תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
הוראת החינוך הגופני בכיתות ז'-י"ב - הפרדה בין בנים
לבנות
9.3‎-7
 
1 בספטמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


בהתאם לנוהל הקיים מזה שנים רבות במערכת החינוך, החל מכיתה ז' ואילך
תופרדנה כיתות הלימוד בשיעורי החינוך הגופני לבנים לחוד ולבנות לחוד. את
הבנים ילמדו מורים לחינוך גופני ואת הבנות תלמדנה מורות לחינוך גופני.
בחינוך הממלכתי-דתי החינוך הגופני הוא בקבוצות נפרדות החל מכיתה ה'.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-6896136.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/1(א), כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002