בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינת הבגרות במוזיקה - רסיטל 4.3‎-1
כל תלמיד העוסק בלימודי הנגינה באופן שוטף ורצוף לאורך שנים רשאי
לגשת לבחינת בגרות בנגינה ובזמרה. הבחינה נערכת בשתי רמות: 3 ו-5 י"ל.
הטיפול בבחינה יתבצע באמצעות בית-הספר בלבד. פניות מצד ההורים לא
תיענינה.
טפסים לרסיטל אפשר לקבל במשרדי הפיקוח על החינוך המוזיקלי. מועד
הגשת הטפסים: לא יאוחר מיום כ"ד בתשרי התשס"ג, .30.9.02 טפסים
שיגיעו לאחר מועד זה יידחו לשנת הלימודים התשס"ד.


לפרטים נוספים נא לפנות בכתב אל הגב' גלינה לוקש, משרד
החינוך,
רח' השלושה 2, תל-אביב 61092, פקס' 03‎-6896131.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002