תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
מסגרות התחרות הספורטיבית, כללי ההתנהגות ותאריכי
האירועים הארציים והבינלאומיים - התשס"ג
9.3‎-1
עדכון תאריכים קובע להשתתפות תלמידות ותלמידים
בתחרויות הספורט של בתי הספר בהתשס"ג
 
1. 
בשנת הלימודים התשס"ג יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידות
ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא כדלקמן (לפי סעיף
11 לחוק לימוד חובה):
 
 
לכיתות ז'-ח': א' בטבת התשמ"ט (9.12.88)  -   
לכיתות ט': א' בטבת התשמ"ח (22.12.87)  -   
לכיתות י'-י"ב: א' בטבת התשמ"ה (25.12.84)  -   
לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שיש בהם אליפות בינלאומית:
אתלטיקה קלה, שחייה, התעמלות, כדורסל וכדורגל): .1.1.86
 
-   
לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שאין בהם אליפות בינלאומית:
מירוצי שדה, ריצת ניווט וטניס שולחן): א' בטבת התשמ"ו
(13.12.85).
 
-   
לכיתות י"ב, לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד: א' בטבת
התשמ"ה (25.12.84).
 
-   
מסגרות התחרות הספורטיבית  2. 
כללי  2.1   
אירועי החינוך הגופני יפעלו על-פי "התקנון לאירועי החינוך
הגופני", משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, הפיקוח הארצי
על החינוך הגופני, תל-אביב, התשס"א, 2001‎-2000.
 
א)   
מפעלי הספורט הארציים יאורגנו ויטופלו על-ידי התאחדות
הספורט של בתי-הספר.
מסגרות התחרויות המחוזיות תתבצענה בשתי מתכונות:
האחת לכל בתי הספר, לפי מסגרות התחרות כפי שהיו נהוגות
עד כה, והשנייה - לבתי ספר שהקימו מועדון ספורט
בית-ספרי בכיתות ז'-ח' ו-ט' בענפי הספורט הבאים,
לתלמידות ולתלמידים: כדורעף, גלשני מפרש, אתלטיקה
קלה, כדוריד, טניס-שולחן וניווט ספורטיבי.
 
ב)   
חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע לתחרויות בתלבושת
ספורט מלאה, אחידה ומסודרת, בצבע ובדגם אחיד, מסומנת
בהתאם לחוקה שבענף הספורט המסוים. העדר תלבושת
אחידה וזהה לחלוטין יביא לפסילת הנבחרת ולמניעת
השתתפותה בתחרות.
 
ג)   
בשלב הארצי חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע עם שתי
מערכות לבוש, כמפורט לעיל (אחת בהירה ואחת כהה).
הופעה עם סמלי אגודות או עם פרסומות מסחריות על גבי
תלבושות ספורט ועל בגדי האימון של התלמידים אסורה
בהחלט.
 
ד)   
מנהלי בתי הספר יקפידו למלא טופס "כרטיס קבוצתי
למשתתפים" שבו יש, בין השאר, התייחסות לבריאות
התלמידים ולביטוח נגד תאונות אישיות (אפשר לקבל טפסים
אלה אצל המפקח על החינוך הגופני במחוז).
כמו-כן המנהלים מתבקשים להקפיד שכל התלמידים הנמנים
על נבחרת בית הספר אכן עומדים בכללי ההתנהגות
החינוכית שהתפרסמו בחוזר הוראות הקבע סב/10(א), סעיף
6-.9.3
למשתתפים במסגרות התחרויות של מועדוני הספורט
הבית-ספריים ובמסגרות של תחרויות ליגת-העל בכדורסל,
בכדורגל תלמידות ובכדורעף יונפקו כרטיסי משתתף נוסף
לכרטיס הרישום הקבוצתי.
 
ה)   
מנהלי בתי הספר יוודאו כי מורי החינוך הגופני מודעים
לתקנונים וללוח הזמנים של האירועים דלהלן. מרכזי
המקצוע אחראים לבדוק ולוודא לגבי כל אירוע, שבועיים
לפני המועד המתוכנן, אפשרות שינויים בתקנון ובלוח
הזמנים.
 
