חוזר זה מבוטל. כדי להגיע לחוזר התקף לחץ כאן


אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
משמעת 2.4
נוהל הרחקת תלמיד 2.4‎-4
 
1 באוקטובר 2002
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
2.4‎-1 בחוזר
הוראות הקבע
נח/5
 
  מטרת הפרסום  

נוהל זה מעדכן את כל ההוראות בנושא הרחקת תלמיד המופיעות בחוזרים
קודמים ובמיוחד בחוזר הוראות הקבע סא/4(ג). בכל מקום שיש סתירה בין
האמור בחוזר הנ"ל ובחוזרים אחרים לבין האמור כאן, הנוהל הזה הוא
הקובע.
1. מטרת הנוהל
מטרת הנוהל היא לקבוע את העקרונות של הרחקת תלמיד מכיתתו או
מבית-הספר.
 
 
2. הגדרה
הרחקה משמעותה הוצאת התלמיד מהכיתה או מבית-הספר 
והשעייתו מהלימודים. יש כמה רמות להרחקה:
 
הרחקה משיעור עד תומו על ידי המורה  (1)   
הרחקה מכמה שיעורים באותו יום באישור המחנך
 
(2)   
הרחקה ל-10 ימי לימוד לכל היותר באישור מפקח   (4) 
הרחקה ל-6 ימי לימוד לכל היותר באישור המנהל
 
(3)   
העברת התלמיד והוצאתו מבית-הספר (בהתאם לתקנות זכויות התלמיד
  - פרסום הוראות הרחקת תלמידים - התשס"ב-2002, להלן "התקנות").
(5)   
3. הסיבות להרחקה
אמצעי להענשה או למניעת אלימות  3.1   
אמצעי למניעת סכנה בריאותית (במקרה זה יורחק התלמיד רק
על-פי הנחיות חד-משמעיות של רופא ורק במקרה של מחלה
מידבקת).
 
3.2   
4. הרחקה כאמצעי להענשה או למניעת אלימות
קודם נקיטת העמדה לגבי הרחקה לכמה ימים יש לנקוט את
הצעדים האלה:
 
4.1   
המורה ישוחח עם התלמיד ועם הוריו.  א.   
היועץ החינוכי ישוחח עם התלמיד, עם הוריו, עם המחנך ועם
המורה הרלוונטי.
 
ב.   
תינתן אזהרה בעל-פה.  ג.   
תינתן נזיפה בעל-פה.  ד.   
תינתן אזהרה בכתב שתועבר להורה.  ה.   
תהליך ההענשה  4.2   
יינתן לתלמיד הסבר כדי שיבין את סיבת העונש.  א.   
יש להבטיח שההענשה לא תיתפס כשרירותית.  ב.   
לאורך כל תהליך ההענשה יש לשמור על כבודו של התלמיד.  ג.   
התלמיד יוכל להציג את גרסתו לאירוע, ועל המאזין לו
להתייחס לדבריו.
 
ד.   
העונש יהיה מותאם בחומרתו לעברה.  ה.   
בכל מוסד חינוכי ייקבעו כללי התנהגות נאותים. כללים אלו
יפורסמו ברבים (כולל הוראות חוק זכויות התלמיד) באופן
שכל תלמיד והוריו יכירו אותם מראש.
 
ו.   
כל תהליך ההענשה (הרחקת התלמיד) חייב להיות מתועד,
ובכלל זה התאריך, תיאור האירוע ודרך הטיפול.
 
ז.   
במקרים שהוחלט על השעיה יש לשקול בכובד ראש את חומרת
העונש (על-פי גיל התלמיד, מצבו האישי, מצבו המשפחתי וכד').
 
4.3   
הרחקת תלמיד מהכיתה  4.4   
הרחקה משיעור אחד עד תומו על ידי המורה תתועד על פי
נוהלי בית הספר. הרחקה ליותר משיעור אחד תועבר לידיעת
  המחנך.
א.   
בבית-הספר היסודי בלבד אפשר להעביר תלמיד לכיתה
אחרת במוסד, ליום לימודים או לתקופה קצובה, באישור
המנהל (אפשר להעביר תלמיד רק לכיתה השייכת לשכבת גיל
גבוהה יותר).  
ב.   
תלמיד לא יורחק ליותר מ-10 ימים מצטברים במשך השנה,
ובעל-יסודי לא יורחק ליותר מ-14 ימים מצטברים.
 
