אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל - לטיפול בתלמידים
בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות ובכיתות
חינוך מיוחד
1.2‎-32
 
1 ביוני 2003
 
  תאריך תחולה 
החלפת חוזר
הוראות הקבע
נט/8(ג), סעיף
1.2‎-20חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


מבוא
אחת מאבני הבוחן של מערכת החינוך בישראל היא יכולתה ונכונותה לתת
מענה חינוכי-לימודי הולם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המתקשים
להסתגל מבחינה לימודית או חברתית לנורמות המקובלות במסגרות החינוך
הרגיל ולהימנע ככל האפשר מהפנייתם למסגרות החינוך המיוחד. אין חולק
על כך שיש תלמידים בעלי צרכים מיוחדים שלהם בעיות מורכבות וכוללניות
משמעותיות בתחומי תפקוד שונים המצריכות התערבות רב-מקצועית כוללנית
במשך מרבית שעות הלימודים והם נזקקים בשל כך למסגרת
חינוכית-טיפולית המיוחדת להם. לתלמידים אלה, ורק להם, נועדו מסגרות
החינוך המיוחד. רוב רובם של התלמידים בעלי צרכים מיוחדים יכולים
להשתלב במסגרת הכיתה הרגילה בעזרת תכנית השילוב ולהפיק תועלת רבה
מכך הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית-רגשית.
התפיסה החינוכית המנחה את המורה בעבודתו להתייחס לכל תלמיד כפרט,
להכיר את נקודות החוזק והחולשה שלו ולהתאים את שיטות ההוראה
והחינוך לצרכים המיוחדים
שלו - תפיסה זו מבוססת על ההנחה שילדים, כתלמידים וכבני אדם, שונים
זה מזה, ושומה
על המורה להכיר בשונות זו ואף לחנך את תלמידיו להכיר בה. ההתמודדות
עם התלמיד בעל הצרכים המיוחדים בכיתה הרגילה היא אתגר חינוכי למורה
ומופת לקהילה שבה הוא אמור להשתלב בשעות שלאחר הלימודים וכאדם
בוגר.
משרד החינוך התרבות והספורט משקיע מאמצים מוגברים לטפח את התודעה
לשילובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הרגיל, תוך
שימת דגש על צורכיהם המיוחדים. בד בבד גובשו תכניות שונות להקניית
כלים ושיטות הוראה מתקדמות המותאמים לתלמידים אלה. כל אלה מוצאים
את ביטוים בעשייה החינוכית היום-יומית של הצוות החינוכי בגן הילדים
ובבית-הספר.
חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1998 קובע שוועדת השמה היא אשר תקבע
את זכאותו של תלמיד לחינוך מיוחד ואת השמתו במסגרת חינוך מיוחד.
החוק מורה לוועדת ההשמה להעניק זכות קדימה להשמתו של התלמיד
במסגרת החינוך הרגיל על פני השמתו במסגרת החינוך המיוחד.
פרק ד'1 לחוק החינוך המיוחד, "שילוב ילד בעלי צרכים מיוחדים בחינוך
הרגיל" (תיקון מס' 7, התשס"ג-2002), מעניק לוועדת השילוב במוסד החינוך
הרגיל את הסמכות לקבוע את זכאותם של תלמידים בעלי דרכים מיוחדים
לתוספת חינוך מיוחד במסגרת תכנית השילוב.
החינוך המיוחד, המתמחה בטיפול בתלמידים עם לקויות שונות, מאפשר
לתלמידים הזכאים לקבל את שירותיו במהלך לימודיהם בכיתה הרגילה
במסגרת תכנית השילוב. תמיכה זו באה כתוספת לתמיכה הניתנת להם על-ידי
הצוות החינוכי של בית-הספר או של גן הילדים, כדי לסייע להם להמשיך
בלימודיהם במסגרות הרגילות. שירותים אלה כוללים הוראה מתקנת,
טיפולים ביצירה ובהבעה וטיפולים פארא-רפואיים וכן שירותים
פסיכולוגים ועזרים מסייעים, על פי התכנית החינוכית היחידנית
שתוכן לתלמיד המשולב.
תכנית השילוב מיועדת בעיקרה לעודד פיתוח של ראייה מערכתית יישובית
של דרכי הטיפול בתלמידים שיש להם צרכים מיוחדים, לאפשר גיוון בדרכי
הטיפול, לגבש מגוון רחב של אסטרטגיות למידה ולהגביר את האוטונומיה
ואת האחריות של המחנך והצוות של המוסד החינוכי לקידומו של התלמיד.
במסגרת תכנית השילוב יש לפתח ולגבש מגוון רחב של אסטרטגיות לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות, הכול בהתאם
לצרכים של התלמידים, במסגרת מכסת שעות השילוב ובמגבלות זמינות
כוח-האדם והאמצעים הפיזיים הזמינים לטיפול בכל מקום ומקום.
האסטרטגיות הטיפוליות השונות עשויות למצוא את ביטוין בכמה ממדים;
ביניהם:
סוגי הטיפולים הניתנים לתלמידים: הוראה מתקנת, טיפולים ביצירה
ובהבעה וטיפולים פרא-רפואיים
- 
שיטת הטיפול: פרטנית, קבוצתית
- 
המקום שבו הטיפולים מתקיימים: בתוך הכיתה, מחוץ לכיתה
- 
המועד שבו הטיפול ניתן: בשעות הלימודים, לאחר שעות הלימודים
- 
מספר שעות הטיפול בתלמיד
- 
משך הטיפול והאינטנסיביות שלו.
- 
יישום תכנית השילוב כפוף למגבלות חוק התקציב. אגף החינוך המיוחד מרכז
את תכנית השילוב ברמת המטה בתיאום עם האגפים הרלוונטיים לנושא זה.


                 חוזר זה מבטל את סעיף 1.2‎-20 בחוזר הוראות הקבע נט/8(ג).               


קביעת הזכאות
1. 
זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל להיכלל בתכנית
השילוב תיקבע על ידי ועדת השילוב במוסד החינוך הרגיל (ראה להלן),
כמוגדר בסעיף 20א' לחוק. במסגרת תכנית השילוב ובכפיפות למכסת
שעות השילוב שהוקצו למוסד החינוכי שבו התלמיד לומד הוא יקבל
תוספת שירותי חינוך מיוחד.
 
 
מטרות תכנית השילוב  2. 
להבטיח תמיכה חינוכית-טיפולית לתלמידים הזכאים להיכלל
בתכנית השילוב.
 
2.1   
לאפשר גמישות מרבית בהפעלת תכנית השילוב, בהתאם לצרכים
המשתנים של אוכלוסיית התלמידים בכל מסגרת חינוכית
 
2.2   
לעודד ראייה מערכתית יישובית (או אזורית) של דרכי הטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך
הרגיל, תוך תיאום בין התכניות השונות המופעלות במערכת
החינוך לטיפול באוכלוסייה זו
 
2.3   
לטפח את שיתוף הפעולה ואת יחסי הגומלין בין מערכת החינוך
הרגיל לבין מערכת החינוך המיוחד לקידום תלמידים בעלי צרכים
מיוחדים
 
2.4   
לעודד יזמות לשילוב הדרגתי או חלקי של תלמידים בעלי לקויות
קשות הלומדים במסגרות החינוך המיוחד
 
2.5   
להביא בהדרגה להקצאה מאוזנת של המשאבים הנכללים בסל
השילוב בין מוסדות החינוך הרגיל, על-פי קריטריונים אחידים
 
2.6   
לאפשר גמישות מרבית בניצול משאבי סל השילוב, בהתאם
לצרכים המשתנים של אוכלוסיית התלמידים בכל מסגרת חינוכית
ובכל רשות מקומית.
 
2.7   
אופן הקצאת שעות השילוב במסגרות החינוך הרשמיות  3. 
אלה מסגרות החינוך הנכללות בתכנית:  3.1   
גני טרום חובה רגילים: (ילדים בגיל 4‎-3 הלומדים בגני
טרום חובה שבפיקוח משרדנו; במסגרות אלה תינתן תמיכה
רק לילדים עם לקויות קשות מאוד: בעלי פיגור בינוני וקשה,
אוטיסטים, בעלי הפרעות נפשיות קשות (מחלת נפש), בעלי
נכויות פיזיות קשות ולקויי חושים; הסיוע יינתן לתלמידים
אלה על-פי החלטת ועדת שילוב יישובית לגני ילדים, על סמך
מסמכי אבחון המעידים על הלקות שהם קבילים בוועדת
השמה/ערר (ראה חוזר הוראות הקבע נט/6(ב), סעיף
1.2‎-13, תת-סעיף 4.2))
 
א.   
גני חובה רגילים, ובכלל זה גנים משולבים  ב.   
בתי ספר יסודיים רגילים  ג.   
חטיבות ביניים רגילות.  ד.   
הערה: החלת התכנית בעתיד על כל גילאי 4‎-3 ועל תלמידי כיתות
י'-י"ב מותנית בתוספת תקציבית ליישום החוק.
 
 
מכסת שעות השילוב כוללת את כל שעות השילוב במקור 24 וכן
את כל שעות התקן הבסיסי של כיתות החינוך המיוחד בבתי ספר
רגילים במקור 25.
 
3.2   
מערכת ממוחשבת במשרד החינוך תחשב מכסת שעות שילוב
קריטריונית (על פי הנוסחה המובאת בנספח 1) לכל רשות מקומית
על הבסיס של סך כל השעות הקיימות ברשות במקור שעות
השילוב (24) ובמקור התקן הבסיסי לכיתות חינוך מיוחד (25)
בכל שנה ועל-פי קריטריונים (ראה נספח 1 להלן).
 
3.3   
ועדת היגוי בכל מחוז תבדוק את מספר השעות הקיימות באותה
שנה בכל רשות מקומית בהשוואה למכסה הקריטריונית שנקבעה
לה ותווסת את השעות בין הרשויות כדי לקרבן למכסות
הקריטריוניות. תהליך הוויסות הדרגתי. ועדת ההיגוי תודיע לאגף
החינוך המיוחד על המכסה שנקבעה לכל רשות (להלן "מכסת
שעות השילוב היישובית") לקראת שנת הלימודים הבאה.
 
3.4   
משהודיעה ועדת ההיגוי לאגף החינוך המיוחד מהי המכסה
שנקבעה לרשות המקומית, תחולק מכסה זו, באמצעות המערכת
הממוחשבת, בין מסגרות החינוך באותה רשות ל"מכסות שעות
שילוב מוסדיות" על-פי קריטריונים. כל גני הילדים הנכללים
ביישוב ייחשבו למוסד אחד לצורך הקצאת שעות שילוב. ההנחיות
המתאימות תועברנה למערכת הקצאת שעות התקן. מכסה זו היא
70% מסך שעות השילוב ברשות.
3.5   
בכל רשות מקומית "ועדת שילוב יישובית" (ברמת הרשות
המקומית) מתווה את מדיניות הטיפול בתלמידים ביישוב בהתחשב
במאפיינים ובצרכים המקומיים ובתכניות אחרות הפועלות ביישוב
לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. לרשות ועדת השילוב
היישובית מוקצים 30% ממכסת שעות השילוב היישובית.
3.6   
ביישובים שקיים בהם מרכז טיפולי הוא יהיה אחת מזרועות
הביצוע של המתי"א. שעות השילוב המדווחות במרכז הטיפולי הן
חלק ממכסת שעות השילוב היישובית. השעות נלקחות ממכסת
השעות של ועדת השילוב היישובית.
 
3.7   
מרכז התמיכה היישובי/האזורי (המתי"א) משמש מסגרת ארגונית
לאיגום שעות השילוב של ועדות השילוב ברשויות שבאזור השירות
של המתי"א. באמצעות המתי"א ניתנים שירותי חינוך מיוחד
לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במסגרות החינוך הרגיל
- בכיתות חינוך מיוחד (מקור 25) ובכיתות רגילות.
 
3.8   
מנהל המתי"א ירכז את ההפעלה של תכנית השילוב היישובית
על-פי ההוראות בחוזר זה.
 
3.9   
ניצול שעות השילוב, במסגרת המכסה שנקבעה לכל מסגרת
חינוכית, ייעשה על-פי הכללים שיפורטו בהמשך. שעות השילוב
המוקצות למסגרת החינוך ינוצלו אך ורק כשעות הוראה וטיפול
לתלמידים הזכאים.
 
3.10
 
 
זכאותו של תלמיד להיכלל בתכנית השילוב תיקבע על ידי החלטת
ועדת השילוב במוסד החינוכי הרגיל.
 
3.11
 
 
הטיפול בתלמיד במסגרת תכנית השילוב יהיה מבוסס על תכנית
חינוכית-יחידנית שתוכן עבור התלמיד על פי הוראת סעיף 20 ז'
בחוק החינוך המיוחד. המחנך של התלמיד ירכז את התכנית, יהיה
אחראי למימושה, ויעקוב אחר התקדמותו של התלמיד.
 
3.12
 
 
מערך ההדרכה של החינוך המיוחד בנושא השילוב יאוגם במסגרת
המתי"א.
 
3.13
 
 
התכנית בכללותה תלווה בכל מחוז על-ידי ועדת היגוי מחוזית
שתהיה אחראית להפעלתה.
 
3.14
 
 
אגף החינוך המיוחד יהיה אחראי לוויסות הדרגתי של שעות
השילוב בין המחוזות, על-פי קריטריונים אחידים בכל הארץ.
 
3.15
 
 
שעות התקן המשמשות בסיס לחישוב מכסת שעות השילוב
הקריטריונית לכל רשות מקומית ולקביעת המכסה בפועל בכל שנת
לימודים כוללות שעות אלה:
3.16
 
 
שעות המוקצות במקור סל השילוב (מקור 24):  א.                 
לכל סוגי המוסדות, ובכלל זה בתי-ספר, מתי"א,
מרכזים טיפוליים למיניהם וסמלים מחוזיים
 
-   
ולייעודים אלה: לגננות שילוב, לגני ילדים משולבים,
למורות שילוב, לכיתות משולבות, לטיפולים
פרא-רפואיים, לשעות הכנה, לשעות ניהול ולשעות
שהומרו לימי הדרכה.
 
-   
שעות המוקצות במקור תקן בסיסי לכיתות חינוך
מיוחד
(מקור 25), ובכלל זה שעות הוראה, שעות חינוך
ושעות ניהול (ראה את פירוט סוגי הכיתות ב-6.1 להלן).
 
ב.   
מכסת שעות השילוב היישובית  4. 
מכסת שעות השילוב היישובית הקריטריונית  4.1
 
מכסת שעות השילוב היישובית הקריטריונית מבוססת על
מכסות קריטריוניות המחושבות לכל אחד ממוסדות החינוך
הרגיל הנכללים בתכנית באותה רשות מקומית. לעניין זה כל
גני הילדים הרגילים ברשות נחשבים למוסד אחד.
 
א.   
מערכת ממוחשבת של משרדנו מסכמת את סך כל השעות של
השילוב ושעות התקן הבסיסי לכיתות חינוך מיוחד (במקור
25) הקיימות במסגרות הרשמיות ומחלקת אותן במספר
התלמידים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד לקבלת
ממוצע של שעות שבועיות לתלמיד.
 
ב.   
על-פי ממוצע זה מחושבת מכסה קריטריונית לכל אחד
מהמוסדות בכל המגזרים. חישוב המכסה הקריטריונית
המוסדית מתבסס על שני גורמים:
 
ג.   
מספר התלמידים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך מיוחד
באותו מוסד. ככל שמספר התלמידים גדול יותר כן
תגדל המכסה. פקטור מיוחד ניתן לפיצוי בתי-ספר
קטנים.
 