ו)   
שיתוף נבחרות בחטיבות הביניים ובבתי-הספר העל
יסודיים בתחרויות הספורט

הנהלת בית הספר תקבע את מספר הנבחרות הרשאיות להשתתף
בתחרויות, בהתאם לאפשרויות דלהלן:
 
2.2   
מספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות המצויות
בבית-הספר, כלומר בית ספר שיש בו חטיבה עליונה אחת ו-3
חטיבות ביניים יוכל להיות מיוצג על ידי 4 נבחרות נפרדות
(אחת לכל חטיבה).
או:
 
א)   
תהיה נבחרת אחת לכל חטיבת גיל, כלומר בבית ספר כדוגמת
זה שלעיל תהיה נבחרת אחת לחטיבה העליונה ונבחרת אחת
לשלוש חטיבות הביניים.
להלן הכללים לרישום הנבחרות לתחרות:
 
ב)   
כל נבחרת של חטיבה תירשם בנפרד (אם יש יותר
מנבחרת אחת) על גבי טופס "כרטיס קבוצתי
למשתתפים".
 
1)   
על טופס ההרשמה יצוין שם המוסד, ויודגש כינוי או
סימול החטיבה באותו מוסד.
 
2)   
במקרה של בחירה באפשרות א' אסור יהיה להעביר
תלמיד מחטיבה אחת לחטיבה אחרת באותה שנת
לימודים.
 
3)   
הרישום הוא קבוע וסופי לאותה שנת לימודים כולה,
בכל ענפי הספורט.
 
4)   
השתתפות הנבחרות היא בהתאם לקבוצות הגיל
שתפורסמנה על ידי הפיקוח הארצי על החינוך
הגופני/התאחדות הספורט לבתי ספר.
 
5)   
כיתת ספורט רשאית לרשום קבוצה נוספת מתלמידי
כיתה ז', שתתחרה בתחרויות אזוריות או מחוזיות
בלבד, ללא אפשרות להעפיל לגמר הארצי. בשלב זה
תהיה הקבוצה הרשמית זו המורכבת מתלמידי כיתות
ז'-ח' בלבד, כמו בעבר.
 
6)   
בית-ספר המשתתף במסגרת תחרויות ליגת-על,
בכדורסל או בכדורעף, יוכל לשתף, במסגרת מחוזית
בלבד, נבחרת של כיתות י' לתלמידים אשר אינם נמנים
על סגל שחקני ליגת-העל (ללא אפשרות להעפיל לאליפות
הארצית).
בנבחרת זו אפשר לכלול עד 2 תלמידים מכיתות י"א,
אשר אינם נמנים על סגל השחקנים של קבוצת
ליגת-העל; כל זאת באישור המפקח על החינוך הגופני
במחוז.
 
7)   
תלבושת
תלבושתה של כל נבחרת בית-ספר תהיה שונה בצבע חולצתה
ובסימולה (אם יש בתחרות יותר מנבחרת אחת מאותו
מוסד).
 
ג)   
אירועים ארציים ובינלאומיים  3. 
מנהלי בתי הספר מתבקשים לשריין את מועדי האליפויות בהתאם
ללוח האירועים שבטבלה בהמשך.
לאליפויות הארציות שבהן ההרשמה פתוחה תהיה ההרשמה
לתחרויות במחלקה למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי
הספר.
 
3.1   
בתי הספר שיזכו באליפויות דלהלן יהיו מועמדים לייצג את
המדינה בתחרויות הבינלאומיות של בתי-הספר.
הוצאת המשלחות תיבדק עניינית לכל אירוע, גיל ומין בנפרד.
ההחלטה הסופית לשיתופן תיפול בפיקוח הארצי על החינוך
הגופני, ואין האמור בחוזר זה מחייב את הפיקוח הארצי על
החינוך הגופני לשלוח את כל בתי הספר המנצחים לאליפויות
הבינלאומיות (בכל מקרה תהיה תמיכת משרד החינוך עד לגובה
של 50% ממחיר כרטיסי הטיסה והשהייה בימי התחרות
הרשמיים).
אלה האליפויות הבינלאומיות בהתשס"ג:
 
3.2   
שחייה (צ'כיה): י"ז-כ' באדר ב' התשס"ג (24‎-21 במרס
2003).
 
-   
כדורסל (ברזיל): כ"א-כ"ח באייר התשס"ג (30‎-23 במאי
2003).
 
-   
כדורגל (סין): י"ח-כ"ו בניסן התשס"ג (28‎-20 באפריל
2003).
 
-   
אתלטיקה-קלה (תורכיה): כ"ה-ל' בסיוון התשס"ג (30‎-25
ביוני 2003).
 
