חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
התנדבות 7.2
התרמות 7.2‎-3
 
1 בספטמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
7.2‎-2 בחוזר
הוראות הקבע
תשס/1 (א)
 
חוזר זה בוטל
  מטרת הפרסום  


כללי  1. 
סעיף זה מבטל את סעיף 7.2‎-2 בחוזר הוראות הקבע תשס/1(א),
וכן את כל הסעיפים הקודמים העוסקים בנושא, ובא במקומם.
 
1.1   
משרד החינוך רואה בפעילות ההתנדבותית למען הזולת ערך
חינוכי רב. חינוך הנוער לאזרחות טובה ורגישות לצורכיהם של
חולים, נכים, פגועים ונזקקים בחברה הוא אחד מיעדיה של
מערכת החינוך.
 
1.2   
הפעילות ההתנדבותית במשך כל שנת הלימודים באופן מעשי
תהיה בתחום ובדרך שתבחר הנהלת בית הספר, בהתייעצות עם
מועצת התלמידים ועם ועד ההורים המוסדי. הפעילות
ההתנדבותית יכולה להיות בקשר עם תכנית "המחויבות האישית"
או במסגרתה.
 
1.3   
ימי התרמה ארציים בהשתתפותם של תלמידים בבתי-הספר
וחניכים בתנועות הנוער הם חלק מפעילות התנדבותית זו. משרד
החינוך מבקש לקיים את מבצעי ההתרמה בכל מוסדות החינוך
בארץ.
 
1.4   

מועדי ההתרמה ושמות העמותות המתרימות  2. 
המועדים של ימי ההתרמה יפורסמו בחוזר "הודעות ומידע" מדי
שנה. העמותות המתרימות תפרסמנה באמצעי התקשורת לסוגיהם
דברי הסבר על תפקידן ועל השימוש המיועד בכספי התרומות.
 
2.1   
הרשויות המקומיות מתבקשות לפרסם את מועדי ההתרמה ואת
שמות העמותות המתרימות, תוך ציון העובדה שההתרמה תתנהל
מדלת לדלת על ידי תלמידי בתי הספר וחניכי תנועות הנוער.
הרשויות תפרסמנה פנייה לאזרחים לקבל את המתרימים בסבר
פנים יפות, כמתחייב מהתרמה הנעשית בהתנדבות, כעזרה לזולת
ושלא על מנת לקבל פרס.
 
2.2   
רשות מקומית רשאית לאשר את קיומם של שני ימי התרמה
מקומיים נוספים, לעמותות מקומיות אשר אינן יכולות להיכלל
בימי ההתרמה הארציים.
יום התרמה מקומי יתבצע רק לאחר ימי ההתרמה הארציים,
בשנת הלימודים (אחרי חג הפסח). אישור יום התרמה מקומי
כרוך בבדיקת מטרות העמותה ודרכי פעולתה על ידי הרשות
המקומית. האחריות על יום התרמה מקומי, על ביטחון התלמידים
ועל כל הנוגע ליום זה היא של הרשות המקומית, לפי ההנחיות
המפורטות להלן.
 
2.3   
עמותה המעוניינת להשתתף בימי התרמה ארציים מתבקשת
להעביר אל הממונה על ההתרמות במשרד החינוך את המסמכים
הבאים עד ליום 1 במאי בשנה הקודמת לשנת ההתרמה:
 
2.4   
תקנון העמותה  (1)   
אישור "ניהול תקין" מאת רשם העמותות במשרד הפנים  (2)   
מאזנים מאושרים על ידי רואה חשבון והאספה הכללית
לתקופה של 3 השנים הקודמות לשנת ההתרמה המבוקשת
 
(3)   
פירוט (בנפרד) של כל הכנסות העמותה על פי מקורותיהן
(ציבורי/פרטי)
 
(4)   
מכתב בחתימת רואה חשבון המפרט את עלות שכרם של 5
מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה
 
(5)   
פירוט השירותים שהעמותה נותנת  (6)   
עלות השירות לציבור הנפגעים  (7)   
פירוט השירותים המיועדים להינתן מכספי התרומות  (8)   
מספר מקבלי השירות ומספר הילדים ובני הנוער מתוכם.
 
(9)   
ועדת מעקב מתמדת, מינויה, הרכבה וסמכויותיה  3. 
שרת החינוך תמנה ועדת מעקב מתמדת לצורך ההתרמות מדלת אל
דלת על ידי תלמידים וחניכי תנועות הנוער.
 
