ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
הקפדה על ציון התאריך העברי 3.1‎-14
 
1 בספטמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


כל המחנכים והמורים למקצועותיהם יקפידו על רישום התאריך העברי
בהודעות בית-הספר, על לוח הכיתה יום-יום וכיו"ב.
יש להקפיד שבכל המכתבים והמסמכים של מוסדות החינוך יירשם התאריך
העברי נוסף לתאריך הכללי. המורים גם יורו לתלמידים לציין את התאריך
העברי במחברותיהם, בעבודותיהם וכיו"ב.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/1(א), כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002