-   
התעמלות (צרפת): ט'-ט"ז באייר התשס"ג (18‎-11 במאי
2003).
 
-   
באליפויות של כדורסל, כדורגל, אתלטיקה-קלה ושחייה רשאים
להשתתף אך ורק תלמידי כיתות י'-י"א שנולדו אחרי התאריך
.1.1.86
הערה
 
 
כדי לחסוך בהוצאות נסיעה ולמנוע איבוד ימי לימוד, האליפויות
הארציות בכדוריד, בכדורעף, בכדורסל, בכדורגל, בקטרגל ובטניס
שולחן לבתי הספר העל יסודיים בשנת הלימודים התשס"ג
מאורגנות בימים מרוכזים (2 משחקים ביום לנבחרת בית-הספר).
מנהלי בתי הספר מתבקשים להנחות את האחראים לנבחרות
להכין את התלמידים בהתאם, ובמיוחד בנושא הכושר הגופני.
 
 
להלן מועדי האליפויות:
משחקי כדור


הערות
 
מועד הגמר הארצי
 
האליפות הארצית
 
מועד הדיווח המחוזי
 
הענף
 
  יום חמישי,
ט' באדר ב' התשס"ג,
13.3.2003
 
ימים שני-שלישי,
ט"ו-ט"ז באדר א'
התשס"ג,
17‎-18.2.2003
 
יום שישי,
י"ד בשבט התשס"ג,
17.1.2003
 
כדורגל
י'-י"ב,
תלמידים

 
אליפות
בינלאומית
(סין): י"ח-כ"ו בניסן
התשס"ג,
20‎-28.4.2003
 
יום שלישי,
י"ב בטבת התשס"ג,
17.12.2002
 
ימים שני-שלישי,
י"א-י"ב בטבת התשס"ג,
16‎-17.12.2002
 
ההרשמה
הסתיימה
 
כדורגל י'-
י"א,
טורניר ISF
תלמידים/ות
 
   יום חמישי,
ט' באדר ב' התשס"ג,
13.3.2003
 
  ההרשמה
הסתיימה
 
ליגת כדורגל
י'-י"ב,
תלמידות
 
   יום שלישי,
י' בסיוון התשס"ג,
10.6.2003
 
ימים ראשון-שני,
ט"ז-י"ז באייר התשס"ג,
18‎-19.5.2003
 
יום שישי
ב' בניסן התשס"ג,
4.4.2003
 
ליגת כדורגל
ט',
תלמידות
 
   יום שלישי,
י' בסיוון התשס"ג,
10.6.2003
 
ימים ראשון-שני,
ט"ז-י"ז באייר התשס"ג,
18‎-19.5.2003
 
יום שישי,
ב' בניסן התשס"ג,
4.4.2003
 
ליגת כדורגל
ז'-ח'
תלמידות
 
   יום רביעי,
כ"ח בניסן התשס"ג,
30.4.2003
 
ימים שלישי-רביעי,
כ"ח-כ"ט באדר ב'
התשס"ג,
1‎-2.4.2003
 
יום שישי,
כ"ו באדר א' התשס"ג,
28.2.2003
 
קט רגל י'-
י"ב,
תלמידים/ות
 
   השתלבות
ב"ליגת העל"
התשס"ג
 
ימים רביעי-חמישי,
ה'-ו' בשבט התשס"ג,
8‎-9.1.2003, או:
ימים רביעי-חמישי,
י"ט-כ' בשבט התשס"ג,
22‎-23.1.2003
 
