ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חיבור של בתי-הספר לאינטרנט באמצעות ADSL 3.6‎-4

אושרה הוספת החיבור ב-ADSL של מחשבי הרשת הפדגוגית לסל השירותים
של "קישורים". זכיין "קישורים" קיבל הוראה לחבר באמצעות קווי
ADSL
בתי הספר המעוניינים בכך והמקושרים כיום על ידו באמצעות קווי
FRAME
RELAY, עד לתאריך כ"ב באלול התשס"ב, .1.9.2002 בהמשך מובא נוסח
מעודכן של רשימת השירותים והמחירים המרביים של רשת "קישורים",
הכולל שירות זה.
מאחר ששירות זה טומן בחובו שיפור טכנולוגי וחיסכון ניכר בעלויות, מנהלי
מוסדות החינוך מתבקשים לדאוג שעד תחילת שנת הלימודים בית ספר שיש
לו תשתית מתאימה לקווי ADSL יעבור להשתמש בשירות זה.
הפעולות הנדרשות הן:
בדיקת הזמינות של תשתית בזק ל-ADSL לאתר בית הספר (לבירור יש
לפנות למוקד השירות של זכיין "קישורים" בטל' 200‎-250‎-1‎-800)
 
1. 
אם התשתית זמינה - מתן הוראה מיידית לזכיין "קישורים"
(03‎-9056885) לניתוק החיבור ב-FR
 
2. 
הזמנת חיבור ב-ADSL לביצוע עד תחילת שנת הלימודים התשס"ג
 
3. 
הזמנת חיבור לרשת המינהלית במודם וקו חיוג (סעיף זה מתייחס רק
לבתי הספר המחוברים גם לרשת המינהלית בקווי (FR.
 
4. 
אנו ממליצים למנהלים לנצל את התחרות הקיימת בשוק האינטרנט להשגת
מחירים מיטביים ושירותים מיטביים. יש לזכור כי המחירים ברשימת סל
השירותים שלהלן הם מחירים מרביים.


בשאלות אפשר לפנות אל מינהלת המנב"ס והקישורים, טל'
03‎-9298150.


רשימת השירותים והמחירים המרביים של רשת "קישורים"
השירותים והמחירים ניתנים לעדכון. בכל פעם שיבוצע עדכון יחליף העדכון
את רשימת השירותים והמחירים שהיו בתוקף עד לתאריך העדכון.
1. השירותים
א. שירותים מרכזיים
השירותים המרכזיים המפורטים בהמשך הם שירותים כלליים הכלולים
בחבילת הפתרון, והם ניתנים לכלל משתמשי הרשת ויעמדו ברמת הביצועים
שנקבעה במכרז ובמענה.
הקמת רשת אינטרה-נט של מערכת החינוך
 
1) 
קישור הרשת לרשת האינטרנט העולמית
 
2) 
אספקת שירותי אינטרנט מלאים
 
3) 
הקמת מרכז שרתים
 
4) 
התקנת כלי שליטה ובקרה והפעלתם
 
5) 
הפצת קבצים ועדכוני תוכנה ברשת ככל שמאפשר זאת הציוד באתרי
הקצה
 
6) 
איסוף נתוני מצאי של הרשת ואספקת דוחות
 
7) 
הקמת מרכז סיוע ושירות שוטף
 
8) 
התקנת מנגנוני אבטחת מידע והפרדה מלאה בין הרשת הפדגוגית לרשת
המינהלית
 
9) 
 
קישור למאגרי מידע חיצוניים בכפיפות להרשאה של בעלי מאגרי המידע
 
10)
 
תמיכה בשרתי מידע מרכזיים ומבוזרים
 
11)
 
מחויבות לעמידה ברמת הביצועים ברמת האתר הבודד וברמת הרשת
כולה
 
12)
 
הפעלת הרשת ומרכזי הבקרה בימי א'-ה' בין השעות 24‎-6 ובימי שישי
או בערבי חג מהשעה 6 עד שעה לפני כניסת השבת או החג
 
13)
 
אירוח שרתים ברמות תמיכה ותחזוקה שונות.
 
14)
ב. שירותים באתרי קצה
שירותים באתרי קצה כוללים שירותי התקנה, הדרכה ותחזוקה וניתנים
באתר הלקוח.
שירותי התקנה  1. 
התקנת ציוד תקשורת וקווי תקשורת (באמצעות בזק) באתרי
קהילת החינוך. תכונות הקווים שיותקנו תיקבענה על פי הגדרת
התקן הבאה, אלא אם כן רמת התעבורה באתר הנדון אינה
מחייבת זאת:
 
א)   


תכונות הקו  סוג הקו (החיוג)  מספר המשתמשים 

(במחשבים בודדים)
K64  FR  32‎-0 
K128  FR  64‎-33 
K256  FR  128‎-65 
MB0.5  ADSL  30‎-0 
MB1.5  ADSL  40‎-31 
MB2.5  ADSL  60‎-41 

הערות   
אפשר להגדיר חריגים ביחס לקביעה זו באמצעות דרישה
מפורשת של לקוח לקו בקצב נמוך מהממוצע או גבוה
מהממוצע. המחיר ייקבע בסיכום עם הלקוח.
 
