עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
החזרי שכר לימוד לעובדי הוראה בשנת הלימודים התשס"ג 8.2‎-1
1. כללי
על פי הסכמי העבודה יינתנו בשנת הלימודים התשס"ג מענקי החזר שכר
לימוד לעובדי הוראה הלומדים והמשתלמים במסגרות המתאימות
כמפורט בהוראות המופיעות להלן. בהתאם לכך עובדי הוראה בפועל
(בכלל עובדי ההוראה כלולים מדריכים מקצועיים מוסמכים ומורים
למקצועות הטכנולוגיים הלומדים לתואר טכנאי והנדסאי או לתארים
הנזכרים להלן) הלומדים לתואר אקדמי או לתעודת הוראה או לימודים
אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל (לרבות האוניברסיטה
הפתוחה, מכללות להכשרת עובדי הוראה במסלולים אקדמיים ומוסדות
חינוך אחרים שהוכרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה או מסגרות לימוד
אחרות שהוכרו לצורכי המענק על ידי האגף להשתלמות עובדי הוראה)
יכולים לבקש השתתפות בהוצאות שכר לימוד עד גובה שכר הלימוד
הנדרש באוניברסיטאות בארץ.
 
1.1 
לימודים לתואר אקדמי בשלוחה בארץ של אוניברסיטה מחו"ל
(אוניברסיטה זרה) אינם מוכרים לצורך החזר שכר לימוד, להוציא את
מי שהחל את לימודיו לפני אפריל 2002 וקיבל בגין לימודיו אלה מענק
ממשרד החינוך (החזר שכ"ל או מענק שעות).
 
1.2 
עובד הוראה רשאי לקבל החזר שכר לימוד מלא במסגרת הסכמי השכר
עד 3 שנות לימוד וכן עד 12 שעות מענק לימודים.
גובה מענק שכר הלימוד בהתשס"ג ייקבע על פי מגבלות
התקציב.
 
1.3 
החזרי שכר לימוד יבוצעו לפי סדרי עדיפויות המפורטים ב-3 להלן ורק
בגבולות התקציב המאושר לסעיף זה.
 
1.4 
אין המשרד רואה באישור מענק לעובדי הוראה (החזר שכ"ל או מענק
שעות) התחייבות מעבר לשנת הלימודים שבה אושר המענק.
 
1.5 
2. זכאות להגשת בקשה להחזר שכר לימוד
רשאים להגיש בקשה עובדי הוראה אלו:  2.1 
עובדי הוראה החברים בארגוני המורים והעובדים במוסדות חינוך
רשמיים, במוסדות חינוך על יסודיים, בבתי מדרש ובמכללות
להכשרת עובדי הוראה ואשר יש להם קשרי התחשבנות עם
המשרד
 
-   
עובדי הוראה קבועים במשרתם או עובדים שסיימו שלוש שנות
עבודה לפחות והעובדים בהיקף של חצי משרה לפחות
 
-   
עובדי הוראה בפועל הנמצאים בחצי שנת שבתון (אם תאושר
בקשתם של עובדים אלה, לא יעלה גובה ההחזר על 50% משכר
הלימוד שחויבו בו).
 
-   
 
כמו כן על מגישי הבקשה למלא אחר אחד מתנאי הלימוד האלה:  2.2 
לימודים לתואר ראשון או לתעודת הוראה בהיקף של 6 שעות
שבועיות ומעלה
 
-   
לימודים בהיקף של 6 שעות שבועיות ומעלה בקורסים לעובדי
הוראה כמפורט להלן, ב-3.2
 
-   
לימודים לתואר שני או שלישי בהיקף של 4 שעות שבועיות ומעלה
-   
כתיבת עבודת תיזה לתואר שני או שלישי.
 
-   
3. קדימויות
עדיפות ראשונה  3.1 
לימודים לתואר אקדמי לעובדים בכל רובדי החינוך (כגון לעובדים
בחינוך היסודי), בתנאי שהלימודים אינם לתואר אקדמי מקביל
 
א.   
לימודים לתעודת הוראה  ב.   
לימודים לתעודת הוראה נוספת.
 
ג.   
עדיפות שנייה
לימודים בקורסים לעובדי הוראה בהיקף של 6 שעות שבועיות ומעלה
המתקיימים במרכזי השתלמות שליד המוסדות להשכלה גבוהה
והמוסדות להכשרת עובדי הוראה.
 
3.2 

עדיפות שלישית
לימודים לתואר אקדמי שני או שלישי לעובדי הוראה, בין שאושרו ובין
שלא אושרו להם בעבר מענקים בהיקף מלא לרכישת תואר אקדמי
ראשון או שני.
 
