עולים
עולים 1.7
היערכות לקליטת מורים עולים בהתשס"ד (סג) 1.7‎-2
 
כללי  1.
משרדנו נערך לקליטת מורים עולים לקראת שנת הלימודים התשס"ד
בעוד מועד, כדי שהמנהלים יוכלו להתארגן במערכת השעות לקליטת
העולים. על כן אנו מודיעים על סדרי העסקת המורים העולים. אין ספק
שזו אחת ממשימותיה החשובות של מדינת ישראל בכלל ושל מערכת
החינוך בפרט.
בשנת הלימודים התשס"ד תימשך המגמה לקלוט במערכות החינוך את
המורים העולים שהוכשרו בקורסי התאמה של המחלקה למורים עולים
בהיקף שלא יפחת ממחצית המשרה, והמשרד מקצה שעה שבועית
תמורת שעה שבועית מתקן בית הספר, עד מחצית המשרה, כדלהלן:
בחינוך היסודי: עד 8 ש"ש.
בחטיבת הביניים ובחינוך העל-יסודי: עד 6 ש"ש.
 
 
 
ההיבטים שיש להתחשב בהם בשיבוץ המורים העולים
2.
מורים עולים ישובצו ככל האפשר בבתי הספר שיש בהם מספר רב
של תלמידים עולים וקיימת בהם מסגרת תומכת של הנהלת בית
הספר.
 
א.   
יש לוודא כי המורה העולה ישתלב בהוראת תלמידים ישראלים
ותיקים, כדי שיוכל להתנסות בכל סוגי אוכלוסיות התלמידים בבית
הספר.
 
ב.   
מנהל בית הספר יעשה מאמץ להגדיל את היקף העסקתו של המורה
העולה מתקן בית הספר, כדי שהמורה יוכל להתמסר לעבודת
ההוראה ללא צורך בחיפוש מקורות פרנסה נוספים.
 
ג.   
כדי להקל על קליטתו של המורה יש להימנע משיבוצו בכיתות
מאוכלסות או בעייתיות. מוצע להעסיקו בשלב ראשון בשיעורי עזר
ובהקבצות בחצאי כיתות, ובהדרגה לשלבו בכיתות רגילות.
 
ד.   
מנהלי בתי הספר מתבקשים לדאוג לליווי המורים העולים בשנת
עבודתם הראשונה ולהצמיד חונך מצוות בית הספר לכל מורה (עם
אישור השעות נשלחות אל מנהלי בתי הספר הנחיות לקליטת המורה
העולה).
 
ה.   
 
הקריטריונים להעסקת מורים עולים  3.
תינתן עדיפות למסיימי קורסי התאמה מטעם המחלקה למורים
עולים.
 
א.   
תאריך העלייה של המורים הוא מ-י"ז באלול התשנ"ו (1.9.96)
ואילך. במקרים חריגים תאושרנה שעות גם למי שעלה לפני תאריך
זה.
 
ב.   
הוקצו שעות מקבילות להעסקתם מתקן בית הספר (שעה תמורת
שעה) או ממקור אחר.
 
ג.   
גננות תוכלנה לקבל 2 שעות שבועיות מהמשרד כנגד שעה שבועית
אחת.
 
ד.   
מורים שעלו ארצה לאחר י"ג בטבת התשנ"ט (1.1.99) ולא קיבלו כל
סיוע יוכלו לקבל שעה תמורת שעה, עד  2/3 המשרה.
 
ה.   
תינתן עדיפות בחלוקת השעות למפרנס ראשי.  ו.   
לא תינתנה שעות לבית ספר שאין לו סמל מוסד מוכר על ידי
המשרד.
 
ז.   
ניתן אישור בכתב על העסקת העולה ממי שהוסמך לכך במשרדנו.  ח.   
בחמ"ד יש לדאוג להתאמת המורה כמקובל.
 
ט.   
 
לתשומת לב המנהלים  4.
דין השעות הניתנות על ידי משרדנו כדין שעות תקניות לכל דבר
ועניין. האישור תקף לשנה אחת בלבד.
 
א.   
מורה עולה שיפסיק את עבודתו מכל סיבה שהיא, השעות מתבטלות
אוטומטית, ואין המחוז רשאי לנצלן למטרות אחרות. המנהל יודיע על
כך למפקח על קליטת מורים עולים במחוז.
 
ב.   
אין להעסיק מורים ללא קבלת אישור בכתב ממי שהוסמך לכך.  ג.   
מנהל שלא יקצה שעות במקביל לא ייכלל בהסדר זה.  ד.   
תושבים חוזרים יגישו בקשה להשלמת שכר בצירוף אישור ממשרד
הקליטה המעיד על זכאותם לסיוע.
 
