בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
שעת חירום 5.4
תרגילים ארציים במוסדות החינוך לשנה"ל התשס"ג
והתשס"ד
5.4‎-1
במסגרת ההיערכות של מערכת החינוך לשעת חירום ולמצבי חירום
המחויבת מרמת האיומים על מדינת ישראל הן ממדינות שכנות והן
ממדינות רחוקות הוחלט, בתיאום עם פיקוח העורף, לתכנן 3 תרגילים
ארציים בכל מוסדות החינוך, כמפורט להלן:  
1. 
תרגיל רעידת אדמה יתקיים ביום רביעי, כ"ד במרחשוון
התשס"ג, 30 באוקטובר 2002.
 
א.   
תרגיל התראה מירי טילים (כניסה למקלטים/למרחבים המוגנים)
יתקיים ביום רביעי, י"ז באדר א' התשס"ג, 19 בפברואר
2003.
 
ב.   
תרגיל ירי ללא התראה, כולל התגוננות מפני פעילות פח"ע, יתקיים
ביום רביעי, י"ז במרחשוון התשס"ד, 12 בנובמבר 2003.
 
ג.   
במסגרת ההכנות לתרגולים יש לבצע את הפעולות האלה:
א. עדכון תיקי הביטחון המוסדיים
ב. מינוי צוותי חירום בית ספריים
ג. תדרוך ותרגול של צוותי החירום
ד. בדיקת הימצאותו וכשירותו של ציוד החירום במוסד החינוכי
ה. בדיקת ההיערכות ותרגול המוסד החינוכי לכל אחד מהתרחישים
האלה:  
2. 
1) ירי טילים (כניסה
למקלטים/למרחבים מוגנים)
2) רעידת אדמה
3) דליפת חומרים מסוכנים
4) ירי מרגמות/קטיושות ללא התראה
5) חפץ חשוד/מכונית תופת
6) חדירת גורם עוין למוסד החינוכי
 
 
ו. תרגול מטה החירום/צל"ח (צוות לשעת חירום) פעם ב-3 חודשים
באחד מהתרחישים המפורטים לעיל
ז. הכנת תכנית מגרה ללמידה במשמרות על פי קיבולת המיגון בכל
מוסד חינוכי.
 
 
מודגש בזאת שאין לתכנן כל פעילות חוץ בית-ספרית כגון טיולים,
אירועים וכו' בכל אחד מימי התרגיל המפורטים לעיל.
 
3. 


לבירורים נוספים יש לפנות אל הממונה על ביטחון מוסדות חינוך
הארצי, מר שאול יגיל, טל' 02‎-5603001/2, בניין לב-רם, רח'
דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, וכן אל ממוני שעת חירום
במטה ובמחוזות:


המטה: ממונה שעת חירום, מר יוסף עמירה, טל' 02‎-5603001/2
מחוז צפון: ת"ד 530, קריית הממשלה, נצרת עלית 17000;
ממונה שע"ח: מר רוני ברק, טל' 04‎-6500171
מחוז חיפה: רח' פל-ים 15א', קריית הממשלה ב';
ממונה שע"ח: מר יהושע סיני, טל' 04‎-8632401
מחוז מרכז: בניין מוסקוביץ, רח' השלושה 2, תל-אביב 61092;
ממונה שע"ח: גב' לימור לביא, טל' 03‎-6896532
מחוז תל-אביב: בניין מוסקוביץ, רח' השלושה 2, תל-אביב 61092;
ממונה שע"ח: מר חנן רוזן, טל' 03‎-6896344
מחוז ירושלים: רח' כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים 91911;
ממונה שע"ח: מר מוטי מועלם, טל' 02‎-5601488
מחוז דרום: רח' התקווה 4, ת"ד 610, באר שבע 84105;
ממונה שע"ח: מר יהודה רשף, טל' 08‎-6263018
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער: בניין מוסקוביץ, רח'
השלושה 2, ת"ד 9419, יד אליהו, תל-אביב 61092; קב"ט החינוך
ההתיישבותי: מר בני אלחלו, טל' 03‎-6898882.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002