ארגון ומינהל 3.
תשלומי הורים 3.11
תשלומי החובה והרשות לשנת הלימודים
התשס"ג
3.11‎-1
מנהלי מוסדות החינוך מתבקשים לפעול על-פי הטבלאות שלהלן. המשרד
ינקוט צעדים משמעתיים נגד מי שיחרגו מההוראות (ראה סעיף 3.11‎-8
בחוזר הוראות הקבע סב/9 (א)).

1. תשלומי חובה ורשות בש"ח
בעל-יסודי
כיתות ז'-י"ב

ביסודי
כיתות
א'-ו'

בגני-ילדים
סוג התשלום
מרבי
מומלץ
מרבי
מומלץ
מרבי
מומלץ
 
חובה
22
22
22
22
22
22
ביטוח תאונות, עד -
תשלום מיוחד - שירות לבריאות השן
התשלום בוטל וימומן ע"י משרד הבריאות
שירות בסיסי
30

30שירות מקיף
תשלומי רשות
חט"ב 150
חט"ע 180
חט"ב 120
חט"ע 150
100
65
80
65
סל תרבות (לא מוגבל
במספר הפעילויות), כולל
הסעות
280
150
165
120
60
40
מסיבת סיום (כולל
תמונה כיתתית/ מחזור
וספר מחזור)
10 למסיבה
30 ל- 3 מסיבות
מסיבות כיתתיות
וחגיגות (עד שלושה
אירועים בשנה)
265
235
220
205


השאלת ספרי לימוד
(ובכלל זה חוברות
עבודה)
1.5
1.5
1.5
1.5


ארגון ההורים הארצי
1.5
1.5
1.5
1.5


ועד ההורים היישובי
_______________
*אפשר לחגוג מסיבת סיום בסיום גן חובה, בסיום בית-הספר היסודי (כיתה
ו'), בסיום חטיבת-הביניים (כיתה ט', אם החטיבה עצמאית) ובסיום החטיבה
(העליונה (כיתה י"ב.

2. טיולים
הטיול הארוך
הטיול החודשי
מרכיב הטיול
3 ימים
יומיים
יום שלם
חצי יום
 
4800
3200
1700‎-1500
925
הסעות לכיתה
60
40
30
20
כניסה לאתרים
(לתלמיד)*
1159
772
394
394
מלווה חמוש
(לכיתה)**
134
67


כלכלה (לתלמיד)***
77
39
-------
-------
לינה (לתלמיד)
62 (לתלמיד)
41
(לתלמיד)
600 (לכיתה)
494
(לכיתה)
הדרכה
14
9
-------
-------
חובש: לשלוש כיתות
(לתלמיד)
844
424
-------
-------
אירוח מלווים
(לכיתה)****

541


517

322


306

106‎-100


98‎-93

71


65
עלות הטיול לתלמיד
באוטובוס ל- 35
תלמידים
·
באוטובוס ל- 40
תלמידים
·
______________
* ארבעה מלווים ייכנסו לאתרים ללא תשלום.

** הסכום מבוסס על שכירת מלווה חמוש אחד בתשלום ועל גיוס מלווים
נוספים מבין ההורים והמורים. אם בית הספר שוכר מלווים נוספים בהתאם
להנחיות המפורטות באישור הביטחוני, תתבצע הגבייה בהתאם לכך.

*** ובכלל זה: ארוחת ערב בשרית חמה, ארוחת בוקר וארוחת צהריים ארוזה
(בטיול לשלושה ימים הסכום כולל 2 ארוחות מכל סוג).

**** ההשתתפות היא לאירוח ארבעה מלווים.

3. סך כל תשלומי החובה והרשות בש"ח, ובכלל זה טיולים

על-יסודי
חטיבת-ביניים

יסודי
גני-ילדים*

מרבי
מומלץ
מרבי
מומלץ
מרבי
מומלץ
מרבי
מומלץ
 
881
635
851
605
641
490
263
208
כל ההוצאות,
כולל טיול בן
חצי יום
916
663
886
633
676
518
298
237
כל ההוצאות,
כולל טיול בן
יום שלם
1132
876
1102
846
892
731
-------
-------
כל ההוצאות,
כולל טיול בן
יומיים
1351
1087
1321
1057
1111
942
-------
-------
כל ההוצאות,
כולל טיול בן
3 ימים
_____________
* החישוב נעשה לפי עלות של 35 תלמידים לכיתה.

4. תל"ן
משרד החינוך קבע גם את העלות המרבית לתכנית לימודים נוספת
(תל"ן).


ההצטרפות לתל"ן תאושר על-ידי כל ההורים, ומנהל מוסד החינוך ומנהל
המחוז או מורשה חתימה מטעמו יחתמו על אישור ההצטרפות. להלן העלויות
המרביות לתל"ן:

על-יסודי
יסודי
גני-ילדים
133 לשעה
399 ל-3 שעות
109 לשעה
327 ל- 3 שעות
108 לשעה
324 ל- 3 שעות
סה"כ
תל"ן


הערות
  * החישוב לגני-ילדים נעשה לפי עלות ממוצעת של 3,775 לש"ש בכיתה של 35
תלמידים.
  * החישוב לכיתות א'-ו' נעשה לפי עלות ממוצעת של 3,800 לש"ש בכיתה של
   35 תלמידים.
  * החישוב לכיתות ז'-י"ב נעשה לפי עלות ממוצעת של 4,655 לש"ש בכיתה
   של 35 תלמידים.

5. הערות כלליות
* ביטוח תאונות: אם הרשות המקומית משלמת לחברת הביטוח פחות
מהסכום הנקוב, היא תגבה מההורים את התשלום כפי ששילמה בפועל.
* המחירים עבור שירותי הרשות הם עבור הסעיפים שפורטו לעיל. אם לא
ניתן אחד מהשירותים האלה, יש לקזז זאת מהמחיר המומלץ ומהמחיר
המרבי. המחיר הכולל, המופיע בסעיף 3, הוא עבור כל השירותים שפורטו
לעיל.
* התשלומים הם ייעודיים, ואין להעבירם משירות לשירות.
* רשות מקומית שניתנים בה שירותי בריאות השן לתלמידים רשאית לגבות
מההורים אגרת שירותי בריאות השן בסכום המפורסם בחוזר "הודעות
ומידע" כתשלום חובה, בכפיפות לאישורו של ועד ההורים היישובי. ועד
ההורים היישובי, בשיתוף עם הרשות המקומית, יחליט איזה שירות יינתן:
בסיסי או מקיף.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002