בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
מבנה שאלוני הבגרות החיצוניים בלימודי
ארץ ישראל, קיץ התשס"ב
16‎-4.3
בקיץ התשס"ב תתקיימנה לראשונה בחינות בגרות חיצוניות בשתי יחידות בלימודי ארץ-ישראל
וארכיאולוגיה. להלן מבנה הבחינות:
יחידת הבסיס - שאלון 012113
הנושא: מבוא ללימודי א"י וירושלים מהמאה ה-י"ט.
פרק א':
שתי שאלות גדולות, כל אחת בת 4‎-3 סעיפים, שאלה אחת בנושא ירושלים ושנייה
בנושא המבוא. על התלמיד לענות על אחת מבין שתי השאלות (40 נקודות).
פרק ב': ארבע שאלות בינוניות, כל אחת בת 3‎-2 סעיפים, שתי שאלות בנושא ירושלים ושתיים
על המבוא. על התלמיד לענות על שתי שאלות. אם הוא לא ענה על שאלה בנושא המבוא בפרק א',
עליו לענות על אחת מהשאלות על המבוא בפרק ב', ואם הוא לא ענה על שאלה בנושא ירושלים
בפרק א', עליו לענות על שאלה אחת בנושא ירושלים בפרק ב' (X220 = 40 נקודות).
פרק ג': שמונה מושגים, ארבעה בכל נושא. התלמידים יכתבו על ארבעה מושגים
(X45 = 20 נקודות).
 
1. 

יחידה שנייה - שאלון 012114
הנושא: ירושלים מראשיתה עד למאה ה-י"ט.
פרק א':
שתי שאלות גדולות, כל שאלה בת 4‎-3 סעיפים. על התלמיד לבחור באחת מבין שתי
השאלות (40 נקודות).
פרק ב': ארבע שאלות בינוניות, כל שאלה בת 3‎-2 סעיפים. על התלמיד לענות על שתי שאלות
מתוך ארבע (X220 = 40 נקודות).
פרק ג': שמונה מושגים. התלמידים יכתבו על ארבעה מושגים (X45 = 20 נקודות).
 
2. 

משך כל אחת מהבחינות שעה ורבע.


לפרטים אפשר לפנות אל המפמ"ר ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, ד"ר מיכאל
גרינצווייג, טל' 5601091‎-02 ו-282070‎-056.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/8, י"ט ניסן תשס"ב, 1 באפריל 2002