצמצם את מספר הכיתות בהתאם לצורך. במקרים שבהם
יימצא כי יש רישום של מספר תלמידים גבוה מהצפוי תבדוק הוועדה אם כל התלמידים הנרשמים
גרים בתוך אזור הרישום. אם ימצאו תלמידים שאינם גרים באזור הרישום, הם יופנו ללימודים
באזור הרישום שלהם.
 
5. 
אנו חוזרים ומפנים את תשומת הלב לתת-סעיפים 3 ו-4 של סעיף 3.10‎-5 בחוזר הוראות הקבע
סא/7(א).
 
6. 


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר שי כנעני, סגן מנהל מינהל הפיתוח,
טל' 02‎-5603382/3.
הוראות קבע


"ט ניסן תשס"ב, ‏1 באפריל ‏2002