חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
משלחות נוער לחו"ל 7.6
הנחיות להכנת משלחות תלמידים לגרמניה 7.6‎-9
 
1 ביוני 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש


 חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


1. כללי
הנסיעה לגרמניה אינה עומדת בפני עצמה; היא מרכיב בתהליך חינוכי-לימודי
ממושך המתקיים לקראת הנסיעה, בזמן הביקור בגרמניה ואחריו. תהליך זה
משלב לימוד עיוני והתנסות חווייתית בהתאם למטרות הנסיעה.
2. מטרות הנסיעה לגרמניה
להכיר את תולדותיהם, את מורשתם, את עושרם הרוחני והתרבותי ואת
תרומתם של יהודי גרמניה למדע, לתרבות ולאמנות
 
2.1 
ללמוד על גורל הקהילה היהודית בגרמניה לאחר עלייתו של היטלר
לשלטון ובתקופת השואה
 
2.2 
להכיר את עיקרי האידיאולוגיה הנאצית ולעמוד על המניעים ועל
הנסיבות שהביאו לעלייתה ולמימושה למעשים של אכזריות ובהמיות
שלא היו כמותם בהיסטוריה האנושית
 
2.3 
לעמוד על יסודותיו של המשטר הטוטליטרי שבמסגרתו הכריזה גרמניה
הנאצית מלחמת השמד נגד העם היהודי ורצחה שליש מבניו וכן ביצעה
פשעים אחרים נגד האנושות
 
2.4 
להכיר את העם הגרמני מבחינה חברתית, תרבותית, כלכלית ופוליטית
 
2.5 
להכיר ולהבין את מורכבותם של יחסי ישראל-גרמניה לאחר מלחמת
העולם השנייה ועם הקמת מדינת ישראל ולעמוד על אופיים ועל מהותם
של היחסים בין העם היהודי לעם הגרמני כיום ובעתיד.
 
2.6 
3. ההכנות לנסיעה
השתתפות פעילה בכל ההכנות למסע היא חובה החלה על כל
המשתתפים בו, על המלווים ועל בני הנוער כאחד, והיא תנאי ליציאה
לגרמניה במסגרת משלחות הנוער.
 
3.1 
ההשתתפות הפעילה בהכנות תשמש קריטריון לאישור השתתפותם של
התלמידים והמלווים בנסיעה לגרמניה.
 
3.2 
4. בחירת המלווים ואופן הכנתם
אל כל קבוצת תלמידים או נוער צריכים להצטרף מלווים בעלי
התפקידים המוגדרים האלה: "מנהל המשלחת" ו"מורה-מלווה" (או
"מדריך-מלווה" לקבוצות היוצאות במסגרת תנועות הנוער, ארגוני נוער
ומרכזים קהילתיים).
 
4.1 
על כל המלווים שייבחרו להתאים מבחינה חינוכית וחברתית לתפקידם,
עליהם להכיר מקרוב את חברי הקבוצה עוד לפני המסע ועליהם להיות
ערים ורגישים לצורכי הקבוצה והפרטים שבתוכה.
 
4.2 
תנאי לאישור יציאתו של "מנהל משלחת" או של "מורה-מלווה" לנסיעה
לגרמניה הוא אישור מטעם מינהל החברה והנוער על השתתפותו
בהשתלמות מיוחדת בהיקף של 28 שעות לפחות המיועדת למלווים
למשלחות תלמידים ונוער לגרמניה.
 
4.3 
ההשתלמות תקנה למלווה ידע והבנה בתחום הלימודי-עיוני, בתחום
הרגשי-חברתי ובתחום ארגון הקבוצה וניהולה. ההשתלמות מבוססת על
ההנחה שכל מלווה ישלים את ידיעותיו על ידי לימוד עצמי על בסיס
ביבליוגרפיה מסייעת.
 
4.4 
5. בחירת בני הנוער ואופן הכנתם
בחירת בני הנוער תיעשה על-פי ששת הקריטריונים האלו:
הגיל (תלמידי י"א ומעלה בלבד)
5.1 
הצטרפות מתוך בחירה
5.2
עניין מוכח בנושא הנסיעה
5.3
התאמה חברתית לקבוצה
5.4 
יכולת התמודדות רגשית
5.5 
השתתפות בתהליך ההכנה.
5.6 
6. הכנת בני הנוער
תהליך הכנתם של בני הנוער יכלול ארבעים שעות לפחות, ויתפרס
לאורך תקופה של כחמישה חודשים לפני הנסיעה לגרמניה. ההכנה
תכלול שני תחומים עיקריים:
א. הכנה לימודית-עיונית
ב. הכנה חברתית-רגשית.
 
