חוזר זה בוטל

בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות 5.1
הבאת ילדים לגן והחזרתם לביתם 5.1‎-35
 
1 באוקטובר 2002
 
  תאריך תחולה 
רענון ההוראה בחוזר הוראות הקבע סא/2(ב),
סעיף 5.1‎-22, תת-סעיף 2
 
  מטרת הפרסום  


הבאת הילדים בבוקר עד פתח הגן והחזרתם אחרי שעות הלימודים
מפתח הגן היא בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים.
ההורים לא יקדימו להביא את הילדים לגן לפני שעות הפתיחה ולא
יאחרו לקחתם אחרי סיום שעות הלימודים.
משך יום הלימודים בגן בימים א'-ה' הוא מ-7.55 עד 13.20, וביום
שישי מ-7.55 עד .12.45
 
1. 
חובה על הגננת להחתים את ההורים, כבר בתחילת שנת הלימודים, על
טופס כדוגמת זה המובא להלן.
 
2. 


בשאלות אפשר לפנות אל האגף לחינוך קדם-יסודי, טל'
03‎-6896009/10.


אישור
הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן
בהתאם לתיקון חוק העונשין (תיקון מס' 58) - השארת ילד בגן,
התשס"א-2001 - האוסר על הישארות ילד מתחת לגיל שש ללא השגחה
ראויה, אני מצהיר בזאת שידוע לי שהבאת הילדים לגן בשעות הבוקר
והחזרתם בתום יום הלימודים לביתם הן בתחום אחריותם הבלעדית של
ההורים.
לכבוד
הגננת:
____________ שם הגן:____________
שם הילד: ____________ שנת הלימודים: ____________
בתי/בני תגיע/יגיע לגן בתחילת יום הלימודים ותוחזר/יוחזר מהגן בסיום
יום הלימודים על ידנו.
 
1. 
בתי/בני תגיע/יגיע כל בוקר לגן, ותוחזר/יוחזר מהגן בליווי אדם מבוגר
שנבחר מטעמנו.  
2. 
שם המלווה: מס' ת"ז:
הכתובת:
 
2.1   
מס' הטלפון בבית: מס' הטלפון הנייד:  2.2   
הקרבה לילד: אח אחות שכן/ה קרוב משפחה
קרבה אחרת 
 
2.3   
שם האב/האם: ____________
הכתובת: מס' הטלפון: ____________
מס' הטלפון הנייד: ____________
תאריך____________ חתימת ההורים ____________
 
3. 


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/2(א), כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002