דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
היתר להדרכת טיולים במערכת החינוך 6.2‎-21
הכשרת מדריכי הטיולים והפיקוח עליהם הוטלו על מינהל החברה והנוער במשרדנו. כל מסיים
קורס הכשרה שיהיה זכאי לכך יקבל תעודת מדריך טיולים.
ההיתר להדרכת טיולים בא למסד את מעמדו של המדריך תוך שיפור המיומנויות והכישורים
הנדרשים ממנו כדי לבצע את תפקידו בצורה המיטבית.
 
1. 
מאחר שהרשות המוסמכת למתן היתרי הדרכה על פי חוק היא האגף להכשרה מקצועית במשרד
התיירות, הוסמך מינהל החברה והנוער במשרדנו לפקח על הכשרות מדריכי הטיולים המבוצעות
על ידי מוסדות הכשרה אשר הוכשרו לשם כך על ידי משרד החינוך וללוות הכשרות אלו.
 
2. 
הגופים המכשירים יאושרו על ידי צוות בהשתתפות נציג מינהל החברה והנוער (יו"ר), וכן נציגי
מינהלת הטיולים, אגף הביטחון, האגף להכשרת עובדי הוראה והמזכירות הפדגוגית במשרדנו
ונציג משרד התיירות.
 
3. 
החל משנת הלימודים התשס"ד יורשו להדריך בטיולי מערכת החינוך רק מדריכי טיולים שיש
להם היתרי הדרכה המאושרים על ידי משרד החינוך.
 
4. 
הוראה זו באה במקום ההוראה בסעיף 19‎-6.2 בחוזר הוראות הקבע סא/7(א) בנושא ההיתר
להדרכת טיולים במערכת החינוך ובנוסף להוראה בסעיף 18‎-6.2 בחוזר הוראות קבע סא/1(א).
 
5. 


בשאלות אפשר לפנות אל מר אלי שיש, מנהל תחום של"ח וידיעת הארץ
במינהל החברה והנוער, טל' 5603190‎-02.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסב/9(א), י"ט אייר תשס"ב, 1 במאי 2002