ה.   
בבתי ספר מקיפים יש לציין בטופס הבקשה להעסקת המורה (ראה
טופס 1 בנספח שלהלן), אם הכוונה להעסקת המורה בחטיבת
הביניים או בחטיבה העליונה באותו סמל מוסד.
 
ו.   
מנהלים שייכללו בתכנית זו ידאגו, בסופו של התהליך, להעסיק את
המורים העולים מתקן בית הספר בסיום השנה השנייה.
 
ז.   
את הבקשות יש להפנות בכל מחוז למפקח המחוזי על המורים
העולים (בנספח שלהלן מובאת רשימת המפקחים על המורים העולים
במחוזות ושעות הקבלה שלהם).
 
ח.   
יש להגיש את הבקשה עד י"ז באב התשס"ג (15.8.03), ומוקדם ככל
האפשר.
 
ט.   
מספר השעות המוקצות לנושא הוא מוגבל.
 
י.   
תהליך הקליטה של מורה עולה במערכת החינוך
 
5.
המורה העולה, שסיים קורס התאמה באחת
המכללות, פונה אל המפקח על מורים עולים
במחוז.
א.   
המורה העולה ממלא טופס בקשה לשעות (טופס 1
בנספח שלהלן) ומחתים את מנהל בית הספר
המתואם עם המפקח הכולל או המקצועי.
 
ב.   
 המורה או המנהל מחזיר את הבקשה למפקח ג.   
המפקח על מורים עולים ממליץ על שיבוץ המורה
העולה בעבודה.
 
ד.   
הבקשה עוברת מהמפקח המחוזי אל מנהל
המחלקה.
 
ה.   
אישור סופי של מנהל המחלקה מועבר למפקח על
המורים העולים במחוז ולמנהלי בתי הספר.
הפעלת השעות תתאפשר לאחר אישור
מחלקת התקן במחוז.
 
ו.   
המפקח על מורים עולים דואג למילוי כל הטפסים
הנדרשים לצורכי קליטת מורה חדש במערכת.
 
ז.   
הערה: עבור מורים שישובצו בחמ"ד יש לקבל גם את
אישורה של מועצת החמ"ד.
 
 
 
נוהל הדיווח לקבלת משכורת  6.
בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים תועברנה השעות דרך מדור התקן,
והדיווח ייעשה כמקובל לגבי מורים רגילים, בפיצול משרה 00 או
בפיצול משרה 03 בחטיבות הביניים.
השעות ממשרד הקליטה תועברנה דרך הגזברויות בצירוף אישור
בכתב ממנהל המחלקה, ותדווחנה בפיצול משרה 31.
בחינוך העל-יסודי תשלמנה הבעלויות את שכר המורים, והן תקבלנה
החזר דרך השכל"ם, לאחר דיווח תלת-חודשי למנהל המחלקה על גבי
הטופס שיישלח לבתי הספר (טופס 2 בנספח שלהלן).
 
 
7. נספח
טפסים למורים ורשימת המפקחים על מורים עולים
טופס 1 - בקשה להשלמת שכר
משרד החינוך, מינהל כוח אדם בהוראה, תיאום ובקרה - המחלקה
לקליטת מורים עולים

המורה

_________  _________  _________  ________   ____________
שם משפחה   השם הפרטי   מספר הזהות   ארץ המוצא   תאריך העלייה
__________  ____________  _____________   ________________
תאריך הלידה   מס' תעודת העולה   מקצוע ההוראה   הוותק בהוראה בישראל
הכתובת:_________________________________________________
            רחוב      מספר     יישוב      מיקוד      מס' הטלפון      קידומת
המצב המשפחתי: רווק / נשוי / אלמן / גרוש+____________ ילדים. מפרנס: ראשון/שני.
סיימתי קורס התאמה ב: _________בתאריך:________חתימה_________


מנהל ביה"ס
אני, הח"מ, מנהל ביה"ס:

                                        ממ'/ממ"ד/מוכר    משה"ח/פרטית
___________    __________  __________  __________  ___________
שם ביה"ס         סמל המוסד         המגמה            הבעלות             המחוז

יסודי/חט"ב/חט"ע*
__________  __________  __________  ___________
(היקף במעגל)     כתובת ביה"ס     מס' הטלפון    הקידומת
מתחייב להעסיק את המורה הנ"ל ב______________ שעות תקניות ומבקש להקצות עוד_________
שעות על-תקניות, ובסה"כ יעבוד המורה בביה"ס ___________שעות.
ידוע לי כי אין להעסיק מורה בשעות על-תקניות אלא לאחר קבלת אישור
בכתב ממנהל המחלקה והעברת השעות ממדור התקן במחוז.