יום שישי,
ט"ו בטבת התשס"ג,
20.12.2002
 
כדורסל י'-
י"ב,
תלמידים/ות
 
אליפות בינלאומית
(ברזיל): כ"ג-כ"ח
באייר התשס"ג,
23‎-30.5.2003
 
תלמידות: יום רביעי,
ג' במרחשוון התשס"ג,
9.10.2002
תלמידים: ינואר 2003
 
ימים רביעי-חמישי,
ג'-ד' במרחשוון התשס"ג,
9‎-10.10.2002
 
ההרשמה
הסתיימה
 
כדורסל י'-
י"א,
טורניר
ISF
 
  יום חמישי,
כ"ג באדר ב' התשס"ג,
27.3.2003
 
    "ליגת-על"
כדורסל י'-
י"ב,
תלמידים/ות
 
   יום שלישי,
ג' בסיוון התשס"ג,
3.6.2003
 
ימים שני-שלישי,
י'-י"א באייר התשס"ג,
12‎-13.5.2003
 
יום שישי,
ב' בניסן התשס"ג,
4.4.2003
 
כדורסל
ט',
תלמידים/ות
 
  השתלבות
ב"ליגת על"
תלמידים
 
ימים רביעי-חמישי,
כ"ו-כ"ז בשבט התשס"ג,
29‎-30.1.2003
 
יום שישי,
כ"ב בטבת התשס"ג,
27.12.2002
 
כדורעף י'-י"ב,
תלמידים

 
   יום חמישי,
א' בניסן התשס"ג,
3.4.2003

 
ימים רביעי-חמישי,
כ"ו-כ"ז בשבט התשס"ג,
29‎-30.1.2003
 
  "ליגת-על"
בכדורעף,
תלמידים/ות

 
    ימים ראשון-שני,
י"ט-כ' באדר ב' התשס"ג,
23‎-24.3.2003
 
ההרשמה
הסתיימה
 
ליגה ארצית
בכדורעף י'-
י"ב, תלמידות
 
   - יום ראשון,
ח' בסיוון התשס"ג,
8.6.2003
- יום שני,
ט' בסיוון התשס"ג,
9.6.2003
 
ימים רביעי-חמישי,
י"ט-כ' באייר התשס"ג,
21‎-22.5.2003
 
יום שישי,
ל' בניסן התשס"ג,
2.5.2003
 
כדורעף ט'
מועדונים,
תלמידים/ות
 
  יום ראשון,
ח' בסיוון התשס"ג,
8.6.2003
 
ימים רביעי-חמישי,
י"ב-י"ג באייר התשס"ג,
14‎-15.5.2003
 
יום שישי,
ב' בניסן התשס"ג,
4.4.2003
 
כדורעף ז'-ח'
מועדונים,
תלמידים/ות
 
   יום רביעי,
כ"ו באייר התשס"ג,
28.5.2003
 
ימים שלישי-רביעי,
כ"ה-כ"ו באייר התשס"ג,
8.5.2003--27
 
ההרשמה פתוחה
עד יום רביעי,
כ"ח בניסן התשס"ג,
30.4.2003
 
אליפות
ארצית
בכדורעף
חופים ז'-
ח', ט', י'-י"ב
 
  יום חמישי,
ב' באדר ב' התשס"ג,
6.3.2003
 
ימים שני-שלישי,
ח'-ט' באדר א' התשס"ג,
10‎-11.2.2003
 
יום שישי,
ז' בשבט התשס"ג,
10.1.2003
 
כדוריד
י'-י"ב
תלמידים/ות
 
  יום שני,
כ"ד באייר התשס"ג,
26.5.2003
 
ימים ראשון-שני
ב'-ג' באייר התשס"ג,
4‎-5.5.2003
 
יום שישי,
ב' בניסן התשס"ג,
4.4.2003
 
כדוריד
ז'-ח', ט',
תלמידות
(מועדונים)
 
4. כינוסי אתלטיקה קלה ומירוצי שדה
מועדי הכינוסים האזוריים והמחוזיים ייקבעו על ידי המפקחים במחוזות.
תחרויות הגמר הארציות תיערכנה בהתאם ללוח הזמנים שלהלן:
הערות
 
מועד הגמר הארצי
 
מועד הדיווח המחוזי
 
הענף
 
   - יום שלישי,
י"א בשבט התשס"ג,
14.1.2003
- יום שלישי
י"ח בשבט התשס"ג,
21.1.2003
 
יום שישי,
כ"ד בכסלו התשס"ג,
29.11.2002
 
מירוץ שדה
ז'-ח', ט',
י'-י"א, י"ב
 
יום שני,
ב' בסיוון התשס"ג,
2.6.2003
 
יום שישי,
ל' בניסן התשס"ג,
2.5.2003
 
א"ק קבוצתי
ז'-ח', ט'
מועדונים+
בתי ספר
 
אליפות בינלאומית
(תורכיה): כ"ה-ל' בסיוון
התשס"ג,
25‎-30.6.2003
 
יום שני,
י"ח בטבת התשס"ג,
23.12.2002
 
ההרשמה
הסתיימה
 
א"ק י'-י"א
שיטת ISF
 
  יום שני,
ו' באדר ב' התשס"ג,
10.3.2003
 
יום שישי,
ה' באדר א' התשס"ג,
7.2.2003
 
אתלטיקה
י'-י"ב+
אתלטיקה
אישי
 
ניווט, כושר גופני, שחייה ושחמט
 
5. 
בריצת ניווט ובכושר גופני תהיה ההרשמה הארצית לתחרות ישירות במחלקה
למפעלי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר.
פרטים יימסרו לבתי הספר המעוניינים שיפנו למחלקה למפעלי ספורט
בהתאחדות הספורט לבתי הספר.
להלן הטבלה המלאה של האירועים בענפים אלה:
הערות
מועד הגמר הארצי
 
