בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות 5.1
כללי אחזקה של בעלי חיים וטיפול בהם במוסדות החינוך 34‎-5.1
1 במאי 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


הכללים שלהלן תואמים את הוראות הבטיחות שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), סעיף 30-.5.1

1. כללי
ההוראות שלהלן נועדו להבטיח מניעת סבל מבעלי חיים המוחזקים בפינות החי שבמוסד החינוכי.
מנהל המוסד החינוכי אחראי למלא אחר הוראות אלו.
 
1.1 
אין בהוראות אלה כדי לפגוע בהוראות חוק כלשהן לעניין אחזקת בעלי חיים ורווחתם או לשנותן.
 
1.2 
2. הגדרת פינת חי
פינת חי היא מקום או מתקן שמוחזקים בו יותר מעשרה בעלי חיים או מספר כלשהו של בעלי
חיים משלושה מינים שונים או יותר.
 
2.1 
למרות האמור ב-2.1 לעיל, אקווריום שמוחזקים בו דגי נוי אינו נכלל בהגדרה של פינת חי.
 
2.2 
3. מרכז פינת החי
בכל מוסד חינוכי שיש בו פינת חי ימונה מרכז שיהיה האחראי על פינת החי. הכשרת המרכז
תיעשה בהתאם למפורט בהוראות הבטיחות בחוזר סב/6(ב), סעיף 30-.5.1
 
3.1 
למרכז פינת החי ימונה ממלא מקום שיהיה אדם בוגר, והוא יהיה אחראי על פינת החי בזמן
שהמרכז לא יימצא במוסד.
 
3.2 
המרכז אחראי גם על בעלי החיים בתחום המוסד אשר אינם כלולים בפינת החי (לרבות אקווריום
עם דגי נוי).
 
3.3 
המרכז או ממלא מקומו יערכו לפחות פעם אחת בכל יום לימודים ביקורת בפינת החי וכן בכל
מקום במוסד שמצויים בו בעלי חיים.
 
3.4 
במוסדות החמ"ד ישותפו רב בית הספר או המורים ליהדות שילמדו את הנושא "צער בעלי חיים"
גם על פי המסורת היהודית.
 
3.5 
4. החזקת בעלי החיים
המבנים, הגידור, השערים, הכלובים וכן מתקנים אחרים הקשורים להחזקת בעלי החיים יהיו
כולם בהתאם להוראות הבטיחות בחוזר שהוזכר לעיל.
 
4.1 
הממשק, לרבות הזנת בעלי החיים והטיפולים השגרתיים בהם, יהיה על פי ההנחיות
בחוברת "מדריך להקמה, אחזקה וטיפול בבעלי חיים בפינות חי ובמוסדות חינוך"
(ראה אפשרות רכישה להלן).
 
4.2 
לא יוחזקו ביחד בעלי חיים העלולים לפגוע זה בזה.
 
4.3 
לא תתאפשר רבייה של בעלי חיים, אלא אם כן הוסדר מראש מקום לגידול ולהחזקה נאותים של
בעלי החיים האמורים להיוולד.
 
4.4 
בפינת החי יוחזק מלאי מספיק של מזון לכל בעלי החיים. המזון יוחזק בכלים סגורים, באופן
שיהיה מוגן מפני לחות, קרינת שמש ישירה, חום ומזיקים.
 
4.5 
לא יוגש לבעלי החיים מזון מקולקל או מזוהם.
 
4.6 
כלי המים והאוכל של בעלי החיים ינוקו מדי יום. הכלים יוצבו באופן שימנע ככל האפשר מבעלי
החיים לעשות את צורכיהם בתוכם.
 
4.7 
בפינת החי יוחזק מלאי מספיק של חומרי קינון ורפד הדרושים לכל בעלי החיים.
 
4.8 
5. פיקוח רפואי
פינת החי חייבת להיות בפיקוח וטרינרי.
 
5.1 
הרופא הווטרינרי יערוך ביקור בפינת החי לצורך פיקוח רפואי לפחות פעם אחת בכל שלושה
חודשים. נוסף על ביקורים אלה יערוך הווטרינר ביקורים בפינת החי לצורך טיפול רפואי בהתאם
לצורך.
 
5.2 
הווטרינר ישאיר בידי המרכז הנחיות בכתב לטיפול שוטף ולטיפולים מיוחדים בבעלי החיים
בהתאם לצורך.
 
5.3 
מרכז פינת החי אחראי על ניהול ספר מעקב רפואי שיירשמו בו כל הטיפולים הרפואיים הניתנים
לבעלי החיים בהתאם להנחיות של הווטרינר.
 
5.4 
בפינת החי יימצא כלוב בידוד כדי לבודד בעל חיים חולה או חשוד כחולה. כלוב הבידוד יופעל
לפי הנחיות הווטרינר.
 
5.5 
המרכז אחראי להודיע לווטרינר על כל בעל חיים שמת בפינת החי.
 
5.6 
המרכז ידאג לקבל מהשירות הווטרינרי ברשות המקומית הנחיות לטיפול בגופתו של בעל חיים
שמת.
 
5.7 
6. רכישת בעלי חיים
בעלי חיים לפינת החי יירכשו רק ממקום המורשה למכור בעלי חיים, כגון בית מסחר מורשה או
מגדל מורשה, ובתנאי שמקום המכירה נמצא בפיקוח וטרינרי.
 
6.1 
הכנסת בעל חיים חדש לפינת החי תיעשה בפיקוח של הווטרינר או על פי הנחיותיו.
 
