בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
היערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים בתחילת שנת
הלימודים
5.2‎-1
1. מבוא
נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך מחייב מעורבות מתמדת של הנהלת
המוסדות החינוכיים והיערכות מיוחדת לקראת פתיחת שנת הלימודים של כל
הצוות החינוכי, החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון.
ההיערכות צריכה להתייחס גם לתחום התשתיות והארגון וגם לתחום הפדגוגי
והלימודי, כמפורט בחוזרי מנכ"ל אלה: "הוראות קבע" תשס/1(א), סעיף
5.2‎-3; "הודעות ומידע" סב/1, סעיף 1-.5.2
2. הוראת החינוך לבטיחות בדרכים בשנת הלימודים התשס"ג
לקראת שנת הלימודים התשס"ג תתוגבר הוראת נושא הבטיחות בדרכים
במערכת החינוך תוך הדגשת הערך של שמירה על חיי האדם והחשיבות של
פיתוח כישורי חיים.
בשנת הלימודים התשס"ג יושם דגש על חובת ההוראה של נושא זה
בגני הילדים ובכיתות א' בבתי הספר היסודיים ובכיתות י"א בבתי
הספר העל-יסודיים.
החלטה זו מחייבת גם היערכות של מנהלי בתי-הספר
ושל המורים והגננות להוראה בכיתות וגם היערכות להשתלמויות מורים.
המפקחות בגני ילדים והמפקחים הכוללים בבתי-הספר יבדקו שנושא
הבטיחות בדרכים נכלל בתכנית העבודה ובמערכת השעות של המוסד
החינוכי ושהוא נלמד בפועל בגנים ובכיתות.
נושא ההיערכות להוראת הבטיחות בדרכים מפורט בחוזרי מנכ"ל אלו:
"הודעות ומידע" סב/10, סעיף 5.2‎-2; "הוראות קבע" סב/9(א), סעיף 9-.5.2
3. הפעלת תלמידי משמרות הזה"ב
פעילות משמרות הזה"ב היא חלק מהפעילות החינוכית של בית-הספר. משרד
החינוך רואה את תלמידי כיתות ו' (שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב)
כמתאימים להמשיך ולמלא את תפקידם כפי שהיה עד כה, ללא השגחת מורים
או מבוגרים אחרים בצמתים, בכפיפות להנחיות ההפעלה של משמרות הזה"ב
כפי שהן מופיעות בחוזר "הודעות ומידע" סב/1, סעיף 5.2‎-1; "הוראות קבע"
תשס/1(א), סעיף 3-.5.2
4. פעילויות הסברה להולכי רגל
מערכת החינוך משתפת פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במבצע
ההסברה להולכי רגל "פסים לב זה סימן לחיים". בסוף שנת הלימודים
התשס"ב נשלחו לבתי-הספר חומרי הסברה של הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים, ובחוזר "הודעות ומידע" סב/10, סעיף 5.2‎-3, התבקשו הגננות
והמורים לקיים עם תלמידיהם דיונים מיוחדים בנושא ההתנהגות
הבטיחותית בחופשת הקיץ ובשעות הפנאי.
עם החזרה ללימודים ולקראת היציאה לחופשות חגי תשרי הגננות והמורים
מתבקשים לחזור ולדון עם תלמידיהם על כללי ההתנהגות הבטיחותית בעת
ההליכה ברגל, בעת המשחק, ובכלל זה בחירה מושכלת של מקומות בטוחים
למשחק, לרכיבה על אופניים ולגלישה בקורקינט או בגלגליות, וכן בנסיעה
ברכב פרטי וציבורי, ובכלל זה שימוש במתקני ריסון ברכב הפרטי. חשוב
לחזור ולהדגיש לתלמידים, שגם ביום חג, וגם ביום הכיפורים, הכביש אינו
מקום למשחקים.
לצורך הדיונים בכיתות רצוי להשתמש בחומרי ההסברה שהגיעו לבתי-הספר
ולהסב את תשומת לבם של התלמידים, וגם של הוריהם, אל תשדירי הפרסום
ואל מבצע ההסברה המופיע באמצעי התקשורת השונים.
פירוט של חומרי למידה להעשרת הדיונים בכיתות אפשר למצוא בחוזר
"הודעות ומידע" סב/10, סעיף 5.2‎-3, ובחומרי הלמידה של תחום זהירות
ובטיחות בדרכים (פירוט ראה בחוזר "הוראות קבע" תשס/1 (א), סעיף
5.2‎-3). אפשר גם להיעזר במפקחים על התחום (את רשימת המפקחים ראה
בחוזר "הודעות ומידע" סב/10, סעיף 5.2‎-2).


בשאלות אפשר לפנות אל המפקחים לחינוך לבטיחות בדרכים
במחוזות.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002