3.1   
הרכבה של הוועדה  3.2   
הממונה על ההתרמות במשרד החינוך, יו"ר הוועדה  -   
נציג היועץ המשפטי של משרד החינוך  -   
נציג משרד העבודה והרווחה  -   
נציג משרד הבריאות  -   
נציג המועצה הלאומית להתנדבות בישראל  -   
נציג ארגון ההורים הארצי  -   
נציג ארגון המנהלים.  -   
סמכויותיה של הוועדה  3.3   
מעקב כדי לוודא שהעמותות שניתן להן היתר להתרמות
בסיוע תלמידים וחניכים של תנועות הנוער עומדות בתבחינים
כפי שנקבעו וממלאות את הדרישות המפורטות בחוזר
המנכ"ל
 
(1)   
ביטול ההיתר לעמותה שאינה עומדת בתבחינים שנקבעו או
שאינה ממלאת אחר הדרישות
 
(2)   
דיון בבקשות למתן היתרים לעמותות נוספות אשר במרוצת
הזמן תוכלנה להוכיח כי הן עונות על התבחינים שנקבעו
 
(3)   
קביעת הרכב האשכולות ומועדי ההתרמה מדי שנה  (4)   
שינוי היחס שנקבע לחלוקת ההכנסות וההוצאות בין
העמותות שהן אשכול מסוים כתוצאה משינויים שיחולו
בתקציביהן של העמותות או כתוצאה מקביעת פרמטרים
משוכללים יותר לקביעת היחס של החלוקה.
 
(5)   
הוראות ונהלים לקראת יום ההתרמה  4. 
העמותות תקיימנה פעולות הדרכה והסברה בבתי הספר ובתנועות
הנוער על מטרות העמותה, על מטרות יום ההרתמה ועל השימוש
שייעשה בכספי התרומות. קיום פעולות ההסברה לפני יום
ההתרמה הוא תנאי לקיום ההתרמה.
 
4.1   
בעת ניהול פעולת ההדרכה וההסברה תפורטנה הצעותיה של כל
עמותה לגבי הפעילות ההתנדבותית שתלמיד וחניך תנועת הנוער
יתבקש לקחת בה חלק במשך כל ימות השנה.  
4.2   
חומר ההסברה שיימסר בכתובים יאושר מראש על ידי משרדנו.  4.3   
עמותות לא תתקשרנה ישירות עם בתי הספר או עם תנועות הנוער
אלא לאחר שמחלקת החינוך ברשות המקומית תמסור להן אילו
בתי ספר הוקצו ליום ההתרמה שלהן. הרשות המקומית תעביר
למנהל המחוז של משרדנו את רשימת בתי-הספר המשתתפים בכל
יום התרמה.
 
4.4   
ההחלטה על השתתפות או על אי-השתתפות של תלמידי בתי הספר
ביום התרמה, וכן ההחלטה אם בית הספר כולו יתנדב לאשכול של
עמותות מסוים או ששכבות מסוימות תתנדבנה להתרמה
לאשכולות של עמותות שונות - החלטות אלה תתקבלנה על ידי
הנהלת בית הספר בהתייעצות עם מועצת התלמידים ועם ועד
ההורים המוסדי. בדרך זו יוחלט גם לגבי ההשתתפות בהתרמה
מקומית.
 
4.5   
מנהל בית הספר ימסור הודעה על ההחלטות המפורטות ב-4.5 בכל
ההקדם למנהל המחלקה לחינוך של הרשות המקומית. ההודעה
בדבר התנדבות של תנועות נוער תימסר אף היא למנהל המחלקה
לחינוך ברשות המקומית, על-ידי מרכז הסניף או השבט.
 
4.6   
מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית יעשה כמיטב יכולתו
לווסת את ההתנדבות למען אשכולות של עמותות.
 
4.7   
כללים לקיום יום התרמה והוראות ביטחון ובטיחות  5. 
מנהל בית הספר, או מי שהוסמך מטעמו, אחראי לקיומו של יום
ההתרמה, שהוא חלק מהתכנית החינוכית להתנדבות ולעזרה
לזולת בבית הספר.
 