6.2 
7. רישום בעלי החיים
באחריות המרכז תנוהל כרטסת שתוחזק בפינת החי. בכרטסת ינוהל רישום הנתונים של כל בעלי
החיים בפינת החי, לרבות סוג בעל החיים, תאריך הלידה או הרכישה, מועד הכנסת בעל החיים לפינת
החי, חיסונים, דרישות הזנה מיוחדות, תנאי אחזקה מיוחדים, פרטים על המלטות, בקיעות, תמותת בעל
חיים ואירועים מיוחדים.
8. התנהגות התלמידים עם בעלי החיים
כללי ההתנהגות של התלמידים עם בעלי החיים ינוסחו על ידי המרכז בהתאם להוראות הבטיחות
בחוזר סב/6(ב), סעיף 5.1‎-30 ולחוברת "מדריך להקמה, אחזקה וטיפול בבעלי חיים בפינות חי
ובמוסדות חינוך".
 
8.1 
כללי ההתנהגות ייכתבו על כרזה וייתלו במקום בולט בכניסה לפינת החי.
 
8.2 
כללי התנהגות ייחודיים לסוג בעל החיים ייתלו בחזית הכלוב ובכניסה אליו.
 
8.3 
המרכז או המורה המפעיל את התלמידים יקרא בקול רם וידגים לכל תלמיד או קבוצת תלמידים
את הכללים לפני כניסתם לפעילות או לעבודה בפינת החי או בכלוב.
 
8.4 
המרכז או המורה המפעיל את התלמידים יוודא את ידיעותיהם של התלמידים בכל הקשור לכללי
ההתנהגות.
 
8.5 
9. העברת בעלי חיים מפינת החי למקום פעילות
יש להכין את הכיתה או את המקום שבו תתקיים פעילות התלמידים עם בעלי החיים בהתאם לסוג
בעל החיים ובהתאם להוראות הבטיחות בחוזר שהוזכר לעיל.
 
9.1 
העברת בעלי החיים תעישה בכלובים המותאמים להעברה, בהתאם לסוג בעל החיים ולהוראות
הבטיחות.
 
9.2 
המרכז אחראי להעברה סדירה של בעל החיים.
 
9.3 
כללי ההתנהגות של התלמידים עם בעלי החיים מחוץ לפינת החי הם אותם כללים שנקבעו לפינת
החי.
 
9.4 
המרכז אחראי להדרכת המורה המפעיל את התלמידים בכל הקשור לכללים ולהוראות הבטיחות.
 
9.5 
יש להימנע מהוצאת בעל חיים מפינת החי לשהות של למעלה מיום לימודים אחד. אם בעל החיים
מועבר בכלוב הגידול הרגיל שלו, אפשר להחזיקו בכיתה או במקום הפעילות, בהתאם לצורך, גם
לתקופה של יותר מיום לימודים אחד.
 
9.6 
יש לוודא שיהיו לבעל החיים מזון ומים גם במקום הפעילות.
 
9.7 
יש לוודא שתנאי האחזקה במקום הפעילות לא יהיו תנאי עקה ומצוקה לבעל החיים. התנאים
צריכים להיות בהתאם לכתוב בחוברת ההנחיות שהוזכרה לעיל.
 
9.8 
10. החזקת בעלי החיים בזמן חופשה
הטיפול בבעלי החיים בפינת החי ובבעלי החיים שאינם בפינת החי בזמן החופשה מלימודים
ייעשה בהתאם לכללי האחזקה והוראות הבטיחות במהלך שנת הלימודים.
 
10.1
 
המרכז אחראי לאחזקת בעלי החיים ולטיפול הנאות בהם גם בחופשות.
 
10.2
 
לגבי נוהלי האחזקה של בעלי חיים בשבתות ובמועדים במוסדות החמ"ד יש להתייעץ עם רב בית
הספר.
 
10.3
 
11. הפקדת בעל חיים בבית התלמיד
בעלי חיים יופקדו למשמרת בבתי התלמידים במהלך שנת הלימודים ובחופשה מלימודים בתנאי
שתמולאנה ההוראות האלה:
ההורים יאשרו בכתב שהם מסכימים לקבל את בעל החיים למשמרת בביתם והם אחראים עליו.
 
11.1
 
המרכז יכין בכתב הנחיות לטיפול בבעל החיים ויוודא שהתלמיד מבין את ההנחיות.
 
11.2
 
התלמיד יקבל בכתב את מספרי הטלפון של מרכז פינת החי ושל הווטרינר המטפל.
 
11.3
 
בעל החיים יועבר לבית התלמיד בכלוב המתאים לו.
 
11.4
 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר למדעי החיים והחקלאות ולמדעי הסביבה,
מר ישראל ויסנשטרן, טל' 6898829‎-03 ו-282087‎-056.

את החוברת "מדריך להקמה, אחזקה וטיפול בבעלי חיים בפינות חי ובמוסדות
חינוך" אפשר לרכוש באמצעות החווה לחינוך חקלאי ואיכות הסביבה
בירושלים באחת משתי הדרכים האלה:
פנייה בכתב בצירוף המחאה לפקודת החווה לחינוך חקלאי ואיכות הסביבה
בירושלים על סכום של 30 ש"ח (כתובת החווה: רחוב יהודה 37, ירושלים 93184)
 
א. 
פנייה בטל' 6714908‎-02.
 
ב. 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/9(א), י"ט אייר תשס"ב, 1 במאי 2002