חוזר זה מבוטל
ארגון ומינהל 3.
תשלומי הורים 3.11
תשלומי הורים - אכיפה 8‎-3.11
1 בספטמבר 2002 תאריך תחולה:
חדש מטרת הפרסום:
המדיניות של משרד החינוך מכוונת לאכוף את הנהלים המחייבים הבאים ולא לאפשר כל חריגה
מהם:  
1. 
אין לגבות תשלום עבור הרשמה, ואין להתנות רישום תלמידים בתשלום כלשהו.  1.1   
תשלומי הרשות הם בגדר רשות בלבד; לפיכך אין לחייב בתשלום הורה שאינו מעוניין
בקבלת השירות, ואין להתנות קבלת שירות ברכישת שירות אחר.
 
1.2   
משרד החינוך מפרסם בכל שנה את רשימת הנושאים שמותר לגבות עבורם תשלומי הורים
ואת התעריפים המרביים והמומלצים שאושרו לגבייה עבורם. תשלומים אלה מסוכמים עם
ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, בתיאום עם מרכז השלטון המקומי, עם ארגון ההורים
הארצי ועם רשות ההסתדרות לצרכנות.
אין לגבות מחירים גבוהים יותר מן המחירים המאושרים, ואין לגבות תשלומי
הורים עבור נושאים לא מאושרים.
 
1.3   
בחוזר הוראות הקבע סא/8(ב), סעיף 3.11‎-7, תת-סעיף 8, עמ' 15, פורסמה רשימת
הנושאים שאין לגבות עבורם כספים מההורים. יש להקפיד לא לגבות כספים עבור נושאים
אלה.
 
1.4   
אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים. עם זאת,
הורים בעלי יכולת שאינם מעוניינים לשלם עבור פעילות מסוימת - מותר לא לשתף את
ילדיהם בפעילות זו או למנוע מהם שירות אשר הוריהם לא שילמו עבורו.
 
1.5   
מוסדות חינוך שיחרגו מהנהלים שהוזכרו לעיל יינקטו נגדם האמצעים האלה:  2. 
העמדת מנהל המוסד החינוכי לדין משמעתי  א.   
בדיקת הדו"חות הכספיים של תשלומי ההורים בכל אחת משבע השנים האחרונות באמצעות
רואה חשבון חיצוני
 
ב.   
עריכת בדיקה מקפת של עמידת המוסד החינוכי הנדון בתנאי הרישוי של מוסדות חינוך
ושלילת רשיונו של מוסד חינוכי שלא יעמוד בתנאי הרישוי.
 
ג.   


בשאלות אפשר לפנות אל סגן מנהל המינהל הפדגוגי, ד"ר יאיר סמוכה,
טל' 5604028‎-02.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/9(א), י"ט אייר תשס"ב, 1 במאי 2002