>

דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
קריטריונים לבחירת ספרי לימוד וחומרי למידה
להוראת הקריאה החל משנת הלימודים התשס"ג
6.3‎-2
1 באפריל 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
  מטרת הפרסום  ועדת ההיגוי לרפורמה בהוראת הקריאה ובחינוך האורייני, שמונתה להנחות את משרד-החינוך במימוש
ההחלטות של ועדת שפירא, ניסחה את ההנחיות שלהלן באשר לאישור ספרי לימוד וחומרי למידה
להוראת הקריאה החל משנת הלימודים התשס"ג:
בהתאם לסיכומי ועדת שפירא כל ספרי הלימוד וחומרי הלמידה להוראת הקריאה חייבים לכלול
שבעה רכיבי יסוד:
א. פענוח מילים וטקסט
ב. קריאת מילים מנוקדות
ג. דיוק בזיהוי מילים ובקריאתן
ד. שטף קריאה
ה. עידוד הכתיבה
ו. טיפוח הלשון
ז. הערכה אובייקטיבית באמצעות מבחנים מוסכמים.
 
1. 
נוסף לכך, הספרים וחומרי הלמידה להוראת הקריאה חייבים לשקף גם את סדר הוראת
הרכיבים, באופן שיתייחס לתהליך ההתפתחות של לימוד הקריאה ולהתפתחות הלשונית של
הילד, על-פי הידוע לנו מהספרות הפסיכולוגית-חינוכית ובהתאם לניסיון שהצטבר בארץ ובעולם.
בהתחשב בכך דירגה הוועדה את הרכיבים וקבעה סדר קדימויות. רכיבי היסוד הבאים חייבים
להופיע בחלק הראשון של כל ספרי הלימוד וחומרי הלמידה להוראת הקריאה בסדר הזה:
 
2. 
פענוח עיצורים ותנועות והיכולת לזהותם ולבודדם במילים הדבורות  א.   
הכרת אותיות האלפבית בשמן יחד עם הצלילים שהן מייצגות, קריאת ניקוד והבנה כיצד
הניקוד מייצג את התנועות בשפה העברית
 
ב.   
קריאה מדויקת של מילים המתבססת על פענוח העיצורים והתנועות שבתוכן  ג.   
יכולת כתיבה של אותיות ומילים  ד.   
קריאה מדויקת של משפטים שלמים והבנתם.  ה.   
ועדת ההיגוי רואה את הקניית הקריאה כהקניית מיומנות, המחייבת הוראה מובנית ושיטתית
לפחות בחלקה הראשון, במהלך כיתות א' ו-ב'. לפיכך הוועדה מצדדת במפורש בהוראה מובנית,
ומתנגדת להוראת יסודות הקריאה בתחילת ההוראה באופן בלתי שיטתי ומזדמן. רק לאחר
ההוראה השיטתית והמובנית של ארבעת הרכיבים הראשונים ייתכן ניצול הזדמנויות למידה
המאפשרות את העמקת הידע של רכיבי היסוד.
ארבעת הרכיבים הראשונים חייבים אפוא להופיע בחומרי הלמידה באופן מובנה, מראשית
הוראת הקריאה. שלושת הרכיבים הראשונים הם הבסיס להוראת הקריאה. ביחד הם מאפשרים
לתלמידים את רכישת העיקרון האלפביתי, כלומר העיקרון שאותיות מייצגות צלילי דיבור. עיקרון
זה נרכש תוך כדי פירוק והרכבה של מילים שנבחרו במיוחד, בהתחשב ביכולת התלמידים בשלבי
הוראת הקריאה ובמידת השכיחות של מילים אלה באוצר המילים של התלמידים.
הרכיב הרביעי - יכולת הכתיבה - יוקנה במקביל לשלושת הרכיבים הראשונים. ועדת ההיגוי
ממליצה להקפיד על כתיב נכון באופן שיתאפשר זיכרון מדויק של אותיות המילים הנלמדות.
הוועדה רואה חשיבות בטיפוח הכתיב המדויק, אך שואפת להקנותו בהתחשב בכך שהוא נקנה
בהדרגה, במשך כמה שנים, ויש לטפחו בלי לדכא את נטיותיהם של התלמידים להתבטא בכתיבה
באופן חופשי.
הרכיב החמישי - קריאת משפטים שלמים - ילווה גם הוא בלימוד כתיבה של משפטים שלמים
וסיפורים, כדי להניח את היסודות ליכולת הבעה מדויקת ויצירתית.
 
 
ההבניה והדירוג של רכיבי הקריאה, בהתאם להבנת הוועדה את תהליך רכישת הקריאה,
מבוססים על ההבנה כי רכישת הקריאה כמוה כרכישת מיומנות בסיסית, מיומנות שהיא
תנאי הכרחי לרכישת מיומנויות מורכבות יותר, שבהן הקריאה משמשת אמצעי ללימוד ולהבעה
בכל תחומי הידע והיצירה. לכן כל תכנית ללימוד הקריאה והכתיבה חייבת לשקף סדר זה.
 
3. 
בקביעת מורכבותו של הטקסט ומטלת הלימוד בכל שיעור ושיעור יש להביא בחשבון את מוכנותם
של התלמידים להתמודד עם הטקסט ועם המטלות מבחינת התפתחותם הלשונית. טקסט קשה או
ארוך מדיי בתחילת הוראת הקריאה, אשר אינו הולם את רמת הקריאה שנרכשה, אינו תומך
בתהליך של לימוד הקריאה.
 
4. 
טיפוח הלשון, שיחל כבר בפעילות החינוכית בגני הילדים, ילווה את הוראת הקריאה מתחילתה
ובמהלך כל הלימודים בבית הספר. הוועדה רואה בו חלק חיוני של ההוראה בבתי-הספר. הוועדה
סבורה שטיפוח הלשון והקניה שיטתית של עקרונות מבנה השפה העברית הם תנאי הכרחי
לקריאה נכונה.
את טיפוח הלשון יש לעודד מגיל הגן ובמהלך שנות הלימוד גם באמצעות קריאת סיפורים לילדים.
לאחר רכישת רכיבי היסוד, ובהתאם להתפתחות של יכולת הקריאה של התלמידים, יש לעודד
קריאה עצמית של התלמידים מתוך ספרי הלימוד וחומרי הלמידה ומתוך ספרים בספריות
הכיתתיות והבית-ספריות, בהתחשב ביכולת, ברצון ובעניין של התלמידים.
 
5. 
אשר לרכיב ההערכה האובייקטיבית, על כל שיטה להוראת הקריאה לכלול בדיקה מאבחנת,
היכולה ליידע את המורה באשר להתקדמות התלמידים ברכישת הקריאה. מרכיב שכזה, היכול
להופיע כנספח למורה, הוא חיוני, כדי לאפשר למורה מעקב צמוד אחר הקשיים האינדיווידואליים
של כל תלמיד ותלמידה.
 
6. 
חומרי הלימוד במהלך רכישת הקריאה ייבחרו גם בהתחשב במידת הקרבה של הטקסטים
לעולמם של הילדים ובמידת העניין והסקרנות שהם מעוררים. עם זאת, קריטריונים אלה לא
יבואו על חשבון הקניית רכיבי היסוד בזמנם הנכון, כמוסבר לעיל.
 
7. 


סעיף זה משקף עקרונות בלבד. בחודשים הבאים תתפרסמנה
המלצות ספציפיות
באשר לספרי לימוד ולחומרי למידה.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/8(א), י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002