3.3 
4. הנוהל להגשת הבקשות ולאישורן
הבקשה תוגש על טופס מיוחד, שאפשר לקבלו במזכירויות בתי הספר,
בלשכות המחוזיות של משרד החינוך ובסניפים של הסתדרות המורים
בישראל ושל ארגון מורי בתי הספר העל-יסודיים. כמו כן אפשר למצאו
באתר האינטרנט בכתובת http:/www.education.gov.il/hishtalmut. את
הטופס המלא על כל פרטיו יש לשלוח למפקח על ההשתלמות במחוז
עבודתו של הפונה, כמפורט בטופס הבקשה.
 
4.1 
לטופס הבקשה יש לצרף אישור מטעם מוסד הלימודים המפרט את
היקף הלימודים בשעות שבועיות, את התואר שלקראתו מבקש המענק
לומד ואת גובה שכר הלימוד הנדרש. כותבי תיזה יצרפו לבקשה אישור
על היקף שכר הלימוד הנדרש מהם להשלמת חובה זו לקבלת התואר
האקדמי.
 
4.2 
המועד האחרון להגשת הבקשה הוא יום ראשון, י"ב בכסלו התשס"ג
(17.11.02). הטופס יוחתם כמפורט להלן:  
4.3 
עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים - מורים עובדי המשרד -
יאשרו את נכונות המפרטים על ידי המנהל ובידיעת המפקח על
המוסד. גננות עובדות המשרד תאשרנה את הפרטים בחתימת
המפקחות.
 
א.   
עובדי הוראה בבעלויות אחרות יחתימו את מנהל המוסד ואת
הבעלות על המוסד.
 
ב.   
מורים במוסדות להכשרת עובדי הוראה יחתימו את מנהל המוסד
ויעבירו את הבקשה למנהל האגף להכשרת עובדי הוראה
במשרדנו.
 
ג.   
עובדי הוראה במינהל לחינוך התיישבותי יעבירו את בקשותיהם
למפקח על ההשתלמות במינהל לחינוך התיישבותי, ברחוב
השלושה 2, תל אביב.
 
ד.   
עובד הוראה המועסק בכמה מקומות או מחוזות רשאי להגיש
בקשה אחת בלבד, למחוז שבו הוא עובד את מרבית השעות.
 
ה.   
עובדי ההוראה יקפידו על מילוי נכון של סמל המוסד.
 
ו.   
האגף להשתלמות עובדי הוראה יוציא אישורים לזכאים במהלך חודש
ינואר 2003.
 
4.4 
5. הנוהל להחזר שכר הלימוד לעובד הוראה שבקשתו אושרה
החזר שכר הלימוד מתבצע תמורת קבלות מקוריות מטעם מוסד
הלימודים כדלקמן:
 
5.1 
החזר שכר לימוד לעובד הוראה שהוא עובד מדינה ישולם על ידי
גזברות משרדנו במחוז חודש לאחר הגשת הקבלות המקוריות.
 
א.   
החזר שכר הלימוד לעובד הוראה שאינו עובד מדינה ישולם על ידי
הבעלות על מוסד החינוך שהוא מועסק בו חודש לאחר הגשת
הקבלות המקוריות.
 
ב.   
אגרת החינוך, דמי ההרשמה, תשלומים לשירותים שונים מטעם
מוסד הלימודים ותשלומי ריבית פיגורים - כל אלה לא ייכללו
בהחזר שכר הלימוד. ינוכה מס כחוק (מס הכנסה וכד') מהחזר
שכר הלימוד.
 
ג.   
המועד האחרון להגשת הקבלות הוא יום ראשון, ט"ו בסיוון התשס"ג
(15.6.03).
 
5.2 
6. דיווח והתחשבנות עם הבעלות
משרדנו יחזיר לבעלות על המוסדות המוכרים, שיש להם קשרי
התחשבנות עם המשרד, את סכומי ההחזרים שאושרו ושולמו למוריהם
לאחר שידווחו על הביצוע לאגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה ברחוב
דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.
7. אישורים מיוחדים וחריגים
לקידום נושאים מיוחדים תפעל ועדה משותפת לארגוני המורים
ולמשרדנו. ועדה זו תאשר שכר לימוד מעבר לקריטריונים שנקבעו.
עובדי הוראה המשתלמים בנושאים מיוחדים יפנו לאגף להשתלמות
ולהדרכה לעובדי הוראה ברחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.
 
7.1 
הוועדה תהיה בהרכב זה:  7.2 
מנהל המחלקה לתנאי שירות (יו"ר)  א.   
מנהל האגף להשתלמות ולהדרכה לעובדי הוראה  ב.   
נציגי ארגוני המורים.  ג.   
לפני הקצאת ההחזרים תתכנס הוועדה לדיון בבעיות שתועלינה על ידי
ארגוני המורים.
 
 
המועד האחרון להגשת בקשות לוועדת החריגים הוא יום רביעי, י"ב
בשבט התשס"ג (15.1.03).
 
7.3 


א. בשאלות אפשר לפנות אל המפקחים על ההשתלמויות במחוזות.
ב. סעיף זה מפורסם באתר האינטרנט של האגף להשתלמות עו"ה
שכתובתו
www.education.gov.il/hishtalmut_hadracha .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002