חוזר זה מבוטל

עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
תיקון לנספח 2 בסעיף 8.2‎-8 בחוזר הוראות הקבע
סב/10(ב), "המרכזים לפיתוח סגלי הוראה"
8.2‎-9
 
1 בספטמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
עדכון נספח חוזר
תשסב/10(ב)
סעיף 8.2‎-8
 
  מטרת הפרסום  


בגלל שינוי תת-סעיף ב' בנספח 2 של חוזר הוראות הקבע סב/10(ב) אנו
מפרסמים מחדש את נספח 2 כולו ומבקשים להחליף את העמודים 13 ו-14
של סעיף 8.2‎-8 ב-2 העמודים שלהלן.
נספח 2 בניית התכנית התקציבית של ההשתלמויות
ביצוע ההשתלמויות אפשרי בשתי דרכים עיקריות:  א. 
על ידי מוסד אקדמי (אוניברסיטה או מכללה להכשרת מורים)  1.   
על ידי היחידה המבצעת באמצעות הזמנת מרצים (זכיין).  2.   
להבחנה בין שתי הדרכים יש חשיבות רבה מבחינת ההתקשרות עם
הגוף המבצע ומבחינת התשלום בפועל, כמפורט להלן:
 
 
ביצוע ההשתלמות על ידי מוסד אקדמי   
אפשר לקיים השתלמויות על ידי מוסד אקדמי המאושר על ידי אגף
ההשתלמות וההדרכה לעובדי הוראה ואשר למשרד יש הסכמי
השתלמויות אתו והמצוי בקשרי התחשבנות עם המשרד.
 
1.   
התעריף לשעת השתלמות במוסד אקדמי הוא 290 ש"ח לשעה.
תעריך זה כולל את כל ההוצאות הכרוכות בהשתלמות.
 
2.   
ביצוע השתלמויות על ידי היחידה המבצעת   
ביצוע ההשתלמויות שאינן מבוצעות על ידי המוסדות שהוזכרו לעיל
אפשרי במסגרת זכיין ההשתלמויות על פי הכללים האלה:
 
 
התשלום ניתן למרצים על פי שעות הרצאה בפועל. התשלום אפשרי
אך ורק למרצים פרטיים או למרצים המגישים חשבונית.
 
1.   
אין אפשרות שהזכיין ישלם למוסדות, לעמותות או לחברות
פרטיות.
 
2.   
התשלום לשעת השתלמות ייעשה על פי תעריפי נש"ם. העלות
הממוצעת של שעת השתלמות היא 230 ש"ח לשעה. עלות זו
תשמש בסיס להכנת תכנית תקציבית של המרכז.
 
3.   
במסגרת ההשתלמות אפשר להקצות תקציב נוסף שייעודו הוצאות
הפעלה כגון אלו:
 
4.   
כיבוד  -   
ימי פנימייה  -   
הסעות לסיורים במסגרת ההשתלמות  -   
כיתות לימוד  -   
חומרים מתכלים להשתלמות.  -   
היחס בין העלות של שעות ההשתלמות למרצים ובין תקציב
ההוצאות יהיה 75% לשעות מרצה והשאר להוצאות ההפעלה.
 
 
במסגרת זו אפשר לקיים גם ימי עיון על פי הכללים שפורטו עד כה,
למעט היחס בין עלות שעות המרצה להוצאות ההפעלה.
 
5.   
העסקת ראשי תחומים ומורי מורים*  ב. 
העסקת ראשי תחומים תתאפשר במסלולים האלה:   
תוספת לחלקיות משרה במכללה להכשרת עובדי הוראה - לאחר
בדיקת עלות והיתכנות פרטנית על פי פרופיל אישי, תוספת לשנה
אחת בלבד
 
1.   
התקשרות אישית בחוזה לצורך רכישת שירותי השכלה - על פי
אמות מידה ותעריפים שייקבעו במשרד.
 
2.   

* יש לבדוק ולתאם את פרטי ההעסקה ואת העלויות עם המטה לפני כל סיכום עם ראשי
התחומים.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/1(א), כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002