תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
יישום "דגלי" המשרד - טיפוח תקשורת בין-אישית 9.4‎-1
שנת הלימודים התשס"ג תצוין אף היא בשימת דגש חינוכי וחברתי על טיפוח
התקשורת הבין-אישית.
התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית פותחה בשנת התשס"ב על-ידי המחלקה
לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי, נוסתה בהצלחה ב-1000 כיתות ו',
והורחבה אט-אט לכיתות ג'-ו'. בשנת הלימודים הקרובה יורחב יישום
התכנית, והיא תופעל בכל בתי הספר היסודיים, בכיתות א'-ו'.
התכנית תהיה חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים הכיתתית והבית
ספרית. טיפוח הכשירויות החברתיות ייעשה במהלך השיעורים הנלמדים
בבתי-הספר, במשולב עם תוכני הלימוד במקצועות השונים, כדי להפוך נושא
חשוב זה לרלוונטי עבור הלומדים.
כדי לסייע למורים ביישום התכנית בהלימה לתכנים הלימודיים
והחברתיים תשלח אליהם המחלקה לחינוך לחיים בחברה איגרות ובהן
מתודות שונות להפעלה בשכבות גיל שונות תוך התאמתן לרמה ההתפתחותית
של הלומדים.


את האיגרת הראשונה לשנה זו, העוסקת בנושא "התחלות",
וחומרים נוספים אפשר להוריד באופן שוטף מאתר האינטרנט
שכתובתו www.education.gov.il/yesodi.htm . להדרכה
ולסיוע אפשר לפנות אל מדריכות המחלקה ל"חינוך לחיים בחברה"
ול"חינוך ליזמות" בחינוך היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי
במחוזות.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/1, כ"ד אלול תשס"ב, 1 בספטמבר 2002