ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
הוראת הקריאה בכיתה א' - רכיבי הלמידה וההוראה ומערך
ההערכה
3.1‎-16
 
1 באוקטובר 2002
 
  תאריך תחולה 
תוספת לסעיף
6.3‎-2 בחוזר
הוראות הקבע
סב/8(א) והחלפת
סעיף 3.1‎-10
בחוזר הוראות
  הקבע סא/1(א)
  מטרת הפרסום  


שרת החינוך מינתה ועדת היגוי לרפורמה בהוראת הקריאה והחינוך האורייני,
ליישום המלצותיה של ועדת שפירא. אחד התפקידים של ועדה זו הוא הקמת
מערך מעקב ובקרה אובייקטיבי ותקופתי של ההישגים בקריאה בבתי הספר.
מונתה גם תת-ועדה העוסקת בתכניות לימודים ובהערכה ומגדירה את נושאי
ההוראה בתחום הקריאה והכתיבה בכיתה א' ואת ההישגים המצופים מכל
בוגרי כיתה א' בתחומים שהוזכרו לעיל.
הוועדות קבעו:
קריאה וכתיבה הן מיומנויות מורכבות המושתתות על כמה
תת-מיומנויות, ולכן יילמדו בכיתה א' כל הרכיבים שבהם נדרשת
שליטה של כל מסיימי כיתה א'.
 
א. 
כדי לסייע למערכת החינוך בקידום הרכיבים האלה ובהשגת שליטה
עליהם יש לפתח מערך הערכה ולהפעילו.
 
ב. 
רכיבי הלמידה וההוראה  א. 
מודעות פונולוגית  1.   
שליטה בשמות האותיות  2.   
שליטה בצופן האלפביתי  3.   
קריאת מילים  4.   
שטף בקריאת מילים  5.   
הבנת הנקרא  6.   
כתיב  7.   
כתיבה.
 
8.   
מערך ההערכה  ב. 
המערך מיועד להערכה של מידת השליטה ברכיבי הלמידה המפורטים
לעיל.
למערך זה כמה מטרות:
 
 
לסייע למורי כיתות א' בניטור ההישגים של תלמידיהם במהלך
שנת הלימודים ובזיהוי מוקדם ככל האפשר של התלמידים
המתקשים על יסוד קריטריונים אחידים לכלל התלמידים במערכת
החינוך בארץ. האיתור המוקדם נועד לאפשר התערבות מוקדמת
ככל האפשר, כדי לקדם את הישגיהם של התלמידים.
 
1.   
להעריך את ההישגים של תלמידי כיתות א' לפני חופשת הפסח
באמצעות מבחן ארצי שיועבר מדי שנה על ידי צוות בית-הספר.
הצוות יעריך את תוצאות המבחן, והן תשמשנה בסיס לתכניות
העבודה בבית הספר.
 
2.   
להעריך את ההישגים של תלמידי כיתות ב' לפני חופשת חג החנוכה
באמצעות מבחן ארצי, שיועבר וינותח מדי שנה בשנה על ידי
גורמים חיצוניים, שאינם שייכים לבית הספר. תוצאות המבחן
תשמשנה -
 
3.   
לזיהוי התלמידים שאינם עומדים בהישגים המחייבים את
בוגרי כיתה א' ("התלמידים המתקשים") בכל כיתה
ובית-ספר;
 
-   
לאומדן שיעור התלמידים המתקשים באוכלוסייה ואופן
התפלגותם בין בתי-הספר, מקומות היישוב ומערכות החינוך
השונות;
 
-   
לזיהוי בתי-ספר, מקומות יישוב ומערכות חינוך שיש בהם
ריכוז גבוה של תלמידים מתקשים.
 
-   
בדיקת ההתקדמות בהישגים בתחום הקריאה משנה לשנה ברמת
בית-הספר, היישוב ומערכת החינוך בכללותה.
 
4.   
לשם השגת מטרות אלו תפותח מערכת מבחנים שיועמדו (א)
לרשות המורים וצוותי בתי-הספר לצורך זיהוי מתקשים ו-(ב)
לרשות מקבלי ההחלטות במשרד החינוך.  
 
הנתונים הללו יסייעו להחלטה באשר להקצאת משאבים ולפיתוח
דרכי טיפול במתקשים ברמת התלמיד היחיד וברמה המוסדית
והיישובית במקומות שיש בהם שכיחות גבוהה של תלמידים
מתקשים. לצורך זיהוים של מוקדי הקושי ותכנון הטיפול תכלול
מערכת ההערכה אבחונים דיאגנוסטיים אשר יבדקו באופן פרטני
תלמידים שאותרו כמתקשים.
יש להדגיש שמערכת ההערכה החיצונית אינה ממעיטה בחשיבותן
של הערכות שוטפות של המורה, שהרי ההערכה היא חלק בלתי
נפרד מההוראה ומהלמידה.
 
 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' שרה רויטר, מנהלת האגף לחינוך
יסודי,
טל' 02‎-5603283/4.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/2(א), כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002