6.1 
עיקר תהליך ההכנה יתבצע בקהילה עצמה - בבית הספר, במתנ"ס וכדו'
- תוך שילוב מורים להיסטוריה, מורים מקצועיים, יועצים, מרצים,
ניצולי שואה, הורים ובני משפחה.
 
6.2 
מומלץ גם לשלב בתהליך ההכנה ביקורים במכוני שואה. ביקורים אלו
נועדו להעשיר ולהשלים את תכנית ההכנה של הקבוצה ולא להחליפה.
 
6.3 
אלו נושאי ההכנה הלימודית-עיונית:  6.4 
תולדות יהודי גרמניה תוך התמקדות בתהליכים
החברתיים-תרבותיים-כלכליים שהתרחשו בקהילה היהודית
במאה התשע עשרה ובמאה העשרים
 
א.   
מפגש עם דמויות ועם אישים יהודיים בולטים בתחומי החיים
השונים
 
ב.   
קורות הקהילה היהודית בגרמניה לאחר עליית היטלר לשלטון
בגרמניה, הגזרות שנגזרו על היהודים, "ליל הבדולח" וחיסול
הקהילה היהודית בתקופת השואה
 
ג.   
המניעים והנסיבות שהביאו לעליית הנאצים לשלטון,
האידיאולוגיה הנאצית, המשטר הנאצי, מלחמת העולם השנייה,
"הפתרון הסופי"
 
ד.   
יחסי ישראל-גרמניה לאחר סיום מלחמת העולם השנייה והקמת
מדינת ישראל, אופיים ומהותם של היחסים בין ישראל לגרמניה
כיום ובמבט לעתיד
 
ה.   
היכרות עם הסוגיות שגרמניה מתמודדת עמן כיום מבחינה
חברתית, פוליטית כלכלית וכו'
 
ו.   
כלים להתמודדות עם הביקורת שיש כיום בגרמניה כלפי מדינת
ישראל בנושא הבעיה הפלשתינאית.
 
ז.   
אלו נושאי ההכנה החברתית-רגשית:  6.5 
בירור הציפיות מהנסיעה והגדרת המטרות האישיות והקבוצתיות  א.   
עיסוק בשאלות הפרט והקבוצה וקביעת כללי התנהגות במצבים
שונים העשויים לקרות בזמן הביקור בגרמניה אשר לוקחים
בחשבון את צורכי הפרט והקבוצה, כגון שיתוף פעולה בין חברי
הקבוצה, תמיכה חברית ועזרה הדדית
 
ב.   
יצירת "הסכם קבוצתי" שיגדיר נורמות התנהגות, רמת משמעת
וכו'
 
ג.   
תכנון והכנה של משימות קבוצתיות לקראת הנסיעה  ד.   
הקמת צוותים ובחירת בעלי תפקידים מקרב בני הנוער.
 
ה.   
7. הביקור בגרמניה
התכנית, סדר היום ולוח הזמנים צריכים לבטא ולשקף את כל מטרות
הנסיעה כפי שהוגדרו לעיל.
 
7.1 
האתרים שבהם יבקרו בני הנוער בגרמניה, מסלול הסיור ותוכני
ההדרכה או הסמינר שיתקיים בגרמניה ייקבעו על פי תרומתם להשגת
המטרות שהוזכרו לעיל.
 
7.2 
חובה לכלול בכל תכנית של משלחת תלמידים ונוער מישראל המסיירת
בגרמניה ביקור במחנה ריכוז, קיום טקס זיכרון לקרבנות השואה,
ביקור במקומות שנותרו בהם שרידים של הקהילה היהודית, כגון בתי
כנסת, בתי קברות וכו'.
 
7.3 
בכל מקרה תכלול תכנית הביקור גם פעילות חינוכית-חברתית אשר
תעסוק גם בנושאים הלימודיים וגם בעניינים הקשורים לחיי הקבוצה.
 
7.4 
8. נוהל אישור יציאת משלחת נוער לגרמניה
בית ספר, מרכז קהילתי, תנועת נוער וכל מוסד או ארגון חינוכי
הנמצאים בפיקוח משרד החינוך התרבות והספורט המוציאים בני נוער
לגרמניה כחלק מהפעילות החינוכית שלהם - בין אם הנסיעה מתקיימת
במהלך שנת הלימודים, בזמן הלימודים, ובין אם היא נערכת במסגרת
החופשות - חייבים לקבל אישור לנסיעה זו מטעם המשרד.
 