1)   
מדד הטיפוח של בית-הספר. ככל שמדד הטיפוח גבוה
יותר כן תגדל המכסה לבית-הספר. לגני הילדים ברשות
מקומית מחושב מדד טיפוח כממוצע של מדדי הטיפוח
של בתי-הספר היסודיים באותה רשות.
 
2)   
המכסות הקריטריוניות המחושבות לכל מוסד מסוכמות
לרמה של הרשות המקומית. לכל מוסד מחושב חלקו היחסי
במכסה של הרשות המקומית.
ד.   
מהמכסה הקריטריונית המחושבת כנ"ל לכל רשות מקומית
מנוכות שעות התקן הבסיסי של כיתות החינוך המיוחד
במקור 25 הקיימות באותה רשות. יתרת השעות היא מכסת
שעות השילוב הקריטריונית היישובית.
 
ה.   
מכסת שעות השילוב היישובית הקריטריונית תעודכן מדי
שנה על-פי נתוני השנה הקודמת. הנוסחה לחישוב מכסת
שעות השילוב היישובי הקריטריונית מובאת בנספח 1 להלן.
ו.   
 
ויסות שעות בין מחוזות    4.2
כדי להגיע לחלוקה קריטריונית של שעות השילוב בין המחוזות
האגף לחינוך מיוחד מבצע ויסות הדרגתי של שעות השילוב.
לצורך הוויסות מנוכים מדי שנה שני אחוזים מכלל השעות
המחושבות במסגרת שעות השילוב מכל המחוזות. שעות אלה
מוקצות על ידי המטה לקופת המחוזות שבהם מספר השעות
הקיימות פחת ממספר השעות הקריטריוניות למחוז.
מחוז המקבל לקופתו תוספת שעות שילוב בגין הוויסות הבין-מחוזי
יועיד שעות אלה לרשויות מקומיות שבהן מספר שעות השילוב
הקיימות פחת מהמכסה הקריטריונית (ראה להלן).
 
 
ויסות שעות בין רשויות מקומיות    4.3
 
כדי להגיע לחלוקה הקריטריונית של שעות השילוב בין
היישובים ועדת היגוי מחוזית מבצעת ויסות הדרגתי של
שעות שילוב ושעות תקן בסיסי של כיתות חינוך מיוחד בין
היישובים.
 
א.   
לצורך הוויסות מנוכים מדי שנה 5% משעות השילוב
הקיימות בכל רשות מקומית. שעות אלה מצטרפות לקופה
המחוזית.
 
ב.   
לצורך ביצוע הוויסות יעביר אגף החינוך המיוחד לוועדת
ההיגוי המחוזית בכל מחוז נתונים לגבי כל רשות מקומית
כדלקמן:
 
ג.   
מכסת שעות השילוב הקיימת בכל רשות במחוז  -   
מכסת שעות השילוב הקיימת בכל רשות, לאחר ניכוי
שעות לוויסות בין-מחוזי ולוויסות בין הרשויות
 
-   
מכסת שעות השילוב הקריטריונית לכל רשות  -   
מספר שעות השילוב המדווחות כיום בסמלים
מחוזיים, לאחר ניכוי שעות לוויסות בין-מחוזי,
ואשר יש להעבירן למכסות הקיימות בכל רשות
-   
מספר השעות בקופת המחוז המיועדות לוויסות בין
הרשויות.  
-   
לקראת כל שנת לימודים יועברו כל שעות השילוב המדווחות
בסמלים מחוזיים (סוג מוסד 18 ו-20) למכסות של הרשויות
המקומיות שאותן הן משרתות. ועדת ההיגוי המחוזית תבצע
את העברת השעות בתיאום מלא עם מנהל מחלקת התקן ועם
מפקחי החינוך המיוחד במחוז, כדי להבטיח העברה מסודרת
של השעות. הוועדה המחוזית תבצע את העברת השעות
מהסמלים המחוזיים לפני ביצוע חלוקת השעות מהקופה
המחוזית, כדי שיהיו לפניה נתונים מלאים אודות מספר
שעות השילוב הקיימות בכל רשות מקומית.
 
ד.   
לא ניתן לדווח על שעות שילוב בסמלים מחוזיים, למעט שעות
שילוב שהומרו לימי הדרכה, על-פי הנהלים המפורטים
ב-11.3 להלן.
 
ה.   
ועדת ההיגוי תחלק את השעות העומדות לרשותה בקופת
המחוז לרשויות מקומיות שבהן מכסת שעות השילוב הקיימת
פחותה מהמכסה הקריטריונית במטרה לסגור פערים.
 
ו.   
ועדת ההיגוי המחוזית לא תוסיף שעות מהקופה המחוזית
לרשויות שבהן מכסת שעות השילוב הקיימת גבוהה מהמכסה
הקריטריונית.
 
ז.   
משקבעה ועדת ההיגוי המחוזית את מכסת שעות סל השילוב
שתינתן לכל רשות, היא תדווח על כך לממונה על השילוב
באגף לחינוך מיוחד לצורך חישוב מכסת השעות המוסדיות
בכל רשות ולביצוע ההקצאה של השעות במערכת התקן.
 
ח.   
מכסת שעות השילוב במסגרת החינוכית  5. 
המערכת הממוחשבת של משרדנו תחלק את מכסת שעות השילוב
היישובית שנקבעה לכל רשות מקומית על-ידי ועדת ההיגוי המחוזית
בכל שנת לימודים, כדלקמן:
 
 
מכסת שעות השילוב לוועדת השילוב היישובית  5.1
 
30% ממכסת שעות השילוב של היישוב יועמדו לרשותה של ועדת
השילוב היישובית: השעות במכסת ועדת השילוב היישובית
תיועדנה לתגבור טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה
לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד (מקור 25) על-פי הצרכים,
להמרת שעות לימי הדרכה, לפתיחת גנים משולבים, כיתות
משולבות יישוביות וכיתות מקדמות (מקור 25), לאבחונים
דידקטיים, להקצאת שעות התקן של המרכז הטיפולי ביישובים
שיש בהם מרכז כזה ולייזום פרויקטים מיוחדים במסגרת תכנית
השילוב.
 
 
מכסות שעות השילוב למסגרת החינוך ביישוב  5.2
 
70% מהמכסה היישובית יחולקו למכסות שעות שילוב לכל
אחת ממסגרות החינוך הרגיל ברשות על-פי חלקו היחסי של
המוסד במכסה היישובית הקריטריונית.
הנוסחה לחישוב המכסה המוסדית מובאת בנספח 1 להלן.
 
א.   
מכסת שעות השילוב של המוסד כוללת את שעות
ההכנה הנדרשות למורי השילוב, על פי מפתח שיפורט
בהמשך.
 
ב.   
מכסת שעות השילוב לכל גני הילדים ביישוב תאוגם למכסה
משותפת ותחולק בין גני הילדים על-פי החלטת ועדת השילוב
לגני ילדים ביישוב.
 
ג.   
לכל בית-ספר תוקצינה שעות ניהול מתוך מכסת סל
השילוב שלו על-פי המפתח כדלקמן:
שעות ניהול 
לבית-הספר
 
המכסה המוסדית
1 ש"ש  16‎-6 ש"ש 
2 ש"ש  26‎-17 ש"ש 
3 ש"ש  42‎-27 ש"ש 
4 ש"ש  43 ש"ש ומעלה 
ד.   
יתרת השעות במכסה המוסדית תשמש להפעלת תכנית
השילוב לתלמידים הזכאים.
 
ה.   
לכל בית-ספר שתוקצינה לו שתי שעות ניהול ומעלה תוסף
"כיתה" למניין הכיתות לעניין הקצאת שירותי מזכירות
ושרתות.
 
ו.   
תוספת שעות שילוב לבית-ספר ממכסת ועדת השילוב
היישובית אינה מזכה את בית-הספר בתוספת שעות ניהול.
 
ז.   
מחלקת התקן במחוז תודיע לכל בית-ספר את מספר שעות
הזכאות שלו להפעלת תכנית השילוב ואת מספר שעות הניהול
שהוקצו לבית-הספר בגין תכנית זו.
דוח מרוכז אודות מכסות סל השילוב המוסדיות והקצאתן,
ובכלל זה מכסת הזכאות של ועדת השילוב היישובית ומכסת
הזכאות של גני הילדים, יישלח ליו"ר ועדת השילוב היישובית
ולמנהל המתי"א.
ח.   
         
כיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים (במקור 25) 6. 
  כללי     6.1
כיתות החינוך המיוחד הן כיתות-אם שכל תלמידיהן לומדים
בהם על פי החלטה של ועדת השמה או ערר.
 
א.  
כיתות החינוך המיוחד המקבלות את התקן הבסיסי ממקור
25 מאופיינות כדלקמן:
 
ב.   
לקויי למידה  20 -
 
בעלי משכל גבולי רב-בעייתי  23 -
 
חשד סביר לפיגור קל רב-בעייתי (תלמידים אלה הופנו
לאבחון בשירות למען המפגר במשרד העבודה והרווחה,
ועד לסיום האבחון הם ילמדו בכיתות ממקור 25)
 
16 -
 
מעוכבי התפתחות  29 -
 
מעוכבי שפה.  30 -
 
החלטה על העברת תלמיד ממסגרת של כיתה לחינוך מיוחד
למסגרת של כיתה רגילה תיעשה על-ידי הצוות הבין-מקצועי
של בית-הספר, באישור המפקח על החינוך המיוחד והמפקח
על החינוך הרגיל, בהסכמת ההורים ובתיאום עם רשות
החינוך המקומית.
 
ג.   
בחישוב המכסה הקריטריונית של שעות השילוב לרשות
מקומית מובאות בחשבון כל שעות התקן הבסיסי של כיתות
החינוך המיוחד (במקור 25) בבתי-הספר הרגילים, ובכלל זה
שעות הוראה, שעות חינוך ושעות ניהול.
 
ד.   
בפועל מכסת שעות השילוב לכל רשות מקומית בכל שנה
נקבעת על בסיס נתוני השנה הקודמת ואינה כוללת את שעות
התקן הבסיסי של כיתות החינוך המיוחד שפעלו בה בשנה
הקודמת (שעות אלה משוריינות מראש עבור המשך הפעלתן
של כיתות החינוך המיוחד, על-פי הצרכים).
 
ה.   
 
פתיחה וסגירה של כיתות חינוך מיוחד (במקור 25)
ברשות מקומית
 
6.2
 
אם נסגרה כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר רגיל ברשות
מקומית שבה מכסת השילוב הקיימת פחותה מהמכסה
הקריטריונית או שווה לה - תומרנה שעות התקן הבסיסי של
הכיתה לחינוך מיוחד שנסגרה לשעות שילוב ותתווספנה
למכסת השילוב היישובית (בשנת הלימודים הבאה תיכללנה
שעות אלה בחישוב מכסות השילוב המוסדיות).
א.   
אם נסגרה כיתה לחינוך מיוחד ברשות מקומית שבה מכסת
שעות השילוב גבוהה מהקריטריונית, תיועדנה שעות התקן
הבסיסי שהתפנו לפתיחת כיתה לחינוך מיוחד או תומרנה
לשעות שילוב ברשות מקומית שבה מספר שעות השילוב פחת
מההקצאה ההקריטריונית. מהלך זה מיועד להאיץ את תהליך
ויסות השעות בין רשויות מקומיות בתוך המחוז.  
ב.   
אם נדרשת פתיחה של כיתה חדשה לחינוך מיוחד ברשות
המקומית - תומרנה שעות התקן הבסיסי הנדרשות עבורה
משעות השילוב ותנוכינה ממכסת ועדת השילוב היישובית.
 
ג.   
 
פתיחת כיתות חינוך מיוחד לתלמידים המופנים מכמה
רשויות מקומיות
 
6.3
 
ברשות מקומית שנפתחת בה כיתה לחינוך מיוחד הקולטת
תלמידים מכמה רשויות מקומיות תהיינה שעות התקן
הבסיסי הנדרשות לכיתה זו על חשבון הקופה המחוזית.
 
א.   
ועדת היגוי מחוזית תשריין בקופתה שעות למתן טיפולים
פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים בכיתות
חינוך מיוחד הקולטות תלמידים מכמה רשויות מקומיות
(ראה להלן).
 
ב.   
 
תכנית לימודים אישית לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד  6.4
 
תכנית הלימודים בכיתות החינוך המיוחד מבוססת על
תכניות לימודים אישיות, על-פי הוראות חוק החינוך המיוחד,
בזיקה לתכנית הלימודים הרגילה. בנושאי לימוד מסוימים,
על-פי שיקול הדעת של הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר,
רצוי לשלב תלמיד מכיתה לחינוך מיוחד בכיתה הרגילה.
השילוב ייעשה באופן הדרגתי, על בסיס אישי של כל תלמיד
ובהתאם לצרכיו. תלמיד שהגיע לשילוב בהיקף של 4 ימים
בשבוע, יירשם בשנת הלימודים שאחריה כתלמיד בכיתה
הרגילה. ועדת השילוב המוסדית תבחן את זכאותו להיכלל
בתכנית השילוב. נושאי הלימוד הנלמדים במסגרת הכיתה
הרגילה יירשמו בתכנית הלימודים האישית של התלמיד,
על-פי הוראות חוזר המנהל הכללי בעניין זה.
 
א.   
לכל תלמיד הלומד בכיתה לחינוך מיוחד תוכן תכנית
לימודים אישית על-פי הוראות חוק החינוך המיוחד
וההנחיות בעניין זה שפורסמו בחוזר המנהל הכללי עבור כלל
מסגרות החינוך המיוחד.
ב.   
מרכז התמיכה היישובי/האזורי יסייע לצוות החינוכי
בבתי-הספר הרגילים בהכנת תכנית הלימודים האישית.
ג.   
 
מתן טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה
לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד (מקור 25)
 
6.5
 
לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד הנזקקים לטיפולים
פרא-רפואיים ולטיפולים ביצירה ובהבעה יינתנו טיפולים
אלה על בסיס תכנית הלימודים האישית.
 
א.   
בקביעת סוגי הטיפולים שיינתנו לתלמידים יובאו בחשבון
זמינות כוח-האדם בתחומים אלה בכל מקום ומקום
והתנאים הפיזיים הנדרשים למתן הטיפולים בבית-הספר.
 
ב.   
הטיפולים יהיו פרטניים ו/או קבוצתיים, בהתאם לצרכים של
התלמידים ובהתחשב במכסת השעות המיועדת לצרכים אלה.
ג.   
מספר השעות המרבי שייועד לטיפולים אלה בכיתה לחינוך
מיוחד הנכללת בתכנית השילוב:
בכיתות א'-ג': עד ש"ש אחת בממוצע לתלמיד
בכיתה ד'-ט': עד חצי ש"ש בממוצע לתלמיד.
 
ד.   
לכל כיתה לחינוך מיוחד במקור 25 (כיתה מלאה) מוקצות
במסגרת התקן הבסיסי של הכיתה 2 ש"ש כשעות "רוחב"
המיועדות בעדיפות ראשונה לטיפולים אלה.
 
ה.   
מתן הטיפולים הפרא-רפואיים והטיפולים ביצירה ובהבעה
לתלמידים בכיתה לחינוך מיוחד יהיה חלק בלתי נפרד
מתכנית הלימודים של אותה כיתה. הטיפולים יינתנו
לתלמידים במהלך שעות הלימוד בתחום בית-הספר שהם
לומדים בו.
 
ו.   
בבית-ספר שמתקיימות בו כיתות חינוך מיוחד יכין הצוות
הבין-מקצועי של בית-הספר, בהנחיית מתי"א, תכנית למתן
טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה עבור
תלמידים הנזקקים לטיפולים אלה - תכנית שח"ם לתלמידים
בכיתות חינוך מיוחד - על-פי הטופס שבנספח 3 להלן.
 