5.1   
תלמיד ישתתף בהתרמה רק אם הביע את רצונו להשתתף. לא
תינקט כל סנקציה נגד תלמיד שאינו משתתף בהתרמה משום
שאינו מעוניין בכך או משום שהוריו אינם מסכימים. הורי
התלמיד יאשרו בכתב את הסכמתם להשתתפות ילדם במבצע
ההתרמה.
 
5.2   
ההנחיות ליום ההרתמה תימסרנה לתלמידים על ידי מנהל בית
הספר או על ידי מי שהוסמך מטעמו, בנוכחות נציג של אחת
העמותות באשכול של העמותות השותפות ליום ההתרמה.
 
5.3   
יום ההתרמה יתחיל ויסתיים בבית הספר. ההתרמה לא תארך
יותר משלוש שעות, לא תתחיל לפני השעה 14, ותסתיים בבית
הספר לא יאוחר מהשעה 18 בחורף ומהשעה 19 בקיץ.
 
5.4   
התנאי לקיום ההתרמה הוא שיימצא בבית הספר במשך כל שעות
ההתרמה, משעת ההתחלה ועד לשובם של כל התלמידים, אחראי
מטעם בית הספר.  
5.5   
האחראי שמונה על ידי מנהל בית הספר או על ידי מרכז הסניף של
תנועות הנוער יערוך רישום של התלמידים המתנדבים היוצאים
להתרמה, תוך ציון האזורים המדויקים שהתלמידים נשלחו
אליהם. ברשימה תצוין שעת חזרתו של כל תלמיד ותלמיד.
כותרת המסמך תהיה "רשימת התלמידים של בית-הספר (שם
ביה"ס) שהתנדבו ויצאו להתרמה ביום (תאריך)". המסמך יישמר
בבית הספר או במזכירות סניף תנועת הנוער.
 
5.6   
נציג העמותות המתרימות יפרט לתלמידים את אזורי ההרתמה
בכתב (ורצוי בדפוס), וימסור את תווי הזיהוי החיצוניים (רצוי
בצבע זוהר), את פנקסי הקבלות ואת התוויות הדביקות
(המאשרות כי התורם אכן תרם), ובכולם יצוין בצורה בולטת סמל
יום ההרתמה והתאריך. לא תודבק תווית על מזוזת הדלת אלא
בהסכמת התורם.
 
5.7   
נציג העמותות יערוך רישום שיפרט את מספר הזיהוי של פנקסי
הקבלות הנמסרות למתרימים ואת סכום הקבלות בפנקס - הכול
על טופס מוכן מראש.
 
5.8   
נציג העמותות ישהה בבית-הספר (או בקן תנועת הנוער) כל משך
ההתרמה, יוודא את שובם של כל הזוגות ויקבל מהתלמידים
בחזרתם את הכספים שנתרמו ואת יתרת הקבלות, וירשום את
הפרטים בטופס הנזכר לעיל.
 
5.9   
כל התלמידים המשתתפים בהתרמה יחזרו לבית הספר בסיומה,
וימסרו את כספי התרומה שנאספו לנציגי העמותות, וכן ימסרו את
יתרת הקבלות ואת התוויות הדביקות שלא נעשה בהן שימוש.
במועצות אזוריות ובמושבים ייקבעו סידורים מקומיים אחרים
להחזרת הכספים ביום שאחרי ההתרמה.
 
5.10
 
 
מורים לא יהיו מעורבים בענייני כספים וקבלות.  5.11
 
 
כספי התרומות שנמסרו לנציגי העמותות יופקדו באותו ערב בסניף
בנק (שתואם מראש), בחשבון שבו תהיה זכות חתימה משותפת
לנציגי כל העמותות הכלולות באותו אשכול של עמותות שלמענן
בוצעה ההתרמה.
 
5.12
 
 
התלמידים יצאו להתרמה בזוגות או בשלשות. בשום אופן לא יצא
תלמיד לבדו. לא יישלחו תלמידים לאזורים מבודדים או חשוכים.
לתלמידים יינתן סימן זיהוי ברור ובולט לשרוול או לדש, ורצוי
שיהיה זוהר.
 
5.13
 
 
לכל זוג תלמידים (או שלשה) ייקבע אזור התרמה מוגדר ומוכר,
ותימסרנה הנחיות ברורות איך להגיע לאזור ואיך לחזור ממנו.
יובהר לתלמידים שחל איסור לבצע התרמות מחוץ לאותו אזור
שנקבע.
 
