לטוב הז רזוח


ךוניחה תודסומב םייח תוחרוא .2
תואירב 2.2
ןגב דלי לש ותואירב בצמ לע הרהצה 2.2-28
 
2002 רבמטפסב 1
 
   הלוחת ךיראת
ףיעס תבחרה
רזוחב 2.2-19
עבקה תוארוה
(א)4/אס


לטוב הז רזוח

     םוסרפה תרטמ


דליה רובע חיטבהל תדעוימ םדלי לש ותואירב בצמ לע םירוה תרהצה
ךרעיי ןגה תווצ .םוריח הרקמבו הרגשב םינוכנ לופיטו תוכרעיה ,תוגהנתה
תונמיהמהו ןכותה יפ לע קר םייופצ יתלב םיבצמלו תומייק תואירב תולבגמל
תננגה הנפת ,יעוצקמ ץועיי שרדנשכ ,םידחוימ םירקמב .םירוהה תרהצה לש
.תואירבה תכשלל וא בלח תפיט תוחאל ןגה תלהנמ
םירוהל ןגה תלהנמ תננגה ידי לע רסמיהל בייח תואירבה תרהצה ספוט
דחוימ קיתב וקיותי תואירבה תרהצה יספוט .םידומיל תנש לכ תליחתב
.שרדיישכל ןימז היהי םהב עדימהש ידכ ,שיגנ םוקמב וקזחויו
אלו ינוציח םרוג םושל רסמיי אלו ,יוסח אוה םירוהה ידי לע ןתינש עדימה
.ןגב תוכרעיהו לופיט טעמל ,שומיש לכ וב השעיי
תרימשב לבוקמכ םידומיל תנש לכ םותב ורמשיי תואירבה תרהצה יספוט
.תויאופר תומושר
(תירבעב אלו) תיברעב םדלי לש ותואירב בצמ לע ריהצהל םירחובה םירוה
.תאז תושעל םיאשר


,ונדרשמב תואירבה םוחת לע תחקפמה לא תונפל רשפא תולאשב
.02-5603451 'לט ,הנביל תיריע 'בגה


לארשי תנידמ
ךוניחה דרשמ
תוגוגדפה תוריכזמה

תואירבה לע חוקיפה

:ספוטה תמגוד ןלהל
ידלי לש ותואירב בצמ לע הרהצה

___________________________ :ןגה תלהנמ תננגה :לא
___________________________:ה/דליה ירוה :תאמ
______ ליג __________ז"ת 'סמ
_______________ החפשמ םשו יטרפ םש
_____________:בושייה ______________:םידלי ןג
.(המיאתמה תורשפאה תא לוגיעב ןמס) :יכ ה/ריהצמ ינא
ףתתשהל יתבמ/ינבמ תוענומה תויתואירב תולבגמ לע יל עודי אל
.ומעטמו ןגב תכרענה תוליעפב
 
 .1
תיקלח/האלמ תופתתשה תוענומה תויתואירב תולבגמ יתבל/ינבל שי
 :ןמקלדכ ,ומעטמו ןגב תכרענה תוליעפב
 .2
 תינפוג תוליעפ  -  
 םילויט  -  
 __________________-:תרחא תוליעפ  -  
_____________________________________
_____________________:הלבגמה רואית
_________________________________
_______________:ידי לע ןתינש יאופר רושיא ףרוצמ
________________________________ :הפוקתל
 
,םירוענ תרכוס ,המטסא ןוגכ) תינורכ תיתואירב הלבגמ יתבל/ינבל שי
.('דכו היספליפא
_______________________ :ידי לע ןתינש יאופר רושיא ףרוצמ
__________________________________ :הפוקתל
הלבגמה ןיגב הקוצמ תעשב היינפל ןופלט רפסמו תבותכ ,םש
:תיתואירבה
______________________________________
 
 .3
םיינמז הלבגה וא יוניש לכ לע ןגה תלהנמ תננגל עידוהל ת/בייחתמ ינא
.יתב/ינב לש תואירבה בצמב ולוחיש םיעובק וא
הנושארה הרזעה תא שיגהל ןגה תלהנמ תננגה תא תוחנהל ת/יארחא ינא
.םוריח ירקמב
 
 .4

____________הרוהה תמיתח
____________ הרוהה םש
____________ ךיראתעבק תוארוה


2002 רבמטפסב 1 ,ב"סשת לולא ד"כ ,(א)1/גסשת ל"כנמ רזוח