ז.   
מנהל המתי"א ירכז את תכניות שח"ם של כיתות החינוך
המיוחד מכל בתי-הספר ויציג את הצרכים לתוספת שעות
לטיפולים לוועדת השילוב היישובית.
ח.   
במידת הצורך תייעד ועדת השילוב היישובית ממכסתה שעות
שילוב לתגבור טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה
ובהבעה לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד הנזקקים לטיפולים
אלה.
 
ט.   
כוח-האדם הטיפולי המועסק במתי"א ו/או במרכז הטיפולי
יופנה לבתי-הספר על-פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד.
 
י.   
המפקח על החינוך המיוחד ילמד את הצרכים להעשרת
כוח-האדם במתי"א ובמרכז הטיפולי בתחומי הטיפול השונים
הנדרשים לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד ובכיתות הרגילות,
ויתחשב בצרכים אלה בבואו לגייס עובדי הוראה חדשים
למתי"א ולמרכז הטיפולי.
 
יא.   
עובדי הוראה המתמחים בטיפולים פרא-רפואיים ובטיפולים
ביצירה ובהבעה בתחומים המפורטים להלן יוכלו לעבוד
בתחום התמחותם, על-פי הצרכים, רק אם הם מוכרים
על-ידי משרד הבריאות ויש להם אישור הכרה במעמד
בר-תוקף:
 
יב.   
- טיפולים פרא-רפואיים: ריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור,
   פיזיותרפיה
 
- טיפולים ביצירה ובהבעה: טיפול באמנות חזותית, טיפול
  במחול, טיפול בתנועה, טיפול במוזיקה, טיפול בדרמה,
  ביבליותרפיה.
 
 
מובהר בזאת שכל השעות הנדרשות למתן טיפולים
פרא-רפואיים ולטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים בכיתות
החינוך המיוחד הנכללות בתכנית השילוב תוקצינה משעות
השילוב. אין להקצות שעות שילוב לתלמידים בכיתות חינוך
מיוחד זולת לטיפולים פרא-רפואיים ולטיפולים ביצירה
ובהבעה.
 
יג.   
ועדת היגוי מחוזית  7. 
מנהל המחוז ימנה ועדת היגוי מחוזית, שחבריה: מפקח על החינוך
המיוחד, מפקח בחינוך הקדם-יסודי, מפקח כולל בחינוך היסודי,
מפקח בחינוך העל-יסודי (לחטיבות הביניים), פסיכולוג מחוזי
ומנהל מחלקת התקן במחוז. מנהל המחוז ימנה את אחד החברים
ליו"ר הוועדה.
 
7.1   
תפקידי הוועדה  7.2   
לבצע את התהליך של ויסות שעות השילוב בין היישובים
במחוז באופן הדרגתי, על-פי קריטריונים אחידים, לפי הנוהל
המפורט ב-4.2 לעיל
 
א.   
לעקוב אחר יישום מדיניות השילוב ביישובים ואחר מגמות
פתיחתן/סגירתן של כיתות חינוך מיוחד (ממקור 25)
ב.   
לאשר המרת שעות ממכסת ועדת השילוב היישובית לימי
הדרכה (על-פי הנהלים המפורטים ב-11.3 להלן).
 
ג.   
לתגבר ממכסת השעות העומדת לרשותה יישובים אלה:  ד.   
1)    יישוב שמשולבים בו תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
       בכיתות רגילות, אף שוועדת ההשמה החליטה על
       השמתם בבית ספר לחינוך מיוחד או בגן לחינוך מיוחד,
       וזאת בשל הקושי להסיעם למוסד החינוך המיוחד
       מסיבות ביטחוניות או בשל העדר מוסד חינוך מיוחד
       הולם במרחק גיאוגרפי סביר
 
2)    יישוב שמצויות בו פנימיות של ילדים בסיכון הלומדים
       בכיתות החינוך הרגיל ונמצאו זכאים להיכלל בתכנית
       השילוב על ידי ועדת השילוב במוסד שהם לומדים בו.
   
5% ממכסות שעות השילוב של כל היישובים במחוז יועמדו
לרשות ועדת ההיגוי המחוזית בקופת שעות השילוב המחוזית.
שעות אלה תשמשנה לוויסות בין יישובים שבהם מכסת השעות
הקיימת פחותה מהקריטריונית.
 
7.3   
הוועדה תדווח לאגף החינוך המיוחד עד סוף 20 בפברואר מדי
שנה על מכסת שעות השילוב שנקבעה לכל יישוב לשנת הלימודים
הקרובה בגין הוויסות או על תוספת שעות למכסה יישובית
מסוימת בגין התגבור.
 
7.4   
הוועדה תדווח לאגף לחינוך מיוחד עד 15 באוגוסט מדי שנה על
האישורים שהיא נתנה לוועדות שילוב יישוביות להמרת שעות
לימי הדרכה לשנת הלימודים הבאה (ראה ב-11.3 להלן).
 
7.5   
ועדת השילוב היישובית  8. 
ועדת השילוב היישובית תהיה בראשות מפקח כולל, ויהיו חברים
בה מפקח על החינוך המיוחד, מנהל המחלקה לחינוך של הרשות
המקומית ומנהל השירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית
(או נציגיהם). מנהל המחוז ימנה את המפקח הכולל ליו"ר הוועדה
ואת המפקח על החינוך המיוחד לחבר בה.
לישיבות ועדת השילוב יוזמנו מנהל המתי"א ובעלי תפקידים
נוספים על-פי שיקול דעת הוועדה ועל פי העניין הנדון.
ביישובים שקיימים בהם בתי ספר ממלכתיים-דתיים יוזמן
לישיבות הוועדה גם מפקח ממ"ד. ביישובים שקיימות בהם
מסגרות חינוכיות ממגזרים שונים יוזמנו המפקחים על פי
המגזרים.
8.1   
ברשויות מקומיות קטנות, שיש להן מתי"א משותף, תוקם ועדת
שילוב בכל רשות מקומית בנפרד, משום שמכסת השעות לכל
רשות מקומית מחושבת בנפרד ומוקצית בנפרד.
 
8.2   
לרשות הוועדה בכל רשות מקומית תעמוד מכסת שעות בשיעור
30% ממכסת שעות השילוב היישובית, אשר תשמש בעדיפות
ראשונה להמרת שעות שילוב לתקן בסיסי לכיתה לחינוך מיוחד
חדשה ולתגבור טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה
לתלמידים בכיתות מקדמות.
 
8.3   
אלה תפקידי הוועדה וסמכויותיה:  8.4   
לקבוע מדיניות יישובית/אזורית לטיפול בתלמידים בעלי
צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל ולתאמה
עם תכניות אחרות המופעלות על-ידי אגפים שונים של משרד
החינוך התרבות והספורט, על-ידי הרשות המקומית ועל-ידי
משרדי ממשלה אחרים.
 
א.   
לאשר דגמים שונים של טיפול ותכניות חדשות כדלקמן
במסגרת תכנית השילוב, בכפיפות להוראות בחוזר זה:
 
ב.   
ביישוב שקיים בו מרכז טיפולי תקבע הוועדה אילו
שירותים יינתנו במסגרת המרכז הטיפולי ואת מספר
שעות השילוב שתוקצינה לו עבור שירותים אלה.
 
-   
ביישוב שלא קיים בו מרכז טיפולי תוכל הוועדה
להחליט על הקמת מרכז טיפולי במסגרת המתי"א.
 
-   
ליזום ולבצע פעולות הדרכה לצוותים החינוכיים במסגרות
החינוך הרגיל בכל הנושאים הרלוונטיים לטיפול בתלמידים
עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל,
בתיאום עם המפקח הכולל והמפקח על החינוך המיוחד ועם
מערך ההדרכה המקצועי של המתי"א.
הוועדה תוכל לפנות אל ועדת ההיגוי המחוזית בבקשה להמיר
שעות ממכסת סל השילוב העומדת לרשותה לימי הדרכה
בנושא השילוב. נוהלי הפנייה להמרת השעות מפורטים
ב-11.3 להלן.
 
ג.   
להקצות את מכסת שעות השילוב המיועדת לכלל גני הילדים
ביישוב/באזור. לצורך זה תוקם לצד ועדת השילוב היישובית
ועדת שילוב לגני ילדים (ראה פירוט בנושא להלן).
 
ד.   
לתגבר ממכסתה מסגרת חינוך רגיל המשלבת תלמיד בעל
צרכים מיוחדים בכיתה רגילה אף שוועדת ההשמה החליטה
על השמתו במסגרת חינוך מיוחד. זאת בשל הקושי להסיע אותו
למסגרת החינוך מיוחד מסיבות ביטחוניות או בשל העדר מסגרת
חינוך מיוחד הולמת במרחק גיאוגרפי סביר, לתלמיד זה תוקצינה
לפחות 6 ש"ש להוראה ולטיפולים פרא-רפואיים, בהתאם לצרכיו.
 
ה.   
ועדת השילוב היישובית תעמיד לרשות מסגרת החינוך ביישוב
(גנ"י ובתי"ס) באופן קריטריוני את שעות השילוב שבמרכז
הטיפולי, כתוספת לשעות השילוב שהוקצו להן באופן ישיר. בשעות
אלו יוכלו מסגרות החינוך הרגילות לקבל שירותי חינוך מיוחד
מהמרכז הטיפולי עבור התלמידים שהוחלט בוועדת השילוב
המוסדית כי הם זכאים להיכלל בתכנית השילוב. השירותים
יינתנו לתלמידים הזכאים במרכז הטיפולי או במסגרת החינוכית
על פי שיקול דעתו של הצוות הרב-מקצועי במסגרת החינוכית.

הוועדה היישובית תודיע על הקצאת המשאבים למנהל המרכז
הטיפולי.

ועדת השילוב היישובית, באמצעות המתי"א, תודיע מדי שנה
למסגרות החינוך על תוספת המשאבים העומדים לרשותם
ושבאמצעותם יקבלו שירותים עבור התלמידים הזכאים מהמרכז
הטיפולי.
 
8.5   
ועדת השילוב, על פי שיקול דעתה, תוכל להקצות שעות ממכסתה
לפתיחת גנים משולבים וכיתות משולבות יישוביות לתלמידים
שנמצאו זכאים להיכלל בתכנית השילוב והומלץ שילמדו בכיתה
משולבת.
 
8.6   
ועדת השילוב, על פי שיקול דעתה ובמסגרת המשאבים העומדים
לרשותה, תוכל להקצות שעות, ממכסתה לפתיחת כיתה יישובית
לחינוך מיוחד (מקור 25) לתלמידים שוועדת השמה החליטה על
זכאותם לחינוך מיוחד במסגרת כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר
רגיל. ועדת השילוב תקצה לכיתה זו את השעות הנדרשות
לטיפולים פרא-רפואיים כמצוין ב-.6.5
 
8.7   
ועדת השילוב היישובית רשאית להקצות ממכסת השעות העומדת
לרשותה שעות עבור אבחונים דידקטיים לתלמידים הזכאים
לחינוך מיוחד או לתלמידים שוועדת שילוב מוסדית מבקשת
אבחון לצורך קביעת זכאותם. האבחונים ייערכו על ידי מורים
לחינוך מיוחד שהתמחו באבחון דידקטי כחלק מתהליך קביעת
הזכאות ובניית תכנית חינוכית יחידנית.
 
8.8   
ועדת השילוב היישובית תרשום בפרוטוקול את שיקולי הדעת
בהקצאת השעות ממכסתה. בפרוטוקול יירשמו הייעודים ומספר
השעות שהוקצו לכל ייעוד. האגף לחינוך מיוחד יערוך בקרה
מדגמית על אופן הניצול של שעות ועדת השילוב היישובית.
 
8.9   
קביעת מדיניות השילוב לשנת הלימודים הבאה על ידי
ועדת השילוב היישובית

להלן הנתונים שישמשו בסיס לקביעת המדיניות:
 
8.10
 
 
האחראי לאספקת המידע
 
הנושא
 
האגף לחינוך מיוחד
מכסת שעות השילוב היישובית שנקבעה ע"י
ועדת ההיגוי המחוזית לשנה הבאה וחלוקתה
למכסות מוסדיות
מנהל המתי"א
דוח ייעודי שעות השילוב בשנת הלימודים
הנוכחית
יו"ר ועדת השילוב היישובית,
נציגי הרשות המקומית
מיפוי תכניות רלוונטיות אחרות המתקיימות
במסגרות החינוך הרגיל
מנהל המתי"א
מיפוי תחומי ההתמחות של כל מורי השילוב
העובדים ביישוב
ועדת השילוב היישובית
משוב ממנהלי מסגרות החינוך על הפעלת
תכנית השילוב בשנה הנוכחית
המפקח על החינוך המיוחד
תחזית התלמידים שילמדו בכיתות חינוך מיוחד
בשנת הלימודים הבאה
ועדת שילוב יישוביות לגני
ילדים
פתיחת גנים משולבים וכיתות משולבות
יישובית
     
ועדת שילוב מוסדית - על פי חוק החינוך המיוחד  9. 
ועדת שילוב בית-ספרית  9.1
 
בכל בית ספר תפעל ועדת שילוב שתפקידה לקבוע את
הזכאות של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים להיכלל
בתכנית השילוב ולקבל שירותים חינוכיים טיפוליים בהתאם
לתכנית השילוב.
 
א.   
הרכב ועדת השילוב   
מנהל בית-הספר הרגיל, יו"ר  1)   
מחנך הכיתה של התלמיד  2)   
עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד, בתיאום עם
המפקח על החינוך המיוחד, כגון מורה השילוב, מדריך
מטעם המתי"א, מנהל המתי"א
3)   
פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי חינוכי ביישוב או
יועץ חינוכי
 
4)   
בעל מקצוע נוסף שקבע המנהל אם נדרש לפי העניין,
כגון מטפל פרא-רפואי, מטפל ביצירה ובהבעה, מורה
מקצועי מצוות בית הספר, מורה או מדריך מומחה
בתחום הלקות.
 
5)   
בבית ספר שיש בו פסיכולוג ויועץ יהיה הפסיכולוג חבר
הוועדה.
 
ב.   
בבית ספר שיש בו פסיכולוג או יועץ יהיה הוא חבר הוועדה.  ג.   
בבית ספר שאין בו פסיכולוג ואין בו יועץ יפנה מנהל
בית-הספר למנהל השירות הפסיכולוגי ברשות או ליועץ בכיר
במחוז כדי שישלחו נציג מטעמם.
 
ד.   
ועדת שילוב לתלמידים בגני-ילדים  9.2
 
ועדת השילוב היישובית לגני-ילדים תפעל כוועדת שילוב
מוסדית הקובעת את זכאותו של תלמיד הגן ביישוב לקבלת
שירותים חינוכיים-טיפוליים מתכנית השילוב. ביישובים
גדולים אפשר למנות יותר מוועדת שילוב אחת לגני ילדים.
 
