ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
אישור השימוש בפרסומת מסחרית 3.7‎-24
 
1 בספטמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
הרחבת של סעיף
3.7‎-11 בחוזר
הוראות הקבע
תשס/7(א)
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


כל פעילות הנערכת במסגרת של בתי ספר וגני ילדים מטעם יחידה במשרד או
מטעם גוף מסחרי ומשלבת פרסומת מסחרית חייבת לקבל את אישור הוועדה
לאישור השימוש בפרסומת מסחרית במוסדות החינוך.
היתר הוועדה ניתן לתקופה קצובה, ובכל אישור מטעמה נקוב תאריך תפוגה.
לפיכך, החל מ-כ"ד באלול התשס"ב, 1.9.02, מוסדות חינוך, אגפי המשרד או
גופים חיצוניים ומסחריים המבקשים לפעול בפעילות המשלבת פרסומת
מסחרית חייבים לקבל אישור עדכני תקף לשנת הלימודים התשס"ג ואילך.
יש לפנות אל הוועדה באמצעות טופס שאפשר לקבלו באתר האינטרנט הזה:
http://www.education.gov.il/mazkirut_pedagogit/download/tofes_bakasha.rtf.


בשאלות אפשר לפנות אל יו"ר הוועדה, הגב' עירית ליבנה, טל'
02‎-5603451.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/1(א), כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002