בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
ביטחון 5.3
תיקון סעיף 5.3‎-25 בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב) העוסק
בנוהלי ביטחון בטיולים ובפעילות חוץ בית ספרית
5.3‎-28
 
1 בספטמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
עדכון חוזר תשסא/5(ב)
סעיף 5.3‎-25
 


חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


בשל שינויים בנוהלי הביטחון בטיולים ובפעילות חוץ בית ספרית הנובעים
מהמצב הביטחוני, ובעיקר שינויים בהוראות החירום לזמנים
מיוחדים, אנו מבקשים להחליף את עמודים 6‎-1, 18‎-17 ו-98‎-97 של סעיף
5.3‎-25 בחוזר הוראות הקבע סא/5(ב) בעמודים שלהלן.


בשאלות אפשר לפנות אל הממונה לביטחון מוסדות חינוך ארצי,
מר שאול יגיל, טל' 02‎-5602234.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/1(א), כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002