בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
שינוי בחוקת הזכאות לתעודת בגרות לתלמידי בתי הספר
החקלאיים
4.3‎-18
 
1 באוקטובר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


החל מקיץ התשס"ב חל השינוי הבא בחוקת הזכאות לתעודת בגרות של
תלמידי בתי הספר החקלאיים (בנתיב החקלאי): במקום חובת בחינת בגרות
עיונית בחקלאות (תחום חקלאות) בהיקף של 2 י"ל ובחינת מעקב (מעשית)
בהיקף של 2 י"ל, חלה חובת בחינה בחקלאות בהיקף של 3 י"ל המורכבת
מבחינת בגרות עיונית (תחום חקלאות) בהיקף של 2 י"ל ומבחינת מעקב
(מעשית) בהיקף של י"ל אחת.
בחובת הבחינה במדעי החיים והחקלאות לא חל כל שינוי.


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"ר למדעי החיים והחקלאות ולמדעי
הסביבה,
מר ישראל ויסנשטרן, טל' 056‎-282087 ו-03‎-6898829.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/2(א), כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002