הוראה זו מבוטלת
ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש
למעבר להוראה המעודכנת

חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
פעילות חברתית וקהילתית 7.9
"מחויבות אישית - מעורבות בקהילה" - זכאות להערכה
בתעודת הבגרות
7.9‎-5
 
1 בספטמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. רקע
החל מהתשס"ג יהיו תלמידים המשתתפים בתכנית החינוכית "מחויבות
אישית - מעורבות בקהילה" זכאים לקבל הערכה בתעודת הבגרות.
מתן הערכה בתעודת הבגרות לתכנית ערכית המחנכת לעזרה לזולת, לנתינה
ולהתנדבות הוא מימוש של אחת מההמלצותיה של ועדת שילד:(1)
"על תעודת הבגרות הישראלית לכלול, נוסף לידע ולמיומנויות
אינטלקטואליות, גם, ואולי בעיקר... חינוך התלמיד לערכים לאומיים
וחברתיים, אישיים ואסתטיים... ולשקף לא רק כישורים קוגניטיביים
ורכישת ידע, אלא, לא פחות, מילוי חובה לשירות לכלל על חשבונה של נוחיות
הפרט" (עמ' 11‎-10).
בבתי ספר שתפעל בהם תכנית "המחויבות האישית" על פי כל התנאים
שנקבעו ואושרו על ידי מינהל החברה והנוער היא תקנה לתלמידים זכאות
להערכה מילולית שתיחשב כיחידה אחת לבגרות פנימית.

(1) ועדת שילד: ועדה לבדיקת סוגייה של בחינות הבגרות ותעודות הבגרות שהגישה את
מסקנותיה לשר החינוך והתרבות בתשרי התש"ס, ספטמבר 1979.

נוסף לכך יוכל התלמיד להגיש עבודת גמר על התנסותו במסגרת "המחויבות
האישית" כחלק מיחידת לימוד שתצטרף בגישה רב-תחומית לרמה מוגברת
במקצועות הרלוונטיים לנושא העבודה.

2. התנאים הנדרשים ליחידה אחת לבגרות פנימית
חובות התלמיד  2.1 
לפעול למען הזולת בקהילה לפחות 60 שעות במהלך שנה אחת  א.   
להשתתף בתהליכי ההכשרה וההדרכה בבית הספר ובמוסד
הקולט בהתאם לדרישות התפקיד שבחר למלא
 
ב.   
להגיש עבודה בכתב או באמצעי אחר שתתעד את התנסויותיו
ותתאר את השפעת פעילותו על מקבל השירות ועל עצמו.
 
ג.   
חובות מנהל בית הספר  2.2 
בית הספר יפנה תלמידים רק למוסדות ולארגונים המבטיחים
פיקוח יעיל על התלמידים ועל שלומם במסגרת פעילותם. על
המוסדות הנבחרים לעמוד בקריטריונים המפורטים בנספח להלן.
 
א.   
בית הספר יבנה תכנית חינוכית בהיקף של 20‎-15 שעות לפחות,
על פי ההנחיות והאישור של מינהל החברה והנוער (ראה פירוט
נוסף בסעיף 7.9‎-2 בחוזר הוראות הקבע תשס/3(א).
 
ב.   
בית הספר יגדיר את אחריותו של צוות המורים והמחנכים
בנושאים רלוונטיים בתכנית, כמו העברת שיעורי מחנך, קבלת
דיווח על פעילות התלמיד, קיום קשר רציף עם נציגי המוסדות
הקולטים, ביקור במקום הפעילות של התלמידים, דיווח להורים,
בדיקת של עבודות התיעוד, מתן הערכה בתעודת הבגרות ותגמול
התלמידים בדרכים שונות.
 
ג.   
בית הספר יקיים דיאלוג עם המוסדות הקולטים כל שנה, לפני
התחלת הפעילות של התלמידים, על המשמעות הערכית-חינוכית
של התכנית. על בית הספר להגיע עמם להסכמה לגבי מערך
ההדרכה, הפיקוח וההערכה שיתקיימו בבית הספר ובמוסד
הקולט.
 
ד.   
על בית הספר לקיים קשר רצוף עם המוסד הקולט ולפקח על מילוי
תנאי ההסכם.
 
ה.   
ההערכה המילולית שיתנתן לתלמיד תהיה סיכום של כל ההערכות
שניתנו לו במהלך כל פעילותו: הערכת המורים והמחנכים
המעורבים בתכנית החינוכית, הערכת המוסד הקולט או מקבל
  השירות, הערכת התלמיד את פעילותו והערכת עבודת התיעוד.
 
ו.   
יש להעניק תעודת הוקרה לתלמיד שהמשיך להתנדב מרצונ
החופשי שנים נוספות (ראה הצעה ב-3 להלן).
 
ז.   
אופי העבודה הנדרשת  2.3 
עבודת התיעוד יכולה להיעשות בדרכים מגוונות: בכתב, בתמונות,
בקלטות, במיצג או בשילוב אמצעים.
 
א.   
מרכיבי העבודה  ב.   
מבוא-רקע ומידע על התופעה/התחום/הנושא שבו בחר
התלמיד לפעול
 
-   
תיאור הפעילות של התלמיד במהלך השנה כולה  -   
התייחסות של מקבל השירות לפעילות התלמיד  -   
התייחסות התלמיד להתנסויותיו השונות; לדוגמה: התייחסות
להצלחות, לקשיים, לקשרים שפיתח עם מקבל השירות
ולקשרים עם המוסד שקלט אותו; מה למד התלמיד מכל
התנסויותיו - לקחים ותקוות.
 