א.   
הרכב ועדת השילוב  ב.   
מפקחת כוללת על גני-ילדים ביישוב (שתמונה על ידי
מנהל המחוז), יו"ר
 
1)   
גננת האם של התלמיד  2)   
עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד בגיל הרך, בתיאום
עם המפקח על החינוך המיוחד, כגון גננת שילוב,
מדריכה, מנהלת המתי"א
 
3)   
פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ביישוב
הפועל במערכת גני ילדים
 
4)   
נציג הרשות המקומית, מהיחידה לגני הילדים  5)   
בעל מקצוע נוסף שקבע יו"ר הוועדה אם נדרש לפי
העניין, כגון מטפל פרא-רפואי, מטפל ביצירה ובהבעה,
גננת או מדריך מומחה בתחום הלקות.
6)   
נוהלי ההפניה לוועדות השילוב המוסדיות לקביעת זכאות
להיכלל בתכנית השילוב
 
9.3
 
יש למצות את כל אפשרויות ההתערבות החינוכית במסגרת
החינוכית טרם הפנייה לוועדת שילוב, ובכלל זה היוועצות
עם גורמים מקצועיים נוספים הקשורים למסגרת - היועץ,
הפסיכולוג, מדריכים מקצועיים - והתערבות באמצעות
תכניות חינוכיות אחרות הקיימות.
מחנך/כת הכיתה או הגננת-האם ישתפו את הורי התלמיד
בקשיים הלימודיים ובבעיות בתפקודו של ילדם במסגרת
החינוכית תוך ניסיון למצוא דרכי פעולה מותאמות לקידומו.
שיתוף ההורים ייעשה באופן רציף לאורך שנת הלימודים.
 
א.   
נוהלי הפניה כלליים
ועדת השילוב תדון בעניינו של תלמיד במסגרת החינוכית
הרגילה על-פי פנייה של אחד מהגורמים האלה: הורה,* עובד
חינוך במוסד הרגיל, רשות חינוך מקומית וועדת ההשמה
ביישוב.
 
ב.   
    ________                                                                 

* בכל מקום שכתוב "הורה" הכוונה גם לאפוטרופוס.
   
נוהלי ההפניה בגן הילדים  ג.               
לאחר שמוצו כל אפשרויות ההתערבות בגן תמלא
גננת-האם שאלון בעניינו של תלמיד הגן שבשנת
הלימודים הבאה יהיה בגן חובה.
 
1)
תלמיד שיש לו בעיות מורכבות וכוללניות משמעותיות
בתחומי תפקוד שונים, ו/או תלמיד המסכן את שלומם
של תלמידים ואנשי הצוות בגן ובעיותיו מצריכות טיפול
כוללני רב-מקצועי בתחומי תפקוד שונים במשך מרבית
שעות הלימודים - תלמיד כזה יופנה על-ידי הגננת
לוועדת השמה על-פי הנהלים בחוזר הוראות הקבע
המעודכן העוסק בוועדות השמה וערר.
 
2)   
השאלון (המובא בנספח 2) יובא לידיעת המפקחת על
הגן ולחתימתה ולאחר מכן יימסר להורים לחתימתם.
 
3)   
השאלונים החתומים יופנו על ידי הגננת עד 1 במרס
בכל שנה למתי"א.
 
4)   
לתלמידים שעניינם יידון בוועדת השילוב יש להכין
מסמכים המאפיינים את הלקות ואת רמת התפקוד.
לשם כך אפשר לבקש מההורים מסמכים המצויים
ברשותם או לבצע תהליך של אבחון או הערכה
בהסכמת ההורים (על פי נוהלי משרדנו בנושא
אבחונים). בכל מקרה שיש חשד סביר לקיום הלקות
ואין בנמצא מסמכים קבילים אפשר לקבל החלטה
בעניינו של התלמיד בוועדת השילוב ולהפנותו להמשך
בירור אבחוני תוך פרק זמן סביר.
 
5) 
על ילדים עיוורים ולקויי ראייה ועל ילדים חירשים
וכבדי שמיעה יש לקבל מידע נוסף מהפיקוח המקצועי
על תחומים אלה.
 
6)   
במקרים חריגים ביותר אפשר להפנות לוועדת השילוב
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בתחילת שנת הלימודים
בגן חובה, בגיל 5. ההפניה תיעשה מדי שנה לא יאוחר
מסוף חודש אוקטובר, באישור המפקח על החינוך
המיוחד.
 
7)   
יושב הראש יקבל מההורים של תלמידי הגן בקשות לדון
בוועדת השילוב בעניינו של ילדם ואת המסמכים כפי
שצוין לעיל.
 
8)   
יושב הראש ישלח הזמנות להורים להשמיע את דבריהם
בפני הוועדה (ראה נוסח הזמנה בנספח 14 להלן).
 
9)   
יושב הראש ישלח בכתב את החלטות הוועדה להורים
של תלמיד הגן על גבי הטופס (ראה נספח 7 להלן),
וידווח על כך לגננת.
 
10)
 
מנהל המתי"א ידאג -
לרכז את השאלונים החתומים, ובתיאום עם יו"ר ועדת
       השילוב לתלמידי הגן לקבוע מועדים לדיוני הוועדה;
 
11)
 
לזמן את חברי הוועדה לדיונים אלה;   
לסייע ליושב ראש הוועדה בביצוע המהלכים של עבודת
       הוועדה.
 
 
נוהלי ההפניה לוועדת השילוב בבית הספר  ד.            
לאחר שמוצו כל אפשרויות ההתערבות בבית הספר יפנה
מחנך הכיתה את שאלון ההפניה למנהל בית הספר
הכולל את תיאור רמת תפקודו של התלמיד בתחומים
כגון לימודי, חברתי והתנהגותי-רגשי (ראה נספח 3) עד
1 במרס בכל שנת לימודים.
 
1)
תלמיד שיש לו בעיות מורכבות וכוללניות משמעותיות
בתחומי תפקוד שונים, ו/או תלמיד המסכן את שלומם
של תלמידים ומורים בכיתתו ושבעיותיו מצריכות טיפול
כוללני רב-מקצועי בתחומי תפקוד שונים במשך מרבית
שעות הלימודים - תלמיד כזה יופנה על ידי מנהל בית
הספר לדיון בוועדת ההשמה על פי הנהלים בחוזר
הוראות הקבע המעודכן בנושא ועדות השמה וערר.
2) 
על ילדים עיוורים ולקויי ראייה ועל ילדים חירשים
וכבדי שמיעה יש לקבל מידע נוסף מהפיקוח המקצועי
על תחומים אלה.
 
3)   
להורי התלמידים שעניינם יידון בוועדת השילוב יימסר
השאלון החתום על ידי המנהל, לידיעתם ולחתימתם.
ההורים יוזמנו לדיון בוועדת השילוב (ראה נוסח
ההזמנה בנספח 14 להלן).
 
4)   
לתלמידים שעניינם יידון בוועדת השילוב יש להכין
בנוסף מסמכים המאפיינים את הלקות. לשם כך אפשר
לבקש מההורים מסמכים המצויים ברשותם או לבצע
תהליך של אבחון או הערכה במסגרת החינוכית
בהסכמת ההורים (על פי נוהלי משרדנו בנושא
אבחונים). בכל מקרה שיש חשד סביר לקיום הלקות
ואין בנמצא מסמכים קבילים אפשר לקבל החלטה
בעניינו של התלמיד בוועדת השילוב ולהפנותו להמשך
בירור אבחוני תוך פרק זמן סביר.
 
5)   
התיעוד והמסמכים המעידים על רמת התפקוד של
התלמיד צריכים להתייחס לתקופה של ששת החודשים
האחרונים שלפני הדיון לפחות (מלבד תלמידים חדשים,
שאין לגביהם תיעוד ארוך טווח), ועליהם לכלול את
ציוני התלמיד ואת תיאור רמת תפקודו בתחומים כגון
לימודי, חברתי והתנהגותי-רגשי. כמו כן אפשר לצרף
מסמכים רלוונטיים נוספים.
 
6)   
תלמיד עולה חדש לא יופנה לוועדת שילוב עד שנתיים
מיום עלייתו אלא אם הוריו מבקשים זאת ויש בידיהם
מסמכים עדכניים וקבילים מארץ המוצא שלו, או
שאפשר להוכיח שיש לו לקות משמעותית המשפיעה על
יכולתו להתנהגות מסתגלת.
 
7)   
הורה המבקש לדון בעניינו של ילדו יפנה בבקשה בכתב
להנהלת בית הספר. עליו לצרף לבקשה מסמכים
המאפיינים את הלקות ואת רמת התפקוד. מסמכים אלה
יהיו חתומים על ידי הגורמים המקצועיים על פי הטבלה
שלהלן.
 
8)   
ועדת ההשמה ביישוב, לאחר דיון בעניינו של התלמיד,
רשאית להפנותו לדיון בוועדת שילוב בית-ספרית,
בצירוף טופס החלטה (ראה את חוזר הוראות הקבע
המעודכן בנושא ועדות השמה וערר).
9)   
 
המסמכים המאפיינים את הלקות של התלמיד לצורך
קביעת זכאות לשילוב
 
9.4

הגורם המקצועי שאבחנתו קבילה  
בוועדת שילוב לצורך החלטה על
זכאות לתכנית השילוב
הלקות  המסמך 
פסיכולוג חינוכי או פסיכולוג
התפתחותי
 
משכל גבולי  אבחון פסיכולוגי 
ועדת האבחון של השירות למפגר
במשרד  העבודה והרווחה
פיגור קל*  אבחון של  
השירות למפגר
ועדת האבחון של השירות למפגר
במשרד העבודה והרווחה
 
פיגור בינוני  אבחון של השירות 
למפגר
פסיכולוג חינוכי או פסיכולוג 
קליני או פסיכיאטר
הפרעות התנהגותיות 
רגשיות*
אבחון פסיכולוג/חוות 
דעת השירות
נוירולוג ילדים או רופא ילדים 
בעל ניסיון בהתפתחות הילד או
פסיכיאטר
ADHD  חוות דעת רפואית 
פסיכיאטר או פסיכולוג קליני  אוטיזם/PDD  חוות דעת רפואית 
פסיכיאטר  הפרעות נפשיות  חוות דעת רפואית 
פסיכולוג חינוכי או מורה לחינוך 
מיוחד שהתמחה באבחון דידקטי
לקות למידה  אחבון פסיכולוגי/ 
אבחון דידקטי
נוירולוג ילדים או פסיכיאטר או רופא
ילדים בעל ניסיון בהתפתחות הילד
ADHD  חוות דעת רפואית 
רופא מומחה בתחום  שיתוק מוחין/
נכות פיזית
חוות דעת רפואית 
קלינאי תקשורת שהוסמך
לאודיאולוגיה
 
חירשות/כבדות שמיעה  אודיאוגראמה/חוות 
דעת מקצועית
ועדת אבחון של השירות לעיוור
  במשרד העבודה והרווחה או רופא עיניים
 
עיוורון/לקות ראייה  אבחון של השירות
נוירולוג ילדים, רופא ילדים  עיכוב התפתחותי  חוות דעת רפואית 
קלינאי תקשורת ופסיכולוג חינוכי או 
או קלינאי תקשורת ופסיכולוג
התפתחותי
עיכוב שפתי  אבחון פסיכולוגי 
וחוות דעת מקצועית

__________

* בכל מקרה של חשד סביר אפשר לקבל החלטה על זכאות ולהפנות את המקרה להמשך
    בירור אבחוני תוך פרק זמן סביר.

הערה: אפשר להציג בדיוני הוועדה כל מסמך רלוונטי אחר.
הדיון בוועדת השילוב המוסדית  9.5
 
הדיונים בוועדות בעניינם של תלמידים לצורך תכנון שנת
הלימודים הבאה יתקיימו בכל שנת לימודים בחודשים
אפריל-מאי ויסתיימו לכל המאוחר ב-31 במאי.
 
א.   
יושב הראש יזמין את הורי התלמידים שעניינם יידון בוועדה.
ההזמנה תישלח בכתב, עשרה ימים לפחות לפני מועד הדיון.
יושב הראש רשאי להזמין לדיון גם את התלמיד.
 
ב.   
הורה המבקש לדחות את הדיון מסיבות מוצדקות יפנה ליו"ר
הוועדה.
 
ג.   
הוועדה רשאית להחליט גם אם ההורה בחר לא להופיע.  ד.   
הורה לתלמיד הלומד במסגרת חינוך מיוחד המבקש לשלבו
במסגרת חינוכית רגילה בניגוד לחוות הדעת של הצוות
הבין-מקצועי במסגרת החינוכית יוכל לפנות לוועדת השמה
ברשות לדיון בבקשתו עד 15 ביוני בכל שנה.
 
ה.   
 
הדיון בוועדות השילוב המוסדיות  9.6
 
הדיון בוועדת השילוב של גני הילדים  א.   
מהלך הדיון
א)      יושב ראש ועדת השילוב אחראי על מהלך הדיון.
 
1)   
ב)     הדיון בוועדת השילוב יתקיים רק אם משתתפים בו
        לפחות ארבעה חברים: יו"ר הוועדה: המפקחת על גני
        הילדים הרגילים, גננת האם של התלמיד, עובד הוראה
        מתחום החינוך המיוחד ופסיכולוג מטעם השירות
        הפסיכולוגי הפועל במערכת גני הילדים.
 
 
ג)     יושב ראש הוועדה, על פי שיקול דעתו, רשאי לשמוע
        את התלמיד.
 
 
ד)     יושב ראש הוועדה יציג להורים את הנוכחים בישיבה
        ואת תפקידיהם.
 
 
ה)     ההורים ישמיעו את דבריהם בנוכחות חברי הוועדה
        בלבד (ההורים יכולים למנות מישהו מטעמם שישמיע  
        את דבריהם).
 
 
ו)     מומלץ לקיים את הדיון בנוכחות הורי התלמיד
       מתחילת הישיבה.
 
 
ז)     בתחילת הדיון יוצג הרקע להפניית התלמיד לדיון
        בוועדת השילוב.
 
 
ח)     המסמכים המובאים לפני הוועדה יוצגו למשתתפים. 
 
ט)     ההורים יוכלו להציג לפני הוועדה מסמכים נוספים
        רלוונטיים לדיון, והוועדה תתחשב במסגרת שיקוליה גם

        במסמכים אלה.  
 
י)     לפני דיון עם הורים חירשים או לקויי שמיעה או עם
        הורים שאינם דוברים עברית אפשר לבקש מהם להביא

        לדיון מישהו מטעמם שיתרגם להם את מהלך הדיון
        לשפה המובנת להם. בדיון עם הורים עיוורים או לקויי
        ראייה יש לקרוא לפניהם את המסמכים המוצגים בדיון.
 
יא)    יושב ראש הוועדה יוודא שהמונחים המקצועיים
        השונים יוסברו להורים ולנוכחים האחרים בדיון

        שאינם אנשי מקצוע בתחומים הנדונים, כדי שהכתוב
        במסמכים והנאמר במהלך הדיון יובנו להם.  
 
יב)    מהלך הדיון יירשם בפרטיכול.   
שיקולי-דעת מקצועיים
א)     הוועדה תבדוק אם לתלמיד בעל הצרכים המיוחדים
        שלו בעיות תפקודיות קשות ומורכבות, כפי שמפורט

        בסעיף 1 לחוק החינוך המיוחד, יש קשיים משמעותיים
        היוצרים פערים משמעותיים בתחומי התפקוד השונים
        במסגרת הגן.  
2)   
ב)     ועדת השילוב תבדוק אם מוצו כל התהליכים
        החינוכיים והדידקטיים לקידום הישגיו הלימודיים

        ותפקודו החברתי-התנהגותי של התלמיד במסגרת הגן
        הרגיל.  
 
ג)     אם הוועדה תמצא שמוצו כל המהלכים בגן, עליה
        לשקול אם בעזרת תכנית השילוב יוכל התלמיד לעמוד

        בדרישות הלימודיות, החברתיות וההתנהגותיות
        המצופות במסגרת החינוכית הרגילה.  
 
ד)     הוועדה תעדיף לכלול בתכנית השילוב תלמידים שיש
        להם בעיות תפקודיות קשות ומורכבות היוצרות פערים

        משמעותיים בתחומי התפקוד השונים בגן המגבילים את
        יכולתם להסתגל לדרישות הלימודיות והחברתיות-
        ההתנהגותיות של הגן הרגיל ושבעזרת תכנית
        השילוב יוכלו להסתגל לדרישות
        של המסגרת החינוכית הרגילה ולהשתלב בה.
        