5.14
 
 
התלמידים יתודרכו בנושאי הזהירות בדרכים, כללי הבטיחות
ואיסור הנגיעה בחפצים חשודים.  
5.15
 
 
התלמידים יתודרכו גם איך לפנות לתורמים ואיך להציג את עצמם
ולהסביר מדוע באו ולשם מה. בשום אופן לא ייכנסו תלמידים
לדירה, אף אם יוזמנו בנימוס.
 
5.16
 
 
לא יימסר לתלמידים המתרימים חומר הסברה בכתב לחלוקה בעת
ההרתמה. יש אפשרות שהקבלה תכלול הסברים.
 
5.17
 
 
בכל מקרה של ניסיון שוד ימסרו התלמידים המתרימים את כספי
התרומות ללא מאבק, יחזרו מיד לבית הספר, וידווחו על האירוע
לאחראי ולנציג העמותות. האחראי ונציג העמותות יגישו תלונה
מתאימה למשטרה, וידווחו במקביל על האירוע לחדר המצב
במשרדנו.
 
5.18
 
 
אם יצאו באותו היום להתרמה תלמידים מכיתות ו' עד י"ב
ומקביליהם בתנועות הנוער, יצא המתנדב עם תנועת הנוער, אלא
אם כן יסוכם אחרת.
 
5.19
 
 
לא יאוחר מחודש ימים לאחר ההתרמה יודיע נציג העמותות
לבית-הספר, כמה כסף אספו תלמידיו, וכמה כסף נאסף בסך הכול
ביום ההרתמה כולו.
 
5.20
 
 
העמותות מנועות מלתת למתרימים כל תגמול עבור ההשתתפות
בהתרמה, שהיא כאמור בהתנדבות מלאה. רצוי כי העמותות
תנפקנה לבית-הספר, לתנועת הנוער ולמתרימים תעודות כבוד
והוקרה על לקיחת חלק ביום ההתרמה. כמו כן אפשר להעניק
לבתי ספר מצטיינים פרס עידוד חינוכי.
 
5.21
 
 
הרשות המקומית תודיע מראש למפקד המשטרה במקום על קיום
יום ההתרמה, ותמסור לו את רשימת בתי-הספר ותנועות הנוער
המשתתפים ביום ההתרמה, את אזורי ההתרמה, את זמן ההתרמה
ואת סניף הבנק שיופקדו בו כספי התרומות.
 
5.22
 
 
אגף הביטחון במשרד החינוך יודיע לכוחות הביטחון על קיומם של
ימי ההתרמה.
 
5.23
 
 
המשרד יפנה לאגף החקירות במטה הארצי של משטרת ישראל
בבקשה שלפיה תעביר המשטרה הודעה מתאימה על כל תלונה
שהוגשה ונחקרה (לרבות תוצאות החקירה) לממונה על ההתרמות
במשרד.
 
5.24
 
 
העמותות המתרימות רשאיות לבטח את התלמידים ואת החניכים
המתרימים כפי שתמצאנה לנכון.
 
5.25
 
 
כל הנאמר כאן לגבי בית הספר, לגבי מורה ולגבי מנהל יחול
בתיאומים המחויבים גם על תנועות הנוער.
 
5.26
 
 
תבחינים (מצטברים) למתן היתרים לעמותות להסתייע
בתלמידים במבצעי התרמה
 
6. 
רק לעמותות העומדות בכל התבחינים דלהלן יינתן היתר להסתייע
בתלמידים ובחניכי תנועות הנוער לצורך התרמות מדלת לדלת.
 
6.1   
תאושר להתרמה עמותה שלא למטרות רווח, הנותנת בהתנדבות או
תמורת תשלום סמלי שירות וסיוע פעיל וישיר לחולים, לנכים
ולפגועים ("סיוע פעיל" אינו סיוע כספי, ולכן כל עמותה שעיקר
עיסוקה הוא מתן כסף תיחשב כאילו עיקר פעולתה מתן סיוע
כלכלי ולכן אינה עומדת בתבחינים; "ילדים פגועים" הם ילדים או
בני נוער הנתונים במצוקה או במצבי סיכון נפשיים או תפקודיים
בשל בעיות וקשיים הנובעים מהתעללות פיזית או מינית ו/או
נפשית ו/או קשיי תפקוד במשפחתם ובסביבתם). "שירות" לעניין
סעיף זה הוא סיוע רפואי, גופני או נפשי, וכן סיוע ברכישת ציוד
רפואי ומכשור שאינם מסופקים לאוכלוסיות היעד על ידי
המבטחים הרפואיים או על ידי משרד או גוף ממשלתי או על-ידי
השלטון המקומי.
 
