אוכלוסיות מיוחדות 1.
עולים 1.7
מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך 1.7‎-1
מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך הוא הזרוע המייעצת של
משרד החינוך לקידום שילובם והישגיהם החינוכיים והחברתיים של יוצאי
אתיופיה במערכת החינוך, מהגיל הרך ועד לחינוך מבוגרים.
המרכז הוקם בשנת 1994 על ידי משרד החינוך במגמה לסייע למוסדות חינוך
קולטי עלייה ולגופים הסובבים אותם לבצע את תפקידם ואת משימותיהם
בהתאמה לצרכים הייחודיים של בני הקהילה בשלבי קליטתם.
תפקידי המרכז שנוספו על ידי משרד החינוך הם:
שותפות בגיבוש מדיניות המשרד וקביעת סדרי עדיפויות לגבי הטיפול
בעולים מאתיופיה על פי מטרות החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, כפי
שנקבעו בחוק חינוך ממלכתי
 
א. 
שותפות בקביעת תכנית פעולה רב-שנתית ביישום המדיניות שנקבעה
 
ב. 
אחריות לביצועה של מדיניות המשרד הלכה למעשה
 
ג. 
תיאום פעולותיהם של הגורמים השונים במשרד העוסקים בנושא
האתיופים והנחייתם המקצועית בהתאם למדיניות המשרד
 
ד. 
קיום קשר עם בני העדה האתיופית, עם הארגונים השונים הפועלים
בקרבם ועם משרדי הממשלה ועם המוסדות האחרים המטפלים בהם.
 
ה. 
ייחודו של המרכז הוא בהיותו מנוהל ומאויש על ידי אנשי מקצוע מבני
הקהילה שיש להם היכרות אישית ומקצועית עם הקהילה ועם צרכיה. במשך
7 שנות קיומו צבר המרכז ידע, ניסיון ומידע רב בנושא התלמידים יוצאי
אתיופיה, וכל אלה משמשים בסיס לגיבוש פעולות ולקביעת סדרי עדיפויות.
עבודת המרכז מרוכזת ב-3 מישורים:
פעולת המטה:
סיוע בגיבוש מדיניות המשרד, ייעוץ לשרת החינוך ולאגפי
המשרד, ייצוג צורכי הקהילה בפורומים ארציים, תיאום בין ארגונים, מעקב
אחר השתנות הצרכים ומתן מענה לצרכים, יזמות חינוכיות שונות לקידום בני
הקהילה ועוד.
פעולת מנחים ויועצים: המרכז פועל באמצעות כ-10 מנחים-יועצים בהיגוי
פרויקטים יישוביים, בסיוע לגופים מקצועיים בעבודתם מול בני הקהילה,
בבקרה על איכות העשייה החינוכית, במעקב אחר השתנות הצרכים של יוצאי
אתיופיה, בייזום פרויקטים ובהתערבות במצבי משבר ברמה בית-ספרית
ויישובית, בזיהוי ובטיפוח מצוינות בקרב העולים ועוד. המנחים אחראים על
48 יישובים.
פעולת מגשרים: באמצעות כ-25 מגשרים חינוכיים המרכז עוסק בגישור בין
הורים למוסדות חינוך, בין הורים לתלמידים ובין הורים לצוות החינוכי,
בהגברת המודעות של ההורים לדרישות בית הספר, בהעמקת ההיכרות בין
הצוות החינוכי לתרבות ולקהילת ההורים ועוד.
המרכז גם מפיק את העיתון "ידיעות נגט" - עיתון עברי-אמהרי המופץ בקרב
בני הקהילה ברחבי הארץ ועוסק בענייני חברה, חינוך ותרבות - ושותף בהיגוי
ובמימון תכניות הטלוויזיה המיועדות לעולי אתיופיה.
בכוונת המרכז להקים מרכז משאבים חינוכיים שירכז בתוכו את החומרים
ואת הכלים שפותחו לקידום ההישגים החינוכיים והחברתיים של יוצאי
אתיופיה, ביניהם ספרים, מאמרים, תכניות חינוכיות, מחקרים ועוד. המרכז
גם מתכוון להקים מאגר מידע ממוחשב שירכז נתונים על תלמידים יוצאי
אתיופיה, על הישגיהם הלימודיים ועל בתי ספר קולטי עלייה ועוד. מרכזי
המידע והמשאבים יעמדו לרשות אנשי מערכת החינוך, בתיאום מראש.
פריסתו של המרכז בעשרות יישובים ובתי ספר, לצד קשריו ההדוקים עם
מקבלי ההחלטות במשרד החינוך, יוצרים מערך ארגוני בעל פוטנציאל רב
לשיפור הישגיהם של יוצאי אתיופיה.
המרכז מציע למערכת החינוך מגוון רחב של שירותים ייחודיים; ביניהם:
ייעוץ למוסדות חינוך קולטי עלייה בתחום הבינתרבותי
הרצאות לעובדי חינוך בנושא תרבות יוצאי אתיופיה
הנחיית קבוצות הורים יוצאי אתיופיה
ליווי תהליכים להידוק הקשר בין בית הספר ובין הורים עולים
מתן חונכויות לתלמידים מתקשים במיוחד
מתן מלגות לרכישת ציוד ייחודי לתלמידים
גישור חינוכי-חברתי
ייעוץ והדרכה בפיתוח תכניות ייחודיות ליוצאי אתיופיה
מידע על פרויקטים ועל תכניות לתמיכה
הפצת מידע בנושאי חינוך באמצעות אמצעי התקשורת
הפצת העיתון "ידיעות נגט"
סיוע בהסברה להורים על ועדות השמה, על חינוך מיוחד ועוד
שותפות בהיגוי פרויקטים לשיפור הישגים חינוכיים.
המרכז מייחס חשיבות רבה למעורבות הורים בחינוך ילדיהם, ולאור זאת
הכשיר 14 מנחים בני הקהילה באמצעות מכון אדלר, אשר העביר למורים
הכשרה רגילה, בתוספת התאמה בין-תרבותית להורים יוצאי אתיופיה. מנחים
אלה מפעילים קבוצות הורים ברחבי הארץ.
מנהלת המרכז: הגב' טרוורק מולט; היועץ והמתאם עם שרת החינוך:
מר דוד מהרט.
אנו ממליצים למוסדות החינוך לראות ב"מרכז ההיגוי של יוצאי אתיופיה
במערכת החינוך" שותף מקצועי ולפנות אליו בכל צורך.


המרכז מופעל באמצעות האגודה לקידום החינוך. כתובתו: שד'
הציונות 1,
לוד 71106, טל' רב-קווי 08‎-9206668, פקס' 08‎-9206520,
דוא"ל mhle@zahav.net.il .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002