 
הדיון בוועדת השילוב הבית ספרית  ב.   
מהלך הדיון
א)     יושב ראש ועדת השילוב אחראי על מהלך הדיון.
 
1)   
ב)     הדיון בוועדת השילוב יתקיים רק אם ישתתפו בו
        לפחות ארבעה חברים: יו"ר הוועדה שהוא מנהל בית

        הספר הרגיל, מחנך הכיתה של התלמיד, עובד הוראה
        מתחום החינוך המיוחד ופסיכולוג או יועץ חינוכי.  
 
ג)     יושב ראש הוועדה, על פי שיקול דעתו, רשאי לשמוע
        את התלמיד.
 
 
ד)     יושב ראש הוועדה יציג להורים את הנוכחים בישיבה
        ואת תפקידיהם.
 
 
ה)     ההורים ישמיעו את דבריהם בנוכחות חברי הוועדה
        בלבד (ההורים יכולים למנות מישהו מטעמם שישמיע

        את דבריהם).  
 
ו)     מומלץ לקיים את הדיון בנוכחות הורי התלמיד
        מתחילת הישיבה.
 
 
ז)     בתחילת הדיון יוצג הרקע להפניית התלמיד לדיון
        בוועדת השילוב.
 
 
ח)     המסמכים המובאים לפני הוועדה יוצגו למשתתפים.   
ט)     ההורים יוכלו להציג לוועדה מסמכים נוספים
        רלוונטים לדיון, והיא תתחשב גם בהם במסגרת

        שיקוליה.  
 
י)     לפני דיון עם הורים חירשים או לקויי שמיעה או עם
        הורים שאינם דוברים עברית אפשר לבקש מההורים

        להביא לדיון מישהו מטעמם שיתרגם להם את מהלך
        הדיון לשפה המובנת להם. בדיון עם הורים עיוורים או
        לקויי ראייה יש לקרוא לפניהם את המסמכים המוצגים
        בדיון.  
 
יא)    יושב ראש הוועדה יוודא שהמונחים המקצועיים
        השונים יוסברו להורים ולנוכחים האחרים בדיון

        שאינם אנשי מקצוע בתחומים הנדונים, כדי שהכתוב
        במסמכים והנאמר במהלך הדיון יובנו להם.  
 
יב)    מהלך הדיון יירשם בפרטיכול.
 
 
שיקולי דעת מקצועיים
א)     הוועדה תבדוק אם לתלמיד בעל הצרכים המיוחדים
        שלו בעיות קשות ומורכבות, כפי שמפורט בסעיף 1

        לחוק החינוך המיוחד, יש קשיים משמעותיים בתפקודו
        במסגרת החינוכית מבחינת הישגיו הלימודיים ותפקודו
        החברתי וההתנהגותי-רגשית.  
2)   
ב)     ועדת השילוב תבדוק אם מוצו כל התהליכים
        החינוכיים והדידקטים לקידום הישגיו הלימודיים

        ותפקודו החברתי-ההתנהגותי של התלמיד בבית הספר
        במסגרת החינוך הרגיל.  
 
ג)     אם הוועדה תמצא שמוצו כל המהלכים בבית הספר,
        עליה לשקול אם בעזרת תכנית השילוב יוכל התלמיד

        לעמוד בדרישות הלימודיות, החברתיות וההתנהגותיות
        המצופות במסגרת בית הספר הרגיל.  
 
ד)     הוועדה תעדיף לכלול בתכנית השילוב תלמידים
        שלהם בעיות תפקודיות קשות ומורכבות היוצרות

        פערים משמעותיים בתחומי התפקוד השונים בבית
        הספר המגבילים את יכולתם של התלמידים להסתגל
        לדרישות הלימודיות והחברתיות-התנהגותיות של בית
        הספר הרגיל ושבעזרת תכנית השילוב יוכלו להסתגל
        לדרישות של המסגרת החינוכית הרגילה ולהשתלב בה.  
 
סיכום הדיון והחלטת הוועדה  ג.   
לעניין ההחלטה המסכמת את הדיון בעניינו של התלמיד
עומדות לפני הוועדה שתי אפשרויות:
א)     התלמיד זכאי להיכלל במסגרת תכנית השילוב; 
1)   
ב)     התלמיד אינו זכאי להיכלל במסגרת תכנית השילוב. 
 
יש לפרט לגבי כל תלמיד את הנימוקים הרלוונטיים
להחלטה.
 
 
אם הוועדה קבעה שהתלמיד אינו זכאי להיכלל במסגרת
תכנית השילוב, עליה לנמק את קביעתה על פי
האפשרויות שלהלן:
א)     התלמיד ילמד במסגרת החינוך הרגיל ללא תמיכה, כי
        בעיותיו אינן מצריכות תוספת הוראה וטיפול של החינוך

        המיוחד.  
2)   
ב)     התלמיד יופנה לדיון בוועדת ההשמה על פי הנהלים
        שפורסמו בחוזר הוראות הקבע המעודכן בנושא ועדות

        השמה וערר, שכן יש לו בעיות מורכבות וכוללניות משמעותיות בתחומי
        תפקוד שונים, ו/או הוא מסכן את שלומו ו/או את שלומם של תלמידים ומורים
        בכיתתו ובעיותיו מצריכות טיפול כוללני, רב-מקצועי, בתחומי תפקוד שונים
        במשך מרבית שעות הלימודים.
 
סיכום הדיון וההחלטה של ועדת השילוב יתקבלו
בנוכחות חברי ועדת השילוב בלבד ועל ידם.
 
3)   
החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב קולות. היו הקולות
שקולים, יהיה ליושב ראש קול נוסף.
 
4)   
בתום הדיון תיכתב על כל תלמיד טיוטת סיכום הדיון
ונימוקים. רק לאחר סיום הדיונים על כל התלמידים,
ולא יאוחר מ-10 ביוני מדי שנה, תחליט ועדת השילוב
מי מהתלמידים זכאי להיכלל בתכנית השילוב; זאת על
פי שיקולי הדעת המקצועיים שפורטו לעיל ובכפיפות
למגבלות של חוק התקציב ולמסגרת המשאבים שהופנו
למסגרת החינוכית.
 
5)   
העתק ההחלטה המנומקת יימסר לידי ההורים, בבית
הספר לאחר סיום הדיונים ובגן הילדים לאחר סיום
הדיונים ברשות (ראה טופס החלטה בנספח 7).
 
6)   
אם משפחתו של תלמיד שהוחלט על זכאותו להיכלל
בתכנית השילוב בשנת לימודים מסוימת עברה מיישוב
אחד למשנהו, הזכאות שניתנה לו ברשות אחת תקפה גם
ברשות שמשפחתו עברה אליה בשנת הלימודים
שאחריה.
 
7)   
ערר על החלטת ועדת שילוב מוסדית  ד.   
הורה או תלמיד רשאים להגיש ערר על החלטת ועדת השילוב.
את הערר יש להגיש בכתב לעדת ההשמה היישובית תוך
עשרים ואחד יום מיום שקיבלו את החלטת ועדת השילוב
ולא יאוחר מ-31 ביוני מדי שנה. (ראה את חוזר
הוראות הקבע המעודכן בנושא ועדת השמה וערר).
 
 
תוקף החלטתה של ועדת השילוב המוסדית  ה.   
תלמיד ייכלל בתכנית השילוב על פי החלטת ועדת השילוב
המוסדית לתקופה שלא תעלה על שנה. בתום התקופה תתבצע
הערכה מחודשת של צורכי התלמיד על-ידי הצוות
הבין-מקצועי. אם יוחלט שבשנת הלימודים שלאחריה לא
ייכלל התלמיד בתכנית השילוב, יובא הדבר לידיעת הוריו.
אם יוחלט שבשנת הלימודים הבאה ימשיך התלמיד
להיכלל בתכנית השילוב, תישמר זכאותו לשנה נוספת, ובתום  
שנה זו לעוד שנה נוספת. בתום 3 שנים שבהן התלמיד נכלל
ברציפות בתכנית השילוב יובא עניינו לדיון מחודש בוועדת
שילוב מוסדית.
 
 
 
הצוות הבין מקצועי  10.
הרכב הצוות בגן הילדים  10.1
 
מנהלת המתי"א או נציג מטעמה העובד בגני הילדים ירכזו את
עבודת הצוות של גני-הילדים לאחר שתיקבע זכאותם של תלמידי
הגן להיכלל בתכנית השילוב. חברי הצוות יהיו מנהלת המתי"א או
נציגה, פסיכולוג או יועץ ומפקחת על גני-הילדים או נציגתה.
ברשות שיש בה מרכז טיפולי תהיה חברה בצוות גם מנהלת
המרכז או נציגתה. ביישובים גדולים אפשר להקים כמה צוותים,
בהתאם למאפייני היישוב.
 
 
הרכב הצוות בבית הספר  10.2
 
בכל בית ספר יפעל צוות בין-מקצועי אשר יארגן את תכנית
השילוב במוסד החינוכי לאחר קביעת זכאותם של
התלמידים להיכלל בתכנית השילוב.
 
א.   
מורה החינוך המיוחד, שימונה על ידי מנהל בית הספר
בתיאום עם המפקח על החינוך המיוחד, יארגן את עבודת
הצוות הבין-מקצועי בבית הספר. חברי הצוות יהיו בנוסף
למורה לחינוך מיוחד, ליועץ או לפסיכולוג, למורה הכוללת
ולכל גורם נוסף, על פי החלטת המנהל. ברשות שיש בה מרכז
טיפולי אפשר להזמין גם את מנהלת המרכז או את נציגתה.
 
ב.   
תפקידי הצוות הבין מקצועי  10.3
 
הצוות הבין מקצועי קובע את האסטרטגיה הטיפולית
בתלמיד, בהתאם לצרכים של התלמיד למהות הטיפול
ולתועלת שהתלמיד יכול להפיק ממנו, וכן -
 
א.   
את סוגי הטיפולים שיינתנו לתלמיד, מתוך הטיפולים
הזמינים;
 
-   
את שיטת הטיפול: פרטנית/קבוצתית;  -   
את המקום שבו יתקיים הטיפול: בתוך הכיתה/מחוץ
לכיתה/במרכז הטיפולי;
 
-   
את המועד שבו יינתן הטיפול: בשעות הלימודים/לאחר
שעות הלימודים;
-   
את מספר שעות הטיפול;  -   
את משך הטיפול ואת האינטנסיביות שלו.  -   
ההחלטה על האסטרטגיה הטיפולית בכל סוג טיפול תיעשה
בהתייעצות עם המומחה המקצועי לתחום טיפול זה מטעם
המתי"א או המרכז הטיפולי, ותיערך על בסיס מיפוי
ההתמחויות של כל מורי השילוב שנערך במתי"א כמצוין
בסעיף 11.4 להלן.
 
 
הצוות הבין-מקצועי יעקוב אחר ביצוע תכנית השילוב של כלל
התלמידים הזכאים.
 
ב.   
לקראת סוף כל שנת לימודים יקיים הצוות הערכה על
התכנית וימליץ על המשך זכאותם של התלמידים בשנת
הלימודים הבאה, בהתאם להתקדמותם.
 
ג.   
תלמיד שאינו זקוק לתמיכה נוספת מתכנית השילוב, תודיע
המחנכת או הגננת על כך להורים.
 
ד.   
מיפוי הצרכים של התלמידים הזכאים לקבלת שירותים
מתכנית השילוב
 
10.4
 
        
כדי לקבל שירותים מתכנית השילוב ולצורך קביעת מהות
השירותים שיינתנו יערוך הצוות הבין-מקצועי של המוסד
החינוכי מיפוי צרכים של התלמידים הזכאים להיכלל
בתכנית השילוב.
 
א.   
לצורך מיפוי ישלח מנהל מתי"א אל בתי-הספר ואל יו"ר ועדת
השילוב של גני הילדים טפסים למיפוי הצרכים, לאחר
שיירשמו בהם נושאי ההתמחות הזמינים בקרב מורי
השילוב. לטפסים תצורפנה הנחיות למיפוי ככל שתידרשנה
ומכסת הזכאות הבסיסית לשירותי סל השילוב לתלמידים.
 
ב.   
המיפוי יתבצע בארבעה שלבים:
שלב א': מיפוי של הצרכים למתן טיפולים פרא-רפואיים
וטיפולים ביצירה ובהבעה לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד
הנזקקים לטיפולים אלה בבתי ספר שמתקיימות בהם כיתות
חינוך מיוחד (במקור 25; ראה 6.5 לעיל)
 
ג.   
המיפוי ייערך על גבי טופס כדוגמת הטפסים הנשלחים
מדי שנה על ידי האגף לחינוך מיוחד. בטופס יירשמו
התלמידים לטיפולים האלה, ולגבי כל אחד מהם
יירשמו הפרטים הנדרשים בו, ויסומנו סוגי הטיפולים
שהוא נזקק להם, על-פי ההנחיות המובאות בטופס.
1)   
בחישוב השעות הנדרשות למתן טיפולים לתלמידים
בכיתות החינוך המיוחד תובאנה בחשבון 2 ש"ש
המוקצות לכיתות אלה במסגרת התקן הבסיסי כשעות
"הרוחב", אשר מיועדות בעדיפות ראשונה למתן
הטיפולים האלה. יתרת השעות תינתן לכיתת החינוך
המיוחד ממכסת שעות השילוב של ועדת השילוב
היישובית (30%).
 
2)   
שלב ב': מיפוי הצרכים של תלמידים בכיתות רגילות ובגני
ילדים רגילים הזכאים להיכלל בתכנית השילוב
 
 
המיפוי ייערך על גבי טופס הנשלח מדי שנה על ידי האגף
לחינוך מיוחד. בטופס יירשמו כל התלמידים הזכאים
להיכלל בתכנית השילוב, ולגבי כל אחד מהם יירשמו
הפרטים הנדרשים.
 
1)   
לגבי כל תלמיד יצוינו הקשיים התפקודיים העיקריים
שלו ויסומנו נושאי הטיפול/ההתמחות שהוא נזקק להם,
על-פי ההנחיות המובאות בטופס.
 
2)   
לגבי תלמידים עיוורים ולקויי ראייה ותלמידים חירשים
וכבדי שמיעה יירשמו בהערות סוג התמיכה ומספר
שעות התמיכה שהם מקבלים מסל התגבור (ראה ב-15
להלן). בטופס יירשם הצורך בטיפולים פרא-רפואיים.
 
3)   
שלב ג': סיכום הצרכים   
בתום המיפוי של הצרכים לשתי הקבוצות שהוזכרו
לעיל יערוך הצוות הבין-מקצועי, בשיתוף המתי"א,
ניתוח משותף של הצרכים ויאמוד את מספר השעות
הנדרשות משעות השילוב לכל נושא התמחות.
 
1)   
מספר שעות הטיפול לתלמידים הזכאים להיכלל בתכנית
השילוב לא יעלה על מכסת הזכאות של המסגרת
החינוכית.
 
2)   
בבתי-ספר שפועלות בהם כיתות חינוך מיוחד ממקור
25 תירשם תוספת השעות המבוקשת מעבר ל-2 שעות
הרוחב עבור טיפולים פרא-רפואיים בתלמידים בכיתות
חינוך מיוחד מעבר למכסת הזכאות הבית-ספרית. בכל
מקרה לא יעלה מספר השעות הנוספות עבור תלמידים
אלה על האמור ב-6.5 לעיל.
 
