תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
התאריכים הקובעים להשתתפות תלמידים בתחרויות
ספורט של בתי הספר בהתשס"ד
(סג) 9.3‎-4
בשנת הלימודים התשס"ד יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידים אשר
תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא (לפי סעיף 11 לחוק לימוד חובה):
לכיתות ז'-ח': א' בטבת התש"ן (29.12.89). מותר לשתף חריג גיל אחד
יליד א' בטבת התשמ"ט (9.12.88) ואילך.
- 
לכיתות ט': א' בטבת התשמ"ט (9.12.88). מותר לשתף חריג גיל אחד
יליד א' בטבת התשמ"ח (22.12.87) ואילך.
- 
לכיתות י'-י"ב: א' בטבת התשמ"ו (13.12.85). מותר לשתף חריג גיל
אחד יליד א' בטבת התשמ"ה (25.12.84) ואילך.
- 
לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שיש בהם אליפות בינלאומית: מירוצי
שדה, ניווט, טניס שולחן, כדורעף וכדוריד): .1.1.87
- 
לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שתלמידינו אינם משתתפים באליפויות
הבינלאומיות שלהם: א' בטבת התשמ"ז (2.1.87).
- 
לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: א' בטבת התשמ"ו
(13.12.85).
 
- 
ההרשמה הפתוחה לאליפויות הארציות לבתי-הספר בשנת הלימודים התשס"ד
וההרשמה הפתוחה לאליפויות הארציות לקביעת בתי-הספר המועמדים לייצג
את הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך באליפויות בינלאומיות (I.S.F)
תסתיימנה ביום שישי, כ' בסיוון התשס"ג (20.6.03).
בית-ספר שלא קיבל טופסי רישום יפנה למפקח על החינוך הגופני במחוז ו/או
יוריד את קובצי ההרשמה מאתר התאחדות הספורט לבתי-הספר:
.Schoolsport.walla.co.il


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך
הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-6896136.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/10, א' סיון תשס"ג, 1 ביוני 2003