-   
3. קריטריונים להערכה
על בית הספר להביא לידיעת נציגי המוסדות השונים את הקריטריונים
להערכת התלמיד ואת מדרג הניקוד הניתן לכל קריטריון.
 
3.1 
הקריטריונים יותאמו לתיאור התפקיד שהתלמידים מבצעים.
 
3.2 
יש להביא לידיעת התלמידים את הקריטריונים להערכה וכן את סך כל
הנקודות שאפשר לצבור על כל קריטריון.
 
3.3 
להלן פירוט חלוקת הנקודות:
 
3.4 
מס' הנקודות
הקריטריונים להערכה 
60‎-0 

עד 20
עד 20
עד 10
עד 10
הערכת ביצועי התלמיד 

1. נוכחות בדייקנות ובעקביות
2. שיתוף פעולה ותקשורת עם המוסד ועם מקבל השירות
3. יזמה אישית
4. תרומה מעבר לזמן הנדרש
20‎-0  הערכת עבודת התיעוד 
20‎-0  הערכת התלמיד את פעילותו 
סה"כ 100   

להלן הצעה להערכות מילוליות לפי הניקוד שנצבר:
 
3.5 
הנוסח  הניקוד 
לא מילא את חובתו ב"מחויבות האישית"  55 ומטה 
מילא את חובתו
ב"מחויבות האישית"; פעל
 ב_____________
65‎-56 
מילא את חובתו באחריות  
ב"מחויבות האישית"; פעל
 ב_____________
75‎-66 
מילא את חובתו באחריות ובמסירות ב"מחויבות
האישית"; 
פעל ב____________
85‎-76 
הצטיין באחריות ובמסירות בפעילותו ב"מחויבות
האישית"; 
פעל ב____________
100‎-86 
הצטיין בהתמדה בהתנדבות בקהילה במשך שנתיים; 
פעל ב____________
המשיך לפעול במשך שנתיים 
הצטיין בהתמדה בהתנדבות בקהילה במשך שלוש שנים; 
פעל ב____________
המשיך לפעול במשך שלוש
שנים
 

4. הכשרה ותמיכה מקצועית על ידי מינהל החברה והנוער
מינהל החברה והנוער מקיים מערך של הכשרה ותמיכה מקצועית
לבעלי תפקידים מבית הספר - רכז "מחויבות אישית" בית ספרי
ומחנכי כיתות י' - וכן לבעלי תפקידים מחוץ לבית הספר: רכז
"מחויבות אישית" רשותי ונציגי המוסדות הקולטים את בני הנוער
בקהילה (ראה פירוט בחוזר הוראות הקבע תשס/3(א), סעיף 7.9‎-2).
כמו כן מתקיים סמינר קיץ לתלמידים נבחרים המוכנים להנהיג את
עמיתיהם.
 
4.1 
מינהל החברה והנוער פרסם בהתשס"ב את החוברת "תו-תקן למוסדות
קולטים", ובה דגם לבניית חוזה/הסכם עם המוסד הקולט.
 
4.2 
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' מירה שנער, מנהל המחלקה
לבתי ספר
קהילתיים על-יסודיים ומחויבות אישית, טל' 056‎-283183.


5. נספח: קריטריונים לבחירת "מוסד קולט"
הקריטריונים מבוססים על יעדיה החינוכיים של התכנית ועל דרכי הפעלתה,
כפי שפורסמו בחוזרי המנהל הכללי האלה:
חוזר מב/3, סעיף 113.
 
- 
חוזר הוראות הקבע תשס/3(א), סעיף 2-.7.9
אלה הקריטריונים:  
- 
פעילות התלמידים תהיה כדלקמן:  א.   
פעילות המתקיימת לפי כללי הביטוח, הבטיחות והביטחון
הנדרשים על פי חוזרי המנכ"ל
 
1.   
פעילות המאפשרת התנסות בתפקידים הדורשים אחריות
ועקביות, מתאימים לנוער בשלב ההתבגרות ועונים על כללי
הביטוח, הבטיחות והביטחון
 
2.   
פעילות המאפשרת חוויה של נתינה ומתן ביטוי לכישוריו
השונים ולאישיותו של התלמיד  
3.   
פעילות העונה על צורך ממשי בקהילה ומתקיימת לאורך כל
השנה (לפחות 60 שעות מעשיות בשנה, מתחילת השנה ועד
סופה).
 
4.   
המוסד יקיים הדרכה מקצועית ומעקב כדלהלן:  ב.   
מינוי איש קשר מטעם המוסד הקולט שיפעל על פי המטרות
החינוכיות של התכנית ויהיה בעל יכולת ליצור קשר עם בני
נוער
 
1.   
הגדרה ברורה של המשימות המוטלות על התלמיד והכנת סגל
העובדים לקליטת התלמידים הפעילים במוסד
 
2.   
הצגת אופי הפעילות הנדרשת וייחודה של אוכלוסיית היעד
בבית הספר ב"ימי מוקד" המתקיימים בתחילת השנה בבית
הספר, כדי לאפשר לתלמיד הפעלת שיקול דעת לקראת
בחירת המשימה
 
3.   
קיום מערך מובנה של הכשרה וליווי מקצועי של התלמיד
לקראת קבלת התפקיד במוסד הקולט
 
4.   
פיקוח רצוף על נוכחות ועל פעילותו של התלמיד  5.   
מתן הערכה לפעילות התלמיד לפחות פעמיים בשנה לקראת
ערבי הורים וקבלת תעודה.
 
6.   


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/1(א), כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002