מועד הדיווח המחוזי
 
הענף
 
  יום שלישי,
כ"ג באדר א' התשס"ג,
25.2.2003
 
ההרשמה פתוחה עד
יום שישי,
י"ד בשבט התשס"ג,
17.1.2003
 
ניווט
ספורטיבי
ז'-ח', ט',
י'-י"ב
 
  יום חמישי,
כ"א בטבת התשס"ג,
26.12.2002
 
ההרשמה פתוחה עד
יום שישי,
י"ז בכסלו
התשס"ג,
22.11.2002
 
כושר גופני
י"א-י"ב
 
אליפות בינלאומית
(צ'כיה):
י"ז-כ' באדר ב'
התשס"ג,
21‎-24.3.2003
 
יום רביעי,
ו' בטבת
התשס"ג
11.12.2002
 
ההרשמה
הסתיימה
 
שחייה
י'-י"א,
ISF

 
   יום שני,
כ"ז באדר ב'
התשס"ג,
31.3.2003
 
ההרשמה פתוחה עד
יום שישי,
י"ז בכסלו התשס"ג,
22.11.2002
 
שחמט
 
6. טניס-שולחן

מחוז/
רשות
מארחת
מועד
הגמר הארצי
 
מועד
האליפות הארצית
 
מועד
הדווח המחוזי
 

הענף
 
צפון
(כרמיאל)
 
יום שלישי,
ב' באדר א' התשס"ג,
4.2.2003
 
ימים שני-שלישי,
א'-ב' באדר א' התשס"ג,
3‎-4.2.2003
 
יום שישי,
כ"ט בטבת התשס"ג,
3.1.2003
 
טניס שולחן
י'-י"א,
תלמידים
 
צפון
(כרמיאל)
 
יום שלישי,
ב' באדר א' התשס"ג,
4.2.2003
 
ימים שני-שלישי,
א'-ב' באדר א' התשס"ג,
3‎-4.2.2003
 
ההרשמה פתוחה
עד יום שישי,
כ"ב בטבת התשס"ג,
27.12.2002
 
טניס שולחן
י'-י"א,
תלמידות
 
7. מועדי התחרויות המסכמות בחתירה ובשיט

מועד הגמר הארצי
 
הענף
 
ימים ראשון-רביעי,
כ"ח באדר א'-א' באדר ב'
התשס"ג
2‎-5.3.2003
 
האליפות הבינלאומית
בגלשני רוח במסגרת
משחקי החורף של
אס"א

 
ימים רביעי-חמישי,
י"א-י"ב בסיוון התשס"ג,
11‎-12.6.2003
 
אליפות מרכזי אימון
בגלשני מפרש ז'-ח',
תלמידים/ות
 
יום חמישי,
כ"ג באדר ב' התשס"ג,
27.3.2003
 
חתירה
 
יום שלישי,
י"א באייר התשס"ג,
13.5.2003
 
מפרשים
 
כללי התנהגות חינוכית, חברתית וספורטיבית לבתי"ס עי"ס
הנוטלים חלק בתחרויות ספורט
 
8. 
כל בתי-הספר העל-יסודיים (חט"ב+חט"ע) שייטלו חלק בתחרויות הספורט
של בתי הספר מחויבים ל"כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית
והספורטיבית", כפי שפורסמו בחוזר הוראות הקבע סב/10(א), סעיף 6-.9.3
בעת ההרשמה לתחרויות יצרף מנהל בית הספר טופס אחד של כללי
ההתנהגות, חתום אישית על-ידו (חתימה על טופס אחד מספיקה, והיא מקיפה
את כל הספורטאים והנבחרות של בית הספר לאותה שנת לימודים).
הטפסים יסופקו לבתי הספר על ידי המפקחים על החינוך הגופני
במחוזות/התאחדות ספורט בתי הספר.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על חינוך
הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-6896136.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002