_____________  __________  ______________
תאריך              שם המנהל        חתימה וחותמת ביה"ס

הממונה על המורים העולים (במחוז)
המורה הנ"ל סיים קורס התאמה ב______________________________________
ממליץ / לא ממליץ להקצות לנ"ל_______________________________________   שעות על תקניות.
שם____________ חתימה________ תאריך___________

החלטת מנהל המחלקה
מאשר / לא מאשר להקצות לנ"ל______________________ ש"ש על תקניות.

תאריך__________________ חתימה_______________

הוקלד בתאריך______________ תאריך תחולה:______________ נשלח:_____________


הערות: _________________________________________________

* בתי ספר מקיפים יציינו במדויק את ייעודן של השעות (חט"ב או חט"ע, תקן או שכל"ם).
טופס 2 - דיווח רבעוני על העסקת מורים בעל-יסודי
מדינת ישראל
משרד החינוך, מינהל כוח אדם בהוראה, תיאום ובקרה
המחלקה לקליטת מורים עולים

תאריך:__________________

אל: מר מיכאל כהן, סגן מנהל מינהל כוח אדם בהוראה, תיאום ובקרה
מאת:___________ מנהל ביה"ס________________ סמל המוסד ________________טל'____________


הנדון: העסקת מורים עולים בשנה"ל התשס"ד

הריני לאשר בזה כי המורים הר"מ עובדים בבית ספרנו:

החודשים  מקצוע ההוראה  מס' ת"ז שם פרטי שם משפחה
             
   ___ש"ש  ___ש"ש  ___ש"ש         
   ___ש"ש  ___ש"ש  ___ש"ש         
   ___ש"ש  ___ש"ש  ___ש"ש         
   ___ש"ש  ___ש"ש  ___ש"ש         
   ___ש"ש  ___ש"ש  ___ש"ש         
   ___ש"ש  ___ש"ש  ___ש"ש         
   ___ש"ש  ___ש"ש  ___ש"ש         היישוב _________שם המנהל/ת____________ חתימה וחותמת של ביה"ס________________

רשימת המפקחים על המורים העולים במחוזות ושעות הקבלה
שלהם

 
מס' הטלפון  הכתובת  ימי
קבלת
קהל
 
השם הפרטי 
ושם המשפחה
המחוז
02‎-5604711
02‎-5604705/6
 
כנפי נשרים 15,
ג' שאול, ירושלים
 
בתיאום
מראש
 
מיכאל כהן,
סגן מנהל המינהל
 
המטה
 
02‎-5601637 
פקס'
03‎-5601618
כנפי נשרים 22,חדר 451  
קומה 4, גבעת שאול
ב', 15.30‎-12 
ד', 15.30‎-12
זהבה אפרתי  ירושלים ,מנח"י 
03‎-6896308 
פקס' 03‎-6896647
03‎-6896611
בניין מושקוביץ,  
השלושה 2,קומה 9, חדר 936, ת"א
ב', 15‎-9  אורית פריידנרייך  תל-אביב 
03‎-6896609  
פקס' 03‎-6896647
בניין מושקוביץ,  
השלושה 2 קומה 14, חדר 1429, ת"א
ב', 15‎-9  
ג', 15‎-10
איילה ניקולא  מרכז 
03‎-6898757  
פקס' 03‎-6898759
בניין מושקוביץ,  
השלושה 2 קומה 3, חדר 304, ת"א
ב', 16‎-10  
(בשאר הימים
להתקשר טלפונית)
חיה שבח  המינהל לחינוך התיישבותי 
04‎-8632676  
פקס' 04‎-8632575
רח' פל-ים 15, קריית הממשלה, חיפה  א', 13‎-8  
ג', 16‎-8
אורי כהן  חיפה 
04‎-6500177  
פקס' 04‎-6500281
בית הממשלה,  
קומה 4, חדר 614, הקריה נצרת עלית
ב', 16‎-11  עינת ברגר  צפון 
08‎-6263332  
פקס' 08‎-6263104
רח' התקווה 4, באר שבע  ב', 16‎-11  גלינה יונין  דרום לפרטים יש לפנות אל מר מיכאל כהן, סגן מנהל המינהל לכוח אדם
בהוראה, תיאום
ובקרה ומנהל המחלקה למורים עולים, טל' 02‎-5604705/6.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/10, א' סיון תשס"ג, 1 ביוני 2003