3)   
בטיפולים קבוצתיים בתחומי הטיפולים הפרא-רפואיים
והטיפולים ביצירה ובהבעה אפשר לשלב תלמידים
מכיתות חינוך מיוחד ותלמידים מכיתות רגילות
הזכאים להיכלל בתכנית השילוב.
4)   
משסוכמו הצרכים, הם יפורטו בטופס המתאים הנשלח
מדי שנה למוסדות החינוך.
 
5)   
הערה
אם תלמיד נזקק לתמיכה בתחום שאינו זמין, יש לציין זאת
בהערות (המידע ישמש את המתי"א בתכנון כוח האדם
והשתלמויות צוות השילוב).  
 
כל טופסי מיפוי הצרכים וטופס סיכום הצרכים יועברו
למתי"א לצורך ניתוח הצרכים של כלל מסגרות החינוך
והבאתם לאישור המפקח על החינוך המיוחד ולצורך מעקב
אחר הפעלת תכנית השילוב במסגרות החינוכית על ידי
המת"א.
 
ד.   
טופסי סיכום הצרכים שאושרו יובאו על-ידי המתי"א
לאישור סופי של ועדת השילוב היישובית לצורך חלוקת
המשאבים שברשותה ו/או ברשות המרכז הטיפולי למסגרות
החינוכיות.
 
ה.   
   
מרכז התמיכה היישובי/האזורי (המתי"א)  11.
כללי  11.1
 
שעות השילוב הנכללות במכסה היישובית תהיינה רשומות
במתי"א, למעט -
 
א.   
שעות ההוראה וההכנה של מורי השילוב שאינם
מטפלים פרא-רפואיים, המוקצות לבתי הספר על בסיס
מיפוי הצרכים של התלמידים בכל בית ספר ובהתחשב
במכסת הזכאות שנקבעה לבית הספר;
 
-   
שעות הניהול המוקצות לבתי-הספר;  -   
שעות השילוב המוקצות למרכז הטיפולי;  -   
שעות השילוב המוקצות לגני ילדים משולבים עבור
הגננת המשתלבת.
 
-   
הקצאת שעות שילוב לתקן מוסד אחר זולת האמור לעיל
טעונה אישור מוקדם של מנהל האגף לחינוך מיוחד.
 
ב.   
העובדים שישובצו על ידי המפקח על החינוך המיוחד במרכז
התמיכה יופנו למסגרות החינוך הרגיל, על-פי צורכיהן
ובהתאם למכסת השעות שנקבעה לכל מסגרת חינוכית.
 
ג.   
נוהלי אבטחת המידע ושמירת הסודיות בבתי-הספר יחולו גם
במתי"א.
ד.   
תפקידי המתי"א כמרכז את תכנית השילוב  11.2
 
ריכוז עבודת ועדת השילוב היישובית, על-פי הנחיות מפקח
החינוך המיוחד על המתי"א, בתיאום עם יו"ר ועדת השילוב
היישובית, והשתתפות בישיבותיה
 
א.   
ביצוע מדיניות ועדת השילוב היישובית בכל הקשור להפעלת
תכנית השילוב ובכפיפות להוראות המשרד בנושא זה
והנחיות מפקח החינוך המיוחד על המתי"א
 
ב.   
הכנת תכנית עבודה שנתית להפעלת תכנית השילוב היישובית
והבאתה לאישור מפקח החינוך המיוחד על המתי"א
 
ג.   
הנחיית גני-הילדים ובתי-הספר במיפוי הצרכים של
התלמידים בכיתות הרגילות הזכאים להיכלל בתכנית
השילוב ושל תלמידים בכיתות חינוך מיוחד (מקור 25)
 
ד.   
גיוס ממלאי מקום לגננות שילוב ולמורי שילוב הנעדרים
מעבודתם
 
ה.   
בדיקת תכניות העבודה של כל מורי השילוב ומעקב אחר
ביצוען
 
ו.   
הפעלה וביצוע של מכסת שעות השילוב של ועדת השילוב
היישובית על-פי הייעודים שקבעה הוועדה ועל-פי הנחיות
הביצוע של מפקח החינוך המיוחד על המתי"א
 
ז.   
הפעלה וביצוע של מכסת שעות השילוב לגני הילדים, על-פי
הייעודים שקבעה ועדת השילוב לגני-ילדים ועל-פי הנחיות
הביצוע של מפקח החינוך המיוחד על המתי"א
 
ח.   
הנחיה והדרכה שוטפת של מורי וגננות השילוב ומנהלי
מסגרות החינוך בכל הקשור לעבודה בתכנית השילוב
 
ט.   
הדרכה של גננות ומורי השילוב בבניית תכנית
חינוכית-טיפולית יחידנית (תח"י) ומעקב שוטף אחר ביצועה
 
י.   
ייזום וביצוע פעולות השתלמות לגננות ולמורי השילוב
במטרה להעמיק ולהעשיר את הידע המקצועי שלהם בכל
הקשור לטיפול בתלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים
במסגרות החינוך הרגיל, על-פי הנחיות מפקח החינוך המיוחד
על המתי"א
 
יא.   
ארגון פעולות הדרכה לצוותים החינוכיים במסגרות החינוך
הרגיל, ככל שיידרשו על-ידי ועדת השילוב היישובית
 
יב.   
תיאום הקצאת השירותים של שעות השילוב עם המרכז
הטיפולי, על-פי המדיניות שנקבעה בוועדת השילוב היישובית
יג.   
ייזום תכניות חינוכיות-טיפוליות חדשות והכנסת שינויים
בתכניות הקיימות המופעלות במסגרת תכנית השילוב,
בהנחיית מפקח החינוך המיוחד על המתי"א,
בהתייעצות עם מנהלי מוסדות החינוך
הנוגעים בדבר ובאישור ועדת השילוב היישובית
 
יד.   
ייזום קבלת משוב ממסגרות החינוך על תרומתם של המתי"א
וגננות ומורי השילוב לשיפור ההישגים של התלמידים
ויכולתם להשתלב בכיתה הרגילה
 
טו.   
ריכוז נתונים אודות תלמידים שנמצאו זכאים להיכלל
בתכנית השילוב ומעקב אחר הפניית מכסת שעות השילוב
למתן מענה אך ורק לתלמידים אלה
 
טז.   
הכנת דוחות לוועדת השילוב היישובית בכל נושא שיידרש
על-ידה הקשור להפעלת תכנית השילוב היישובית (הדוחות
יאושרו על-ידי מפקח החינוך המיוחד על המתי"א)
 
יז.   
קיום קשר רצוף עם מנהלי מוסדות החינוך הרגיל לבדיקת
צרכים ולתיאום ולקבלת משוב לגבי הפעלת תכנית השילוב
 
יח.   
ייזום וריכוז יזמות לשילוב חלקי או הדרגתי של תלמידים
(יחידים וקבוצות) - הלומדים במסגרות לחינוך מיוחד -
במסגרות החינוך הרגיל ובמסגרות החינוך הלא פורמאלי
בקהילה, בתיאום עם מנהלי בתי-ספר והגנים הנוגעים בדבר
ועם הרשות המקומית
 
יט.   
מעקב אחר יזמות השילוב.
כ.   
הדרכה בתכנית השילוב  11.3
 
תחומי ההדרכה  א.   
הדרכה של הצוות הבין-מקצועי בגני הילדים
ובבתי-הספר במיפוי צרכים של תלמידים הזכאים
לתמיכה מתכנית השילוב
 
1)   
הדרכה באבחון דידקטי על-פי הצרכים  2)   
הדרכה בהכנת תכנית חינוכית-טיפולית יחידנית (תח"י)
לתלמיד
 
3)   
הדרכה בגיבוש איסטרטגיות חינוכיות טיפוליות  4)   
הדרכה שוטפת בביצוע תכנית השילוב.  5)   
ימי ההדרכה של החינוך המיוחד המיועדים לנושא השילוב
בכל מקום ומקום יאוגמו במסגרת המתי"א.
 
ב.   
מנהל המתי"א, או רכז מטעמו, יתאם את עבודתם של
המדריכים לחינוך מיוחד ביישוב בהתחשב בצורכי ההדרכה
של כל מסגרת חינוכית ועל-פי הנחיות המפקח על החינוך
המיוחד.
ג.   
ועדת השילוב היישובית תהיה רשאית להחליט על תגבור
מערך ההדרכה של החינוך המיוחד בנושא השילוב, על-פי
הצרכים ובהתחשב במספר ימי ההדרכה הקיימים בנושא זה.
מדריכים המופנים לעבודה בחינוך הממ"ד יאושרו על ידי
מפקח חינוך מיוחד ממ"ד.
ועדת השילוב היישובית תוכל לפנות אל ועדת ההיגוי
המחוזית בבקשה להמיר שעות ממכסת השעות העומדת
לרשותה לימי הדרכה. המרת השעות לימי ההדרכה תהיה
על-פי מפתח של 7 ש"ש לכל יום הדרכה בודד ו-13 ש"ש לכל
2 ימי הדרכה.
 
ד.   
הפנייה אל ועדת ההיגוי המחוזית תיעשה על-גבי טופס בקשה
להמרת שעות מסל שילוב לימי הדרכה שבנספח 12 לא יאוחר
מסוף חודש יולי מדי שנה.
 
ה.   
ועדת ההיגוי המחוזית תאשר את הבקשה לאחר שתבדוק את
מערך ההדרכה הכולל ביישוב/באזור.
 
ו.   
משאישרה ועדת ההיגוי המחוזית את הבקשה, היא תדווח
לאגף לחינוך מיוחד על כך לצורך ביצוע ההמרה.
ז.   
שירותי החינוך המיוחד במסגרת תכנית השילוב
11.4
 
בשעות השילוב יועסקו אך ורק מורי חינוך מיוחד ששובצו
במסגרת החינוכית על ידי המפקח על החינוך המיוחד.
 
א.   
תמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים שנמצאו
זכאים על ידי ועדת השילוב המוסדית

שירותי התמיכה בתלמידים יינתנו בתחומים האלה:
 
ב.   
מורים להוראה מתקנת (חשבון, אנגלית וקריאה)
ואסטרטגיות למידה
 
   
מטפלים ביצירה ובהבעה     
עובדים פרא-רפואיים - קלינאיות תקשורת, ריפוי
בעיסוק, פיזיותרפיה
 
   
מורים מומחים לניתוח התנהגותי     
מאבחנים דידקטיים     
מורים מומחים לעיוורים ולכבדי ראייה, לחירשים
וללקויי שמיעה.
 
   
שירותים פסיכולוגיים יינתנו באמצעות השירות
הפסיכולוגי-חינוכי ביישוב על פי החלטת הצוות
הבין-מקצועי, על פי צורכי התלמיד ובהתאם למשאבים
זמינים (שעות כוח אדם ותנאים פיזיים).
ג.   
הערות   
שירותי התמיכה בתלמידים יינתנו למסגרות החינוך
הרגיל על בסיס תכנית חינוכית-טיפולית יחידנית
שתיבנה עבור כל אחד מהתלמידים.
 
   
אין לייעד שעות שילוב למתן שיעורי עזר לתלמידים
מתקשים או לפיצול כיתות או להקבצות.
 
   
השירותים בכל יישוב/אזור יינתנו בהתחשב
במשאבים הזמינים (שעות, כוח אדם ותנאים
פיזיים).
 
   
שירותי התמיכה יינתנו בתחום בית-הספר/הגן שבו
התלמיד לומד, בשעות הבוקר או אחר הצהריים,
בהתאם למהות הטיפול ולהחלטת הצוות הבין-מקצועי
של המסגרת החינוכית ובהתחשב בצורכי התלמיד.
ביישובים שקיים בהם מרכז טיפולי אפשר שיינתנו
טיפולים פרא-רפואיים וטיפולים ביצירה ובהבעה
בשעות אחר הצהריים במרכז הטיפולי, ובלבד שהדבר
ייעשה כחלק מתכנית הלימודים היחידנית שנקבעה
במסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד.
משרד החינוך התרבות והספורט לא יממן את הסעתם
של תלמידים למרכזים טיפוליים לצורך קבלת טיפולים.
 
   
גיוון והעשרה של תחומי ההתמחות של צוות השילוב  11.5
 
כללי
המפקח על החינוך המיוחד ישאף לגוון ולהעשיר את
השירותים של המתי"א ואת תחומי ההתמחות של מורי
השילוב, כדי שאפשר יהיה להציע למסגרות החינוך הרגיל
שהוא אמור לשרת מגוון רחב של שירותים ברמת התמחות
גבוהה, בהתאם לצרכים הספציפיים של התלמידים הזכאים
לשירותים אלה.  
א.   
מיפוי נושאי ההתמחות של מורי השילוב  ב.   
מדי שנה, כחלק מההיערכות להפעלת תכנית השילוב,
ימפה מנהל המתי"א את נושאי ההתמחות השונים של
מורי השילוב. מיפוי ההתמחויות של מורי השילוב
המועסקים במסגרת מרכז טיפולי ייעשה על-ידי מנהל
המרכז הטיפולי ויועבר למנהל המתי"א לריכוז המידע.
המיפוי ייערך על-גבי הטופס המובא בנספח 9 ויועבר
לאישור המפקח על החינוך המיוחד.
1)   
מיפוי ההתמחות של כל אחד מהמורים ייעשה בשיתוף
עם המורה ויכלול הן את נושאי ההתמחות המקצועית
שלו והן את שכבות הגיל שבהן הוא התמחה לטפל.
 
2)   
מיפוי נושאי ההתמחות המקצועית ייעשה על בסיס
ההכשרה של המורה וההשתלמויות שעבר לפי שלושה
תחומים ראשיים:
 
3)   
הוראה מתקנת: בקטגוריה זו יוגדרו נושאי
ההתמחות הספציפיים של המורה, כגון
חשבון, קריאה, ואנגלית, הכוללים
התייחסות לאסטרטגיות למידה בתחומים
אלה.
 
א)                                      
טיפולים פרא-רפואיים: בקטגוריה זו יוגדרו
נושאי ההתמחות הספציפיים של
המטפל-עובד ההוראה מבין השלושה: ריפוי
בעיסוק, ריפוי בדיבור ופיזיותרפיה. בנושאי
התמחות אלה יוגדרו אך ורק מטפלים שיש
להם הכרה בת-תוקף במעמד בתחום
ההתמחות בת-תוקף מטעם משרד הבריאות
לעסוק בהם.
 
ב)                                      
הוראה טיפולית: בקטגוריה זו יוגדרו נושאי
ההתמחות הספציפיים של המורה, כגון
הוראה טיפולית, ניתוח התנהגות או אחד
המקצועות הנכללים בטיפולים ביצירה
ובהבעה: טיפול באמנות, טיפול בתנועה,
טיפול במוזיקה, טיפול בדרמה, טיפול
במחול, ביבליותראפיה. בנושאי ההתמחות
הנכללים בטיפולים ביצירה ובהבעה יוגדרו
אך ורק מורים שיש להם הכרה בת תוקף
במעמד בתחום ההתמחות מטעם משרד
הבריאות.
 
ג)                                      
הערות   
אפשר שלמורה יוגדרו כמה נושאי התמחות
באותה קטגוריה ו/או בקטגוריות שונות,
בכפיפות לאמור לעיל.
 
א.                                      
נושאי ההתמחות של מורי השילוב יירשמו
על-ידי מנהל המתי"א בטופסי מיפוי
הצרכים שיועברו למסגרות החינוך הרגיל.
 
ב.                                      
מיפוי שכבת/ות הגיל שבה/ן התמחה המורה ייעשה על
בסיס ההכשרה של המורה וההשתלמויות שעבר ועל
בסיס ניסיון שצבר בעבודתו לפי שכבות הגיל. אפשר
שלמורה תוגדרנה התמחויות בכמה שכבות גיל, על-פי
האמור לעיל.
4)       
מיפוי צורכי ההשתלמות וההדרכה של גננות ומורי
השילוב
 
ג.                    
מיפוי צורכי ההשתלמות וההדרכה של מורי השילוב
ייעשה בהמשך לתהליך מיפוי תחומי ההתמחות שלהם,
לאחר שיסתיים מיפוי הצרכים במסגרות החינוך הרגיל
ועל בסיס ניתוח ממצאי המיפויים בוועדת השילוב
היישובית והמסקנות שהופקו מהם.
 
