ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
מחירון שירותי הפקת מידע לגורמי חוץ* 3.6‎-2
משרד החינוך מקיים, באמצעות המינהל לתקשוב ולמערכות מידע, שירותי
הפקת עיבודי מידע/נתונים לגורמי חוץ - בכפיפות לחוק הגנת הפרטיות
ולתקנות לאבטחת מידע. המידע מופק למבקשים במחירי העלויות (עלות זמן
מחשב, טיפול בשינוע ועלות הפלט).
להלן מחירון עלויות עיבוד והפקת נתונים, נכון ל-1.8.2002
(בשקלים, כולל מע"מ):
1. נתוני מוסדות חינוך

מדבקות כתובת  דוח  דיסקט  סוג הפלט 
מחיר    מחיר    מחיר     
עותק נוסף  המחיר  עותק נוסף  המחיר  עותק נוסף  המחיר  הנושא 
162  393  93  324  2  231  רשימת כלל בתיה"ס  
בתי"ס יסודיים וחט"ב
127  359  81  312  2  231  רשימת בתיה"ס היסודיים/  
רשימת בתיה"ס העל-יסודיים
35  266  23  255  2  231  רשימת חטיבות הביניים 
58  289  35  266  2  231  רשימת החטיבות העליונות 
382  637  231  486  2  255  רשימת כלל גני הילדים 
301  556  197  451  2  255  רשימת גני הילדים הרשמיים/  
רשימת גני חובה
81  336  46  301  2  255  רשימת גני הילדים 

המוכרים

* מחירון זה מחליף את המחירון שפורסם בחוזר "הודעות ומידע" נט/3, סעיף 1-.3.6

2. נתוני מצבת התלמידים לרשויות המקומיות
(בכפיפות לחוק הגנת הפרטיות, רק למורים על פי החוק)

א. רשות קטנה
דוח  דיסקט  סוג הפלט 
עותק נוסף  המחיר  עותק נוסף  המחיר  הנושא 
58  289  2  231  רשימת תלמידי חוץ 
231  463  2  231  מצבת תלמידים כוללת 

ב. רשות בינונית
דוח  דיסקט  סוג הפלט 
עותק נוסף  המחיר  עותק נוסף  המחיר  הנושא 
116  347  2  231  רשימת תלמידי חוץ 
463  694  2  231  מצבת תלמידים כוללת 

ג. רשות גדולה
דוח  דיסקט  סוג הפלט 
עותק נוסף  המחיר  עותק נוסף  המחיר  הנושא 
174  405  2  231  רשימת תלמידי חוץ 
694  926  2  231  מצבת תלמידים כוללת 
הפקת שילוב של כמה סוגי פלטים למידע זהה
אפשר להזמין שילוב של כמה סוגי פלטים למידע זהה. העלות תהיה
מחיר של סוג פלט אחד בתוספת מחיר העותק הנוסף בסוג הפלט האחר;
לדוגמה: עלות רשימת בתי הספר היסודיים בדיסקט ובדוח תהיה
231 + 81 - סה"כ 312 ש"ח.
 
3. 
הפקת מדבקות של כתובות תלמידים לגופים רשמיים (בכפיפות
לחוק הגנת הפרטיות, רק למורשים על פי החוק)
עלות הפקת מדבקות של כתובות תלמידים היא 579 ש"ח, לא כולל
מחיר המדבקות.
 
4. 
הפקת מידע על הישגים בבחינות הבגרות  5. 
הפקת מידע זהה לזה שנשלח לרשויות המקומיות/לבתי הספר -
בגיליונות Excel: 260 ש"ח.
 
א.   
הפקת עיבודים מיוחדים בנושא הישגים בבחינות בגרות: ראה ב-6
להלן.
 
ב.   
בקשות אחרות לעיבוד ולהפקת נתונים
בקשות לעיבוד מידע/נתונים אחרים, שאינם כלולים ברשימה שלעיל,
תטופלנה בכפיפות לחוק הגנת הפרטיות ותתומחרנה בהתאם לעלויות
העיבודים המוזמנים.
 
6. 


אפשר לקבל את המידע על ידי פנייה לגף שיווק ופיתוח לקוחות
במינהל לתקשוב ולמערכות מידע, בצירוף סכום העלויות על פי
המחירון דלעיל בהמחאה לפקודת משרד החינוך, לכתובת זו:
מנהלת גף שיווק ופיתוח לקוחות, מינהל תקשוב ומערכות מידע,
משרד החינוך, רח' שבטי ישראל 29, ירושלים 91911.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002