(1)   
המחיר לחיבור שרת על קו משותף עם תחנות יהיה כמחיר
חיבור תחנה נוספת, בתנאי שאין צורך בשדרוג קצב הקו. אם
יתברר שיש צורך בתגבור קו התקשורת כתוצאה מקישור
שרת, ישלם הלקוח את מחיר השדרוג הנדרש.
 
(2)   
התקנת תוכנות ועדכונן למשתמשי קצה על תחנות העבודה
המקושרות לרשת, בהתאם למערכת ההפעלה המתוקנת ובתיאום
עם מתאם המחשוב באתר.
 
ב)   
   
התקנת התוכנות הבאות ללקוחות:  ג)   
דפדפן Internet Explorer, כולל ממשק בעברית ואופציה
לשימוש בתוכנת Netscape Navigator  
*   
תוכנת News להשתתפות בקבוצות דיון של Usenet וקבוצות
דיון פרטיות של המשרד  
*   
תוכנות Net Meeting לשיתוף וליצירת שיחות בדיבור
ובהקלדה לוועידות וללימוד מרחוק  
*   
מחסנית TCP/IP וחייגן של מיקרוסופט, כולל עזרים כ-ping,
traceroute ו-telnet  
*   
תוכנת TELNET לעבודה אינטראקטיבית (כמסוף "טיפש").  *   
אספקת תיקי תיעוד לאתרי קצה ולמשרד.  ד)   
קישור אתרים שיוקמו בהם מאגרי מידע ואתרי אינטרנט (לפי
דרישה).
 
ה)   
אספקת שירותי דואר אלקטרוני (כולל הגדרת תאי דואר לפי
דרישה).
 
ו)   
מתן שירות לכל אתר בקהילת החינוך המבקש את השירות (כולל
קישור לרשת המינהלית בלבד).
 
ז)   
קישור אתרים באמצעות קווי חיוג (למחשבים בודדים) וקווי
Frame Relay ISDN ו-ADSL (לרשתות מקומיות).  
ח)   
שירות של סיור מוקדם למוסדות המתקשים בתיאור מצב
המחשוב שלהם ומבקשים ייעוץ בדרישות המחשוב לפני
ההתחברות.
 
ט)   
שירות של סינון אתרים: אספקה והתקנה של תוכנות סינון לפי
דרישת הלקוחות. שירות זה ניתן תמורת תשלום נוסף.
 
י)   
השלמת תשתיות הנדרשת עבור ההתקנה בתחומים האלה:
תשתיות תקשורת ותשתיות כבילה, חומרה ותוכנה בסיסית.
השירות מצריך אישור מראש של המשרד, והוא יינתן בתנאי
שתישאר יתרה מסכום המימון שהמשרד נותן בסך $850 ושמחיר
השירות אינו עולה על $400.
 
יא)   
שירותי הדרכה
הדרכות המשתמשים המפורטים ב-2/א ו-ב להלן כלולות בחבילת
הפתרון, והמשתמשים לא יחויבו בתשלום נוסף עבורן.
להלן פירוט סוגי ההדרכות:  
2. 
הדרכה ראשונית
עם ההתקנה תבוצע הדרכה באתר, בת שעתיים-שלוש, לנציג
המשתמשים. נציג זה יהיה האדם שנקבע על ידי מנהל האתר כאיש
הסיוע לריכוז התקלות ולטיפול בהן. ההדרכה הראשונית תכלול
הדרכה בהפעלת המעטפת, התוכנות והשירותים הכלולים
בקישורים. במהלך הדרכה זאת יימסר לנציג המשתמשים מדריך
הפעלה.
 
א)   
השתלמות לקבוצת משתמשים  ב)   
סמוך למועד ההתקנה תתקיים הדרכה בשימוש בשירותי
התקשורת ל-4 משתמשים מבית הספר (או ל-2 משתמשים,
אם הוזמן חיבור לרשת אחת או למחשבים בודדים).
ההשתלמות תכלול את הנושאים הנדרשים לתפעול ולקבלה
של שירותי הרשת המינהלית והפדגוגית.
ההשתלמות מורכבת מנושאים כלליים (גישה לאינטרנט,
גישה למאגרי מידע ושימוש בדואר אלקטרוני), מנושאים
טכניים (טיפול בתקלות פשוטות, תחזוקה בסיסית, נוהלי
הפעלת המערכת ונוהלי פנייה למרכז סיוע) ומנושאים
מינהליים (נושא הקישוריות ליישומי תוכנות המנב"ס
במסגרת הרשת המינהלית).
 
