חוזר זה מבוטל


שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.

ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
חינוך ביתי - נהלים 3.1‎-15
 
1 באוקטובר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. כללי
עמדת מערכת החינוך בישראל היא שמקומם של תלמידים בגיל חינוך חובה
הוא במסגרות הלימוד הממוסדות. על רשויות החינוך - הרשויות המקומיות
ומשרד החינוך - לעשות את כל האפשר כדי להתאים מסגרת לימודים הולמת
לכל תלמיד. לפיכך תאושרנה בקשות לחינוך ביתי אך ורק במקרים חריגים
ביותר, שבהם אפשר להוכיח מעל לכל ספק שהבקשה להקניית חינוך ביתי
נגזרת מתפיסת עולם מגובשת השוללת חינוך במסגרת ממוסדת כלשהי, וכן
שקיימות נסיבות יוצאות דופן, מיוחדות וחריגות ביותר, שבעטיין ילד אינו
מסוגל ללמוד במוסד חינוך מוכר. בכל מקרה מדובר בחינוך של ילד בודד
בביתו. חילוקי דעות או סכסוכים בין ההורים לבית הספר אינם בכל מקרה
עילה לחינוך ביתי.
הסמכות לאשר או לא לאשר חינוך ביתי נתונה בידי המנהל הכללי.
2. הנהלים המוצעים להפעלת חינוך ביתי
הורים המבקשים להקנות לילדם חינוך ביתי מתבקשים לרשום
אותו למוסד החינוכי שבו הוא אמור ללמוד במועד הרשמי של
רישום מועמדים למוסדות חינוך. במקביל יפנו ההורים בקשה
מנומקת בכתב לפטור מחוק לימוד חובה ולקבלת רשות למתן
חינוך ביתי אל מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית, והוא ידאג
להעבירה למנהל המחוז.
 
2.1   
הבקשה תכלול פרטים מזהים על הילד ועל הורים, את שם מוסד
החינוך שבו אמור היה הילד ללמוד ואת הסיבות להגשת הבקשה.
 
2.2   
לבקשה תצורף תכנית לימודים שתכלול -  2.3   
את פירוט התחומים והמקצועות/הנושאים שהילד ילמד
בביתו;
 
*   
את פירוט התוצרים הצפויים שאפשר יהיה ללמוד מהם
שהלמידה אכן מתרחשת;
 
*   
את פירוט האחראים להוראה (היינו מי ילמד את הילד
בפועל).
 
*   
במחוז שבו תוגש בקשה לחינוך ביתי ימנה מנהל המחוז ועדה
שתורכב מבעלי התפקידים האלה: מנהל המחוז או נציגו, המחמ"ד
- כאשר הדיון נוגע לתלמיד בחינוך הממ"ד - מפקח כולל, מנהל
בית ספר, פסיכולוג חינוכי או יועץ, הממונה על הביקור הסדיר
ונציג הרשות המקומית, וכן חברים נוספים, על פי החלטת מנהל
המחוז.
תפקיד הוועדה לוודא שהילד אכן יקבל חינוך ראוי בביתו. הוועדה
תעיין במסמכים שהוגשו על ידי ההורים, תראיין את ההורים
ותערוך ביקור בביתו של הילד. במהלך הביקור תתקיים גם שיחה
אישית שלא בנוכחות ההורים בין הילד ובין אחד מאנשי המערך
המסייע - פסיכולוג, יועץ, או קצין ביקור סדיר (חברי הוועדה
יחליטו ביניהם מי יקיים את השיחה האישית עם הילד).
 
2.4   
הוועדה תעביר את המלצותיה בכתב אל המנהל הכללי שבידו
כאמור הסמכות לאשר או לדחות את הבקשה. החלטת המנהל
הכללי היא סופית.
 
2.5   
הודעה בדבר החלטת המנהל הכללי על אישורה או על דחייתה של
הבקשה תועבר בכתב לידיעת ההורים ולידיעת מנהלי המחוז
והרשות המקומית.
 
2.6   
אם יאושר לילד חינוך ביתי, תכלול ההודעה להורים את פירוט
הדרישות והתנאים שעל ההורים לקיים.
 
2.7   
האישור יינתן כל שנה לשנת לימודים אחת בלבד. ההורים יחזרו
ויבקשו הארכת אישור לשנת לימודים נוספת במועד הרישום
למוסדות החינוך. הארכת תוקף האישור מותנית בקבלת דוחות
מעקב תקופתיים ובכלל זה בדיקת תוצרי הלמידה שיוגשו למנהל
המחוז פעמיים בשנה. הדוחות יוגשו על ידי קצין הביקור הסדיר
או על ידי עובד פדגוגי אחר שימונה על ידי מנהל המחוז לעקוב
אחר יישום תכנית החינוך הביתי לגבי כל תלמיד במחוז שקיבל
אישור לכך.
 
2.8   
מנהל המחוז יחזור ויעביר את הבקשה להארכת תוקף האישור
לשנת לימודים נוספת או לביטולו למנהל הכללי.
 
2.9   
ילד שאושר לו חינוך ביתי יצטרך לעמוד בסטנדרטים של מערכת
החינוך וישתתף במבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית
ספרית) או בכל מבחן אחר לבדיקת הישגים שמטה המשרד מקיים
על פי לוחות זמנים קבועים וידועים מראש, אלא אם כן שוכנע המנהל
  הכללי בעקבות המלצות הוועדה לפטור אותו גם מחובות אלה.
2.10
 
 
 
השתתפות בבחינות תהיה בבית הספר שבו אמור היה הילד ללמוד.
העובד הפדגוגי שיהיה אחראי למעקב יעביר את המידע בדבר קיום
המבחנים ומועדם לידיעת ההורים, מיד עם קבלת ההודעה בבית
הספר לגבי מועד המבחנים.
 
2.11
 
 
מומלץ שיתקיים קשר בין הילד לבין בית הספר שבו הוא אמור
היה ללמוד לצורך קבלת שירותים כגון שימוש בספרייה או במרכז
המשאבים של בית הספר.
תינתן לילד אפשרות, אם רצונו בכך, להשתתף בפעילויות חברתיות
של בית הספר. ההשתתפות מותנית בהסכמת מנהל בית
הספר ומחנך הכיתה. הסכמה כזו תתקבל בכל מקרה לגופו.
 
2.12
 
 
הורים שאושר לילדם חינוך ביתי ידאגו שהילד יקבל שירותי
בריאות שהוא זכאי להם בתוקף חוק הבריאות הממלכתי, כגון
חיסונים. האחריות להבטחת קבלת השירות היא על ההורים.
עליהם לפנות אל לשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריהם לקבלת
המידע בנושא זה.
 
2.13
 
 
ביטוחים מכל סוג שהוא לגבי ילד שאושר לו חינוך ביתי הם
באחריות ההורים.
 
2.14
 
 
אישור הבקשה לחינוך ביתי אינו מחייב את המשרד או כל גורם
ציבורי אחר במימון תכנית הלימודים הביתית או בכל מימון אחר.
2.15
 
 
כל הליכי הטיפול בבקשה יסתיימו עם תום שנת הלימודים שבה
הוגשה הבקשה. אם בקשת ההורים נדחית, יבקר הילד בבית ספר
רשמי או מוכר שאינו רשמי שנרשם אליו מלכתחילה.
 
2.16
 
 


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר אילנה זילר, מנהלת אגף א',
מוסדות חינוך, טל' 02‎-5603274.

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/2(א), כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002