ג.   
הרחקת תלמיד משני ימי לימוד ומעלה תיעשה באישור
המנהל או מי שהוסמך על-ידו - לאחר התייעצות עם מחנך
הכיתה, עם מוריה ועם היועץ. יש ליידע על ההרחקה גם את
המפקח.
 
ד.   
הרחקה ל-10 ימים תיעשה באישור המפקח.  ה.   
כאשר יש בעיה מתמשכת, יש לפעול בהתאם להוראות בחוזר
הוראות הקבע סא/4(ג), סעיף 2.1‎-3, "יצירת אקלים בטוח
וצמצום האלימות במוסדות החינוך".
 
ו.   
העברה קבועה מכיתה לכיתה תיעשה בהחלטת המועצה הפדגוגית
ותקבל את אישור המפקח.
 
4.5   
5. הטיפול בתלמיד בעת הרחקה
אם התלמיד הושעה מעבר לשיעור בודד, בית הספר אחראי להביא
את הדבר לידיעת ההורים.
 
5.1   
תלמיד שהורחק מהכיתה יועסק בין כותלי בית הספר לפי סידורים
שייקבעו על ידי הנהלת בית הספר (בכפיפות ל-4.3 לעיל).
 
5.2   
התלמיד יחויב להשלים את ידיעותיו בחומר הלימודים שנלמד
בכיתה במשך ההרחקה.
 
5.3   
6. העברה והוצאה מבית-הספר
העברה תיעשה בתיאום עם המפקח ובאישורו, בהתאם לתקנות.  6.1   
יש לקבל החלטה על הוצאה במועצה הפדגוגית הכוללת בעלי
תפקידים בהתאם לתקנה 4-א בתקנות. ההחלטה תלווה
בפרוטוקול הכולל נימוקים להחלטה.
 
6.2   
יש לזמן את ההורים לקבלת תגובתם ולהשמעת טענותיהם. אם
ההורים הוזמנו פעמיים כדין ולא הופיעו, ייחשב הדבר כאילו
ניתנה להם הזדמנות תגובה (עפ"י חוק זכויות התלמיד והתקנות).
 
6.3   
ההחלטה תהיה בכתב ומנומקת ותימסר כדין.
 
6.4   
המנהל יודיע לתלמיד ולהורים כי הם רשאים לערער על ההחלטה
בפני ועדת שימוע (ראה ב-7 להלן) תוך 14 ימים מיום שהומצאה
להם הודעה. ההורים יוכלו להביא לוועדה חינוכאי/יועץ מטעמם.  
6.5   
לא יורחק תלמיד עד להגשת ערר ולאחר קבלת ההחלטה בערר (על
פי חוק זכויות התלמיד). החלטת הוועדה תינתן עד שבוע מיום
הדיון.
 
6.6   
תהליך ההעברה ייעשה בשיתוף עם הרשות המקומית, והיא תדאג
למקום לימודים חלופי.
 
6.7   
7. ועדת שימוע
בכל מחוז תוקם ועדת שימוע. להלן הרכבה:  7.1   
מנהל המחוז אשר במחוזו מצוי מוסד החינוך או נציגו - יו"ר  א.   
נציגי הארגונים שאליהם משתייכים רוב המורים במוסד
החינוך (הנציגים יהיו מנהלי בתי-ספר)
 
ב.   
נציג ארגון הורים ארצי או נציג ועד הורים בית ספרי (אלא
אם כן יבקשו התלמיד או הוריו כי לא ישתתפו בדיון)
 
ג.   
מתרגם השיחה לשפת ההורים, אם הם אינם דוברי עברית  ד.   
בעל-יסודי - ראש מועצת התלמידים המחוזית או סגנו או
הנציג של מועצת התלמידים של בית הספר (אלא אם כן
יבקשו התלמיד או הוריו כי לא ישתתפו בדיון).
 
ה.   
ההחלטה בערר תינתן על ידי מנהל המחוז, לאחר שהורי התלמיד
והתלמיד ישמיעו את טענותיהם לפני הוועדה.
 
7.2   
ההחלטה תהיה בכתב ומנומקת.  7.3   
לגבי הוצאת תלמיד ממוסד דתי תינתן להורים זכות לערור בפני
המחמ"ד במחוז או בפני מנהל החינוך הדתי, ומומלץ גם שבמקרה
כזה יהיה נציגו של מנהל המחוז בוועדת השימוע המחמ"ד (ראה
7.1-א לעיל).
 
7.4   


בשאלות אפשר לפנות אל המפקח המחוזי.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/2(א), כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002