1)   
מנהל המתי"א יציג למורי השילוב את ניתוח הממצאים,
המסקנות וההנחיות של ועדת השילוב היישובית בנושאי
ההדרכה וההשתלמויות, וישתף אותם בבניית תכנית
ההשתלמות השנתית של המתי"א בנושאי השילוב.
 
2)   
נוסף לתכנית ההשתלמויות ייקבעו לכל אחד ממורי
השילוב, בשיתופו, ההדגשים בהדרכתו השוטפת בשנה
הקרובה במסגרת המתי"א ומתכונת ההדרכה ההולמים
את צרכיו.
 
3)   
נושאי ההשתלמויות וההדרכה יהיו בחלקם משותפים
לכלל צוות מורי השילוב ובחלקם דיפרנציאליים, על-פי
תחומי ההתמחות של המורים והצרכים; למשל:
 
4)   
-     תכנית  חינוכית-טיפולית יחידנית (תח"י)  
-     דרכי הוראה  חדשניות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים  
-     שיטות טיפול  מיוחדות  
-     יישומי מחשב  בהוראה מתקנת ובטיפולים שונים  
-     עבודת הוראה  בצוות.  
ההשתלמויות במסגרת המתי"א תתקיימנה במתכונת של
השתלמות מוסדית, על-פי הנהלים הקיימים בעניין זה.
 
5)   
תכניות ההשתלמות וההדרכה תובאנה לאישור המפקח
על החינוך המיוחד.
 
6)   
המתי"א כמסגרת לימוד ותמיכה מקצועית למורי
השילוב
 
ד.                    
מנהל המתי"א יפעל לגיבוש צוות מורי השילוב לקבוצת
תמיכה מקצועית העוסקת בלמידה משותפת ומעודדת
היוועצות בין עמיתים בטיפול בבעיות שוטפות, החלפת
מידע מקצועי, עזרה הדדית, שיתופי פעולה מקצועיים,
חשיבה יוצרת, יזמה וקבלת משוב. זאת תוך היעזרות
במומחים מבחוץ וניצול מיטבי של משאבי הידע
והמומחיות הקיימים בקרב הצוות.
1)   
נוסף להשתלמויות שתיערכנה על-ידי מומחים מבית
ומחוץ יעסוק הצוות בפעילות לימודית בדרכים רבות
ומגוונות, ובכלל זה ניתוח מקרים שיוצגו על-ידי עמיתים
בצוות, הדגמות של אסטרטגיות טיפוליות, ניתוח ספרות
מקצועית, ניתוח נתוני משוב, ליבון בעיות העולות
במהלך העבודה השוטפת, פיתוח ובנייה של עזרים
לעבודה, גיבוש הצעות לתכניות טיפוליות חדשות ועוד.
 
2)   
בפעילות ההדרכה השוטפת של מורי השילוב במסגרת
המתי"א ייקחו חלק מנהל המתי"א, רכז/י השילוב
והמדריכים. חלוקת העבודה ביניהם תהיה על-פי צורכי
ההדרכה ונושאי ההתמחות. ההדרכה השוטפת תהיה
אישית ו/או קבוצתית, והיא תתקיים בעיקרה בתוך
המסגרת החינוכית שמורה השילוב עובד בה.
 
3)   
בהנחיית המפקח על החינוך המיוחד יקיים מנהל
המתי"א מפגשים משותפים לצוות ההדרכה לצורך
תיאום פעילות ההדרכה ולהחלפת מידע מקצועי.
 
4)   
מנהל המתי"א ירכז מידע אודות השתלמויות רלוונטיות
המתקיימות מחוץ למתי"א, ויעודד את מורי השילוב
להשתתף בהן על-פי הצרכים.
 
5)   
מפקחי החינוך המיוחד במחוזות והמפקחים הארציים
ייזמו מפגשים והשתלמויות למנהלי המתי"א, לרכזים
ולמדריכים ויעודדו החלפת מידע מקצועי ושיתופי פעולה
בין מרכזי תמיכה בנושאים בעלי עניין משותף, וכן
השתלמויות מקצועיות למורי השילוב בנושאים
ספציפיים משותפים.
 
6)   
היערכות המתי"א לביצוע תכנית השילוב  11.6
 
       
המתי"א יעדכן את מנהלי מסגרות החינוך על החלטות ועדת
השילוב היישובית הנוגעות לבית-ספרו.
 
א.   
המפקח על החינוך המיוחד יודיע לגננות השילוב ולמורי
השילוב שחל שינוי במסגרת שבה הם יעבדו בשנה הבאה.
המפקח יודיע למורים על המסגרת החדשה ויביא את הדבר
לידיעת מנהלי מסגרות החינוך הנוגעים בדבר.
 
ב.   
על-פי החלטות ועדת השילוב היישובית יכין מנהל המתי"א
את הדוחות הבאים, אשר יאושרו על-ידי המפקח על החינוך
המיוחד:
ג.   
דוח עדכון זכאויות של בתי-הספר: הדוח יועבר לממונה
על השילוב באגף לחינוך מיוחד לצורך עדכון מערכת
התקן בשעות הזכאות ובשעות הניהול.
 
1)   
דוח הקצאת שעות תקן לבתי-ספר (למעט שעות ניהול
שתוקצינה אוטומטית), למרכז/ים טיפולי/ים ולמתי"א:
הדוח יועבר למנהל מחלקת התקן.
 
2)   
דוח פתיחת גני ילדים משולבים (ובכלל זה הקצאת
שעות התקן להם): הדוח יועבר לממונה על השילוב
באגף לחינוך מיוחד, על-פי הנהלים.
 
3)   
דוח פתיחת כיתות משולבות יישוביות: הדוח יועבר
לגזברות, על-פי הנהלים.
 
4)   
בהנחיית המפקח על החינוך המיוחד יכין מנהל המתי"א
תכנית עבודה של המתי"א לשנת הלימודים הבאה בנושא
השילוב. התכנית תובא לאישור ועדת השילוב היישובית.
 
ד.   
הקצות שעות התקן במחוז ממקור שעות השילוב לשנת
הלימודים הבאה
 
11.7
 
       
מחלקת התקן במחוז תבצע את הקצאת שעות השילוב על
בסיס נתוני הזכאות שיועברו אליה מאגף החינוך המיוחד
באמצעות המערכת הממוחשבת ועל-פי נתוני ההקצאה
שיעביר המפקח על החינוך המיוחד.
 
א.   
מחלקת התקן תודיע לבתי-הספר על מכסת הזכאות הסופית
שנקבעה להם. הודעה מרוכזת תישלח למתי"א.
 
ב.   
לוח הזמנים להיערכות לתכנית השילוב
 
11.8
       

תאריך היעד
 
האחראי לביצוע
 
הנושא
 
    היערכות ברמה המחוזית והארצית
 
15 בינואר
 
האגף לחינוך מיוחד
 
העברת נתונים לוועדות היגוי מחוזיות
 
20 בפברואר
 
ועדת ההיגוי המחוזית
 
גמר קביעת מכסות השילוב היישוביות
 
10 במרס
 
האגף לחינוך מיוחד
 
הודעה לוועדות השילוב היישוביות על
המכסה היישובית ועל חלוקתה
למסגרות החינוך
 
    היערכות יישובית ובית ספרית
 
1 במרס
 
ועדת שילוב יישובית
 
קביעת מדיניות שילוב יישובית
 
1 במרס
 
מתוך הכיתה
 
העברת שאלונים על ידי מחנך הכיתה
למנהל ביה"ס
 
1 במרס
הגננת
 
העברת שאלונים חתומים על ידי
הגננת למתי"א
 
16 במרס -
15 במאי
 
- מנהל בית-הספר
- יו"ר הוועדה: מפקחת
כוללת של גנ"י
 
דיונים בוועדות שילוב -
- בבתי"ס
- לגנים
 
עד 1 ביוני
 
- מפקחת כוללת לגנ"י,
יו"ר הוועדה
- מנהל ביה"ס, יו"ר הוועדה
 
קבלת החלטה סופית לזכאות לגנ"י
 
עד 15 ביוני
 
צוות בין-מקצועי בתיאום
עם מנהל המתי"א
 
הכנת תכנית השילוב (תחומי
התמיכה והיקפם)
 
עד 30 ביוני
 
מפקח חינוך
מיוחד ומנהל מתי"א
 
גמר היערכות המתי"א לביצוע תכנית
השילוב
 
עד חודש
לאחר פתיחת
שנת הלימודים
 
גננת, מחנך כיתה
 
היערכות בתיה"ס וגניה"י להכנת
תכנית חינוכית יחידנית (תח"י)
ותכנית לימודים אישית (תל"א)
 
     
הגן המשולב והכיתה המשולבת היישובית  12.
הגן המשולב  12.1
 
 
הגן המשולב הוא אחת מצורות התמיכה האפשריות
בתלמידים מעוכבי התפתחות או שפה או בתלמידים לקויי
חושים המשולבים במסגרת הגן הרגיל על-פי החלטת ועדת
שילוב לגני ילדים. במסגרת הגן המשולב עובדות שתי
גננות: גננת-אם מנהלת הגן וגננת לחינוך מיוחד.
 
א.   
פתיחת גן משולב מותנית בהסכמת הורי התלמידים הזכאים
לשילוב.
 
ב.   
גן ילדים רגיל יוגדר כגן משולב אם שולבו בו 10‎-8 ילדים.
סך כל התלמידים בגן משולב לא יפחת מ-22 תלמידים. אם
התלמידים המשולבים הם לקויי חושים, יהיה מספרם 8‎-6,
וסך כל התלמידים בגן לא יפחת מ-18.
 
ג.   
נוסף לשעות ההוראה של גננת החינוך המיוחד, המוקצות
משעות השילוב במכסת ועדת השילוב היישובית, יקצה
משרדנו לגן המשולב ממקורות אחרים: שעות הוראה
לגננת-האם הרגילה, שתי גננות משלימות ("גננות סבב") ושתי
עוזרות לגננות.
 
ד.   
החלטה על פתיחתו של גן משולב היא בסמכותה של ועדת
השילוב היישובית, בהתחשב במכסת שעות השילוב העומדת
לרשותה. מספר השעות שיש להקצות לגן משולב הוא 30
ש"ש (28 ש"ש להוראה ו-2 ש"ש להכנה). השעות תועברנה
מסמל המתי"א לסמל הגן המשולב. אפשר להוסיף לתלמידים
אלה גם טיפולים פרא-רפואיים על פי צורכי התלמידים
ובמסגרת המשאבים העומדים לרשות ועדת השילוב.
 
ה.   
החלטה על פתיחתו של גן ילדים משולב לתלמידים לקויי
חושים המופנים אל הגן מכמה רשויות מקומיות תיעשה
על-ידי הפיקוח המקצועי על ילדים אלה, בתיאום עם ועדת
השילוב היישובית. 30 שעות ההוראה וההכנה של גננת
החינוך המיוחד בגן זה תוקצינה לגן ממקור סל תגבור (מקור
17), כדלקמן:
 
ו.   
לגן משולב לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה - מייעוד
30, "שעות לעיוורים וללקויי ראייה"
 
-   
לגן משולב לתלמידים חירשים וכבדי שמיעה - מייעוד
28, "שעות לחירשים ולכבדי שמיעה".
 
-   
הגדרתו של גן ילדים רגיל כגן משולב היא לשנה אחת בלבד.
לפיכך תאשר ועדת השילוב היישובית בכל שנה
מחדש את פתיחתו של גן משולב.
ז.   
נוהל פתיחת גן משולב
 
12.2
 
 
משאישרה ועדת השילוב היישובית פתיחת גן משולב בכפיפות
לאמור לעיל, תורה הוועדה למנהל המתי"א להועיד 27 ש"ש
ממכסת שעות השילוב לגיל הרך ו/או ממכסת ועדת השילוב
היישובית עבור הוראה ו-3 ש"ש להכנה עבור גננת חינוך מיוחד
באותו גן.
 
א.   
מנהל המתי"א ידווח על הקצאת שעות השילוב לגן המשולב בדוח
עדכון הקצאת שעות השילוב ועל-גבי הטופס המובא בנספח 10.
הדוח יאושר על-ידי המפקח על החינוך המיוחד ויישלח לממונה על
השילוב באגף לחינוך מיוחד לצורך עדכון הקצאת שעות השילוב.
 
ב.   
מחלקת התקן במחוז תפחית מתקן המתי"א את השעות המיועדות
לגן המשולב ותעבירן לסמל הגן. התקן של הגן המשולב יישלח
למתי"א.
 
ג.   
גננת האם בגן המשולב תדווח לגזברות המחוז מדי חודש על
עבודתה היא, על עבודתה של הגננת לחינוך מיוחד ועל עבודתן של
שתי הגננות המשלימות (זו המשלימה את גננת האם וזו המשלימה
את הגננת לחינוך מיוחד).
 
ד.   
כיתות משולבות יישוביות  12.3
 
הכיתה המשולבת היא אחת מצורות התמיכה האפשריות
בתלמידים לקויי למידה, מעוכבי שפה ולקויי חושים.
 
א.   
ועדת השילוב היישובית רשאית לאשר את פתיחתה של כיתה
משולבת המקבצת תלמידים בעלי בעיות תפקודיות מורכבות
בתחום הלמידה מבתי-ספר שונים ביישוב שנמצאו זכאים על
ידי ועדות שילוב בית ספריות ומנהלי בתי הספר שהם
לומדים בהם המליצו על שיבוצם בכיתה משולבת והוריהם
הסכימו לכך.
 
ב.   
מנהל בית ספר יידע את ההורים שפתיחת הכיתה מותנית
במספר המועמדים לכיתה, בדרגתה ובאישור ועדת השילוב
היישובית.
 
ג.   
ועדת השילוב תקצה מהסל העומד לרשותה 24 ש"ש לפחות
לכיתה המשולבת (22 ש"ש להוראה ו-2 ש"ש להכנה).
 
ד.   
כיתות משולבות של תלמידים לקויי חושים תיפתחנה על-פי
החלטת הפיקוח המקצועי על תלמידים אלה. לכיתות אלה
תוקצינה 24 שעות ההוראה לפחות מסל תגבור חינוך מיוחד.
ה.   
מספר התלמידים המשולבים בכיתות משולבות יהיה 10‎-8,
ובכיתות משולבות של תלמידים לקויי חושים - 8‎-6
תלמידים.
ו.   
ועדת השילוב היישובית תוכל להקצות מהסל העומד לרשותה
עד 6 ש"ש לכיתה לטיפולים פרא-רפואיים ו/או לטיפולים
בהבעה.
 
ז.   
פתיחתה של כיתה משולבת יישובית אינה מחייבת הפניית
תלמידים לוועדת השמה, אולם היא מחייבת החלטה של ועדת
השילוב היישובית ומותנית בהסכמת ההורים.
 
ח.   
משאישרה ועדת השילוב היישובית פתיחת כיתה משולבת
יישובית בבית-ספר מסוים, ידווח מנהל המתי"א לגזברות את
פרטי בית-הספר, את דרגת הכיתה ואת פרטי המורה
המשלבת והמורה לחינוך מיוחד באותה כיתה על גבי הטופס
המובא בנספח 11. הדוח יאושר על-ידי המפקח על החינוך
המיוחד.
ט.   
המרכז הטיפולי במסגרת תכנית השילוב  13.
המרכז הטיפולי ייתן שירות אך ורק לתלמידים שוועדות השילוב
המוסדיות של הגן או של בית הספר החליטו על זכאותם להיכלל
בתכנית השילוב או לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר
רגילים (מקור 25).
 
