דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד 6.3
הפצת תכניות לימודים חדשות 6.3‎-3
 
1 באפריל 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


במסגרת ההיערכות המחודשת של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים החל מ-1.4.02 יהיה נוהל
הפצת תכניות לימודים כדלהלן:
עם פרסומה של תכנית לימודים חדשה היא תישלח בלא תמורה לכל מוסדות החינוך בכמה עותקים.
התכנית תישלח גם למפקחים כוללים, למכללות, לספריות בתי-ספר לחינוך ולמרפ"דים ולבעלי תפקידים
במשרד. מעבר להפצה מקיפה זאת לא ימשיך האגף לספק תכניות לימודים.


כל המעוניין בעותקים נוספים, בין אם באותה שנה ובין אם לאחר מכן,
יוכל לרכוש תכניות לימודים ישירות מהוצאת הספרים "מעלות", רח' קרליבך 29, תל
אביב, טל' 5614121‎-03, פקס' 5611996‎-03,
דוא"ל .maalot-p@inter.net.il כמו כן אפשר לרכוש תכניות לימודים באמצעות אתר
האינטרנט של האגף באו"ח:
.http://www.education.gov.il/tochniyot limudimלמרות האמור לעיל, כל בית ספר חדש שייפתח יפנה לאגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים בליווי
אישור המפקח על פתיחת המוסד ויוכל לקבל בלא תמורה סטים אחדים של כל התכניות התקפות,
בהתאם לאוכלוסיית היעד של המוסד ודרגות הגיל.
האגף מעלה בהדרגה את תכניות הלימודים החדשות באתר האינטרנט של "אוח" שכתובתו מצוינת לעיל.
אפשר לעיין בתכניות בפורמט האינטרנטי ולהדפיס אותן בשלמותן, או חלקים מהן, בהתאם לצורכי
המשתמש.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/8(א), י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002