אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
יישום חוק החינוך המיוחד - השתתפות משרדנו במימון
שירותי הזנה, תוספת שירותי היקף וניקיון במהלך שנה"ל
התשס"ג
1.2‎-1
1. השתתפות משרדנו במימון שירותי הזנה
סוגי הכיתות שבהן משרדנו משתתף במימון שירותי הזנה
 
1.1 

 
     
כיתות החינוך המיוחד  הכיתות בבתיה"ס ובגנים  קוד החריגות 
בבתיה"ס של החינוך הרגיל
לחינוך מיוחד  הכיתתית 
אוטיסטים/P.D.D  אוטיסטים/P.D.D  21 
בעלי הפרעות נפשיות קשות  בעלי הפרעות נפשיות קשות  28 
משותקי מוחין ובעלי נכויות  משותקי מוחין ובעלי נכויות  19 
פיזיות קשות  פיזיות קשות   
אינן זכאיות לשירותי
הזנה
עיוורים/לקויי ראייה רב-בעייתיים  12 
אינן זכאיות לשירותי
הזנה
חירשים/כבדי שמיעה רב-בעייתיים  11 
בעלי פיגור בינוני ר"ב  בעלי פיגור בינוני רב-בעייתיים  15 
בעלי פיגור בינוני מורכב  בעלי פיגור בינוני מורכב  26 
בעלי פיגור
קשה/עמוק/סיעודיים
בעלי פיגור קשה/עמוק/סיעודיים  24 
מימון שירותי הזנה
 
1.2 
החל מ-כ"ד באלול התשס"ב (1.9.2002) השתתפות משרדנו במימון שירותי
ההזנה היא 9.40 ש"ח לתלמיד ליום. במגזר היהודי ימומנו 18 ימי לימוד,
ובסך הכול 1,701 ש"ח לתלמיד בשנה. במגזר הערבי והבדואי ימומנו 196
ימי לימוד, ובסך הכול 1,842 ש"ח לתלמיד בשנה. במגזר הדרוזי ימומנו 193
ימי לימוד, ובסך הכול 1,814 ש"ח לתלמיד לשנה.
להלן פירוט מספר הימים שבהם המימון ניתן לפי החודשים:

המגזר הדרוזי -  המגזר הערבי והבדואי -  המגזר היהודי -   
מס' הימים  מס' הימים  מס' הימים  החודש 
21  22  13  ספטמבר 
23  23  23  אוקטובר 
20  20  20  נובמבר 
17  17  18  דצמבר 
16  16  22  ינואר 
20  20  20  פברואר 
19  19  19  מרס 
15  17  7  אפריל 
20  20  18  מאי 
22  22  21  יוני 
193  196  181  סה"כ 
הערה: לא ימומנו שירותי הזנה בחופשות.
התקציב אינו מיועד למימון נוסף הנדרש לתלמידים שיש להם בעיות תזונה
חריגות. כמו כן לא יממן משרדנו ארוחות למסגרות חינוך המשולבות בבתי
חולים, במסגרות הצמודות למוסדות בריאות ובמסגרות פנימייתיות.
התשלומים עבור שירותי ההזנה יועברו באמצעות מערכת התשלומים
המאוחדת של המשרד. מסגרות פנימייתיות הקולטות גם תלמידים
אקסטרניים יכולות להגיש בקשה לאגף לחינוך מיוחד למימון שירותי ההזנה
עבור תלמידים אלה על פי התעריף שפורט לעיל.


יש להפנות את הבקשה לתשלום לגב' לאה שקד, האגף לחינוך
מיוחד,
רח' השלושה 2, בית מוסקוביץ, יד אליהו, ת"א.


2. השתתפות משרדנו במימון תוספת שירותי היקף וניקיון
 
השתתפות משרדנו בהוצאות על תוספת שירותי היקף וניקיון
תהיה כדלקמן:
 
2.1 
במוסדות חינוך שפועלת בהם לפחות כיתה אחת עד השעה 16
לתלמידים עם הפרעות נפשיות - סוג כיתות 28: לבית ספר
814 ש"ח לחודש ולכיתות גן 693 ש"ח לחודש.
 
2.1.1   
במוסדות חינוך שפועלת בהם לפחות כיתה אחת עד השעה
16.45 לתלמידים אוטיסטיים - סוג כיתה 21: לבית ספר
1,314 ש"ח לחודש ולכיתות גן מסוג זה 1,093 ש"ח לחודש.
2.1.2   
מוסדות וגני ילדים הפועלים עד השעה 14.30 אינם זכאים
למימון תוספת שירותי היקף וניקיון.
 
2.1.3   
החישוב בגין תוספת שירותי היקף וניקיון נעשה עבור עשרה חודשים.
 
2.2 


לפרטים אפשר לפנות אל הגב' לאה שקד, הממונה על שח"ם באגף
לחינוך מיוחד,
טל' 03‎-6896104/5, פקס' 03‎-6896169.
דוא"ל leasha@education.gov.il .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002