13.1
 
 
המרכז הטיפולי מרחיב את מגוון האסטרטגיות הזמינות לטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ועשוי לתת מענה הולם במקרים
האלה:
 
13.2
 
 
כאשר הטיפול בתלמיד מחייב סביבה טיפולים ייחודית, שאי
אפשר ליצור אותה במסגרת החינוכית שהוא לומד בה
 
-   
כאשר הצוות הבין-מקצועי של בית הספר או הצוות
הבין-מקצועי של גני הילדים מחליטים שיש לקיים את
הטיפול בתלמיד בשעות שלאחר הלימודים משום שאי אפשר
לתת לו טיפול אפקטיבי בתוך הכיתה שבה הוא לומד ולא
רצוי להוציאו לטיפול מחוץ לכיתה במהלך הלימודים.
 
-   
כאשר נדרש טיפול קבוצתי לתלמידים בודדים הלומדים
במסגרות שונות והנזקקים לאותו סוג טיפול
 
-   
כאשר נדרש טיפול פרטני מסוג מסוים לתלמידים בודדים
הלומדים במסגרות רבות ושונות וריכוז הטיפול בתלמידים
אלה במקום אחד יביא לניצול יעיל יותר של שעות השילוב
באופן משמעותי בהשוואה לנדידת המטפל בין מספר גדול
מאוד של מסגרות.
 
-   
ועדת השילוב היישובית היא המוסמכת להחליט על הקמתו של
המרכז הטיפולי במסגרת המתי"א, על סוגי הטיפולים שיינתנו בו
ועל מספר השעות שתוקצינה למרכז מדי שנה מתוך מכסת שעות
השילוב היישובית. במקומות שמתקיים בהם
יום חינוך ארוך במסגרות החינוך תביא הוועדה
בחשבון את ההשלכות העשויות להיות לכך על מתן טיפולים
לתלמידים לאחר יום הלימודים.
 
13.3
 
בכל מקום שמתקבלת בו החלטה לקיים טיפולים בתלמידים
במסגרת מרכז טיפולי מהטעמים המפורטים לעיל יש לתת את
הדעת על המשמעויות שיש לכך לגבי אופיים של הטיפולים ולגבש
עקרונות עבודה במרכז הטיפולי אשר יבטיחו את הקשר השוטף
בין המטפל למחנכת או לגננת של התלמיד ויאפשרו למחנכת או
לגננת לממש את אחריותה לקידומו של התלמיד.
נוסף לכך יש להביא בחשבון את המשמעויות הנובעות מכך
שהתלמיד צריך להגיע למרכז הטיפולי בשעות אחר הצהריים
(המרחק של המרכז הטיפולי ממקום המגורים של התלמיד, הצורך
והנכונות ללוות את התלמיד על-ידי בן משפחה בוגר וכדומה).
 
13.4
 
 
במקומות שקיים בהם מרכז טיפולי ישמש המרכז אחת מזרועות
הביצוע של המתי"א. שעות השילוב המוקצות למרכז הטיפולי הן
חלק ממכסת סל השילוב היישובי.
 
13.5
 
 
בכל מקום שבו המרכז הטיפולי פועל כמוסד בעל סמל מוסד
תהיינה שעות התקן ושעות הניהול למרכז הטיפולי ממכסת
הזכאות של ועדת השילוב היישובית, ותחושבנה כדלקמן:
 
13.6
 
 
על כל 25 שעות תקן תוקצינה 2 ש"ש לניהול. מספר שעות הניהול
המרבי לא יעלה על 12 ש"ש.
 
 
עקרונות פעולה למרכז הטיפולי במסגרת תכנית השילוב  13.7
 
 
הגורם המפנה תלמיד שנמצא זכאי על ידי ועדת השילוב
המוסדית להיכלל בתכנית השילוב למרכז טיפולי יהיה מנהל
המסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה. המרכז הטיפולי לא
יקבל תלמידים לטיפול במסגרת שעות השילוב ללא הפניה
ממנהל המסגרת החינוכית שבה התלמיד לומד.
 
א.   
מנהל המסגרת החינוכית יפנה תלמיד למרכז הטיפולי רק
לאחר קבלת הסכמה בכתב מהורי התלמיד.
 
ב.   
עבור כל תלמיד המטופל במרכז הטיפולי תוכן תכנית
חינוכית-יחידנית על-פי הכללים כפי שפורסמו בחוק חינוך
מיוחד בסעיף 20 ז' ובחוזר זה ב-14 להלן.
ג.   
מנהל המרכז הטיפולי יפנה את הצוות המטפל למסגרות
החינוך שהתלמידים לומדים בהן לצורך הכנת התח"י, איסוף
מידע רלוונטי אודות התלמיד, פגישות עם הצוות החינוכי
וכדומה. על-פי הצורך אפשר שהמטפל יופנה למסגרת
החינוכית כדי לקיים חלק מהתהליך הטיפולי במסגרת
החינוכית.
 
ד.   
מנהל המרכז הטיפולי יהיה אחראי לקיום קשר שוטף עם
מסגרות החינוך לצורך דיווח על מהלך הטיפול בתלמידים
וקבלת משוב.
 
ה.   
המרכז הטיפולי לא יקבל הורים לשיחה ללא תיאום מוקדם
עם מנהל המסגרת החינוכית. רצוי לקיים את הפגישות עם
ההורים במסגרת החינוכית בשיתוף עם המחנכת.
 
ו.   
מנהל המרכז הטיפולי יתאם את פעולות המרכז עם מנהל
המתי"א, על-פי הנחיות המפקח על החינוך המיוחד.
 
ז.   
צוות המרכז הטיפולי, בהיותו חלק מכלל מורי השילוב
ביישוב, ישתתף בכל פעילויות התמיכה המקצועית היזומות
על-ידי המתי"א, כמפורט ב-.11.2
 
ח.   
השירות הניתן על ידי המרכז הטיפולי בשעות השילוב
לתלמידים שנמצאו זכאים להיכלל בתכנית השילוב יינתן ללא
תשלום.
 
ט.   
תכנית חינוכית-טיפולית יחידנית  14.
כל שירותי החינוך המיוחד שיינתנו לתלמידים במסגרת שעות
השילוב יהיו מבוססים על תכנית חינוכית-יחידנית אישית (תח"י)
שתוכן לכל אחד מהתלמידים.
 
       14.1
 
 
לתלמידים בכיתות חינוך מיוחד תוכן תכנית לימודים
אישית
על פי חוק החינוך המיוחד וההנחיות לכלל מסגרות החינוך
המיוחד שפורסמו בעניין זה בחוזר הוראות הקבע נח/7, סעיף
1-.1.2
 
       14.2
 
 
התכנית היחידנית לתלמידים בכיתות רגילות תוכן לתלמידים
שוועדת שילוב מוסדית קבעה את זכאותם להיכלל בתכנית
השילוב.
 
       14.3
 
 
הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית יקבע את תחומי הטיפול,
את היקפם ואת המקום והזמן שבהם הם יינתנו.
 
       14.4
 
 
לאחר שנקבע הצוות המטפל בכל תלמיד, יכין הצוות תכנית
חינוכית-יחידנית. התכנית תיקבע על ידי מחנן הכיתה או הגננת,
בשיתוף עם המחנך ועם הצוות הבין-מקצועי של בית-הספר/הגן.
התכנית תושתת על בדיקה מעמיקה של צורכי
התלמיד בכל תחום טיפולי ועל תכנית הלימודים בכיתה,
ותתייחס לנושאים האלה:
 
       14.5
 
ציון תחומי התפקוד החזקים של התלמיד בכיתה ונקודות
החולשה שלו
 
  -                  
הגדרת מטרות    -   
ניסוח יעדים לתקופת הטיפול    -   
קביעת דרכי פעולה ותכנית עבודה המתייחסת
לנושאים/להיבטים שיטופלו על-ידי המחנכת והצוות
הבין-מקצועי
 
  -   
קביעת אמצעים ומועדים למשוב ולהערכה.
  -   
לצורך הכנת התכנית הבסיסית יוכל הצוות הבין-מקצועי לקבל
מהמתי"א ו/או מהמרכז הטיפולי שירותי ייעוץ והדרכה באבחון
דידקטי ובבניית תכנית חינוכית-יחידנית.
 
 
התכניות המיועדות לתלמידים לקויי חושים תובאנה לאישור
מוקדם של הפיקוח המקצועי או של המדריכים המקצועיים על
לקויות אלה, ותכלולנה הן את השעות המוקצות לתלמידים מסל
התגבור והן את שעות השילוב.
 
14.6
        
לפני קביעת התכנית החינוכית היחידנית יוזמנו התלמיד והוריו
להשמיע את דבריהם, והם רשאים להביא מי מטעמם.
 
14.7
 
העתק התכנית החינוכית היחידנית יועבר להורי התלמיד.  14.8
 
בסיום שנת הלימודים יקבלו הורי התלמיד המשולב מהגננת או
ממחנך הכיתה הערכה בכתב על מידת התקדמותו של התלמיד
בתחומים השונים שהוא טופל בהם בהתייחס לתכנית החינוכית
היחידנית.
14.9
 
 
הקצאת שירותי סל שילוב לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה
ולתלמידים חירשים וכבדי שמיעה
 
15.
לתלמידים לקויי חושים שוועדת השילוב המוסדית קבעת את זכאותם
ניתנת תמיכה ייחודית במסגרת מכסת סל תגבור חנ"מ (מקור 17)
הקיימת בכל מחוז, כדלקמן:
 
 
לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה השעות מאוגמות במרכזי תמיכה
(מתי"א) המתמחים בנושא זה.
 
   
לתלמידים חירשים וכבדי שמיעה השעות מאוגמות במתי"א או
במרכזי "שמע" ובמיח"א (מרכז טיפולי עם סמל של משרד החינוך).

במסגרת מכסת שעות השילוב במסגרת החינוכית אפשר להוסיף  
לתלמידים לקויי חושים שעות לטיפולים פרא-רפואיים ולטיפולים
בהבעה על-פי הצרכים של התלמיד ובמסגרת התקציב העומד לרשות
המסגרת החינוכית.
 

בכל מקרה לא יינתנו מסל השילוב טיפולים לתלמידים לקויי חושים
הניתנים להם במסגרת סל תגבור חינוך מיוחד על-ידי מטפל אחר (כך,
למשל, תלמיד כבד שמיעה המטופל במרכז טיפולי שמע על-ידי מרפא
בדיבור במסגרת שעות תגבור חנ"מ - אין להוסיף לו שעות לריפוי
בדיבור על-ידי מטפל אחר במסגרת שעות השילוב).
   
 
שעות הכנה לגננות ולמורי השילוב  16.
שעות ההכנה של גננות ומורי השילוב מיועדות לפעולות ההכנה
הנדרשות מהמורה, לייעוץ, להדרכה ולהשתתפות בישיבות צוות.
שעות ההכנה הן חלק מהיקף משרתם של הגננת והמורה.
 
16.1
 
 
לכל מורה שילוב שבסיס משרתו 30 ש"ש (עובד בגן ילדים ו/או
בכיתות א'-ו') תוקצינה שעות הכנה על שעות ההוראה/הטיפול
בפועל כדלקמן:
 
16.2
 
 
תוספת שעות הכנה  מספר שעות ההוראה/ 
הטיפול בפועל
0  עד 10 ש"ש 
ש"ש אחת  19‎-11 ש"ש 
2 ש"ש  20 ש"ש ומעלה 
 
 
לכל מורה שילוב שבסיס משרתו 24 ש"ש (עובד בכיתות ז'-ט')
תוקצינה שעות הכנה על שעות ההוראה/הטיפול בפועל כדלקמן:
16.3
 
 
תוספת שעות הכנה  מספר שעות ההוראה/ 
הטיפול בפועל
0  עד 8 ש"ש 
ש"ש אחת  15‎-9 ש"ש 
2 ש"ש  16 ש"ש ומעלה 

 
במקרים שבהם היקף משרתו של מורה השילוב מזכה אותו בשעות
הכנה, אולם משרתו מפוצלת בין כמה בתי-ספר באופן שאינו מזכה
אותו בשעות הכנה בכל אחד מבתי-הספר בנפרד (כאמור בטבלאות
לעיל), תוסיף ועדת השילוב היישובית את שעות ההכנה שהוא
זכאי להן לאחד מבתי-הספר שהוא עובד בהם.
 
16.4
 
 
הדיווח החודשי לגזברות על עבודת המורה יכלול את שעות ההכנה
שלו כחלק משעות ההוראה ובאותו פיצול.
 
16.5
 
 
מורי השילוב  מספר התלמידים שייתמכו על-ידי 17.
מספר התלמידים הנתמכים על-ידי מורי השילוב במסגרת חינוכית מסוימת הוא
פועל יוצא של גורמים אחדים:
 
 
מכסת שעות השילוב הנתונה לכל מסגרת חינוכית א.   
מספר שעות הטיפול שהוקצו לכל  תלמיד על ידי הצוות הבין-מקצועי ב.   
שיטת הטיפול המותאמת לכל תלמיד - פרטנית או קבוצתית (גודל הקבוצה
מותאם לאופי הטיפול)
 
ג.   
היקף המשרה של כל אחד ממורי השילוב ומספר המוסדות שבהם
משרתו מפוצלת, כדלקמן:
 
ד.   
 
 
מספר התלמידים 
המרבי לטיפול
מספר המוסדות שבהם 
המשרה מפוצלת
מספר ש"ש עבודה בפועל 
(לא כולל שעות הכנה)
22  1  28‎-25 
20  2 
18  3 
15  4 
12  5 
18  1  24‎-21 
16  2 
14  3 
12  4 
10  5 
15  1  20‎-17 
14  2 
13  3 
10  4 
8  5 
 
מספר התלמידים 
המרבי לטיפול
מספר המוסדות שבהם 
המשרה מפוצלת
מספר ש"ש עבודה בפועל 
(לא כולל שעות הכנה)
16  1  16‎-13 
11  2 
10  3 
8  4 
7  5 
9  1  12‎-10 
8  2 
7  3 
6  4 
5  5 
 הערה: עבודה בתוך מרכז טיפולי נחשבת לעבודה במוסד אחד.  

לבירורים נוספים אפשר לפנות אל האגף לחינוך מיוחד,
למפקח הממונה על השילוב, טל' 02‎-5603280 ו-03‎-6931804.


נספחים  18.
נספח 1 מפתחות ההקצאה של שעות השילוב
נספח 2 שאלון הפניה לתלמיד/ה הלומד/ת בגן רגיל*
נספח 3 שאלון הפניה לוועדת שילוב בית-ספר
נספח 4 אישור ההורים לפניית ילדים לבדיקה פסיכולוגית
נספח 5 אישור ההורים לפניית ילדים לאבחון דידקטי
נספח 6 פרטיכול ועדת השילוב
נספח 7 החלטת ועדת השילוב
נספח 8 טופס סיכום צרכים לקבלת שירותים משעות השילוב
נספח 9 טופס מיפוי נושאי התמחות של מורי השילוב ברשות המקומית
נספח 10 דוח פתיחת גני ילדים משולבים
נספח 11 דוח פתיחת כיתה משולבת יישובית
נספח 12 טופס בקשה להמרת שעות משעות השילוב לימי הדרכה
נספח 13 דוח נוכחות של עובד/ת המתי''א/המרכז הטיפולי
נספח 14 הודעת זימון להורי תלמיד בגן/בבית הספר לדיון בוועדת שילוב