חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
חידונים 7.3
חידון התנ"ך הארצי לנוער, התשס"ג 7.3‎-1
1. החומר לחידון התנ"ך הארצי לנוער לשנת התשס"ג
לחידון הבית ספרי
בראשית
ויקרא: י"ט, כ"ג-כ"ה
שופטים
שמואל א'-ב'
מלאכים א': כל הספר, פרט לפרקים ו'-ז'
יונה
עזרא: א', ג', ד', ט', י'
נחמיה: א'-ו', ח', י"ג
 
1.1 
לחידון המחוזי (נוסף לנ"ל)
שמות: א'-כ"ה, ל"א-ל"ד
יהושע: א'-י"א, י"ד, כ"ב-כ"ד
מלכים ב'
ישעיה: א'-י"ב
ירמיה: ל"א-ל"ו
יחזקאל: א'-ג', י"ז-י"ט
דניאל: א', ט', י'
קהלת: א'-ז'
דברי הימים ב': י"ב-ט"ז, כ"ט-ל"ג
 
1.2 
לחידון הארצי א' (נוסף לנ"ל)
ישעיה: כ"ה-ל"ה, ל"ח, מ', ס'-ס"ו
ירמיה: א'-כ'
יחזקאל: ל"ג-ל"ט
עובדיה
חבקוק
חגי
זכריה: ד'-י"ד
משלי: כ"ה-ל"א
 
1.3 
לחידון הארצי המסכם (נוסף לנ"ל)
במדבר: י'-י"ד, ט"ז, י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז, ל', ל"ב, ל"ה, ל"ו
יואל
מיכה
איכה
 
1.4 
לחידון העולמי (נוסף לנ"ל)
דברים: י"ט-כ"ו, ל'-ל"ב
איוב: א'-ב', ל"ח-מ"ב
תהלים: ק"כ-קל"ד.
 
1.5 
2. הנושא המרכזי
הנושא המרכזי לחידון התשס"ג יהיה "ערבות הדדית - 'כל ישראל ערבים זה
בזה'".
3. לוח הזמנים לשנת התשס"ג
חידונים בית ספריים: יום שלישי, י"ט בכסלו התשס"ג (24.12.02)
חידונים מחוזיים: יום שלישי, י"א בשבט התשס"ג (14.1.03)
חידונים ארציים: יום שלישי, כ"ג בשבט התשס"ג (25.2.03)
חידון ארצי מסכם: יום שלישי, כ"ח באדר ב' התשס"ג (1.4.03)
חידון עולמי: יום רביעי, ה' באייר התשס"ג (7.5.03).
הוראות הקבע הנוגעות לחידון התנ"ך הארצי לנוער מובאות בחוזר הוראות
הקבע נט/1(א), סעיף 1-.7.3
בשנת הלימודים התשס"ג לא יוכלו להשתתף בחידון תלמידים שהשתתפו
בחידון הארצי המסכם.
לבירורים נוספים אפשר לפנות אל מר משה סיטבון, המרכז הארצי
של חידון התנ"ך במינהל החברה והנוער, רח' דבורה הנביאה 2,
ירושלים 91911, טל' 02‎-5603183, פקס' 02‎-5604343, וכן אל
נציגי מינהל חברה ונוער במחוזות:

מס' הפקס'  מס' הטלפון  הכתובת  המחוז 
04‎-6500188
 
04‎-6500110
04‎-6500364
 
בית הממשלה,
נצרת עלית 17105
 
צפון
 
04‎-8632642
 
04‎-8632641
 
קריית הממשלה
ע"ש רבין, חיפה
 
חיפה
 
03‎-6896759
 
03‎-6896428
 
השלושה 2, יד אליהו,
תל-אביב
 
מרכז
 
03‎-6896631
 
03‎-6896183
 
השלושה 2, יד אליהו,
תל-אביב
 
תל-אביב
 
08‎-6263139
 
08‎-6263138
 
רח' התקוה 4,
באר שבע
 
דרום
 
02‎-5601510
 
02‎-5601515
 
כנפי נשרים 22, ירושלים
 
ירושלים
 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002