החלק שעוסק בלימודי האנגלית מבוטל
למעבר להוראה המעודכנת
בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות באנגלית ובמתמטיקה: הפעלת מבנה
הצבירה
4.3‎-17
 
1 בספטמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


מודל הצבירה פותח בהתאם למדיניות החדשה שהוצעה על ידי משרד החינוך,
המאפשרת צבירה של ציונים בבחינת הבגרות ברמה מסוימת, במטרה להשיג
רמה גבוהה מהרמה הקודמת. מתכונת זו נועדה לשפר את סיכויהם של
תלמידים רבים יותר לזכות בתעודת בגרות לפי יכולתם ולפי קצב ההתקדמות
האישי שלהם. כמו כן אנו צופים שתכנית צבירה זו תעודד תלמידים רבים
יותר להשביח את איכות תעודת הבגרות שלהם על ידי העלאת מספר היחידות
לבגרות ותאפשר לבתי הספר את ארגון הלמידה על פי צורכי התלמידים.
תיאור מבנה דגם הצבירה של בחינות הבגרות באנגלית (בכתב)
ובמתמטיקה

הבחינה ברמת י"ל אחת תורכב משאלון א' בלבד.
 
א. 
הבחינה ברמת 3 י"ל תורכב מהשאלונים א', ב' ו-ג'. ערכו של כל אחד
מהשאלונים המרכיבים את בחינת הבגרות של 3 י"ל יהיה % 1/3 33.
 
ב. 
הבחינה ברמת 4 י"ל תורכב מהשאלונים ג', ד' ו-ה'. ערכו של כל אחד
מהשאלונים המרכיבים את בחינת הבגרות של 4 י"ל יהיה % 1/3 33.
 
ג. 
הבחינה ברמת 5 י"ל תורכב משאלונים ה' ו-ו'. ערכם של השאלונים
המרכיבים את בחינת הבגרות של 5 י"ל יהיה % 1/3 33 לשאלון ה'
ו-% 2/3 66 לשאלון ו'.
 
ד. 
תכנית הבחינה, משך הבחינה והמבנה של כל שאלון יפורסמו בחוזרי
המפמ"ר.
להלן תיאור הרכבי הרמות השונות בטבלה:

מבנה מודל הצבירה של בחינות הבגרות
ו  ה  ד  ג  ב  א 
2/3% 66  1/3% 33  1/3% 33  1/3% 33  1/3% 33  1/3% 33 
               1 י"ל 
            3 י"ל   
      4 י"ל       
5 י"ל           
יישום הדגם
מבנה הצבירה יופעל החל משנת הלימודים התשס"ג. תלמידים שיתחילו
ללמוד בכיתה י' בשנת הלימודים התשס"ג ייבחנו לפי המבנה החדש
(פרט לתלמידים דוברי אנגלית ולתלמידים מצטיינים המעוניינים
להיבחן באנגלית לפי המתכונת הישנה בסוף כיתה י', דבר המחייב את
אישור הפיקוח על הוראת האנגלית במחוז).
 
א. 
בשנת הלימודים התשס"ג אפשר יהיה להיבחן לקראת הצבירה בשאלון
א' בלבד.
 
ב. 
תלמידים שיהיו בשנת הלימודים התשס"ג בכיתה י"א או י"ב ייבחנו על
פי התכניות שהתחילו בהן בכיתה י'.
 
ג. 
החל ממועד קיץ התשס"ו יבוטלו השאלונים שחוברו בהתאם לתכניות
הלימודים הישנות, וכל הנבחנים, כולל נבחני המשנה והנבחנים
האקסטרניים, ייבחנו במבנה הצבירה, באנגלית לפי תכנית הלימודים
החדשה ובמתמטיקה לפי התכנית המאוחדת.
 
ד. 
החל מתחילת שנת הלימודים התשס"ג תתקיימנה השתלמויות מורים
מטעם הפיקוח המקצועי שמטרתן לתת למורים את הכלים הנדרשים
להובלת השינויים בבחינות הבגרות. תהיה חובת השתתפות של מורה
אחד לפחות המלמד כיתות לבחינות הבגרות מכל בית ספר, בכל מקצוע.
 
ה. 


לבירורים ולהבהרות אפשר לפנות בכתב אל המפמ"רית להוראת
האנגלית, ד"ר ג'ודי
שטיינר, או אל המפמ"ר להוראת המתמטיקה, ד"ר מיכאל קורן,
משרד החינוך,
בניין לב רם, ירושלים 91911, פקס' 02‎-5603596.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/1(א), כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002