תכניות לימודים 9.
שואה 9.10
60 שנה למרד גטו ורשה 9.10‎-1
בחודש ניסן התשס"ג, אפריל 2002, תמלאנה 60 שנה למרד גטו ורשה. מרד
זה היה שיאה של תנועת ההתנגדות והמחתרת היהודית נגד הכובש הנאצי.
המרד מסמל את פעילותן של קבוצות ותנועות ההתנגדות שפעלו בגטו ומחוצה
לו במאבק נגד הצורר הנאצי. למרות ההבדלים והניגודים בין הקבוצות
התאחדו כולן למען המלחמה על שמירת כבוד האדם בכלל והאדם היהודי
בפרט, על זכות הקיום של העם היהודי ועל שוויון ערך האדם.
ראשי מכוני השואה, בית לוחמי הגיטאות, משואה ומורשת "יד ושם", סיכמו
על פעילות משותפת אשר תקיף את ארגוני הניצולים, הלוחמים והפרטיזנים
הפועלים כיום בישראל. מערכת החינוך תדגיש השנה, לקראת יום השואה
והגבורה, את נושא ההתנגדות היהודית, המרידות, הלחימה הפרטיזנית,
המחתרות וכיו"ב, במסגרת כיתתית ובית ספרית וכהכנה לקראת מסעות בני
הנוער לפולין.


המנהלים והמורים יפנו למוסדות המוזכרים לעיל לקבלת חומרים
לעיסוק
וללימוד בנושא זה.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002