תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
תכנית הלימודים החדשה בביולוגיה 5‎-9.7
החל משנת התשס"ג תופעל תכנית הלימודים החדשה בביולוגיה בכיתות י'. מסגרת התכנית הוצגה
במפגשי מורים שהתקיימו בכל המחוזות.
בשנת התשס"ג ילמדו כלל התלמידים בכיתות י' שני נושאים: את נושא החובה החדש - מבוא לביולוגיה
של האדם (בדגש על הומאוסטזיס) - ועוד נושא בחירה מהנושאים הקיימים, לפי החלטת המורה.
מפרט התכנים של הנושא החדש יישלח לבתי הספר בחוזר המפמ"רית לפני סיום שנת הלימודים. תכנית
הלימודים בשלמותה תתפרסם על ידי האגף לתכניות לימודים בראשית התשס"ג.
השתלמויות תיערכנה בהתשס"ג תוך כדי הוראת הנושא.
בחינות הבגרות לפי התכנית החדשה תיערכנה החל מקיץ התשס"ה.


לפרטים אפשר לפנות אל המנחים המחוזיים לביולוגיה,
או אל המפמ"רית לביולוגיה, הגב' ברוריה אגרסט, טל' 5603588/94‎-02,
פקס' 5603596‎-02.


<

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסב/9, י"ט אייר תשס"ב, 1 במאי 2002