8.1 
לצורך קבלת אישור ליציאת משלחת נוער לגרמניה על מנהל המוסד
המשגר לפנות אל המפקח המחוזי הממונה על אישור יציאת משלחות
נוער לגרמניה. הפנייה תיעשה באמצעות "טופס בקשת אישור ליציאת
משלחת נוער לגרמניה" המובא בנספח א להלן. לטופס הבקשה הזה יש
לצרף את הטופס "בקשה לאישור ביטחוני ליציאת משלחת לחו"ל -
לגרמניה" המובא בנספח ב להלן, וזאת בהתאם להוראות הקבע
המעודכנות בנושא.
 
8.2 
הפנייה תיעשה לפני קבלת האישור מטעם האגף לבטיחות, ביטחון
ושעת חירום. האגף ידון בבקשה רק לאחר שהמפקח יבדוק ויאשר את
תהליך ההכנה החינוכי, את המלווים ואת תכנית הביקור ואת תכניה.
 
8.3 
את הבקשה יש להגיש 45 ימים לפחות לפני המועד המתוכנן לנסיעה.
המפקח המחוזי הממונה על אישור יציאת משלחות נוער לגרמניה יבדוק
את הבקשה על-פי הנהלים וההנחיות, ובהתאם לכך יאשר את יציאת
המשלחת.
 
8.4 
אישור היציאה מותנה במילוי כל הנתונים שנרשמו בטופס הבקשה. אם
חלו שינויים לאחר שניתן האישור, על מנהל המוסד המשגר להודיע
על-כך בכתב למפקח המחוזי הממונה על אישור יציאת משלחות נוער
לגרמניה ולקבל את אישורו לשינויים.
 
8.5 
לפיכך, אם לאחר שניתן אישור יציאה חלו שינויים בנתונים, ומנהל
המוסד המשגר לא פעל כמפורט לעיל, יפוג תוקפו של האישור.
 
8.6 


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יפה גב, הממונה על קשרי חוץ, טל'
02‎-5603707.דגשים למילוי הטופס
יש להדפיס את כל הסעיפים בטופס "בקשה ליציאת משלחת לחו"ל"
באופן ברור ומדויק, כדוגמת הטופס בנספח א. טופס שימולא בכתב יד
לא יטופל.
 
1. 
יש להקפיד למלא את פרטי ראש המשלחת, ובכלל זה מספרי טלפון
שבהם אפשר להשיגו בכל שעות היממה (טל' בבית, בעבודה, נייד,
זימונית וכו').
 
2. 
יש להקפיד במיוחד לתת את פרטי איש הקשר/המארח, וחובה לציין את
מספר הטלפון שלו. יש להודיע למארח בגרמניה כי משגרירות ישראל
בגרמניה ייצרו עמו קשר וכי עליו לעדכן את הפונה בכל פרטי תכנית
השהייה של המשלחת.
 
3. 
יש להקפיד למלא את פרטי המלונות (בלועזית), ובכלל זה שם המלון,
כתובתו, מספר הטלפון המלא שלו (קידומת, מדינה ועיר) והעיר שבה
תשהה המשלחת.
 
4. 
יש להקפיד למלא את פרטי הטיסות של המשלחת, ובכלל זה חברת
התעופה, מספר הטיסה, שעת ההמראה ושעת הנחיתה. בכל מקרה של
טיסות המשך/קישור/מעברים רכובים (אוטובוסים/רכבות) יש לציין את
כל הפרטים במלואם.
 
5. 
יש לצרף תכנית מודפסת בעברית ובאנגלית (הכוללת את שמות כל
האתרים) על פי ימים ובחתך של שעות.
 
6. 
בסעיפים שאין בהם די מקום למילוי כל הפרטים המבוקשים יש להוסיף
דף נפרד ובו יפורט המידע הרלוונטי.
 
7. 
מילוי הטפסים בכל הפרטים המבוקשים והגעתם אל הקב"ט הארצי לא
יאוחר מ-35 יום לפני יציאת המשלחת - אלה הם תנאי הכרחי לטיפול
במשלחת.
 
8. 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל א)10/גסשת), א' סיון תשס"ג, 1 ביוני 2003