עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
ההסכם הקיבוצי עם הסתדרות המורים בנושא
הסכם השכר שנערך ונחתם ב-18.12.01 -
תיקון
9‎-8.5
בחוזר "הודעות ומידע" סב/7, סעיף 8.5‎-8, הבאנו את הסכמי השכר שנחתמו עם הסתדרות המורים
ועם ארגון המורים. בהסכם עם הסתדרות המורים נשמט קטע בעמ' 27, ס"ק .8.1 אנו מביאים שוב את
ס"ק 8.1 בשלמותו:
עובדי הוראה בחינוך המיוחד, כהגדרתם בחוזר מנכ"ל מיוחד ה' ובחוזר מנכ"ל לג/1, או כפי
שיוגדרו מעת לעת על ידי משרד החינוך בהתייעצות עם הסתדרות המורים וארגון המורים, ובעלי
הסמכה לחינוך מיוחד כהגדרתם בחוזר מנכ"ל לב/8, בחוזר מנכ"ל מיוחד ד' ובחוזר אגף כוח אדם
בהוראה מיום 1.1.92, או כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי משרד החינוך בהתייעצות עם הסתדרות
המורים וארגון המורים, יהיו זכאים החל מיום 1.1.2001 ל"תוספת חינוך מיוחד" בשיעורים
כדלקמן:
אם הם מלמדים בגן לחינוך מיוחד, בבית ספר או במוסד לחינוך מיוחד, במפת"נים או בכיתות
לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים, יהיו זכאים ל-14% מהשכר המשולב במקום 10% מהשכר
המשולב.
אם הם מלמדים במסגרות אחרות המוכרות בחינוך הרגיל כמורה שילוב או כגננת שילוב, יהיו
זכאים ל-9% מהשכר המשולב במקום 7% מהשכר המשולב.  
8.1 

 
 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/9, י"ט אייר תשס"ב, 1 במאי 2002