1)   
השתלמות זו תהיה בת 4 שעות, בקבוצות שלא תעלינה על 30
איש ובכיתת מחשבים אשר תאפשר התנסות מעשית אישית
למשתמשים. אפשר לצרף משתמשים נוספים בתשלום.
 
2)   
כיום מתבצעות השתלמויות קישורים למורים מטעם זכיין
קישורים, בנות 28 שעות. פרטים אפשר לקבל במינהלת מנב"ס
וקישורים, טל' 03‎-9298159 (אצל שנטל).
 
 
ימי עיון בתשלום נוסף
קבוצת "קישורים" תקיים ימי עיון נוספים, האחד להעמקת
השימוש ברשת הפדגוגית והשני להעמקת השימוש ברשת
המינהלית. ימי עיון אלה יהיו במתכונת האמורה ב-2ב לעיל.
ההשתתפות תהיה בתשלום של 51$ למשתתף ליום. ימי העיון
יקוימו בתנאי שיהיו 10 משתתפים לפחות.
 
ג)   
שירותי תחזוקה  3. 
מתן השירות והתחזוקה יהיה בין השעות 17‎-8, בימים א'-ה' ובין
השעות 13‎-8 בימי ו' ובערבי חג, באמצעות מוקד תמיכה ייעודי
לפרויקט.
 
א)   
השירות כולל מרכז סיוע לאיסוף הפניות, מענה ראשוני על שאלות
ופתרון תקלות בזמן תגובה של 8 שעות לתקלה משביתה מערכת
ו-24 שעות לתקלה ברמת משתמש.
 
ב)   
השירות יכלול מנגנון גיבוי בשרת המרכזי לנתוני הלקוחות עם
אפשרות לשחזור במקרה של אבדן נתונים, "השתלטות" על תחנות
מרוחקות לצורכי סיוע ואיתור תקלות ולטיפול בהן.
 
ג)   
2. המחירים המרביים

תוספת חודשית
לתאי דואר לכל
משתמשי
האתר(3)
עלות השימוש
החודשית בחופשת
הקיץ(2)
 
עלות השימוש
החודשית(1)
 

עלות ההקמה
 

תיאור האתר
 
עד 200 תיבות
דואר נוספות -
0.5$ לתיבה
 
$121
כולל עלויות בזק
 
XP$12+$121+
M$10
כולל עלויות בזק
 
C$10+$360
כולל עלויות בזק
 
אתר עם רשת פדגוגית
באמצעות Frame
Relay
 
מעל 200 תיבות
דואר - אין
תוספת מחיר
 
-
לא כולל עלויות
בזק
 
P+10$M$12
ולא פחות מ-48$
לא כולל עלויות בזק
 
C$10+$360
 
אתר עם רשת פדגוגית
באמצעות ISDN
 
  -
לא כולל עלויות בזק
 
$119
לא כולל עלויות בזק
 
$149 לא כולל עלויות
בזק עד 30 עמדות
ותוספת של 50 ש"ח
לכל עמדה נוספת
 
אתר עם רשת פדגוגית
באמצעות ADSL
 
   -
לא כולל עלויות בזק
 
$12
לכל מחשב בודד,
לא כולל עלויות בזק
 
$70 ועוד $10 לכל
מחשב בודד נוסף,
לא כולל עלויות בזק
 
קישור מחשב בודד
באתר ברשת פדגוגית
 
  $10
לכל מחשב בודד,
לא כולל עלויות בזק
 
$10
לכל מחשב בודד,
לא כולל עלויות בזק
 
$70 ועוד $10 לכל
מחשב בודד נוסף,
לא כולל עלויות בזק
 
קישור מחשב בודד
באתר ברשת מינהלית
 
  $500
כולל עלויות בזק
 
$500
כולל עלויות בזק
 
$4,000
כולל עלויות בזק
 
אתר שבו מוקם שרת
WEB או דואר
לשימוש כלל הרשת
 
המחירים אינם כולל מע"מ, והם מחירים מרביים. המחירים יהיו לפי ערכם בשקלים ביום
התשלום.
C = מספר המחשבים ברשת המקומית אשר יקושרו לרשת קישורים.
P = מספר המחשבים ברשת המקומית אשר יקושרו בו-זמנית לרשת הפדגוגית של
קישורים.
M = מספר המחשבים ברשת המקומית אשר יקושרו בו-זמנית לרשת המינהלית של
קישורים.
המחיר  היחידה  שירותים נוספים 
$0.01  KB1  העברת מידע ברשת המנהלית 
$2  MB1  אגירת מידע מעבר למכסה של MB5 
$51  למשתתף ביום  יום עיון 
$41  שעת עבודה  שעת הדרכה או התקנה 
$55  סיור  סיור מוקדם 
1. אין הגבלה על מספר שעות השימוש.
2. בתנאי שהשימוש מוקפא.
3. תוספת תאי דואר עבור משתמשי האתר, מעבר לתאים שסופקו עם המחשבים שקושרו
ברשת.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002