6.2   
תאושר להתרמה עמותה שבין מקבלי השירות שלה יהיה אחוז
הילדים ובני הנוער מגיל הלידה ועד גיל 21 לא פחות מ-15%
(ראה חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988).
 
6.3   
תאושר להתרמה עמותה היכולה להוכיח פעילות ומתן שירות וסיוע
בכל רחבי הארץ, או לפחות בשלושה מחוזות (לפי חלוקה מחוזית
של משרדנו) ובלא פחות מ-15 יישובים.
 
6.4   
תאושר להתרמה עמותה הנכונה לתת שירות וסיוע לנפגעים ללא
הבדל דת, מין וגזע.
 
6.5   
תאושר להתרמה עמותה שאינה קשורה או מזוהה עם גופים
פוליטיים או מפלגתיים ואינה מקבלת תקציבים מגופים כאלו.
 
6.6   
תאושר להתרמה עמותה שאינה מעסיקה לצורך הניהול או הארגון
של התרמות מדלת לדלת קבלני התרמות המקבלים את שכרם על
בסיס אחוז מסוים מהכספים שנאספו בימי ההתרמה.
 
6.7   
תאושר להתרמה עמותה שאינה מקיימת מבצעי התרמה נוספים
מדלת לדלת או מבצע התרמה ארצי שיפורסם בכלי תקשורת
ציבוריים נוסף על המבצע שאושר.
 
6.8   
תאושר להתרמה עמותה הקיימת ופעילה שלוש שנים לפחות
ומחזיקה אישור "ניהול תקין" מאת רשם העמותות.
 
6.9   
תאושר להתרמה עמותה שאינה עושה שימוש בכספי הציבור
למטרה אחרת מזו שהצהירה עליה בתקנון ההתאגדות, בכל הנוג
למתן שירות וסיוע לנפגעים.  
6.10
 
 
תאושר להתרמה עמותה שהוצאותיה למינהלה אינן עולות על 15%
מתקציבה. במקרים חריגים ועדת המעקב רשאית לאשר עמותה
שהוצאות המינהלה שלה הן עד 20%, וזאת בתנאי שהתקציב
השנתי שלה אינו עולה על 5 מיליון ש"ח.
 
6.11
 
 
עמותה המשלמת לעובדיה שכר העולה באופן ניכר על המקובל
בשירות הציבורי לא תאושר.
 
6.12
 
 
העמותות המאושרות תפתחנה את ספרי החשבונות שלהן לביקורת
משרד מבקר המדינה ולביקורת ועדת המעקב, אם תתבקשנה.
 
6.13
 
 
טקס פתיחת שנת ההתרמה בבית הנשיא  7. 
בכל שנה יתקיים טקס לאחר חג הסוכות, ובו יעניקו רעיית הנשיא
והשר אותות הוקרה לבתי הספר ולחניכי תנועות הנוער שהצטיינו
בהתרמות בשנה הקודמת. טקס זה יציין את תחילת שנת ההתרמה
לשנת הלימודים.
 
7.1   
ועדת המעקב לענייני התרמות ונציג בית הנשיא יבחרו נציגים
מצטיינים בהתרמות מכל המחוזות המשרד. אלה המשקלים
והתבחינים לבחירת הזוכים:
 
7.2   
תוצאות יום התרמה באופן יחסי למספר תלמידי בית הספר
(משקלו של מבחן זה יהיה 30%)
 
-   
ארגון בית הספר ושיתוף הפעולה של צוות בית הספר ועזרה
בקיום ימי ההתרמה (35%)
 
-   
מספר התלמידים שיצאו בפועל לפעולת ההתרמה ביחס
למספר תלמידי בית הספר (15%)
 
-   
אחוז התלמידים אשר בית הספר הקצה לימי ההתרמה מתוך
כלל תלמידי בית הספר (10%)
 
-   
התמדת בית ספר בפעולות ההתרמה (10%).
 
-   


בשאלות אפשר להתקשר אל מרכז ועדת המעקב להתרמות
במשרד החינוך, מר דוד פלבר, טל' 02‎-5604711.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/1(א), כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002