עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
השתלמויות עובדי הוראה 8.2‎-10
 
1 ביוני 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  ישיבות מורים אינן השתלמויות לעובדי הוראה. כל השתלמות חייבת
לעמוד בקריטריונים להשתלמות כפי שפורסמו על ידי האגף להשתלמות
ולהדרכה, וההשתלמויות אינן מיועדות למימון גמולים לישיבות צוות
שעניינן בנושאים השוטפים בבית-הספר. השתלמויות בית ספריות
חייבות לקבל אישור ממפקח בית הספר, וגם עליו מוטלת החובה לוודא
כי ההשתלמות היא מענה על צורך חינוכי של בית הספר בנושא מוגדר.
 
1. 
האגף להשתלמות ולהדרכה יאשר גמולים עם ציון לעובדי הוראה בתנאי
שתוגשנה עבודות בסופה של ההשתלמות עם ציונים שישקפו נכונה את
רמת העבודה מההיבטים של ידע ויישום. כמו כן, יש לצרף לכל יומן
השתלמות, בעת הגשתו למפקח ההשתלמות לאישור, שתי עבודות
לדוגמה של משתלמים, כפי שמפורט בנהלים הקיימים.
 
2. 


בשאלות אפשר לפנות אל האגף להשתלמות ולהדרכה של עובדי
הוראה,
טל' 02‎-5603688, או לפקחי ההשתלמויות במחוזות.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל א)10/גסשת), א' סיון תשס"ג, 1 ביוני 2003